Wymagania licencji edukacyjnej Avid


Kwalifikacja i weryfikacja licencji edukacyjnej Avid

Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą w kwalifikowanej instytucji akademickiej? Jeśli tak, możesz zakupić Pro Tools, Media Composer | Ultimate i Sibelius Ultimate po znacznie obniżonej cenie

Wymagania

Osoby zakwalifikowane do aktywacji indywidualnej licencji na Sibelius Ultimate, Pro Tools i/lub Media Composer | Ultimate w cenie edukacyjnej:

Studenci szkół wyższych – studenci zapisani do instytucji szkolnictwa wyższego, zdefiniowanej jako akredytowany, uznany przez rząd publiczny lub prywatny uniwersytet lub college, który przyznaje stopnie naukowe i/lub certyfikaty1.
Wykładowcy i personel – Nauczyciele i personel zatrudniony przez akredytowaną, uznawaną przez rząd publiczną lub prywatną szkołę podstawową lub średnią, lokalne władze oświatowe, publiczny lub prywatny uniwersytet lub college, niedochodowe szkoły zawodowe, które przyznają stopnie naukowe i/lub certyfikaty, oraz szkoły prowadzące nauczanie instrumentalne/odpłatne.
Nauczyciele szkół domowych – Nauczyciele określeni przez lokalne przepisy dotyczące edukacji domowej, wyszczególnione na stronie Prawa stanowe HSLDA (USA).
Uczniowie szkół średnich – Uczniowie zapisani do akredytowanej, uznawanej przez rząd publicznej lub prywatnej szkoły średniej, zapewniającej nauczanie w pełnym wymiarze godzin1.
Uczniowie szkół średnich uczący się w domu – uczniowie szkół średnich uczący się w domu, jak określono w przepisach lokalnych wyszczególnionych na stronie internetowej Prawa stanowe HSLDA (USA).

Osoby kwalifikujące się do zakupu i aktywacji wielu licencji Media Composer | Ultimate w cenie edukacyjnej*:

Instytucje – Nauczyciele i pracownicy kupujący produkty Avid do użytku instytucjonalnego, a nie osobistego. Użytkownicy muszą być zatrudnieni przez akredytowaną, uznaną przez rząd publiczną lub prywatną szkołę podstawową lub średnią, lokalne władze oświatowe, publiczny lub prywatny uniwersytet lub szkołę wyższą, niedochodowe szkoły zawodowe, które przyznają stopnie naukowe i/lub certyfikaty, a także szkoły nauczania gry na instrumentach. Pro Tools Ultimate nie kwalifikuje się do zniżki dla studentów lub nauczycieli.

 • Uwaga: Jeśli chcesz kupić wiele kopii Pro Tools lub Sibelius Ultimate w cenie edukacyjnej do użytku w instytucji akademickiej lub chcesz kupić standardowe (nieedukacyjne) wersje dowolnego produktu Sibelius, Pro Tools lub Media Composer, skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą Avid lub bezpośrednio z Avid.

Weryfikacja uprawnień

Studenci i nauczyciele, którzy chcą zakupić Pro Tools, Media Composer | Ultimate, i/lub Sibelius Ultimate po obniżonej cenie edukacyjnej, zostaną poproszeni o dostarczenie dowodu kwalifikacji po dokonaniu zakupu (patrz poniżej). Po zweryfikowaniu uprawnień, otrzymasz licencję akademicką na swoje oprogramowanie. Cała weryfikacja uprawnień jest prowadzona przez naszego partnera, firmę Identit-e. Avid nie będzie zbierał żadnych informacji w celu weryfikacji. Politykę prywatności firmy Identit-e można znaleźć tutaj.

Dowód kwalifikowalności

Studenci szkół wyższych – Należy wykazać dowód aktualnego zapisu w akredytowanej, uznawanej przez rząd publicznej lub prywatnej instytucji akademickiej przyznającej stopnie naukowe lub w szkole zawodowej, która przyznaje stopnie naukowe i/lub certyfikaty, poprzez dostarczenie jednego z poniższych dokumentów:

 • Kopia legitymacji studenckiej (zalecana opcja) zawierającej Twoje (studenta) informacje, takie jak imię i nazwisko, nazwa szkoły i aktualny semestr akademicki
 • Kopię oświadczenia o czesnym lub rachunku za kurs, który zawiera logo lub pieczęć szkoły, Twoje imię i nazwisko oraz aktualną datę/termin akademicki
 • Oficjalny list od rejestratora szkoły, zawierający Twoje imię i nazwisko, nazwę szkoły oraz aktualną datę/termin akademicki
 • Kopia harmonogramu studenta zawierająca imię i nazwisko studenta, nazwę szkoły, oraz aktualną datę/termin akademicki
 • Kopia sprawozdania z ocen lub transkryptu zawierającego Twoje imię i nazwisko, nazwę szkoły i aktualną datę / semestr akademicki
 • Zrzuty ekranu ze szkolnych stron internetowych mogą być akceptowane zamiast oficjalnej dokumentacji, jeśli imię i nazwisko, nazwa szkoły i ważna data są wyraźnie widoczne (akceptacja zależy od uznania Avid)

Nauczyciele, wykładowcy i pracownicy – Należy przedstawić dowód aktualnego zatrudnienia w uznanej przez rząd publicznej lub prywatnej szkole podstawowej lub średniej, lokalnych władzach oświatowych, publicznym lub prywatnym uniwersytecie lub college’u, nastawionej na zysk szkole zawodowej, która przyznaje stopnie naukowe i/lub certyfikaty, lub szkole nauczania gry na instrumencie poprzez dostarczenie jednego z poniższych dokumentów:

 • Kopia odcinka wypłaty wykładowcy lub pracownika, która zawiera jego (pracownika) nazwisko i nazwę pracodawcy (szkoły)
 • Pisemne potwierdzenie pracodawcy na papierze firmowym szkoły lub świadectwo pracy

Instytucje – Każdy, kto zakupi licencję instytucjonalną Media Composer | Ultimate w imieniu instytucji akademickiej, może być zobowiązany do przedstawienia dowodu kwalifikacji. Należy przedstawić dowód aktualnego zatrudnienia w uznanej przez rząd publicznej lub prywatnej szkole podstawowej lub średniej, lokalnych władzach oświatowych, publicznym lub prywatnym uniwersytecie lub college’u, szkole zawodowej/kariery typu for-profit, która przyznaje stopnie naukowe i/lub certyfikaty, lub szkole nauczania gry na instrumencie/uczenia się poprzez dostarczenie jednego z poniższych:

 • Ważny adres e-mail wydany przez Twoją instytucję (np. faculty@university.edu)
 • Pisemne potwierdzenie na papierze firmowym szkoły, z podaniem nazwy szkoły i osoby dokonującej weryfikacji.
  Uwaga: W tym momencie dotyczy to Media Composer | Ultimate, Education Pricing dla instytucji edukacyjnych.

Uczniowie szkół średnich – Należy wykazać dowód aktualnego zapisu do akredytowanej, uznawanej przez rząd publicznej lub prywatnej szkoły średniej, przedstawiając jeden z następujących dokumentów:

 • Kopia legitymacji uczniowskiej (zalecane) zawierającej Twoje (ucznia) imię i nazwisko, nazwę szkoły i aktualny rok szkolny
 • Kopia karty zgłoszenia, oświadczenie o wysokości czesnego lub list od administracji szkoły, który potwierdza status ucznia (wszystkie dokumenty muszą zawierać nazwę szkoły, okręgu lub władz lokalnych, Twoje imię i nazwisko oraz datę odzwierciedlającą bieżący rok szkolny)
 • Nauczyciele domowi lub uczniowie (USA) – Musisz wykazać status nauczyciela domowego poprzez dostarczenie jednego z poniższych dokumentów:
 • Aktualną kopię legitymacji Homeschool Membership Association
 • Aktualną kopię potwierdzenia odbioru programu nauczania
 • Jakąkolwiek oficjalną dokumentację wydaną przez władze lokalne/stanowe, która uznaje zamiar Twojej rodziny do nauczania domowego

Jak kupować

Dostępne zakupy edukacyjne dla osób indywidualnych

Uprawnieni studenci i nauczyciele mogą zakupić indywidualne wersje „w cenach edukacyjnych” oprogramowania Avid ze znacznymi zniżkami. Studenci i nauczyciele muszą przedstawić dowód kwalifikowalności (jak opisano powyżej), aby otrzymać numer seryjny dla swojego produktu.

Dostępne zakupy edukacyjne dla instytucji (licencje wielostanowiskowe)

Uprawnione instytucje akademickie mogą zakupić wielostanowiskowe licencje na Sibelius Ultimate, Pro Tools i/lub Media Composer | Ultimate. W niektórych przypadkach mogą być stosowane rabaty ilościowe. Ten rodzaj zakupu musi być dokonany za pośrednictwem szkolnego lub uniwersyteckiego zamówienia.

Ograniczenia

Ceny edukacyjne Avid nie są dostępne w tych krajach objętych embargiem: Kuba, Korea Północna, Iran, Serbia, Sudan i Syria
Studenci i nauczyciele są ograniczeni do jednego zatwierdzenia produktu na osobę w ciągu roku dla każdego typu produktu (Pro Tools, Sibelius Ultimate i Media Composer | Ultimate).
Dotyczy tylko jednorazowego zakupu określonego produktu lub produktu w pakiecie
Uczniowie szkół podstawowych nie kwalifikują się do zniżek edukacyjnych.
Studenci uczęszczający na kursy w nieakredytowanych przez rząd szkołach zawodowych nie kwalifikują się do zakupu produktów firmy Avid po cenach edukacyjnych.
W przypadku studentów szkół wyższych „aktualny” oznacza okres ostatnich sześciu miesięcy.
Wszystkie dokumenty potwierdzające zatrudnienie wykładowców/pracowników muszą być datowane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Źródło:
https://www.avid.com/academic-eligibility

Proszę również weryfikować dane na witrynie producenta ponieważ mogą się zmienić bez powiadomienia


Kilka informacji o procesie weryfikacji

Weryfikacja uprawnień do licencji edukacyjnej odbywa się przez witrynę: https://identit-e.com/

Najczęściej zadawane pytania związane z weryfikacją:

Co to jest weryfikacja uprawnień?
Weryfikacja uprawnień to proces dostarczania dowodu, że spełniasz wymagania Avid dotyczące uprawnień. Identit-e jest zewnętrznym dostawcą usług, który sprawdza Twoje uprawnienia w imieniu Avid, aby upewnić się, że kwalifikujesz się do zniżki akademickiej.

Dlaczego moje uprawnienia muszą być zweryfikowane?
Avid oferuje zniżkę cenową tylko dla uprawnionych klientów akademickich. Aby otrzymać te produkty ze zniżką, musisz wykazać, że spełniasz wymagania Avid dotyczące kwalifikowalności.

Czy Identit-e może sprawdzić moją kwalifikowalność przed zakupem produktów akademickich Avid, aby upewnić się, że będę się kwalifikować?
Nie, niestety Identit-e nie jest w stanie wstępnie zweryfikować Twoich uprawnień. Musisz ukończyć proces online, zanim weryfikacja będzie możliwa. Jeśli nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do zniżki akademickiej, przeczytaj Przewodnik kwalifikowalności przed zakupem oprogramowania akademickiego Avid.

Jak przebiega proces weryfikacji?
Proces weryfikacji rozpoczyna się po zakupie oprogramowania Avid. W procesie aktywacji Avid otrzymasz unikalny kod weryfikacyjny, którego należy użyć, aby rozpocząć proces weryfikacji na stronie www.identit-e.com/avid. Po wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego zostaniesz poproszony o podanie kilku informacji o sobie i swoim zakupie. Następnie zostaniesz poproszony o przedstawienie swojego potwierdzenia statusu akademickiego poprzez przesłanie dokumentacji. Listę akceptowanych dokumentów znajdziesz w Przewodniku kwalifikowalności.

Po zatwierdzeniu kwalifikowalności Identit-e powiadomi Cię pocztą elektroniczną o zatwierdzeniu i kolejnych krokach w oparciu o Twój produkt.

Jak długo potrwa przetworzenie mojego wniosku o weryfikację przez firmę Identit-e?
Czas przetwarzania będzie zależał od metody, której używasz do weryfikacji.

Jeśli podasz akademicki adres e-mail: Twoja prośba o weryfikację zostanie natychmiast zatwierdzona. Jest to najszybsza metoda weryfikacji.
Jeśli złożysz dokumenty w języku angielskim: Twoja prośba o weryfikację zostanie rozpatrzona w ciągu 24 godzin.
Jeśli złożysz dokumenty w jakimkolwiek innym obsługiwanym języku: Twoje żądanie weryfikacji zostanie rozpatrzone w ciągu 48 godzin przez nasz wielojęzyczny zespół obsługi klienta.
Co to jest Kod Weryfikacyjny?
Kod weryfikacyjny to unikalny trzydziestoznakowy (30) kod alfanumeryczny, który pozwoli Ci rozpocząć proces weryfikacji. Lokalizacja kodu weryfikacyjnego może się różnić w zależności od zakupionego oprogramowania.

Oprogramowanie pudełkowe: kod weryfikacyjny może znajdować się na wkładce do produktu w pudełku lub na koncie Avid po rozpoczęciu procesu aktywacji.
Oprogramowanie do pobrania: Kod weryfikacyjny można znaleźć w informacjach o koncie na stronie https://account.avid.com.
Dodatkowe informacje i instrukcje można znaleźć na stronie http://avid.force.com/pkb/articles/en_US/faq/Media-Composer-Software-for-Education-Academic-Redemption-Download-and-Activation-Process.

Przykładowy Kod Weryfikacyjny jest przedstawiony poniżej.

Co to jest numer seryjny, identyfikator systemu lub identyfikator aktywacji?
Numery seryjne, identyfikatory systemu lub identyfikatory aktywacji to unikalne numery używane do odblokowania i instalacji oprogramowania. Twój produkt nie jest dostarczany z tymi kodami. Jeśli zakupiłeś starszą wersję produktu, kody te mogą zostać dostarczone pocztą elektroniczną na adres podany w prośbie o weryfikację.

Najczęściej kody te znajdują się na Twoim koncie Avid. Po zatwierdzeniu uprawnień Identit-e powiadomi Cię pocztą elektroniczną o zatwierdzeniu i kolejnych krokach w zależności od produktu.

Co to jest kod pobierania?
Kod pobierania to unikalny numer, który jest używany do pobierania numeru seryjnego lub identyfikatora systemu oraz identyfikatora aktywacji z firmy Avid. Jeśli zakupiłeś produkt, który dostarcza kod do pobrania, jest on dostarczany pocztą elektroniczną na adres podany w prośbie o weryfikację. Identit-e prześle pocztą elektroniczną kod pobierania natychmiast po zatwierdzeniu uprawnień. Po jego otrzymaniu można dokonać autoryzacji oprogramowania, odwiedzając swoje konto Avid na stronie https://account.avid.com.

Co zrobić, jeśli mój kod weryfikacyjny został zgubiony lub zaginął?
Kod weryfikacyjny jest unikalny dla zakupionego produktu. Jeśli kod weryfikacyjny został zgubiony lub zaginął, należy skontaktować się z nami, aby uzyskać pomoc od zespołu obsługi klienta firmy Identit-e.

Co zrobić, jeśli strona mówi, że mój Kod Weryfikacyjny jest nieważny?
Komunikat o nieprawidłowym kodzie weryfikacyjnym oznacza zazwyczaj, że kod weryfikacyjny został źle wpisany. Przeczytaj uważnie swój kod i upewnij się, że wprowadziłeś go dokładnie tak, jak widnieje na Twoim produkcie. Następujące litery i cyfry mogą wyglądać bardzo podobnie:

Litera A i litera H
Litera B i cyfra 8
Litera D i cyfra 0
Litera E i cyfra 3
Litera G i liczba 6
Litera I i liczba 1
Litera J i liczba 1
Litera L i liczba 1
Litera M i litera N
Litera O i liczba 0
Litera P i litera F
Litera Q i litera O
Litera Q i cyfra 0
Litera S i cyfra 5
Litera S i cyfra 8
Litera V i litera U
Litera Z i cyfra 2

Jeśli po zweryfikowaniu znaków w kodzie nadal nie można przesłać kodu weryfikacyjnego, należy skontaktować się z działem obsługi klienta Identit-e. Będziesz musiał dostarczyć cyfrowy obraz kodu weryfikacyjnego oraz dowód zakupu.

Co to jest akademicki adres e-mail?
Akademicki adres e-mail to adres nadany przez instytucję akademicką, taką jak college, uniwersytet lub szkoła. Przykłady obejmują:

student@university.edu
staff@schooldistrict.k12.st.us
faculty@college.ac.uk
name@school.ac.jp

Dlaczego mój akademicki adres e-mail nie został rozpoznany lub zatwierdzony?
Aby Twoja prośba o weryfikację została zatwierdzona akademicki adres e-mail musi być powiązany z akredytowaną instytucją w bazie danych Identit-e. Ponieważ nowe szkoły i domeny e-mail są tworzone codziennie, jest prawdopodobne, że informacje o Twojej instytucji nie zostały jeszcze dostarczone do zespołu Identit-e. Regularnie dodajemy nowe instytucje i domeny e-mail do naszej bazy danych. Możemy jednak poprosić Cię o dostarczenie dodatkowego dowodu kwalifikowalności, dopóki nie będziemy mogli zweryfikować Twojej instytucji i akademickiego adresu e-mail.

Mój wniosek o weryfikację studenta został natychmiast zatwierdzony, mimo że nie podałem akademickiego adresu e-mail. Jak to się stało?
W twoim przypadku, Identit-e był w stanie uzyskać bezpośredni dostęp do rekordów bazy danych z twojego uniwersytetu lub college’u, aby udowodnić aktualne zapisy. Ponieważ twoja instytucja zweryfikowała twoje zapisy, nie musisz przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów.

Jak mogę przesłać moje dokumenty do Identit-e?
Dokumentację można przesłać dopiero po wypełnieniu formularza wniosku o weryfikację online. Będziesz miał możliwość przesłania dokumentacji podczas wypełniania tego formularza. Jeśli zakończysz proces weryfikacji i będziesz potrzebował przesłać dokumenty w późniejszym czasie, możesz je dostarczyć w następujący sposób:

Upload Documents – Zaloguj się na stronie Check Status, aby zobaczyć szczegóły swojego wniosku weryfikacyjnego. Tam możesz przesłać swoje dokumenty.
Email Documents – Odpowiedz na wiadomość e-mail otrzymaną od Identit-e po złożeniu wniosku o weryfikację. Dołącz swoje dokumenty do wiadomości.
Jaki format musi mieć mój przesłany plik?
Preferowane formaty to gif, jpg, pdf, png, tiff, tif lub bmp. Przesłane pliki mogą mieć rozmiar do 20MB. Pliki przesłane pocztą elektroniczną mogą mieć rozmiar do 5MB. Proszę pamiętać, że dokumenty muszą być zeskanowanymi lub sfotografowanymi kopiami oficjalnej dokumentacji. Edytowalne dokumenty tekstowe Word, Excel lub Email nie są akceptowane. Jeśli pliku nie można otworzyć lub jest on nieczytelny, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą, prosząc o dodatkową dokumentację.

Jak mogę sprawdzić status złożonego wniosku o weryfikację?
Odwiedź stronę Sprawdź status, aby zobaczyć aktualny status swojego wniosku o weryfikację. Twój wniosek będzie miał jeden z następujących typów statusu:

Approved -Twój wniosek weryfikacyjny został zatwierdzony. Numer seryjny został dostarczony na podany adres e-mail.
Approved Awaiting Codes – Twój wniosek o weryfikację został zatwierdzony. Obecnie nie mamy już dostępnych numerów seryjnych. Wkrótce będziemy mieć więcej numerów seryjnych i wyślemy Ci wiadomość e-mail, gdy otrzymamy więcej numerów seryjnych od firmy Avid.
In Review – Twój wniosek o weryfikację został przyjęty przez nasz zespół obsługi klienta. Prosimy o pozostawienie do 24 godzin, aby nasz zespół mógł przejrzeć dostarczoną dokumentację w języku angielskim. Jeśli dostarczyłeś dokumentację w innym obsługiwanym języku, prosimy o pozostawienie do 48 godzin na zapoznanie się z informacjami przez nasz zespół.
On Hold – Twoje żądanie weryfikacji jest w naszym systemie, ale czekamy na dodatkowe informacje od Ciebie, aby je zatwierdzić. Prosimy o przesłanie dokumentacji dotyczącej Twojego statusu akademickiego.
Timed Out – Twoja prośba o weryfikację jest nieaktualna w naszym systemie. Masz do 30 dni na przesłanie dokumentacji zanim wniosek zostanie odrzucony. Wniosek o weryfikację po upływie tego czasu może zostać ponownie otwarty w dowolnym momencie.
Denied – Niestety nie spełniasz wymagań kwalifikacyjnych firmy Avid. Prosimy o kontakt z miejscem zakupu w celu uzyskania informacji o możliwościach zwrotu lub wymiany produktu.
Identit-e odrzucił moją prośbę o weryfikację, ponieważ był to „podwójny zakup”. Co to oznacza?
Avid ogranicza instalację i rejestrację swojego oprogramowania akademickiego do jednej kopii tytułu na osobę na każde 365 dni. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem wielu kopii oprogramowania do użytku instytucjonalnego, skontaktuj się z miejscem zakupu lub bezpośrednio z Avid, aby omówić inne opcje, takie jak licencjonowanie, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Moja organizacja jest partnerem edukacyjnym Avid (ALP). Dlaczego moja szkoła się nie kwalifikuje?
Istnieją różne rodzaje Avid Learning Partners i niestety Twoim programie partnerskim nie ma takiej opcji.

Moja organizacja jest partnerem edukacyjnym Avid (ALP). Dlaczego moja szkoła nie kwalifikuje się?
Istnieją różne rodzaje Avid Learning Partners i niestety nie wszyscy Avid Learning Partners kwalifikują się do zniżki akademickiej Avid. Kwalifikacja opiera się na tym, jak organizacja jest zdefiniowana przez Avid i czy posiada akredytację rządową.

 • Avid Learning Partners, którzy nie kwalifikują się do zniżki akademickiej Avid, są zdefiniowani jako niezależne profesjonalne firmy szkoleniowe, które oferują kursy Avid w krótkim czasie (czas trwania różni się w zależności od kursu), ale nie są akredytowane lub uznane przez lokalne władze edukacyjne lub ministerstwo edukacji.
 • Partnerzy edukacyjni Avid, którzy kwalifikują się do zniżki akademickiej, to uniwersytety, szkoły wyższe i inne organizacje edukacyjne, które są uznawane i akredytowane przez rząd i zwiększają wartość swojego programu akademickiego dla studentów chcących wejść do branży medialnej poprzez włączenie autoryzowanych treści i certyfikatów Avid. Czas trwania kursu jest różny, ale zazwyczaj obejmuje kilka semestrów.

Mój wniosek o weryfikację został odrzucony. Co mam teraz zrobić?
Jeśli prośba o weryfikację została odrzucona, ponieważ nie kwalifikujesz się do zniżki akademickiej, oto dodatkowe działania, które możesz podjąć:
Skontaktuj się ze sprzedawcą, od którego zakupiłeś produkt. Należy pamiętać, że zasady zwrotu oprogramowania stosowane przez sprzedawców różnią się. (Zgodnie z polskim prawem, nie można zwracać oprogramowania sprzedawanego jako kod. Klient ma możliwość zapoznania się z warunkami zakupu edukacyjnego przed zakupem).
Jeśli zakupiłeś produkt firmy Avid w sklepie internetowym Avid, możesz odwiedzić stronę www.avid.com/webstorecontact w ciągu 30 dni. Do prośby skierowanej do firmy Avid należy dołączyć kopię wiadomości e-mail z odmową identyfikacji.
Mój wniosek o weryfikację został odrzucony po czasie. Co mam teraz zrobić?
Jeśli wniosek o weryfikację został odrzucony z powodu braku aktywności, można go ponownie otworzyć na stronie Sprawdź status. Po ponownym otwarciu wniosku należy przesłać dokumentację potwierdzającą uprawnienia.

Mój wniosek o weryfikację został zatwierdzony, ale nadal nie otrzymałem e-maila z informacjami o aktywacji. Jak mogę je otrzymać?
Ze względu na ustawienia zabezpieczeń systemu lub poczty elektronicznej wiadomość e-mail od firmy Identit-e z informacjami dotyczącymi aktywacji produktu może być zablokowana. Sprawdź swój filtr spamu lub poczty śmieciowej, aby znaleźć wiadomość e-mail z informacjami. Możesz również sprawdzić status swojego żądania i zobaczyć numer seryjny produktu, identyfikator systemu, identyfikator aktywacji lub kod pobierania na tej stronie internetowej, jeśli żądanie zostało już zatwierdzone.

Co zrobić, jeśli zgubiłem numer seryjny, identyfikator systemu, identyfikator aktywacji lub kod pobierania?
W przypadku utraty numeru seryjnego, identyfikatora systemu, identyfikatora aktywacji lub kodu pobierania można je odzyskać, odwiedzając swoje konto Avid w witrynie https://account.avid.com.

Jeśli nie zarejestrowałeś swojego produktu w ramach konta Avid, możesz być w stanie odzyskać swoje kody odwiedzając stronę statusu sprawdzania Identit-e. Potrzebny będzie kod weryfikacyjny oraz adres e-mail, który został użyty podczas składania wniosku o przyznanie uprawnień.

Czy Identit-e może wydać refundację lub zwrot za mój produkt?
Identit-e nie sprzedaje produktów Avid i nie może wydać refundacji lub zwrotu. Aby uzyskać informacje na temat opcji zwrotu lub refundacji, należy skontaktować się z miejscem zakupu i sprawdzić, jakie opcje mogą być dostępne.

Jak mogę skontaktować się z firmą Identit-e, aby uzyskać pomoc w sprawie mojej prośby o weryfikację?
Odwiedź stronę Kontakt, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać pomoc od zespołu obsługi klienta Identit-e.

Kiedy mogę skorzystać z funkcji czatu online Identit-e, aby skontaktować się z obsługą klienta?
Czat jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 19:00 CT. Czat jest dostępny tylko w języku angielskim. Jeśli funkcja czatu jest niedostępna w normalnych godzinach pracy, może to być spowodowane tym, że aktualnie pomagamy innym klientom. W takim przypadku należy sprawdzić później lub skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie mogę uzyskać dostępu do strony Identit-e lub przetworzyć żądania transakcji z powodu problemu z moją przeglądarką internetową. Co mam zrobić?
Jeśli strona Identit-e wskazuje, że nie może przetworzyć twojego żądania, możesz spróbować rozwiązać ten problem poprzez wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki. Aby dowiedzieć się, jak wyczyścić pamięć podręczną, odwiedź stronę http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser’s-Cache.

Dlaczego nie otrzymuję wiadomości e-mail od Identit-e?
Może wystąpić literówka w adresie e-mail, który został podany podczas wypełniania formularza lub czasami dostawcy poczty elektronicznej ustawiają domyślnie ścisłe filtry bezpieczeństwa. Filtry te mogą blokować wiadomości e-mail od Identit-e. Ponieważ e-mail jest metodą, której używamy do dostarczania aktualizacji statusu, zalecamy następujące postępowanie:

Sprawdź swój folder spamu lub filtr śmieci w poszukiwaniu wiadomości e-mail z domeny e-mail: @mail.identit-e.com.
Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres custserv@identit-e.com lub za pośrednictwem czatu.
Mam problem z instalacją lub używaniem mojego produktu. Co mam zrobić?
Identit-e jest zewnętrznym dostawcą usług i nie mamy odpowiedzi na pytania techniczne lub dotyczące produktów. Firma Avid z przyjemnością pomoże Ci w rozwiązaniu wszelkich problemów z instalacją, które mogą wystąpić. Aby uzyskać dalszą pomoc, należy odwiedzić stronę pomocy technicznej firmy Avid pod adresem http://avid.com/support/.