ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.10 Wtyczki do edycji symboli akordów

(Tylko Sibelius Ultimate)

Add Capo Chord Symbols (dodaj Capo do symboli akordów)

Dodaje jeden lub więcej zestawów dodatkowych symboli akordów, zazwyczaj powyżej istniejących symboli akordów, odpowiadających akordom, które gitarzysta musiałby zagrać z capo na określonym progu. Jest to przydatne dla wykonawców, którzy mogą mieć trudności z graniem w zapisanej tonacji; gitarzysta może zamiast tego umieścić capo na swojej gitarze, a następnie grać łatwiejsze akordy.
Aby uruchomić wtyczkę, należy zaznaczyć pięciolinię zawierającą istniejące symbole akordów i wybrać polecenie Text > Plug-ins > Chord Symbols > Add Capo Chord Symbols. Pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać, na którym progu ma zostać umieszczone capo, a także pokazujące, której tonacji odpowiada. Możesz wybrać, czy nowe symbole akordów mają być pogrubione, kursywą lub wyświetlane w nawiasach, a także wybrać inny styl tekstu, jeśli chcesz (chociaż domyślne symbole akordów są zwykle odpowiednie).
Wtyczka posiada własne okno dialogowe Pomocy, jeśli potrzebujesz dalszej pomocy.

Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Add Chord Symbols (dodaj symbole akordów)

Analizuje harmonię muzyki i automatycznie dodaje odpowiednie symbole akordów nad wybranymi pięcioliniami. Użytkownik może analizować dowolne lub wszystkie pięciolinie w partyturze, a także wybrać miejsce utworzenia symboli akordów.
Aby uruchomić wtyczkę, zaznacz pięciolinie, na których występuje harmonia (np. dwie pięciolinie fortepianu), a następnie wybierz polecenie Text > Plug-ins > Chord Symbols > Add Chord Symbols. Pojawi się okno dialogowe:

Zasadniczo można pozostawić te ustawienia domyślne – wystarczy kliknąć OK, aby dodać symbole akordów do partytury.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia, istnieje wiele opcji kontrolowania wyników, jak poniżej:

 • Add chord symbols:na początku każdego taktu lub każdej wartości nutowej od początku taktu (gdzie wartość nutowa jest wybierana z listy rozwijanej): ta opcja określa, jak często wtyczka będzie dodawać symbole akordów do partytury.
 • Notation options: te opcje kontrolują, czy zapisać symbol akordu w każdej pozycji określonej przez Add chord symbols (Dodaj symbole akordów) (w górnej części okna dialogowego) lub czy pominąć zbędne:
  • Insert chord symbol at every specified position zawsze zapisuje symbol akordu, niezależnie od tego, czy rzeczywisty akord został zmieniony.
  • Only insert chord symbol if the root note has changed: Po wybraniu tej opcji wtyczka nie utworzy nowego symbolu akordu, jeśli jego podstawa nie zmieniła się od ostatniego symbolu akordu. Sam akord może ulec zmianie, np. z C na C7, ale symbol akordu zostanie pominięty po zaznaczeniu tej opcji.
  • Only insert chord symbol if the chord name has changed: Po wybraniu tej opcji wtyczka pominie symbol akordu tylko wtedy, gdy będzie on identyczny z ostatnim utworzonym symbolem akordu, np. drugi z dwóch kolejnych akordów C nie zostanie utworzony, ale zostanie zapisany akord C7 następujący po akordzie C.
  • Put chord symbols on the following staff: ta opcja określa nazwę pięciolinii w partyturze, na której zostaną utworzone symbole akordów. Jeśli wtyczka wydaje się nie dodawać symboli akordów, może to oznaczać, że symbole akordów zostały utworzone na ukrytej pięciolinii.

Wtyczka napisana przez Jamesa Larcombe’a i Boba Zawalicha.

Chord Symbols As Fractions (Symbole akordów jako frakcje/ułamki)

Konwertuje symbole akordów, które mają nuty basowe w formacie „ukośnika” (np. Fmaj7/G) na format frakcji, w którym nazwa akordu, podkreślenie i nuta basowa są ułożone pionowo, jak w akordzie
Fmaj7. Aby użyć tej wtyczki, wybierz nuty zawierającą akordy, których format wybierzesz
i wybierz polecenie Text > Plug-ins > Chord Symbols > Chord Symbols As Fractions. Możesz wybrać, czy wtyczka ma podzielić każdy element osobno, tworząc trzy indywidualne obiekty tekstowe dla każdego akordu (Use Separate Underscore Character), czy też ma utworzyć tylko dwa obiekty, z których najwyższy będzie podkreślony (Use Font Underlining). Aby dostosować odstęp między akordami, kliknij przycisk Engraving Rules. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć konfigurację.
Wtyczka modyfikuje istniejące symbole akordów w taki sposób, że stają się one starszymi symbolami akordów (patrz Wprowadzanie starszych symboli akordów), co oznacza, że nie są one brane pod uwagę podczas korzystania z opcji Appearance > Reset Notes > Reset Note Spacing, nie reagują na zmiany wprowadzone na stronie Chord Symbols (Symbole akordów) w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules ani na opcje w grupie Text > Chord Symbols.
Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Nashville Chord Numbers (Numery akordów Nashville)

Konwertuje standardowe symbole akordów na numeryczne symbole akordów Nashville, których podstawy i nuty basowe są liczbami reprezentującymi pozycję dźwięków w skali durowej. Tworzy starsze symbole akordów z numerycznymi nutami podstawowymi i basowymi. Konwertuje zarówno zwykłe, jak
i starsze symbole akordów.
Wtyczka wykorzystuje bieżące oznaczenie tonacji, traktowaną jako skala durowa, do numeracji, opcjonalnie pozwala na zastąpienie tonacji dla wyboru i obsługuje wszelkie prawidłowe zmiany tonacji.
Dostępna jest opcja konwersji akordów Nashville z powrotem na standardowe symbole akordów, a także opcja formatowania akordów Nashville z indeksami górnymi.
Aby użyć wtyczki, zaznacz fragment zawierający symbole akordów, które chcesz przekonwertować na lub z numerów akordów Nashville, a następnie wybierz Text > Plug-ins > Chord Symbols > Nashville Chord Numbers. Dokonaj wyboru w oknie dialogowym i kliknij OK.
Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Realize Chord Symbols (Realizacja symboli akordów)

Tworzy proste akompaniamenty gitarowe lub fortepianowe w różnych stylach na podstawie symboli akordów i/lub diagramów akordów w partyturze. Wybierz polecenie Text > Plug-ins > Chord Symbols > Realize Chord Symbols. Jeśli nie masz zaznaczonego fragmentu, zostaniesz zapytany, czy chcesz, aby operacja dotyczyła całej partytury. Pojawi się następujące okno dialogowe:

 • Do wyboru są trzy różne instrumenty: Piano (Fortepian), który dodaje dwie pięciolinie do partytury i dzieli akordy na dwie pięciolinie; Piano (left-hand only) (Fortepian (tylko lewa ręka)), który zapisuje akompaniament na jednej pięciolinii, odpowiedni do użycia, jeśli melodia, którą realizujesz, znajduje się na prawej pięciolinii; Guitar (Gitara) (notacja), która dodaje pojedynczą pięciolinię do partytury; oraz Gitara (tabulatura), która dodaje tabulaturę przy użyciu standardowego strojenia gitary 6-strunowej (chociaż możesz to zmienić później, jeśli chcesz). W przypadku innych instrumentów należy wybrać jedną z tych opcji, a następnie skopiować nuty do wybranego instrumentu po uruchomieniu wtyczki.
 • Menu Chord style pozwala kontrolować sposób realizacji akordów: Chord every chord symbol tworzy nowy akord za każdym razem, gdy zmienia się akord; Chord every beat tworzy nowy akord na każdej mierze taktu (niezależnie od tego, jak często zmienia się akord); Chords follow score rhythm pozwala realizować akordy w tym samym rytmie, co jedna z istniejących pięciolinii w partyturze; 8-kowe Alberti tworzy wzór w stylu Albertiego przy użyciu ósemek; 16-tkowe Alberti tworzy ten sam rodzaj wzoru przy użyciu 16-stek; 8-kowe arpeggia tworzy rosnące wzory arpeggio w ósemkach, a 16-kowe arpeggia tworzy rosnące arpeggia przy użyciu szesnastek.

Poniżej przedstawiono wyniki dla każdej z sześciu opcji w notacji gitarowej:

 • Opcje dla Chords follow score rhythm „Akordy podążają za rytmem partytury” pozwalają wybrać, która pięciolinia (i który głos na tej pięciolinii) ma być użyta jako podstawa rytmu dla stylu akordów „Akordy podążają za rytmem partytury”.
 • Jeśli wybierzesz którykolwiek ze stylów akordów Alberti lub arpeggio, możesz nie chcieć, aby ostatni akord utworu był arpeggiowany; jeśli tak, upewnij się, że opcja Do not arpeggiate final chord jest włączona.
 • Warn about unrecognized chord symbols wyświetla okno komunikatu, jeśli wtyczka napotka symbol akordu, którego nie wie, jak zinterpretować.

Kliknij OK, a pasek postępu pojawi się na chwilę, gdy akordy zostaną zapisane w partyturze. Wtyczka tworzy nowy instrument, w którym zapisuje swoją realizację i może się okazać, że nakłada się on na symbole akordów lub diagramy akordów. Aby to skorygować, użyj opcji Layout > Staff Spacing > Optimize.
Możesz użyć tej wtyczki więcej niż raz w tej samej partyturze, aby zbudować różne warstwy akompaniamentu – na przykład możesz dodać fortepian grający akordy blokowe i gitarę grającą w stylu fingerpicked. Aby to zrobić, wystarczy ponownie uruchomić wtyczkę, która za każdym razem utworzy nowy instrument. Jeśli nie podoba ci się rezultat, zawsze możesz usunąć nowo dodane pięciolinie za pomocą okna dialogowego Home > Instruments > Add or Remove.
Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl