Szczegółowe omówienie ustawień MIDI w Fruity Loops

Aby otworzyć MIDI Settings (Ustawienia MIDI), wybierz „Options > MIDI settings” z menu głównego lub naciśnij klawisz funkcyjny F10 na klawiaturze. Strona ustawień MIDI zawiera ustawienia wejścia, wyjścia i synchronizacji sterownika MIDI. Zawiera również opcje związane z nagrywaniem i automatyzacją klawiatury MIDI. Lista obsługiwanych urządzeń MIDI znajduje się w sekcji Wstępnie skonfigurowane urządzenia MIDI. UWAGA: Jeśli nigdy wcześniej nie podłączałeś urządzenia MIDI do FL Studio, zalecamy najpierw przeczytanie sekcji Kreator MIDI w podręczniku.

UWAGA: MIDI nie przesyła dźwięku, jest to połączenie danych sterujących (nuty na klawiaturze, ruchy pokrętłem, zmiany dźwięku/programu).

Podstawy podłączania urządzenia MIDI

 1. Input device (Urządzenie wejściowe) – Wybierz urządzenie z listy Input (np. powyżej wybrano „Launchpad S”).
 2. Włącz urządzenie – Kliknij przycisk Enable (Włącz), a FL Studio będzie teraz odbierać MIDI z tego urządzenia. Jeśli się powiedzie, kontrolka aktywności MIDI na panelu głównym będzie migać za każdym razem, gdy odbierane są dane kontrolera (np. odtwarzanie nut i obracanie pokręteł). UWAGA: Jeśli „Debug log” jest otwarty, wszelkie dane MIDI odebrane przez FL Studio są wyświetlane i rejestrowane, co jest przydatne do nauki numerów MIDI CC elementów sterujących lub rozwiązywania problemów z połączeniami.
Wykryto wejściowe dane MIDI
 1. Controller type (Typ kontrolera) – W przypadku specjalnie obsługiwanych kontrolerów lub skryptów MIDI, wybierz typ kontrolera lub skrypt MIDI z menu (na zrzucie ekranu wybrano typ kontrolera „Novation Launchpad S”). Niektóre urządzenia zostaną wykryte automatycznie, większość nie.
 2. Input and Output Ports (Porty wejściowe i wyjściowe) – Specjalnie obsługiwane kontrolery mogą wymagać ustawienia ich numeru portu na ten sam numer na listach wejściowych i wyjściowych („Novation Launchpad S” jest ustawiony na port 115 na zrzucie ekranu). Jeśli nie zostało to zrobione automatycznie, można ustawić to ręcznie. Można użyć dowolnej liczby z zakresu od 0 do 255. Unikaj używania tego samego numeru portu dla różnych urządzeń, ponieważ spowoduje to konflikt.

Wyjście MIDI (MIDI Output)

Opcje te służą do wyboru interfejsu wyjściowego MIDI (Output interface), dzięki czemu FL Studio może wysyłać sygnały MIDI do urządzeń zewnętrznych (syntezator, automat perkusyjny, sampler itp.). Po wybraniu interfejsu zostanie on podświetlony. Dla każdego wybranego interfejsu można dokonać niezależnych ustawień „Send master sync” i „Port number„. Chociaż tylko jeden interfejs wyjściowy MIDI może być używany jednocześnie z FL Studio, można łańcuchowo podłączyć wiele urządzeń MIDI do interfejsu wyjściowego, patrz uwaga poniżej.

 1. Output – Lista wykrytych urządzeń MIDI w systemie lub podłączonych do systemu. Kliknij urządzenia na liście, aby ustawić niezależne opcje „Send master sync” i „Port„.
 2. Send master sync – wysyła polecenia transportu FL Studio (start/stop/pauza odtwarzania) do włączonych urządzeń. UWAGI: Nie włączaj opcji „Send master sync”, jeśli urządzenie nie korzysta z kontroli transportu, ponieważ może to spowodować nieprzewidywalne zachowanie lub awarie zewnętrznego urządzenia MIDI. Istnieje również opcja synchronizacji „Global„, którą należy również wybrać w menu Options > Enable MIDI master sync. Opcja ta włącza/wyłącza, jako grupę, wszystkie urządzenia MIDI z wybraną tutaj opcją Send master sync.
 3. Port – jest to unikalny kanał, na którym dane MIDI są przesyłane między urządzeniami MIDI (dostępnych jest 256 portów). Opcja ta przypisuje numer portu do interfejsu MIDI (numery portów nie mają zastosowania do zewnętrznego sprzętu MIDI podłączonego do interfejsu MIDI, tylko do samego interfejsu).

Mapowanie wyjściowego urządzenia MIDI

 1. Port – Upewnij się, że wtyczka/wtyczki MIDI Out używane do sterowania zewnętrznym sprzętem MIDI są ustawione na ten sam numer portu MIDI, który wybrano tutaj. Wybrany numer portu nie ma znaczenia. Wybranie „—” zwolni interfejs MIDI do użytku przez inne oprogramowanie MIDI.
  UWAGA: Upewnij się, że w menu Options wybrana jest globalna opcja Enable MIDI output , w przeciwnym razie „Wyjście MIDI” zostanie wyłączone.
 2. Send master sync – jeśli urządzenie posiada wewnętrzny sekwencer lub inne funkcje, które wykorzystują polecenia transportu (start/stop/pauza odtwarzania), włącz tę kontrolę. W przeciwnym razie pozostaw ją wyłączoną.
  UWAGA: Upewnij się, że opcja Enable MIDI master sync jest zaznaczona w menu Options, w przeciwnym razie opcja „Send master sync” będzie wyłączona.
 3. Synchronization type – Ustawia typ synchronizacji. Jest to format czasu/kodu używany do synchronizacji urządzeń MIDI z poleceniami odtwarzania/uruchamiania/zatrzymywania itp. Zazwyczaj używany jest zegar MIDI. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi zewnętrznego urządzenia/urządzeń MIDI.

UWAGA: MIDI umożliwia łańcuchowe podłączenie wielu zewnętrznych urządzeń MIDI. Podłącz komputer do interfejsu wyjściowego MIDI, a następnie podłącz pierwsze zewnętrzne urządzenie MIDI do portu MIDI OUT i/lub MIDI IN interfejsu wyjściowego. Następnie podłącz kolejne urządzenia MIDI do portów OUT lub THRU urządzenia poprzedzającego je w łańcuchu. Upewnij się, że każde urządzenie MIDI w łańcuchu wysyła dane MIDI OUT lub THRU do własnych portów MIDI, ponieważ może to nie być domyślnie włączone (patrz instrukcja dołączona do urządzenia).

Wejście MIDI (MIDI Input)

Opcje te służą do łączenia się z zewnętrznymi urządzeniami wejściowymi MIDI. FL Studio łączy się z szeroką gamą zewnętrznych kontrolerów MIDI i urządzeń MIDI.

External MIDI Clock

FL Studio nie synchronizuje się z zewnętrznym zegarem MIDI. Aby kontrolować FL Studio z innego oprogramowania MIDI, należy użyć trybu klienta Rewire lub hostować FL Studio jako wtyczkę VST wewnątrz aplikacji hosta. FL Studio będzie jednak wysyłać synchronizację zegara MIDI, dzięki czemu można sterować sprzętem MIDI za pomocą FL Studio jako głównego urządzenia MIDI, patrz sekcja Wyjście MIDI.

Podłączanie zewnętrznych kontrolerów

Opcje te służą do wyboru urządzeń wejściowych MIDI. Jeśli posiadasz klawiaturę lub kontroler USB/MIDI, może on być używany do sterowania FL Studio. Sekcja Input wyświetla listę kontrolerów, które zostały wykryte przez system operacyjny.

 • Input (Wejście) – Lista wykrytych urządzeń, które mogą być używane do sterowania MIDI w FL Studio, na przykład klawiatury MIDI/USB i zewnętrzne kontrolery MIDI/USB. Aby wybrać urządzenie, kliknij jego nazwę na liście i wybierz przełącznik poniżej. FL Studio jest wstępnie skonfigurowane do pracy z wieloma kontrolerami wskazanymi na liście Controller type.
 • Enable – Włącza wybrany kontroler. Każde urządzenie na liście może być niezależnie włączane/wyłączane.
 • Controller type (Typ kontrolera) – FL Studio obsługuje wszystkie ogólne kontrolery MIDI. Jeśli kontroler nie ma niestandardowego sterownika, wybierz USB Audio Device (generic controller) w tym menu. Nie należy przejmować się używaniem sterownika „Generic”, jeśli urządzenie działa prawidłowo. Ponieważ jednak „sterowniki niestandardowe” dostarczają nazwę urządzenia i wszelkie „specjalne” funkcje, jakie może mieć kontroler, warto sprawdzić, czy kontroler znajduje się na liście niestandardowych kontrolerów MIDI. Umożliwiają one obsługę „unikalnych” elementów sterujących, takich jak funkcje transportu, koła jog, paski dotykowe, pokrętła, zmotoryzowane fadery i niestandardowe przełączniki. Jeśli urządzenie ma niestandardowy sterownik, ale nie jest wyświetlane na tej liście według nazwy LUB nic nie jest wyświetlane, spróbuj ponownie zainstalować sterownik dostarczony z urządzeniem (sprawdź stronę internetową producenta, aby uzyskać najnowszy sterownik USB, zwykle znajdują się one w sekcji pomocy technicznej lub pobierania).
  • Script information Informacje o skrypcie (ikona klucza) – Po wybraniu skryptu MIDI staje się on aktywny. Wybierz, aby otworzyć i edytować skrypt lub otworzyć folder skryptów. Informacje o skryptach MIDI – Jeśli twój kontroler nie ma natywnego wsparcia i chcesz odblokować jego funkcje LUB chcesz dostosować sposób jego działania, możesz napisać dla niego własne skrypty MIDI lub poszukać skryptów stworzonych przez użytkowników na forum skryptów kontrolerów MIDI. Po utworzeniu skryptu będzie on widoczny w menu Controller type (typ kontrolera) jako [script name](user).
  • Online information (Informacje online) (?) – Otwiera listę referencyjną kontrolerów MIDI dla wybranego kontrolera (jeśli istnieje).
 • Port – port wejściowy MIDI. Do użytku z wieloma kontrolerami i trybem performance. UWAGA: Nagrywanie Piano Roll jest wyłączone w trybie Performance Mode.

Sterowanie instrumentami, efektami i FL Studio

 1. Aby przypisać kontrolery MIDI do kanałów instrumentów, zobacz Łączenie kontrolerów z kanałami instrumentów. Możesz także zablokować nuty kontrolera do kanałów instrumentów.
 2. Aby utworzyć trwałe powiązania między kontrolerem, FL Studio i wtyczkami, użyj przełącznika „Multilink controllers” z opcją „Override global links”.
 3. Supported controllers (Obsługiwane kontrolery): Najnowsza lista obsługiwanych urządzeń znajduje się na forum MIDI Controller Reference.
 4. Controller templates (Szablony kontrolerów) – w folderze instalacyjnym FL Studio (\Program Files\Image-Line\FL Studio\System\Hardware specific) znajduje się wiele szablonów kontrolerów. Szablony te są ładowane do edytora dostarczonego z kontrolerem i mapują go do FL Studio. Następnie może być wymagane wybranie typu kontrolera w ustawieniach wejścia (jeśli FL nie zrobi tego automatycznie).

Różne opcje MIDI

 • Pickup (tryb przejęcia) – Po wybraniu: Powiązane parametry docelowe nie zmienią się, dopóki wartość fizycznego kontrolera nie dopasuje się do bieżącego ustawienia parametrów docelowych. Po dopasowaniu tych wartości kontroler „odbierze” i zacznie zmieniać parametr docelowy w kierunku ruchu kontrolera. Po usunięciu zaznaczenia: Wartość połączonych docelowych elementów sterujących zostanie natychmiastowo przyciągnięta do wartości wyjściowej kontrolera fizycznego, gdy zostanie on po raz pierwszy przesunięty i będzie kontynuowana od tego miejsca. Tryb przejęcia ma tę zaletę, że nie powoduje nieoczekiwanych skoków wartości parametrów docelowych, które mogą powodować niepożądane trzaski lub szumy, które mogą wystąpić, gdy parametr nagle zmienia wartość (np. odcięcie filtra lub pozycja początkowa próbki).
 • Auto accept controller – Służy do łączenia pokręteł/suwaków kontrolera z FL Studio i wtyczkami. Po wybraniu tej opcji wyskakujące okienko zdalnego sterowania MIDI zostanie zamknięte, gdy tylko zmienisz (przesuniesz) element sterujący na zewnętrznym urządzeniu MIDI, a połączenie zostanie utworzone. Jeśli ta opcja jest odznaczona, należy kliknąć przycisk OK w wyskakującym okienku zdalnego sterowania MIDI, aby zaakceptować połączenie kontrolera, a następnie zamknąć okno.
 • Foot pedal controls note off (sposób użycia MIDI CC#64) – Po wybraniu tej opcji pedały nożne podtrzymują długość nut zapisanych w rolce Piano. Oznacza to, że zdarzenie wyłączenia nuty jest wyzwalane przez zwolnienie pedału. JEDNAK, gdy wybrana jest opcja „Foot pedal controls note off”, komunikaty MIDI Pedal CC#64 nigdy nie docierają do wtyczki, ponieważ są przechwytywane przez FL Studio. Jeśli używasz wtyczki VST, która potrzebuje zdarzeń pedału sustain do własnych celów, odznacz opcję „Foot pedal controls note off”, aby efekt sustain działał zgodnie z oczekiwaniami z tą wtyczką.
 • Omni Preview MIDI channel – Po ustawieniu, kanał MIDI z kontrolera (zaczynając od C5) będzie odtwarzał każdy kanał w Channel Rack. Używaj tego do wyzwalania perkusji/pętli, gdzie każdy kanał samplera zawiera unikalną próbkę lub pętlę
 • Performance mode MIDI channel – Do użytku z kontrolerami ogólnymi w celu wyzwalania klipów w oknie listy odtwarzania (w trybie występu). Umożliwia to również wyzwalanie klipów za pomocą klawiatury komputera, gdy jest ona ustawiona na kanał 1.
 • Song marker jump MIDI channel – Ustaw kanał MIDI, który ma być używany do akceptowania danych nutowych MIDI w celu kontrolowania przeskakiwania znaczników czasu listy odtwarzania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Znaczniki czasu listy odtwarzania.
 • Generator muting MIDI channel – Umożliwia ustawienie kanału na klawiaturze MIDI, gdzie każdy klawisz klawiatury wycisza/wyłącza kanał w Step Sequencer.
 • Toggle on Release – Określa sposób, w jaki chwilowe przyciski/przełączniki na kontrolerze MIDI współdziałają z docelowymi kontrolkami w FL Studio. Jeśli opcja ta jest włączona, docelowy element sterujący zmieni stan po naciśnięciu przycisku i powróci do pierwotnego stanu po jego zwolnieniu. Jeśli przycisk jest wyłączony, wymagane jest drugie kliknięcie, aby przywrócić cel do pierwotnego stanu.
 • Link note on velocity to – [none] – Jeśli ta opcja jest zaznaczona, FL Studio zignoruje velocity nuty wysyłane przez urządzenia wejściowe kontrolera (klawiatury MIDI itp.) i przypisze stałą velocity do wszystkich nut (używana jest velocity MIDI 100 lub 78%, 127 = 100%). Velocity umożliwia mapowanie velocity nut z urządzeń MIDI do wtyczek wrażliwych na velocity na nutę w FL Studio. Mod X / Mod Y Klawisz MIDI na velocity jest mapowany do Mod X lub Mod Y i przekazywany do dowolnych instrumentów lub efektów wykorzystujących te parametry MOD.
  • Curve – Otwiera edytor krzywej mapowania velocity. Krzywa ta ustawia zależność między velocity kontrolera MIDI (włączonej nuty) a wartością przekazywaną do FL Studio. Punkty kontrolne można dodawać za pomocą kliknięć prawym przyciskiem myszy, a krzywe funkcyjne za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy na uchwycie naprężenia, tak jak w przypadku każdego edytora obwiedni w FL Studio. Aby krzywa zaczęła działać, opcja „Note on” musi być połączona z jedną z opcji pokazanych powyżej. WSKAZÓWKA: Jeśli grasz na kontrolerze, gdy edytor Velocity Mapping Curve jest otwarty, velocity nuty będzie widoczna jako pionowa linia. Pomoże to dostosować kształt krzywej do stylu gry.
 • Link release note velocity to – [none] – Jeśli ta opcja jest zaznaczona, FL Studio zignoruje Velocity zwolnienia wysyłane przez urządzenia wejściowe kontrolera (klawiatury MIDI itp.) i przypisze stałą Velocity zwolnienia (100) do wszystkich nut. Release (Zwolnienie) – niektóre klawiatury MIDI mogą wysyłać Velocity zwolnienia nuty, jeśli tak, umożliwia to mapowanie Velocity zwolnienia nuty z urządzeń MIDI do wtyczek FL Studio ze świadomością Velocity zwolnienia na nutę. Aby krzywa zadziałała, opcja „Note on” musi być połączona z opcją „Release”.
  • Curve – Otwiera edytor mapowania velocity. Umożliwia to ustawienie zależności między Velocity „zwolnienia nuty” kontrolera MIDI a wartością przekazywaną do FL Studio. Punkty kontrolne można dodawać za pomocą kliknięć prawym przyciskiem myszy, a krzywe „między punktami” za pomocą kliknięcia lewym przyciskiem myszy na uchwycie naprężenia, tak jak w przypadku dowolnego edytora obwiedni w FL Studio.
 • Refresh device list – Odśwież listę urządzeń – jeśli zainstalujesz kontroler po uruchomieniu FL Studio lub kontroler, który pojawia się na liście wejść, przestanie odpowiadać, ta opcja ponownie przeskanuje i połączy się z urządzeniem.
 • Update MIDI Scripts – Sprawdza serwery Image-Line w poszukiwaniu zaktualizowanych skryptów MIDI dla obsługiwanych kontrolerów i pobiera je. Zwykle FL Studio robi to automatycznie, ale można wymusić sprawdzenie i pobranie za pomocą tego przycisku. UWAGA: Pobrane skrypty MIDI znajdują się w folderze danych użytkownika w … Documents\Image-Line\FL Studio\Settings\Hardware. W folderze Hardware znajduje się plik .ini o nazwie urządzenia i folder o nazwie urządzenia dla każdego obsługiwanego urządzenia. Jeśli chcesz wymusić czystą instalację, musisz usunąć plik .ini i folder dla urządzeń docelowych. Następnie kliknij przycisk Update MIDI Scripts.

Image-Line Remote

 • Enable Image-Line Remote – Włącz tę opcję i otwórz aplikację IL Remote na urządzeniu z systemem Android lub iOS. Przy pierwszej aktywacji tej kontroli będziesz musiał zezwolić FL Studio na dostęp przez zapory sieciowe, negocjując zwykłe wyskakujące okienka zabezpieczeń. Następnie aplikacja i FL Studio automatycznie odnajdą się w sieci i nawiążą połączenie.
  • Enable feedback (kliknij prawym przyciskiem myszki) – IL Remote kontroluje pozycję pokręteł i suwaków w FL Studio.
 • Image-Line remote to darmowa aplikacja kontrolera na Androida i iOS z wizualnym sprzężeniem zwrotnym, która łączy się z FL Studio przez sieć WiFi. IL Remote można skonfigurować tak, aby działał jako transport, mikser, wyzwalacz klipów, klawiatura lub kontroler według własnego projektu. Sprawdź instrukcję obsługi IL Remote tutaj. Ewentualnie sprawdź tutaj online, aby uzyskać najnowsze informacje na temat sposobu uzyskania aplikacji Image-Line Remote.
 • Wskazówka: Użyj zakładki MAIN do sterowania FL Studio z telefonu lub tabletu, gdy jesteś w innym pomieszczeniu lub zdalnie z komputera, aby rozpocząć lub zatrzymać nagrywanie, kontrolować poziomy słuchawek itp.

Programy Fruity Loops firmy Image Line można kupić w naszym sklepie internetowym