ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.4 Live Tempo

Live Tempo to łatwy sposób na precyzyjne kontrolowanie tempa partytury podczas odtwarzania, pozwalający na zapewnienie własnej interpretacji muzyki poprzez stukanie w klawiaturę komputera, klawiaturę MIDI lub pedał MIDI.
Podczas nagrywania występu za pomocą Live Tempo, Sibelius reaguje tak, jak prawdziwa grupa muzyków, odczytując oznaczenia w partyturze i interpretując dane wejściowe. Możesz wybrać, czy chcesz z wyprzedzeniem powiedzieć Sibeliusowi, gdzie zamierzasz stukać, tworząc punkty stukania (nabicia tempa), czy po prostu pozwolić Sibeliusowi na automatyczną interpretację danych wejściowych. Jeśli chcesz podzielić miarę, aby zapewnić większą dokładność dla ritardando, lub jeśli chcesz przyspieszyć i zacząć stukać tylko jeden takt na takt, Sibelius podąży za Tobą. Możesz nawet przestać stukać w dowolnym momencie, a Sibelius będzie odtwarzał w ostatnim osiągniętym tempie, dopóki nie zaczniesz stukać ponownie lub dopóki nie napotka zmiany tempa w partyturze.
Można nawet powiedzieć, że korzystając z Live Tempo jesteś dyrygentem, a Sibelius jest orkiestrą.

Konfiguracja nagrywania w trybie Live Tempo

Aby nagrać swój występ, należy wybrać urządzenie wejściowe. Chociaż można swobodnie przełączać się między klawiaturą komputera, klawiaturą MIDI i pedałem MIDI w dowolnym momencie, zaleca się wybranie jednego urządzenia wejściowego i trzymanie się go, przynajmniej podczas pojedynczego nagrywania Live Tempo.
Przed rozpoczęciem nagrywania należy skalibrować urządzenie wejściowe, aby program Sibelius mógł określić opóźnienie w systemie odtwarzania komputera i szybkość reakcji (która jest opóźnieniem innego rodzaju!).
Otwórz partyturę, w której chcesz nagrać wykonanie Live Tempo i wybierz polecenie Play > Live Tempo > Calibrate. Pojawi się następujące okno dialogowe:

Po prostu wybierz urządzenie wejściowe, które chcesz skalibrować, za pomocą przycisków radiowych w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknij przycisk Start Calibration (Rozpocznij kalibrację). Usłyszysz kliknięcie: po prostu stuknij w rytm kliknięcia, naciskając dowolny klawisz na klawiaturze komputera, dowolny klawisz na klawiaturze MIDI lub pedał MIDI.
Jeśli Sibelius nie odbierze żadnych uderzeń, zostaniesz o tym poinformowany, abyś mógł naprawić problem (np. upewnić się, że urządzenie MIDI jest prawidłowo podłączone) i spróbować ponownie. Zwykle jednak przycisk OK staje się aktywny i można go kliknąć, aby kontynuować.

Po skalibrowaniu urządzenia wejściowego nie trzeba robić tego ponownie, pod warunkiem, że zawsze używane jest to samo urządzenie wejściowe i ta sama konfiguracja odtwarzania (tj. te same urządzenia odtwarzające). Jeśli jednak chcesz nagrać Live Tempo przy użyciu innego urządzenia wejściowego lub jeśli przełączysz się na inną konfigurację odtwarzania, zaleca się użycie opcji Play > Live Tempo > Cal- ibrate przed nagraniem występu Live Tempo.

Live Tempo Options

Przed rozpoczęciem nagrywania kliknij strzałkę uruchamiania okna dialogowego w prawym dolnym rogu grupy Play > Live Tempo (pokazane poniżej), aby otworzyć Live Tempo Options, gdzie można przejrzeć ustawienia, które można zmienić, aby pomóc Sibeliusowi w interpretacji wykonania:

 • Funkcja Count-in pozwala określić liczbę stuknięć, po których Sibelius ustali tempo przed rozpoczęciem odtwarzania. Domyślnie Sibelius oczekuje jednego taktu (np. w 3/4, stukasz trzy razy, a po czwartym stuknięciu Sibelius rozpoczyna odtwarzanie), ale możesz to zmienić. Jeśli partytura zaczyna się od przedtaktu, odliczanie obejmuje przedtakt (np. jeśli partytura jest na 4/4 i zaczyna się od przedtaktu ćwierćnutowego, to Sibelius rozpocznie odtwarzanie po czwartym stuknięciu, zakładając, że określono odliczanie jednego taktu).
 • Opcja Allow beat multiples (Zezwalaj na wielokrotności miar) określa, czy Sibelius może interpretować stuknięcia jako podziały (np. stukanie ósemek w 4/4) lub wielokrotności uderzeń (np. stukanie raz na takt w 3/4). Opcja ta jest domyślnie włączona.
 • Sensitivity (Czułoś)ć jest najważniejszym ustawieniem, a także najbardziej zależnym od osobistych upodobań. Gdy suwak jest ustawiony w lewo, program Sibelius będzie mniej dokładnie śledzić poszczególne stuknięcia, zamiast tego wygładzając je w celu ustalenia bardziej spójnego tempa; gdy suwak jest ustawiony w prawo, program Sibelius będzie dokładniej śledzić poszczególne stuknięcia, dzięki czemu regulacja tempa będzie bardziej równomierna.

Po zaakceptowaniu ustawień kliknij przycisk OK. Teraz możesz nagrać swój występ.
W zależności od czynników, takich jak liczba instrumentów i ogólny zakres temp w partyturze, może się okazać, że trzeba będzie odwiedzić Live Tempo Options kilka razy, aby wypróbować różne ustawienia. Wybory dokonane tutaj są zapisywane w partyturze.

Nagrywanie występu Live Tempo

Zaleca się włączenie opcji View > Document View > Panorama przed rozpoczęciem nagrywania Live Tempo, ponieważ istnieje specjalne wyświetlanie Live Tempo, które pojawia się tylko w Panoramie – patrz Wyświetlanie Live Tempo.
Po skalibrowaniu urządzenia wejściowego i przejrzeniu opcji Live Tempo dla partytury, ustaw linię odtwarzania w pozycji, od której chcesz rozpocząć nagrywanie Live Tempo (np. wpisz Control+[ lub Command+[, aby przesunąć linię odtwarzania na początek partytury), a następnie wybierz Play > Live Tempo > Record.
Jeśli nie skalibrowałeś jeszcze urządzenia wejściowego, Sibelius ostrzeże Cię, że możesz uzyskać nieoczekiwane wyniki, jeśli tego nie zrobisz, i zapyta, czy chcesz teraz skalibrować urządzenie wejściowe: zalecamy kliknięcie Yes, co przeniesie Cię bezpośrednio do okna dialogowego Calibrate Live Tempo.
W przeciwnym razie linia odtwarzania zmieni kolor na czerwony, odczyt pokazujący liczbę miar określonych jako odliczanie pojawi się w czerwonym polu nad linią odtwarzania, a Sibelius będzie czekał na pierwsze stuknięcie. W zależności od liczby miar lub taktów wprowadzenia ustawionych w opcjach Live Tempo, Sibelius rozpocznie odtwarzanie i podążanie za tempem.
Podczas nagrywania w Live Tempo odtwarzanie w Sibeliusie może brzmieć nieco nierówno (zwłaszcza jeśli suwak czułości został ustawiony w prawo w opcjach Live Tempo). Dzieje się tak dlatego, że Sibelius musi zgadywać, jak długi będzie każdy takt, aby odtworzyć go w odpowiednim czasie. Podczas odtwarzania nagrania Live Tempo zmiany tempa będą brzmiały płynniej.
Jeśli chcesz przestać stukać w dowolnym momencie, ale odtwarzanie będzie kontynuowane (np. z powodu ustalenia żądanego tempa), po prostu przestań stukać: Sibelius będzie kontynuował odtwarzanie z osiągniętą prędkością. Gdy chcesz ponownie dołączyć, po prostu zacznij ponownie stukać: Sibelius ponownie zacznie za Tobą podążać.
Nagrywanie Live Tempo będzie kontynuowane do końca partytury, chyba że partytura zawiera wiele utworów, części lub fragmentów, w którym to przypadku będzie kontynuowane do następnej końcowej linii taktu lub oznaczenia Fine.
Jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie Live Tempo przed końcem partytury, po prostu naciśnij klawisz Esc lub kliknij przycisk zatrzymania w oknie Transport.

Wyświetlanie Live Tempo

Graficzną reprezentację zmian tempa nagranych za pomocą funkcji Live Tempo można wyświetlić, włączając View > Document View > Panorama. Podczas nagrywania Live Tempo, opcja Play > Live Tempo > Display jest włączona, pokazując wykres powyżej górnej pięciolinii w partyturze:

Pionowe linie na wykresie pokrywają się z kreskami taktowymi w partyturze. Przez środek wykresu przebiega pozioma linia, która reprezentuje domyślne tempo w danym punkcie partytury. Zmiany tempa uzyskane podczas nagrywania Live Tempo w stosunku do tempa domyślnego są wyświetlane jako linia biegnąca powyżej lub poniżej poziomej linii na wykresie. (Na powyższym obrazku wykres pokazuje, że tempo staje się szybsze niż zwykłe tempo odtwarzania, a następnie ponownie staje się wolniejsze).
Po dokonaniu wyboru przejścia w partyturze, wykres odzwierciedla wybór, blokując sekcje wykresu, które odpowiadają wybranym taktom. Pozwala to zobaczyć, gdzie dane Live Tempo zostaną wyczyszczone po użyciu opcji Play > Live Tempo > Clear.

Dodawanie i usuwanie Tap Points

Zaznaczając w partyturze miejsca, w których zamierzasz wystukiwać tempo, możesz stosować złożone techniki dyrygenckie, takie jak połączone uderzenia (w których dyrygent łączy dwa lub więcej gestów wybijania czasu w jeden długi, trwały gest o czasie trwania równym połączonym miarom).
Najszybszym sposobem na dodanie punktów stuknięć jest znalezienie taktu z rytmem, który chcesz wystukać, zaznaczenie pasażu wokół tego fragmentu (upewnij się, że takt z rytmem, który chcesz wystukać, jest najwyższym taktem w zaznaczeniu) i wybranie opcji Play > Live Tempo > Tap Points, co spowoduje wyświetlenie tego okna dialogowego:

 • Add tap points (Dodaj punkty) lub Remove tap points (Usuń punkty) określa, czy opcje ustawione poniżej będą dodawać lub usuwać punkty z zaznaczenia lub całego utworu.
 • Opcje Range of Operation (zakresu) działania określają, w których taktach punkty zostaną dodane lub usunięte:
  • Jeśli w momencie otwierania okna dialogowego istniało zaznaczenie, zostanie ono domyślnie ustawione na Use rhythm of top staff of selection (Użyj rytmu górnego taktu zaznaczenia). Sibelius utworzy jeden punkt stuknięcia dla każdej nuty na górnej pięciolinii zaznaczenia; jeśli włączysz opcję Include rests (Uwzględnij pauzy), Sibelius utworzy również jeden punkt stuknięcia dla każdej pauzy.
  • Alternatywnie można wybrać opcję Apply to range of selection (Zastosuj do zakresu zaznaczenia), co spowoduje dodanie lub usunięcie tappointów w wybranym fragmencie, ale zgodnie z opcjami ustawionymi w sekcji Frequency of tap points (Częstotliwość punktów nabicia poniżej, a nie przy użyciu rytmu górnej pięciolinii w wybranym fragmencie.
  • Apply to entire score (Zastosuj do całej partytury) ignoruje wszelkie zaznaczenia w partyturze, a zamiast tego dodaje lub usuwa punkty w całej partyturze, zgodnie z opcjami ustawionymi w sekcji Frequency of tap points poniżej.
 • Podczas dodawania nowych punktów, opcja Replace existing tap points (Zastąp istniejące punkty) pozwala wybrać, czy wszystkie istniejące punkty w danym fragmencie powinny zostać zastąpione (w takim przypadku opcja powinna być włączona), czy też nowe powinny zostać dodane bez wpływu na istniejące punkty (w takim przypadku opcja powinna być wyłączona).
 • Opcje w Frequency of tap points określają pozycje rytmiczne, w których tap points powinny być dodawane lub usuwane, jeśli nie jest używany rytm z partytury. Można wybrać dodawanie lub usuwanie tap pointów co takt, na początku każdego taktu lub co pół taktu.

Punkty nabicia są wyświetlane na ekranie Live Tempo w Panoramie jako plamki:

Możesz także dodawać punkty, klikając bezpośrednio na ekranie Live Tempo: wybierz Play > Live Tempo > Tap Point,, a następnie kliknij w miejscu, w którym chcesz dodać tap point: Sibelius narysuje przerywaną linię, która pomoże dopasować punkt stuknięcia do rytmu muzyki, a po kliknięciu przyciągnie punkt stuknięcia do najbliższej pozycji rytmicznej (zgodnie z ustawieniami na stronie Mouse (Mysz) w Preferences).
Jeśli utworzysz punkty stuknięć w oparciu o rytm fragmentu muzyki, a następnie zmienisz rytm tych taktów, punkty stuknięć nie zostaną zaktualizowane automatycznie: możesz edytować lub odtworzyć punkty stuknięć za pomocą opcji Play > Live Tempo > Tap Points.
Możesz także dodawać i usuwać punkty stuknięć, klikając dwukrotnie na ekranie Live Tempo.

Nagrywanie Live Tempo przy użyciu tap point

Po utworzeniu kilku punktów, wybierz Play > Live Tempo > Record, aby nagrać swoje wykonanie.
W taktach zawierających punkty stukania, Sibelius będzie oczekiwał stukania w określonych punktach
i będzie czekał na użytkownika w każdym punkcie stukania, zamiast pozwalać kołu zamachowemu na kontynuowanie bez użytkownika, tak jak zwykle.
Możesz dowolnie mieszać fragmenty, w których podajesz określone punkty stuknięć i fragmenty,
w których Sibelius automatycznie interpretuje stuknięcia: po przejściu punktów stuknięć, gdy Sibelius napotka pełny takt, który nie zawiera punktów stuknięć, zacznie interpretować stuknięcia w zwykły sposób.

Odtwarzanie występu Live Tempo

Aby odtworzyć wykonanie Live Tempo, wystarczy upewnić się, że opcja Play > Live Tempo > Live Tempo jest włączona przed rozpoczęciem odtwarzania.
Funkcja Live Tempo jest zachowywana podczas eksportowania pliku MIDI lub audio, pod warunkiem, że funkcja Live Tempo jest włączona.

Czyszczenie Live Tempo

Aby wyczyścić całe wykonanie Live Tempo, wybierz polecenie Play > Live Tempo > Clear bez zaznaczenia niczego i odpowiedz Yes na pytanie, czy chcesz usunąć dane Live Tempo z całej partytury.
Jeśli chcesz wyczyścić zmiany tempa utworzone przez nagranie Live Tempo we fragmencie, po prostu zaznacz te takty i wybierz polecenie Play > Live Tempo > Clear. Spowoduje to usunięcie danych Live Tempo z wybranego fragmentu. Jeśli jesteś w Panoramie i opcja Play > Live Tempo > Display jest włączona, zobaczysz, że wykres został wyczyszczony dla tych taktów.
Podczas odtwarzania partytury po usunięciu Live Tempo z fragmentu, efekt jest taki, jakby zatrzymano stukanie dla tego fragmentu podczas nagrywania Live Tempo: Sibelius będzie kontynuował odtwarzanie z taką samą szybkością, jaka została osiągnięta w ostatnim punkcie z danymi Live Tempo, aż do następnych danych Live Tempo lub następnego oznaczenia w partyturze, które zmienia tempo,
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Podział na miarach i wiele miar na stuknięcie

Jeśli opcja Allow beat multiples (Zezwalaj na wielokrotności miar) jest włączona w Live Tempo Options, program Sibelius pozwoli na podział miar lub zapewnienie mniejszej liczby uderzeń w takcie niż jest miar.
W metrum prostym (np. 2/4, 3/4, 4/4), Sibelius pozwala podzielić takt na wielokrotności dwóch, np. w metrum 4/4, dwie ósemki na miarę lub nawet cztery szesnastki na miarę. W metrum złożonym (np. 6/8, 9/8, 12/8) Sibelius umożliwia podział taktu na wielokrotności trzech lub sześciu, np. trzy stuknięcia ósemkowe na miarę w metrum 6/8.
Podziału miary dokonuje się zazwyczaj w celu przyspieszenia lub zwolnienia tempa. Na przykład, jeśli zbliżasz się do ritardando pod koniec części lub utworu w metrum 4/4, możesz zdecydować się na podzielenie miar na ćwierćnuty, aby gdy zaczniesz zwalniać, mieć większą kontrolę nad zmianą tempa poprzez wystukiwanie ósemek. Nie musisz ostrzegać Sibeliusa o tym: jak tylko zaczniesz stukać dwa razy szybciej niż wcześniej, program zinterpretuje to jako podział i odpowiednio zareaguje. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy rozpocząć podział miary przed próbą zmiany tempa.
Procedura jest podobna w przypadku stukania rzadziej niż liczba miar w takcie. W prostym metrum dwójkowym, np. 4/4, jeśli po prostu zaczniesz uderzać o połowę szybciej niż poprzednio, Sibelius zinterpretuje to jako stukanie w półnutach. W prostym metrum trójdzielnym, np. 3/4, jeśli podobnie zaczniesz stukać o jedną trzecią wolniej niż poprzednio, Sibelius zinterpretuje to jako stukanie w półnutach z kropkami. Sibelius zakłada, że nigdy nie będziesz stukał rzadziej niż raz na takt: jeśli to zrobisz, założy, że całkowicie przestałeś stukać.

Nieregularne lub złożone oznaczenia metrum

W przypadku nieregularnych oznaczeń metrum, takich jak 5/4, lub złożonych, takich jak 3+2/8, program Sibelius sprawdza ustawienia grup wiązań nutowych dla danego oznaczenia metrum w celu interpretacji stuknięć podczas nagrywania Live Tempo. Jeśli okaże się, że chcesz podzielić takt inaczej niż oczekuje tego Sibelius, użyj opcji Appearance > Reset Notes > Beam Groups, aby zmienić grupowanie nut używane przez dane metrum.
W przypadku taktów nieregularnych (tj. taktów, które nie zawierają oznaczenia metrum, ale których czas trwania nie odpowiada dominującemu metrum), Sibelius sprawdza takt pod kątem regularnego lub nieregularnego wzorca miar, a następnie odpowiednio interpretuje stukanie.

Pauzy (fermaty)

Pauzy (fermaty) mogą występować zarówno w środku frazy, jako punkt podkreślenia lub odpoczynku, jak i na końcu frazy. Po pauzie na końcu frazy może czasami następować krótka przerwa artykulacyjna, taka jak np. słaba miara taktu, przed rozpoczęciem następnej frazy.
Domyślnie Sibelius odtwarza pauzy, wydłużając długość wstrzymanej nuty, a następnie kontynuuje w oryginalnym tempie (chyba że po pauzie pojawi się nowe oznaczenie tempa). Po napotkaniu pauzy podczas nagrywania Live Tempo, Sibelius wydłuży pauzę do momentu ponownego stuknięcia, aby zasygnalizować następną miarę.
Można jednak dostosować odtwarzanie nut z pauzami za pomocą okna dialogowego Play > Interpretation > Dictionary, które zmienia domyślne zachowanie pauz w partyturze, lub za pomocą elementów sterujących w panelu Playback inspektora, które zmieniają zachowanie pojedynczej pauzy. Jeśli określisz, że po pauzie powinna następować przerwa przy użyciu jednej z tych metod, Sibelius będzie to respektować podczas nagrywania Live Tempo: stuknij raz, aby rozpocząć pauzę, stuknij ponownie, aby rozpocząć przerwę po pauzie, i trzeci raz, aby zasygnalizować następną miarę.

Powtarzające się sekcje

Jeśli sekcja partytury jest powtarzana (np. przez kreskę taktową repetycji lub oznaczenie D.C. al Coda), można nagrać inne tempo w Live Tempo dla każdego przejścia, co zostanie odzwierciedlone na wykresie pokazanym w Panoramie. Jeśli jednak usuniesz Live Tempo z powtarzanego fragmentu, dane Live Tempo zostaną usunięte ze wszystkich przejść.

Dodawanie oznaczeń tempa

Jeśli dodasz nowe oznaczenie tekstowe Tempo lub znak metronomu do fragmentu partytury, dla którego nagrano wykonanie Live Tempo, rzeczywista szybkość odtwarzania partytury nie zmieni się w tym momencie, jeśli włączona jest opcja Play > Live Tempo > Live Tempo: wykonanie Live Tempo ma pierwszeństwo przed tempami oznaczonymi w partyturze. Zobaczysz jednak, że wykres Live Tempo zostanie zaktualizowany, aby pokazać, jak nagrane wykonanie Live Tempo odpowiada nowemu zapisanemu tempu.
Aby nowe oznaczenie tempa w partyturze zaczęło obowiązywać, należy wyczyścić dane Live Tempo – patrz Czyszczenie Live Tempo.

Live Tempo i ReWire

Nie można jednocześnie używać funkcji Live Tempo i ReWire: Live Tempo jest wyłączone, gdy Sibelius działa w trybie ReWire.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl