ABC programu Sibelius –1.5 Otwieranie plików z wcześniejszych wersji

Sibelius jest w pełni kompatybilny wstecz. Sibelius może otwierać pliki ze wszystkich poprzednich wersji Sibelius dla Windows i Mac, w tym pliki zapisane w Sibelius Student, Sibelius First i G7. Wystarczy wybrać File > Open lub kliknąć Open Other w oknie Quick Start i otworzyć partyturę w normalny sposób.

Okno dialogowe Update Score

Ponieważ każda nowa wersja programu Sibelius zawiera nowy zestaw funkcji, podczas otwierania partytury utworzonej w programie Sibelius 5 lub wcześniejszym zostanie wyświetlone okno dialogowe Update Score (Aktualizuj partyturę), w którym można wybrać, które aspekty partytury mają zostać zaktualizowane. (Można wybrać tylko te opcje, które nie były dostępne w wersji Sibeliusa, w której partytura została zapisana).

Opcje w głównym oknie dialogowym Update Score są najważniejsze i wykonują następujące czynności:

 • Create dynamic parts utworzy domyślny zestaw głosów, jeśli jest włączony.
 • Use same sounds as previous version (where possible) pozwala wybrać, czy program Sibelius powinien próbować zachować ten sam dźwięk dla każdej pięciolinii w partyturze, który został użyty do odtworzenia go w programie Sibelius 4 lub wcześniejszym. Ta opcja będzie działać tylko wtedy, gdy masz zainstalowane kompatybilne zestawy dźwięków dla urządzeń używanych podczas pracy nad partyturą w poprzedniej wersji.
 • Play repeats określa, czy Sibelius powinien zwracać uwagę na kreski taktowe repetycji w partyturze. Zazwyczaj to pole wyboru jest wyłączone, ponieważ opcja ta jest domyślnie włączona we wszystkich wersjach Sibeliusa z wyjątkiem najwcześniejszych, ale jeśli jest włączona, należy ją włączyć, aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie i wyświetlanie numerów taktów w partyturze.
 • Keep custom beam groupings określa, czy Sibelius powinien zachować wszelkie indywidualne zmiany dokonane w grupach wiązań nutowych w partyturze. Zazwyczaj to pole wyboru powinno pozostać włączone, aby zapewnić, że wiązania grup nie zostaną zmienione po otwarciu partytury: jeśli następnie chcesz zresetować belkowanie do ich nowych wartości domyślnych, użyj opcji Appearance > Reset Notes > Beam Groups (Beam Groups).
 • Use Magnetic Layout pozwala włączyć automatyczne unikanie kolizji dla utworu. Pozostaw tę opcję włączoną: jeśli później chcesz wyłączyć Magnetic Layout w swoim utworze, po prostu ją wyłącz Layout > Magnetic Layout (Magnetic Layout).
 • Convert chord symbol text aktualizuje tekstowe symbole akordów z programu Sibelius 5 i wcześniejszych do nowszych, bardziej inteligentnych obiektów symboli akordów. Ich oryginalny wygląd zostanie zachowany do momentu ich zaznaczenia i wybrania opcji Layout > Reset Design. Program Sibelius jest w stanie aktualizować tylko symbole akordów, które używają jednej z własnych czcionek symboli akordów programu Sibelius; jeśli użyto czcionki symboli akordów niedostarczonej z programem Sibelius, nie będzie on w stanie ich przekonwertować (Symbole akordów).

Kliknięcie przycisku More Options umożliwia korzystanie z nowych opcji, które mogą poprawić wygląd wyniku:

 • Magnetic slurs on normal notes sprawia, że łuki (legato) powyżej lub poniżej normalnych nut są magnetyczne, tak że każdy koniec każdego łuku jest przyciągany do najbliższej nuty lub akordu .
 • Magnetic slurs on cross-staff notes działa podobnie, ale ma zastosowanie tylko do łuków zapisanych na dwóch systemach (np. w nutach dla instrumentów klawiszowych itd.).
 • Version 1.3 stem length rule sprawia, że laski nut po obu stronach środkowej linii są o 0,25 spacji dłuższe niż przy wyłączonej opcji, co preferuje wielu grawerów i wydawców.
 • Reguła pozycjonowania głosów w Sibeliusie została ulepszona w Sibeliusie 2, więc aby zastosować nową regułę do starszych partytur, włącz Version 2 voice positioning rule.
 • Magnetic tuplets zapewnia, że cyfry i nawiasy podziałów nieregularnych (np. triol) są prawidłowo umieszczone powyżej lub poniżej nut n-toli zgodnie z ich pozycją na pięciolinii.
 • Adjust note spelling in transposing instruments in remote keys zapewnia, że pisownia nut w instrumentach transponujących będzie poprawna enharmonicznie (Instrumenty).
 • Allow note and staff spacings to be contracted wykorzystuje ulepszenia algorytmów odstępów w Sibeliusie, aby zacieśnić poziome i pionowe odstępy w starszych partyturach (Note Spacing).
 • Optical beam positions stosuje Optical beam positions (Beam Positions – położenie belki).
 • Optical ties stosuje Optical tie positions (Ties – ligatury).
 • Optical note spacing zastępuje wszelkie ręczne dostosowania odstępów między nutami w partyturze i stosuje regułę optyczną Sibeliusa (Note Spacing – spacjowanie nut).
 • Hidden notes and rests don’t affect stem directions and rests powinna być włączona, chyba że wiesz, że odwróciłeś(aś) laski i zmieniłeś(aś) pionową pozycję pauz w partyturze i chcesz, aby te zmiany zostały zachowane.
 • Version 5 vertical text positioning rule powinna być włączona, chyba że wiesz, że dostosowałeś(aś) pionowe położenie obiektów tekstowych (takich jak numery taktów), aby zrekompensować tekst pojawiający się zbyt blisko pięciolinii po zmianach instrumentu wzdłuż pięciolinii, które zmieniają liczbę linii pięciolinii.
 • Adjust stem lengths to avoid beamed rests stosuje ulepszoną regułę dla pozycji wiązań nutowych, przesuwając je tak, aby nie kolidowały z pauzami (Beam Positions – położenie belki).
 • Draw automatic cautionary accidentals włącza funkcję automatycznej ostrzegawczej akcydencji Sibeliusa, która pokazuje ostrzegawczą akcydencję dla nuty w poprzednim takcie z akcydencją (Accidentals).
 • Position slurs on mixed stem notes above the notes stosuje ulepszoną zasadę dla kierunku łuków legato: jeśli wszystkie nuty pod obrysem łuku mają laski skierowane w górę, łuk zakrzywi się poniżej nut; jeśli którakolwiek z nut ma laski skierowane w dół, łuk zakrzywi się powyżej nut (Slurs – Łuki legato).
 • Extend tuplet brackets to last note in tuplet resetuje czas trwania n-toli, aby użyć ulepszonego pozycjonowania dla lewego i prawego końca nawiasów podziałów nieregularnych (Triplets and Other Tuplets – Triole i inne n-tole).

Inne ustawienia do rozważenia

Istnieje szereg bardziej subtelnych ustawień, które warto rozważyć po otwarciu partytury utworzonej w poprzedniej wersji programu Sibelius:

 • W przypadku artykulacji zalecane jest włączenie opcji New articulation positioning rule (Nowa reguła pozycjonowania artykulacji) na stronie Articulations w sekcji House Style > Engraving Rules. Opcja ta zmieni pozycję artykulacji, które pojawiają się poza pięciolinią na nutach z laską w dół powyżej środkowej linii pięciolinii, a także zmieni pozycję artykulacji (np. staccato, tenuto) wewnątrz pięciolinii na nutach z laską w górę powyżej środkowej linii pięciolinii (np. odwrócone nuty). Jeśli wcześniej przeciągnąłeś(aś) jakiekolwiek artykulacje w celu uzyskania prawidłowego pozycjonowania, powinieneś wybrać te nuty i użyć opcji Layout > Reset Position (Układ > Resetuj pozycję), aby zobaczyć efekt nowej reguły pozycjonowania artykulacji. Ponadto, jeśli wolisz postępować zgodnie z konwencją, zgodnie z którą akcenty powinny być umieszczane wewnątrz łuków, zaznacz odpowiednie pole wyboru Inside slur (Wewnątrz łuku) dla danej artykulacji.
 • W przypadku akcydencji, oprócz włączenia opcji automatycznego ostrzegania o akcydencjach na stronie Accidentals w sekcji House Style > Engraving Rules, warto również wyłączyć opcję Reset accidentals to current key signature on clef change (Resetuj akcydencje do bieżącego oznaczenia tonacji przy zmianie klucza) na stronie Clefs and Key Signatures (Klucze i oznaczenia tonacji), która zapewnia, że nuty po zmianie klucza w połowie taktu będą zgodne z normalnymi warunkami dotyczącymi akcydencji przed zmianą klucza w tym samym takcie.
 • Jeśli chodzi o odstępy między pięcioliniami, należy rozważyć wyłączenie opcji Justify both staves of grand staff instruments (Justuj obie pięciolinie dla instrumentów zapisywanych na dwóch systemach np. instr. klawiszowe) i ustawienie wartości dla nowych opcji n extra spaces (dodatkowych pól)… na stronie Staves (Pięciolinie) w sekcji House Style > Engraving Rules (Styl podstawowy > Reguły grawerowania).
 • Aby uzyskać dynamikę na pięcioliniach wokalnych, włącz nową opcję Vocal staff w oknie dialogowym Edit Instrument dla instrumentów wokalnych w partyturze, a następnie włącz nowe pole wyboru Different default position on vocal staves w sekcji House Style > Default Positions dla Expression text i różnych stylów linii hairpin (graficzne oznaczenia < i >) i ustaw odpowiednie wartości, aby domyślnie umieścić je nad pięciolinią.
 • W przypadku Magnetic Layout (układu magnetycznego) może się okazać, że zaznaczenie obiektów i wybranie opcji Layout > Reset Position (Układ > Resetuj położenie) znacznie poprawia wygląd utworu. Większość powyższych opcji można szybko ustawić na zalecane ustawienia, importując jeden z dostarczonych house styles.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *