ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.14 Page numbers (numeracja stron)

Sibelius automatycznie numeruje strony w partyturze, domyślnie zgodnie z wielowiekową konwencją (zarówno w książkach, jak i nutach), że strony po prawej stronie są zawsze ponumerowane nieparzyście, a strony po lewej stronie są zawsze ponumerowane parzyście, a pierwsza strona nie powinna zawierać numeru strony.
W wydrukach dwustronnych numery stron są zwykle umieszczane na zewnętrznej krawędzi strony (tj. krawędzi najbardziej oddalonej od oprawy), a w wydrukach jednostronnych są zwykle umieszczane na prawej krawędzi (lub czasami na środku, choć w kręgach typograficznych jest to uważane za w złym guście!); dzięki temu numer strony pojawia się najbliżej kciuka podczas przeglądania partytury, maksymalizując ich widoczność. Niezależnie od oprawy, numery stron zwykle znajdują się na górze strony.
Ponieważ Sibelius podąża za tymi konwencjami, rzadko będziesz musiał robić cokolwiek z numerami stron w partyturze, ale jeśli pracujesz ze złożonymi układami obejmującymi puste strony na początku partytury lub wiele utworów w tym samym pliku, może się okazać, że chcesz zmienić numerację stron: w tym miejscu pojawia się Text > Numbering > Page Number Change (Tekst > Numeracja > Zmiana numeru strony).

Zmiana numeru strony

Za pomocą zmiany numeru strony można przełączyć się na jeden z kilku formatów numeracji stron, wznowić numerację stron w dowolnym miejscu, a nawet ukryć kolejne numery stron. Najpierw zaznacz coś (np. takt) na stronie, na której ma nastąpić zmiana numeru strony, a następnie wybierz polecenie Text > Numbering > Page Number Change. Pojawi się następujące okno dialogowe:

 • New page number (Nowy numer strony) pozwala określić pierwszy numer strony w sekwencji; jeśli wyłączysz to pole wyboru, utworzona zmiana numeru strony będzie po prostu następować po istniejącej sekwencji
 • Można wybrać jedną z czterech opcji formatu:
  • 1, 2, 3… to domyślny format cyfr arabskich.
  • a, b, c… i A, B, C… używają odpowiednio małych i wielkich liter alfabetu i są
   użyteczne dla pierwszych stron.
  • i, ii, iii… i I, II, III… używają odpowiednio małych i wielkich liter cyfr rzymskich i są również użyteczne na pierwszych stronach.
 • Wreszcie można wybrać, które z numerów stron, na które ma wpływ zmiana numeru strony
  powinny być widoczne:
  • Show page numbers (Pokaż numery stron) pokaże wszystkie numery stron (do następnej zmiany numeru strony).
  • Hide first page number (Ukryj pierwszy numer strony) ukryje pierwszy numer strony zmiany numeru strony i pokaże wszystkie kolejne (do następnej zmiany numeru strony).
  • Hide page numbers (Ukryj numery stron) ukryje wszystkie numery stron (do następnej zmiany numeru strony).
  • Hide page numbers until after next page of music (Ukryj numery stron do następnej strony z nutami) jest przydatna w sytuacjach, w których partytura zaczyna się od jednej lub więcej pustych stron, a numery stron mają być wyświetlane od drugiej strony z nutami.

Po kliknięciu przycisku OK program Sibelius utworzy odpowiednią zmianę numeru strony. Zauważ, że Sibelius tworzy również podział strony na końcu strony; dzieje się tak, ponieważ użytkownik powiedział Sibeliusowi, że chce zmienić numer strony w określonym miejscu, więc musi naprawić układ partytury, aby zapewnić, że zmiana numeru strony pozostanie na właściwej stronie.
Jeśli chcesz zmienić numer strony na pustej stronie (utworzonej przy użyciu specjalnego podziału strony – 7.7 Podziały), upewnij się, że nic nie jest zaznaczone przed wybraniem opcji Text > Numbering > Page Number Change, a następnie po kliknięciu OK w oknie dialogowym kliknij pustą stronę, od której chcesz, aby zmiana numeru strony zaczęła obowiązywać.

Wybieranie numerów stron

Chociaż nie można wybrać automatycznych numerów stron, które Sibelius tworzy domyślnie, można wybrać numery stron utworzone przez zmiany numerów stron.
Aby zaznaczyć wszystkie zmiany numerów stron w partyturze, można np. zaznaczyć całą partyturę za pomocą Home > Select > All (skrót Control+A lub Command+A), a następnie wybrać Home > Select > Filters > Page Number Changes. Następnie można ukryć lub usunąć wybrane zmiany numerów stron.

Ukrywanie numerów stron

Jeśli zdecydujesz się ukryć numery stron po utworzeniu zmiany numeru strony, nie musisz ponownie tworzyć zmiany numeru strony: po prostu wybierz jeden z numerów stron, których dotyczy zmiana numeru strony, i wybierz Home > Edit > Hide or Show (skrót Control+Shift+H lub Command+Shift+H).
Jeśli chcesz ukryć tylko pierwszy numer strony w zmianie numeru strony, pamiętaj, aby wybrać ten numer strony; wybranie dowolnego innego numeru strony spowoduje ukrycie wszystkich numerów stron, których dotyczy zmiana numeru strony.
Więcej informacji na temat ukrywania obiektów można znaleźć w sekcji 2.10 Ukrywanie obiektów.

Usuwanie numerów stron

Nie można usunąć automatycznych numerów stron (choć można je ukryć), ale można usunąć numery stron utworzone przez zmiany numerów stron – wystarczy je zaznaczyć (patrz wyżej) i nacisnąć przycisk Delete. Usunięcie podziału strony, do którego dołączona jest zmiana numeru strony, spowoduje również usunięcie zmiany numeru strony, ale nie jest to prawdą (tj. jeśli usuniesz zmianę numeru strony, podział strony nie zostanie usunięty).
Jeśli nie chcesz, by w partyturze pojawiały się numery stron, wybierz takt na pierwszej stronie, a następnie użyj opcji Text > Numbering > Page Number Change i włącz opcję Hide page numbers (Ukryj numery stron).

Numery stron w głosach

Zwykle partie instrumentalne są numerowane od strony 1, niezależnie od partytury. Tak domyślnie robi Sibelius, ale można sprawić, by partie używały tych samych numerów stron, co partytura, korzystając z opcji na stronie Layout > Parts > Layout > Part Appearance9.3 Wygląd wielu części.
Możesz także utworzyć zmianę numeru strony w części, która wpłynie tylko na daną partię, w której została utworzona.

Wyświetlanie numeru strony na stronie 1

Domyślnie Sibelius numeruje partyturę od strony 1 i nie wyświetla numeru strony na pierwszej stronie, ale jeśli włączono View > Invisibles > Hidden Objects (Widok > Niewidoczne > Ukryte obiekty), w prawym górnym rogu strony pojawi się szara cyfra „1”. Aby numer pierwszej strony był widoczny, użyj opcji Text > Numbering > Page Number Change (Tekst > Numeracja > Zmiana numeru strony), aby utworzyć zmianę numeru strony na stronę 1 na pierwszej stronie partytury i wybierz opcję Show page numbers (Pokaż numery stron).

Numer pierwszej strony

Oto kilka zaleceń dotyczących tego, jaki powinien być numer pierwszej strony w różnych sytuacjach, jeśli chcesz zostać ekspertem w tej dziedzinie:

 • Jeśli partytura ma zaczynać się od strony lewej, utwórz zmianę numeru strony na stronę 2 na pierwszej stronie (lub pozostaw ją na 1, jeśli plik Sibelius zawiera stronę tytułową).
 • Jeśli partytura nie ma okładki (tj. na stronie tytułowej znajdują się nuty), stroną tytułową jest strona 1.
 • Jeśli partytura jest „samoprzykrywająca” – tzn. strona przednia jest okładką, ale jest wykonana z tego samego papieru co reszta partytury – wówczas ta okładka jest traktowana jako strona 1; więc jeśli nuty zaczynają się na pierwszej stronie po lewej stronie, należy zmienić numer strony na stronę 2, chyba że partytura zawiera stronę tytułową.
 • Jeśli partytura ma oddzielną okładkę wykonaną z kartonu, strona 1 jest zwykle pierwszą prawą stroną wewnątrz okładki.

Pamiętaj, że strona 1 zwykle nie ma wydrukowanego numeru.

Pozycjonowanie numerów stron względem marginesu

Domyślnie numery stron są wyrównane do marginesów strony zarówno na stronach lewych, jak
i prawych. Jednak niektórzy wydawcy wolą, aby numery stron na stronach lewych były wyrównane do lewej strony pięciolinii; jeśli chcesz użyć tej konwencji:

 • Otwórz Edit Text Styles (Edytuj style tekstu), klikając przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Text > Styles na Wstążce.
 • Wybierz Page numbers (Numery stron) z listy stylów tekstu i kliknij Edit.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym System Text Style wybierz kartę Horizontal Posn (Pozycja pozioma), a następnie włącz opcję na (nie do końca zrozumiałą) opcję At left of page, align to ‘No names’ staff margin (Na lewo od strony, wyrównaj do „Bez nazw”.)
 • Kliknij OK i Close.

Numery stron w partyturach jednostronnych

Jeśli utwór ma być drukowany jednostronnie, a nie dwustronnie, należy zmienić położenie numerów stron tak, aby zawsze pojawiały się po prawej stronie strony:

 • Otwórz Edit Text Styles, klikając przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Text > Styles na Wstążce.
 • Wybierz Page numbers z listy stylów tekstu i kliknij Edit.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym System Text Style wybierz kartę Horizontal Posn i ustaw opcję Align (Wyrównaj) do strony na Right (Prawy).
 • Kliknij OK i Close.

Numery stron w tekście

Numery stron są czasami wyświetlane jako część bieżącego nagłówka lub stopki. Jeśli chcesz to zrobić, możesz dodać bieżący numer strony do nagłówka lub stopki (lub do dowolnego innego tekstu) za pomocą symbolu wieloznacznego \$PageNum\. Na przykład:

 • Najpierw należy ukryć automatyczną numerację stron w programie Sibelius. Zaznacz pierwszy takt partytury i wybierz polecenie Text > Numbering > Page Number Change.
 • Kliknij przycisk opcji Hide page (Ukryj numery stron), a następnie kliknij OK. (Włącz View > Invisibles > Hidden Objects, jeśli nie jest jeszcze włączone, a zauważysz, że numery stron nadal tam są, tylko teraz wszystkie są ukryte).
 • Teraz albo edytuj istniejący tekst nagłówka, albo użyj Header (after first page)  (Nagłówek (po pierwszej stronie)) (z kategorii Headers and footersNagłówki i stopki w Text > Styles > Style), aby utworzyć nowy.
 • Dodaj \$PageNum\ do nagłówka, np. podczas edycji nagłówek może wyglądać następująco: \$Title\—\$Composer\—p.\$PageNum\, co daje coś w rodzaju „Symphony no. 40-Mozart-p.15”. Wyniki są widoczne dopiero po zatrzymaniu edycji, a program Sibelius automatycznie zastępuje symbole wieloznaczne.

Więcej informacji na temat symboli wieloznacznych można znaleźć w sekcji 5.16 Wildcards Symbole wieloznaczne.

Go to Page (idź do strony)

Aby szybko przejść do dowolnej strony, wybierz Home > Edit > Go to Page (Control+Shift+G lub Com- mand+Shift+G), wpisz numer strony i kliknij OK. Numer strony można wpisać w dowolnym formacie rozumianym przez program Sibelius. Linia odtwarzania zostanie wyświetlona w nowej lokalizacji. Odtwarzanie można rozpocząć od góry strony.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl