ABC programu Sibelius – 1.14 Drukowanie

Szczegółowe informacje na temat standardowych rozmiarów papieru oraz porady dotyczące rozmiarów stron i pięciolinii dla poszczególnych rodzajów nut można znaleźć w sekcji Konfiguracja dokumentu.

Ustawianie domyślnego rozmiaru papieru

Każda utworzona partytura Sibeliusa przechowuje własne ustawienia drukowania, w tym domyślny rozmiar papieru, na którym powinna zostać wydrukowana, ale pomocne może być sprawdzenie, czy sterownik drukarki jest ustawiony na prawidłowy domyślny rozmiar papieru.

Na komputerach Mac każdy program na komputerze zachowuje własny domyślny rozmiar papieru, więc wystarczy upewnić się, że prawidłowy rozmiar jest ustawiony w oknie dialogowym Ustawienia strony, do którego można uzyskać dostęp z panelu File > Print (Plik > Drukuj) w programie Sibelius.

W systemie Windows rozmiar papieru można również zmienić za pomocą okna dialogowego Ustawienia strony, ale ma to wpływ tylko na dokumenty drukowane z programu Sibelius. Przy następnym uruchomieniu programu Sibelius domyślny rozmiar papieru zostanie zresetowany do domyślnego rozmiaru sterownika drukarki. Oznacza to, że należy upewnić się, że domyślne ustawienia drukarki są prawidłowe. Aby to zrobić:

 • W menu Start kliknij opcję Urządzenia i drukarki.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki i wybierz opcję Preferencje drukowania.
 • To, co zobaczysz dalej, zależy od producenta i modelu drukarki, ale gdzieś w ustawieniach drukarki powinieneś być w stanie wybrać prawidłowy domyślny rozmiar papieru, a następnie dwukrotnie kliknąć OK, aby potwierdzić zmiany.

Szybkie drukowanie
Aby wydrukować utwór, kliknij kartę File (Plik), a następnie wybierz panel Print (Drukuj) lub wpisz skrót klawiszowy Control+P lub Command+P). W górnej części panelu znajduje się duży przycisk Print: jeśli chcesz po prostu wydrukować jedną lub więcej kopii wyniku bez ustawiania żadnych zaawansowanych funkcji, możesz po prostu ustawić liczbę kopii i kliknąć przycisk Drukuj, aby wysłać wynik do domyślnej drukarki.

Opcje drukowania

W przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb związanych z drukowaniem, takich jak broszury, należy zapoznać się z innymi opcjami w panelu Print (Drukuj).

Po prawej stronie znajduje się duży podgląd wydruku, który pokazuje dokładnie, co zostanie wysłane do drukarki. Jeśli na przykład ustawisz utwór B5 do drukowania na papierze A4 z widocznymi obramowaniami i znacznikami kadrowania, podgląd wydruku pokaże dokładnie, jak to będzie wyglądać. Podobnie, jeśli ustawisz utwór w pionie, aby drukować 2 na jednej stronie na papierze poziomym, podgląd wydruku pokaże dokładnie, co wyjdzie z drukarki. Poniżej podglądu wydruku znajdują się elementy sterujące do przewracania między stronami, które zostaną wydrukowane, a także do powiększania lub pomniejszania podglądu wydruku, dzięki czemu można przyjrzeć się bliżej, jeśli chcesz.

Nad dużym przyciskiem Print (Drukuj) zwykle widoczne są dwa pola wyboru: Print full score (Drukuj pełną partyturę) i Print parts (Drukuj głosy). Jeśli zakładka, na którą patrzyłeś, gdy zdecydowałeś się drukować, jest głosem, wówczas opcja Print parts będzie włączona, ale w przeciwnym razie jest domyślnie wyłączona. Po jej włączeniu pojawi się tabela, w której można wybrać, które głosy mają zostać wydrukowane i w ilu kopiach – patrz Drukowanie głosów i podzbiorów partytury.

Poniżej dużego przycisku Print znajdują się następujące opcje konfiguracji zadania drukowania:

 • Printer zawiera listę drukarek dostępnych dla komputera. Domyślnie wybrana zostanie drukarka wybrana jako domyślna dla całego systemu, chyba że wcześniej wybrano inną drukarkę podczas tej sesji.
 • Printer Properties uruchamia okno dialogowe preferencji drukarki dla wybranej drukarki (Windows) lub przenosi do panelu Drukuj i faksuj w Preferencjach systemowych (Mac). W systemie Windows zmiany wprowadzone w tym oknie obowiązują tylko do momentu zamknięcia programu Sibelius: aby trwale zmienić domyślne ustawienia drukarki, należy użyć opcji Preferencje drukarki w oknie Drukarki i urządzenia w Panelu sterowania.
 • Duplex Options pozwala określić w programie Sibelius, w jaki sposób wybrana drukarka obsługuje drukowanie dwustronne – patrz Drukowanie dwustronne.
 • Print all pages / Print current page / Print Range umożliwia wybór między drukowaniem wszystkich, jednej lub niektórych stron partytury – patrz Zakres drukowania.
 • Print one sided / Manually print both sides / Automatically print both sides wybierz pomiędzy drukowaniem tylko na jednej stronie każdego arkusza papieru, prosząc o odwrócenie papieru w połowie zadania drukowania w celu wydrukowania również na drugiej stronie, a automatycznym drukowaniem na obu stronach każdego arkusza papieru (ta ostatnia opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy drukarka ma funkcję automatycznego drukowania dwustronnego) – patrz Drukowanie dwustronne.
 • Uncollated / Collated Wybór pomiędzy drukowaniem wszystkich kopii wymaganych stron razem lub drukowaniem wszystkich stron wymaganych dla każdej kopii razem – patrz Sortowanie.
 • Portrait Orientation / Landscape Orientation zmienia orientację strony, która zostanie wydrukowana, ale nie zmienia orientacji samej partytury (aby to zrobić, użyj opcji Layout > Document Setup > Orientation). Zachowaj ostrożność, jeśli to zmienisz: jeśli nie przełączysz Fit to paper lub w inny sposób dostosować Scale (patrz poniżej) spowoduje, że część strony nie zostanie wydrukowana.
 • Normal / Spreads / Booklet / 2 Pages per Sheet wybiera pomiędzy drukowaniem pojedynczej strony partytury na jednej stronie arkusza papieru, a trzema innymi opcjami impozycji, z których każda umieszcza dwie strony na jednej stronie arkusza papieru – patrz poniżej.
 • Fit to paper automatycznie zmniejsza strony wydruku, jeśli to konieczne, aby zmieściły się na aktualnie wybranym rozmiarze papieru – patrz Dopasuj do papieru.
 • Scale pozwala ustawić dowolny współczynnik skali dla drukowania. Nuty są zwykle drukowane w rozmiarze 100%. Aby zmniejszyć nuty tak, aby zmieściły się na mniejszym papierze, wystarczy włączyć opcję Fit to paper (Dopasuj do papieru) zamiast samodzielnie ustalać współczynnik skali.
 • Date and time footer nakazuje programowi Sibelius drukowanie stopek z datą i godziną na każdej stronie partytury. Jest to przydatne do śledzenia różnych wersji partytury. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat konfigurowania i dostosowywania tej stopki, zobacz Preferencje.
 • Border drukuje cienkie obramowanie wokół strony. W przypadku drukowania na papierze o zbyt dużym rozmiarze ułatwia to wizualizację stron i gilotynowanie, niż zwykłe użycie znaczników kadrowania. Jest to również bardzo przydatne do sprawdzania utworów skalowanych do (powiedzmy) 65%, z włączonymi Border i Spreads (obramowaniami i spreadami) (patrz poniżej).
 • Crop marks to małe krzyżyki używane w profesjonalnych wydawnictwach do wskazywania rogów strony. Znaczniki przycięcia są wymagane, ponieważ książki są drukowane na papierze o zbyt dużych rozmiarach, który jest następnie przycinany do wymaganego rozmiaru. Używanie znaczników kadrowania jest sensowne tylko wtedy, gdy drukujesz na papierze większym niż strony twojego utworu.
 • View options opcje drukowania włączone w zakładce View (Widok), takie jak podświetlenia, ukryte obiekty i kolory nut – więcej informacji na temat tych opcji można znaleźć w sekcji Niewidoczne itp.
 • Print in color (tylko Windows) nakazuje programowi Sibelius drukowanie wszystkich obiektów pokolorowanych w partyturze w kolorze (lub w odcieniach szarości w przypadku drukarki czarno-białej). Kolory we wszystkich grafikach, które mogą znajdować się w partyturze, również zostaną wydrukowane.

Na komputerach Mac w lewym dolnym rogu panelu drukowania wyświetlany jest dodatkowy przycisk Użyj okna dialogowego systemu operacyjnego, który umożliwia korzystanie ze standardowego okna dialogowego drukowania systemu macOS zamiast specjalnych funkcji dostępnych w programie Sibelius. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania okna dialogowego systemu macOS większość opcji opisanych na tych stronach nie będzie dostępna.

Print range – Zakres drukowania

Jeśli nie chcesz drukować całej partytury, możesz wpisać listę stron do wydrukowania (np. 1, 3, 8) i/lub zakres stron (np. 5-9), które można cofnąć, aby wydrukować w odwrotnej kolejności (np. 9-5). Numery stron określone tutaj niekoniecznie są numerami stron wyświetlanymi w partyturze, jeśli partytura używa innej numeracji stron. Zamiast tego odnoszą się one do fizycznych stron partytury: jeśli chcesz wydrukować drugą, trzecią i czwartą stronę partytury, nawet jeśli mogą one być ponumerowane ii, iii i iv, wpisz 2-4 w kontrolce Pages (Strony). Zobacz Numeracja stron.

CollateSortowanie

Podczas drukowania wielu kopii partytury, domyślnie, wiele kopii jest drukowanych bez sortowania, więc jeśli wybierzesz dwie kopie, strony wyjdą w kolejności 1, 1, 2, 2, 3, 3, itd. Jeśli jednak wybierzesz sortowanie, każda kopia partytury zostanie odpowiednio posortowana, więc strony wyjdą w kolejności 1, 2, 3, 4… 1, 2, 3, 4…. Oszczędza to konieczności samodzielnego sortowania stron, ale w przypadku drukarek laserowych drukowanie może potrwać nieco dłużej.

Fit to paper – Dopasuj do papieru

Skaluje partyturę w dół, jeśli to konieczne, tak aby nuty mieściły się na marginesach papieru, aby uniknąć przycięcia krawędzi nut. Jest to szczególnie przydatne do drukowania partytur w formacie Letter na papierze A4 (i odwrotnie) oraz do zmniejszania partytur Tabloid/A3 na papierze Letter/A4. Dopasuj do papieru nie rozszerza jednak nut, aby wypełnić papier, jeśli jest on większy niż rozmiar strony. Należy pamiętać, że amerykańskie rozmiary papieru, takie jak Letter i Tabloid, nie mają identycznego kształtu, więc marginesy strony mogą wyglądać inaczej niż się spodziewasz. Opcja ta automatycznie dostosowuje ustawienie Scale (Skali), więc jeśli opcja Fit to paper (Dopasuj do papieru) jest włączona, nie można samodzielnie zmienić ustawienia Scale.

Double-sided printingDrukowanie dwustronne

Jeśli drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, przed rozpoczęciem dużego zadania drukowania należy poinformować program Sibelius o sposobie podawania papieru przez drukarkę. Zmiennymi są to, czy wydrukowane arkusze wychodzą z drukarki stroną zadrukowaną do góry czy do dołu oraz czy papier musi zostać odwrócony przed ponownym włożeniem do drukarki. Te dwa czynniki łącznie określają, czy strony, które mają być drukowane na drugiej stronie każdego arkusza, powinny być drukowane w odwrotnej kolejności.

Przed wydrukowaniem wybierz opcję File > Print and i kliknij Duplex Options,aby zobaczyć to okno dialogowe:

W grupie Manual Duplexing Options (Opcje ręcznego druku dwustronnego) wybierz przycisk opcji odpowiadający zachowaniu drukarki. Określa to, czy strony drukowane na odwrocie każdego arkusza papieru powinny być drukowane w odwrotnej kolejności. Program Sibelius zapamiętuje to ustawienie dla każdej drukarki w systemie, więc wystarczy ustawić je tylko raz dla każdej drukarki.

Po prawidłowym ustawieniu:

 • Wybierz opcje Print all pages (Drukuj wszystkie strony) i Manually print both sides (Ręcznie drukuj obie strony), a następnie kliknij przycisk Print (Drukuj). Sibelius wydrukuje strony nieparzyste (tj. prawe), a następnie zatrzyma się i wyświetli okno komunikatu z informacją o konieczności odwrócenia papieru i włożenia go z powrotem do drukarki: nie klikaj przycisku OK, dopóki tego nie zrobisz, ponieważ Sibelius rozpocznie drukowanie stron parzystych natychmiast po kliknięciu przycisku OK.
 • Włóż strony z powrotem do drukarki, odwracając je w razie potrzeby.
 • Teraz kliknij przycisk OK. Jeśli drukarka obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne, nie trzeba się martwić o ręczne ponowne podawanie stron, ale Sibelius musi wiedzieć, w jaki sposób drukarka odwraca papier, a to może się różnić w zależności od tego, czy drukujesz w orientacji pionowej czy poziomej. Jeśli wyobrazisz sobie arkusz papieru w orientacji pionowej, możesz odwrócić go na dłuższej krawędzi, odwracając go jak stronę książki w orientacji pionowej, lub możesz odwrócić go na krótszej krawędzi, odwracając go jak stronę zeszytu ze spiralą na górze (czasami znaną jako przewracanie). Najlepszym sposobem na ustalenie, jak zachowuje się drukarka, jest wypróbowanie jej. Z otwartym utworem, którego strony są w orientacji poziomej:
 • Wybierz File > Print (Plik > Drukuj), zaznacz opcję Print all pagesNormal i Automatically print both sides (Drukuj wszystkie strony, Normalny i Automatycznie drukuj obie strony), a następnie kliknij Print (Drukuj).
 • Sprawdź, czy nuty znajdują się w ten sam sposób po obu stronach papieru. Jeśli tak nie jest, wróć do opcji Duplex Options (Opcje druku dwustronnego) i wybierz przycisk opcji Flip on short edge (Odwróć na krótkiej krawędzi) w obszarze Portrait orientation (Orientacja pionowa), a następnie spróbuj ponownie.
 • Teraz wybierz File > Print (Plik > Drukuj), wybierz Booklet (Broszura) i Automatically print both sides (Automatycznie drukuj obie strony), a następnie kliknij Print (Drukuj).
 • Sprawdź, czy nuty znajdują się po obu stronach papieru w ten sam sposób. Jeśli tak nie jest, wróć do opcji Duplex Options (Opcje druku dwustronnego) i wybierz przycisk opcji Flip on short edge (Odwróć na krótkiej krawędzi) w obszarze Landscape orientation (Orientacja pozioma), a następnie spróbuj ponownie.

Ustawienia w Duplex Options (Opcjach dupleksu) są zapamiętywane przez Sibelius dla poszczególnych drukarek, więc po ustaleniu sposobu działania automatycznego dupleksu dla drukarki zarówno dla partytur w układzie pionowym, jak i poziomym, nie trzeba będzie ich ponownie zmieniać w przyszłości.

Spreads (rozkładówki)

Drukuje dwie kolejne strony obok siebie na każdym arkuszu papieru, a strony o numerach nieparzystych są zawsze drukowane po prawej stronie papieru. Ten format jest odpowiedni do wydruków próbnych.

Po wybraniu opcji Spready:

* upewnij się, że rozmiar papieru jest co najmniej dwa razy większy niż rozmiar stron w programie Sibelius (np. papier Tabloid/A3 dla stron Letter/A4); lub

* Użyj tego samego rozmiaru strony co rozmiar papieru, ale odpowiednio zmniejsz skalę, np. drukuj strony Letter/A4 w 68% na papierze Letter/A4.

Następnie wydrukuj normalnie, korzystając z innych opcji, takich jak obramowanie.

2-Up

Podobnie jak w przypadku Spreads, z tą różnicą, że pierwsza określona strona jest zawsze drukowana po lewej stronie.

Różnica między rozkładówkami i 2-up na sześciostronicowym dokumencie:

Booklet – Broszura

„Broszura” to mała książka składająca się z dwustronnych stron zszytych w środku. Broszury są drukowane z dwiema stronami obok siebie na arkuszach papieru, które są dwa razy większe od stron.

Strony muszą być dziwnie ponumerowane po wydrukowaniu, aby wszystko działało po złożeniu broszury. Na przykład, najbardziej zewnętrzny arkusz 16-stronicowej broszury miałby strony 16 i 1 z przodu (w tej kolejności) oraz strony 2 i 15 z tyłu. Na szczęście ta skomplikowana procedura układu, znana technicznie jako „impozycja”, jest wykonywana automatycznie przez Sibelius.

Aby wydrukować broszurę, wybierz opcję Booklet (Broszura) w menu File > Print (Plik > Drukuj). Wiele innych opcji jest następnie ustawianych i wyłączanych, aby zapewnić uzyskanie właściwego rezultatu: broszury są zawsze drukowane w orientacji poziomej, zawsze zestawiane i zawsze przy użyciu obu stron każdego arkusza papieru (można wybrać między ręcznym i automatycznym drukowaniem dwustronnym, jeśli drukarka obsługuje automatyczne drukowanie dwustronne). Kliknij przycisk Page Setup (Ustawienia strony), aby sprawdzić, czy wybrano odpowiedni rozmiar papieru: można wydrukować broszurę ze strony A4 na papierze A3, tak aby każda strona A4 była drukowana w pełnym rozmiarze, lub na papierze A4, tak aby każda strona A4 była drukowana w 70% pełnego rozmiaru.

Zwróć uwagę, że podgląd wydruku pokazuje, co faktycznie zostanie wydrukowane na każdej stronie każdego arkusza papieru. Pierwsza strona pokazana w podglądzie to jedna strona pierwszego arkusza papieru, druga strona to druga strona tego arkusza, trzecia strona to pierwsza strona drugiego arkusza itd. Nie jest to jednak kolejność, w jakiej strony będą drukowane na drukarce: Sibelius wydrukuje najpierw jedną stronę każdego arkusza, a następnie poprosi o odwrócenie wydrukowanego stosu i włożenie go z powrotem do drukarki w celu wydrukowania drugiej strony.

Możesz zauważyć, że pierwsza strona pokazana w podglądzie wydruku jest całkowicie pusta. Może się tak zdarzyć, jeśli partytura ma, powiedzmy, sześć stron, a pierwsza strona jest ponumerowana jako strona 2: wymaga to 8-stronicowej broszury, ze stronami 8 i 1 (na zewnątrz broszury) pozostawionymi pustymi. Jeśli okaże się, że Sibelius drukuje pusty arkusz na początku zadania drukowania broszury, nie wyrzucaj tego pustego arkusza: włóż go z powrotem do drukarki, aby upewnić się, że uzyskasz prawidłowy wynik.

Na koniec wybierz liczbę kopii broszury, które chcesz wydrukować, używając kontrolki Copies obok dużego przycisku Print, a następnie kliknij przycisk Print. Sibelius wydrukuje zewnętrzne strony wszystkich kopii broszury, a następnie wyświetli okno komunikatu z monitem o odwrócenie papieru i włożenie go z powrotem do drukarki. Po wykonaniu tej czynności kliknij przycisk OK, a program Sibelius wydrukuje strony wewnętrzne.

Na przykład, kolejność drukowania 8-stronicowej broszury jest następująca: 

* Outward pages (Strony zewnętrzne): 1 i 8 (razem, strona 1 po prawej), 3 i 6

* Inward pages (Strony wewnętrzne): 2 i 7, 4 i 5.
Należy również pamiętać, że dwa sąsiadujące numery stron na arkuszu zawsze sumują się do całkowitej liczby stron (zaokrąglonej w górę do wielokrotności czterech), plus 1; w powyższym przypadku 9. Po zakończeniu pracy wystarczy złożyć każdą broszurę na pół i zszyć.

Drukowanie głosów i podzbiorów partytury

Aby wydrukować części dynamiczne, wybierz kolejno opcje Parts > Print > Print All Parts (Głosy > Drukuj > Drukuj wszystkie głosy), co spowoduje wybranie wszystkich głosów do drukowania, wybierz File > Print (Plik > Drukuj) podczas wyświetlania głosów, co spowoduje wybranie tylko bieżącego głosu do drukowania, lub włącz opcję Print parts & score subsets (Drukuj głosy i podzbiory partytur) nad dużym przyciskiem Drukuj. W każdym z tych przypadków wyświetlana jest zwykła strona Plik > Drukuj, z dodatkową tabelą u góry strony, nad dużym przyciskiem Print (Drukuj) (patrz po prawej).
Aby wydrukować podzbiory partytur, wybierz File > Print (Plik > Drukuj) i wybierz Print parts & score subsets (Drukuj głosy i podzbiory partytur) nad dużym przyciskiem Print (Drukuj). W każdym z tych przypadków wyświetlana jest zwykła strona File > Print , z dodatkową tabelą u góry strony, nad dużym przyciskiem Print (patrz po prawej).
Tabela zawiera listę głosów i podzbiorów w partyturze, liczbę kopii do wydrukowania (zgodnie ze specyfikacją określona w Parts > Print > Copies, choć możesz także można również dostosować liczby tutaj, jeśli chcesz) oraz zapisany rozmiar i orientację papieru (określone w Page Setup). Wszelkie zmiany wprowadzone w elementach sterujących w menu File > Print lub w oknie dialogowym Page Setup zostaną zastosowane do wszystkich części zaznaczonych w tabeli u góry strony.
Po kliknięciu przycisku Print (Drukuj) program Sibelius wydrukuje wszystkie wybrane głosy i podzbiory partytury, jeden po drugim. W przypadku drukowania więcej niż jednego głosu lub podzbioru partytury nie będzie można dostosować zakresu stron na stronie Print, a w przypadku dostosowania liczby kopii do wydrukowania określona tutaj liczba zastąpi indywidualne ustawienia partii i podzbiorów partytury, które mają zostać wydrukowane.

Drukowanie wielu utworów jednocześnie

Możesz drukować wiele plików jednocześnie (np. cały folder), korzystając z wtyczki Home > Plug-ins > Batch Processing > Print Multiple Copies. Najpierw zostaniesz poproszony o wybranie folderu. Po dokonaniu wyboru wyświetlone zostanie okno dialogowe:

 • Wybierz folder z listy Folders (Foldery) zawierające wyniki po lewej stronie.
 • Wybierz z listy Scores in selected folder (Utwory w wybranym folderze), ustaw opcję Copies (Kopie) na liczbę kopii pliku, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk Add File (Dodaj plik). Kliknij Add All, aby dodać wszystkie utwory w wybranym folderze do listy Print queue, z wybraną liczbą kopii.
 • Rozbuduj listę w kolejce drukowania po prawej stronie, dodając więcej plików, a gdy będziesz gotowy do drukowania, kliknij przycisk Print (Drukuj).

Wtyczka wydrukuje wszystkie wyniki w kolejce określoną liczbę razy z domyślnymi
(nie jest możliwe ustawienie opcji takich jak drukowanie broszury itp. z poziomu wtyczki).
Przycisk Read Copies otwiera każdy plik w wybranym folderze i wyszukuje tekst ~copies=n dołączony do dowolnego z pierwszych pięciu taktów na pierwszych pięciu pięcioliniach, gdzie n to liczba kopii, które mają zostać wydrukowane, i dodaje je do listy kolejki drukowania z odpowiednią liczbą kopii. Jeśli plik zawiera więcej niż jeden obiekt tekstowy o postaci ~copies=n, zakłada się, że jest to partytura przed wyodrębnieniem głosów i nie jest dodawana.

Wybór dobrego papieru

Inwestycja w bardzo dobry papier może sprawić, że wydruki będą wyglądać dwa razy lepiej. Dobry papier jest jasnobiały, bardzo nieprzezroczysty, dzięki czemu nuty nie prześwitują przez jego tylną stronę, a także jest dość sztywny, dzięki czemu nie spada z pulpitu. Unikaj zwykłego cienkiego papieru do pisania lub papieru ksero – zalecamy papier o gramaturze około 100 g/m².

Problemy z marginesami

Niektóre drukarki mogą obcinać krawędzie nut, zwłaszcza dolną krawędź. Jest to spowodowane tym, że większość drukarek potrzebuje miejsca, aby chwycić papier. Jednym z rozwiązań jest odsunięcie nut dalej od krawędzi poprzez zwiększenie marginesów strony muzyki za pomocą opcji Layout > Document Setup > Margins (Układ strony > Ustawienia dokumentu > Marginesy). Jeśli układ nut jest wrażliwy na ponowne formatowanie i okaże się, że tylko (powiedzmy) dolna część strony jest przycinana, można zapobiec ponownemu formatowaniu nut, zmniejszając górny margines strony o (powiedzmy) 0,2 cala (5 mm) podczas zwiększania dolnego marginesu o 0,2 cala (5 mm), tak aby nuty przesunęły się nieco w górę strony. Alternatywnie można użyć opcji Lock Format  (Zablokuj format) przed dostosowaniem marginesów (patrz Układ i formatowanie (tylko Sibelius Ultimate)).

Problemy z drukowaniem dwustronnym

Drukarki laserowe mają tendencję do nieznacznego marszczenia papieru podczas drukowania. Może to powodować nieprawidłowe podawanie papieru w przypadku ponownego włożenia papieru w celu drukowania na drugiej stronie. Problem ten zostanie zredukowany, jeśli po wydrukowaniu pierwszej strony pozostawisz papier na godzinę lub podasz go ręcznie arkusz po arkuszu na drugą stronę. Niektóre problemy z nieprawidłowym podawaniem papieru są również powodowane przez ładunki elektrostatyczne pochodzące z wyładowań koronowych w większości drukarek laserowych; można je złagodzić, „ryflując” papier przed ponownym podaniem.

Jeśli drukarka nie podaje papieru, spróbuj wykonać jedną lub wszystkie z poniższych czynności:

 • Po wydrukowaniu pierwszej strony pozostaw papier na chwilę do ostygnięcia.
 • Ręczne podawanie drugiej strony

Jeśli toner z pierwszej strony zsypuje się podczas drukowania drugiej strony:

 • Po wydrukowaniu pierwszej strony pozostaw papier na chwilę do ostygnięcia.
 • Jeśli istnieją ustawienia umożliwiające szybsze podawanie papieru (np. niższa rozdzielczość drukowania), należy je wypróbować dla drugiej strony.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *