Warunki zakupu licencji edukacyjnej

Zakup oprogramowania edukacyjnego podlega warunkom określonym przez producentów, na które nie mamy wpływu. W celu realizacji zamówienia na oprogramowanie edukacyjne wymagamy następujących danych:
Szkoły, szkoły muzyczne i kolegia/uniwersytety: oficjalne, pisemne zamówienie (oficjalny papier firmowy, pieczęć).
Nauczyciele: oficjalne świadectwo szkolne (oficjalny papier firmowy, pieczęć i podpis dyrektora szkoły – np. – Niniejszym potwierdzamy, że Pan/Pani Kowalski(a) jest zatrudniony/a jako nauczyciel w naszej szkole i potrzebuje oprogramowania do swoich lekcji).
Uczniowie: aktualne zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły i w przypadku uczniów: oficjalne świadectwo szkolne (oficjalny papier firmowy, pieczęć i podpis dyrekcji szkoły – np. – Niniejszym potwierdzamy, że Jan/Joanna Kowalska jest uczniem/uczennicą naszej szkoły do np. 01.07.2025). Zaświadczenie nie może być starsze niż pół roku. Niestety nie jest możliwe trwałe zapisanie warunków EDU na koncie klienta u danego producenta. Wymagamy dowodu zakupu na podstawie poszczególnych zamówień. Należy pamiętać, że nie wszystkie osoby i instytucje wymienione powyżej są uprawnione do zakupu oprogramowania edukacyjnego wszystkich producentów w takim samym zakresie. Przegląd znajdziesz w dalszej części niniejszego dokumentu PDF. Niestety bez tego zaświadczenia nie możemy zrealizować Twojego zamówienia!

 • Szkoły, szkoły muzyczne i kolegia/uniwersytety: oficjalne, pisemne zamówienie (oficjalny papier firmowy, pieczęć)
 • Nauczyciele: zaświadczenie o zatrudnieniu w danej placówce, legitymacja nauczycielska (zaświadczenie nie starsze niż z ostatnich 6 miesięcy)
 • Studenci – legitymacja studencka, zaświadczenie z uczelni (nie starsze niż 6 miesięcy)

Niestety nie ma możliwości przypisania na stałe uprawnień do zniżek edukacyjnych więc przy każdym zamówieniu będą wymagane stosowne zaświadczenia.

Proszę pamiętać, że nie wszystkie osoby i instytucje wymienione powyżej są uprawnione do zakupu oprogramowania edukacyjnego wszystkich producentów w takim samym zakresie. Proszę sprawdzać wymagania licencji edukacyjnej dla danego producenta – w dalszej części tego zestawienia. Niestety bez wyżej wymienionych zaświadczeń nie możemy zrealizować Twojego zamówienia!


Proszę zwrócić uwagę na ograniczenia w użytkowaniu oprogramowania, które poszczególni producenci określają w swoich umowach licencyjnych (EULA), które mogą ulec zmianie. Niniejsze
informacje podane na naszej stronie mogą być nieaktualne!


Lista oprogramowania: (proszę odszukać program wg jego producenta)

 • Ableton: Po zakupie weryfikację przeprowadza sam producent. AudioFactory nie wymaga żadnego certyfikatu od użytkownika. Warunki Abletona można znaleźć tutaj: https://www.ableton.com/de/shop/education/#eligibility
 • AVID: Weryfikacja jest przeprowadzana przez producenta po zakupie. AudioFactory nie potrzebuje żadnego certyfikatu od użytkownika. Warunki AVID można znaleźć tutaj: http://www.avid.com/de/academic-eligibility
  omówienie: https://audiofactory.pl/wymagania-licencji-edukacyjnej-avid/
 • Bitwig: Szkoły państwowe i muzyczne, uczelnie techniczne i uniwersytety, a także prywatne związane z muzyką (zlecenie pisemne) Nauczyciele/wykładowcy na uniwersytetach, szkołach i prywatnych instytutach (Zaświadczenie/legitymacja nauczycielska), Studenci (legitymacja), Uczniowie (legitymacja szkolna)
 • C. Bechstein Digital Nauczyciele/wykładowcy na uniwersytetach, szkołach i prywatnych instytutach (Zaświadczenie/legitymacja nauczycielska), Studenci (legitymacja), Uczniowie szkół muzycznych (legitymacja szkolna/zaświadczenie)
 • Image-Line: Szkoły państwowe i muzyczne, szkoły wyższe, prywatne szkoły muzyczne (zamówienie pisemne), nauczyciele (Zaświadczenie/legitymacja nauczycielska), Studenci (legitymacja), Uczniowie (legitymacja szkolna), Organizacje non-profit (związane z edukacją muzyczną), Placówki dla młodzieży oferujące zajęcia muzyczne, firmy oferujące szkolenia zawodowe, których przedmiotem jest muzyka/studio
 • izotope – Państwowe szkoły i szkoły muzyczne, instytucje szkolnictwa wyższego i prywatne instytucje związane z technologią dźwięku/muzyką (zamówienie pisemne), Nauczyciele i wykładowcy w szkołach, instytucjach szkolnictwa wyższego i prywatnych instytucji mających związek z muzyką (legitymacja/zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/uczestników. Studenci szkół wyższych (zaświadczenie o wpisie). Uczniowie szkół (zaświadczenie o uczęszczaniu). Uczestnicy zajęć oferowanych przez prywatne instytucje edukacyjne z odpowiednim (zaświadczenie o uczęszczaniu).
 • Magix: Państwowe szkoły i szkoły muzyczne, szkoły wyższe (pisemne zlecenie). Prywatne szkoły muzyczne (zamówienie pisemne). Nauczyciele (potwierdzenie ze szkoły). Studenci szkół wyższych (zaświadczenie o przyjęciu na studia)
 • Make Music Finale: Państwowe szkoły i uczelnie muzyczne, szkoły wyższe (polecenie pisemne). Prywatne szkoły muzyczne (zamówienie pisemne). Nauczyciele (potwierdzenie ze szkoły). Studenci szkół wyższych (zaświadczenie o przyjęciu na studia). Uczniowie szkół (szkoły średnie – zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły). Muzycy kościelni i Organizacje non-profit związane z technologią dźwięku/muzyką. Placówki młodzieżowe związane z technologią dźwięku/muzyką. Firmy oferujące szkolenia zawodowe, których przedmiotem szkoleń jest studio. Zakłady kształcenia zawodowego związane z kształceniem medialnym/techniką medialną szkolenia w zakresie technologii/mediów.
 • MotU: Państwowe szkoły i uczelnie muzyczne, technika i uniwersytety oraz prywatne szkoły muzyczne(zamówienie pisemne). Nauczyciele i uczniowie (legitymacja lub zaświadczenie).
 • Output: uczelnie wyższe (zlecenie pisemne), Studenci szkół wyższych (zaświadczenie o przyjęciu na studia) lub uczestnicy zajęć oferowanych przez prywatne instytucje edukacyjne z odpowiednim ukierunkowaniem na muzykę
 • PG Music: państwowe szkoły i uczelnie muzyczne, technika i uniwersytety (zamówienie pisemne), prywatne szkoły muzyczne (zamówienie pisemne), nauczyciele (zaświadczenie/legitymacja)
 • Presonus: Państwowe szkoły i uczelnie muzyczne, technika i uniwersytety (zamówienie pisemne, prywatne szkoły muzyczne (zamówienie pisemne), nauczyciele i studenci (zaświadczenie/legitymacja), uczniowie (zaświadczenie/legitymacja)
 • Propellerhead: Państwowe szkoły i uczelnie muzyczne, technika i uniwersytety (zamówienie pisemne, prywatne szkoły muzyczne (zamówienie pisemne), nauczyciele i studenci (szkoły muzyczne)(zaświadczenie/legitymacja)
 • Sonarworks: Państwowe szkoły i uczelnie muzyczne, technika i uniwersytety (zamówienie pisemne, prywatne szkoły muzyczne (zamówienie pisemne), nauczyciele i studenci (zaświadczenie/legitymacja), uczniowie (zaświadczenie/legitymacja), Uczestnicy kursów w prywatnych instytutach mających związek z inżynierią dźwięku/muzyką
 • Softube: szkoły państwowe i muzyczne, uczelnie techniczne i uniwersytety jak również prywatne instytuty z przedmiotami związanymi z inżynierią dźwięku/muzyką itp. (zamówienie pisemne). Nauczyciele / wykładowcy na uniwersytetach, szkołach i prywatnych instytutach z instytutów z odniesieniem do inżynierii dźwięku/muzyki (zaświadczenie/legitymacja). Studenci (zaświadczenie/legitymacja). Uczniowie (zaświadczenie/legitymacja). Uczestnicy kursów w prywatnych instytutach z zakresu inżynierii dźwięku/ przedmiotów związanych z muzyką (zaświadczenie)
 • Steinberg: Państwowe szkoły i uczelnie muzyczne, technika i uniwersytety, prywatne szkoły muzyczne(zamówienie pisemne). Studenci (zaświadczenie/legitymacja). Uczniowie (zaświadczenie/legitymacja). Stowarzyszenia non-profit zajmujące się technologią dźwięku/muzyką. Organizacje młodzieżowe z zapleczem dźwiękowym/muzycznym.
  Dodatkowe materiały: https://audiofactory.pl/system-licencyjny-steinberg/
 • Toontrack: dostępne tylko dla klientów z UE, Norwegii lub Szwajcarii! Wykładowcy z wyższych szkół inżynierii dźwięku, instytutów (zaświadczenie) Studenci inżynierii dźwięku (zaświadczenie)