ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.15 Wtyczki dla tekstu (tylko Sibelius Ultimate)

Add Brackets to Reprise Script

W niektórych partyturach pisanych odręcznie, tekst jest oznaczony nawiasami, które wskazują, czy tekst odnosi się do nut powyżej lub poniżej, jak na tym przykładzie:

Czcionka Reprise Script programu Sibelius zawiera specjalne znaki, które mogą tworzyć tego rodzaju nawiasy, a najprostszym sposobem ich uzyskania jest zaznaczenie fragmentu zawierającego tekst, do którego chcesz dodać nawiasy, a następnie wybranie opcji Text > Plug-ins > Add Brackets to Reprise Script. Pojawi się proste okno dialogowe pozwalające wybrać, czy chcesz dodać, czy usunąć nawiasy: dokonaj wyboru i kliknij OK. Wtyczka określi, czy tekst znajduje się powyżej czy poniżej znaku i automatycznie utworzy odpowiedni rodzaj nawiasu.
Jeśli następnie zmienisz czcionkę tekstu, który ma nawiasy, okaże się, że nawiasy nie wyglądają już poprawnie: uruchom wtyczkę ponownie i wybierz opcję Remove brackets (Usuń nawiasy), aby poprawić wygląd partytury.

Add Brass Fingering (dodaj palcowanie dla instr. dętych blaszanych)

Dodaje odpowiednie palcowanie dla wielu popularnych instrumentów dętych blaszanych, w tym trąbek w tonacjach Bb, C, D i Es, waltorni używających palcowania F i B oraz 3- i 4-zaworowych eufoniów.
Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz fragment, dla którego chcesz dodać palcowanie (np. kliknij trzykrotnie pięciolinię danego instrumentu dętego blaszanego) i wybierz Text > Plug-ins > Add Brass Fingering. Wybierz instrument w oknie dialogowym i kliknij OK, aby dodać palcowanie do partytury w stylu tekstowym Fingering (Palcowanie); jeśli okaże się, że koliduje ono z nutami lub innymi oznaczeniami, użyj wtyczki Reposition Text, aby je dostosować (patrz poniżej).

Add Dynamics From Live Playback (dodaj dynamikę z nagrania na żywo)

Dodaje dynamikę za pomocą tekstu Expression do wybranego fragmentu lub całej partytury na podstawie parametru velocity nut zarejestrowanych podczas wykonania na żywo. Jest to przydatne do dodawania dynamiki do nut, które została wprowadzona za pomocą Flexi-time lub poprzez import pliku MIDI.
Aby uruchomić wtyczkę, wystarczy zaznaczyć fragment i wybrać Text > Plug-ins > Add Dynamics From Live Playback. Pojawi się okno dialogowe umożliwiające zmianę różnych ustawień:

 • Change dynamic if note velocity out of range by at least n określa czułość wtyczki na zmiany dynamiki; większa liczba w tym miejscu spowoduje mniejszą dynamikę w partyturze, podczas gdy mniejsza spowoduje większą.
 • Insert dynamics pozwala wybrać, czy nowa dynamika utworzona przez wtyczkę ma pojawiać się wraz ze zmianą poziomu dynamiki (ustawienie domyślne), czy też ma przyciągać ją do następnego taktu lub początku następnego taktu.
 • Restate dynamics after this many bars of rests pozwala automatycznie przywrócić ostatnią dynamikę po pauzach.
 • Dynamic Levels – Wartości poziomów dynamiki pozwalają określić maksymalną wartość velocity MIDI odpowiadającą każdej możliwej dynamice. Wartości te są domyślnie zgodne z wartościami domyślnymi ustawionymi w dokumentach manuskryptu Sibeliusa, ale w razie potrzeby można je zmienić
 • Delete existing Expression text czyści istniejącą dynamikę w wybranym przejściu przed dodaniem nowej dynamiki.
 • Each voice has separate dynamics umożliwia wtyczce dodawanie dynamiki w wielu głosach, jeśli fragment źródłowy zawiera nuty w wielu głosach.
 • Combine dynamics for multi-staff instruments nakazuje wtyczce sprawdzenie wszystkich pięciolinii instrumentów zapisywanych na dwóch lub więcej pięcioliniach (np. fortepianu) w celu utworzenia pojedynczego zestawu dynamiki dla wszystkich pięciolinii.
 • Music text font for bold Expression text pozwala określić, która czcionka powinna być używana dla dynamiki: zwykle można pozostawić to ustawienie na Opus Text.

Gdy będziesz zadowolony z dokonanych wyborów, kliknij przycisk OK. Pojawi się pasek postępu, a dynamika zostanie dodana do wyniku.

Add Fingering to Notes (dodaj palcowanie do nut)

Dodaje tekst palcowania do każdej nuty w zaznaczeniu. Domyślnie dodaje liczby przy użyciu stylu tekstu palcowania (Fingering) bezpośrednio po lewej stronie każdej nuty, ale za pomocą opcji można dodać inny tekst.
Nuty przetwarzane są w wybranej kolejności, choć akordy przetwarzane są od najniższej do najwyższej nuty. Wszystkie nuty w tej samej pozycji, nawet w różnych głosach, są przetwarzane w kolejności według numeru głosu. Aby przetworzyć pojedynczy głos, należy go przefiltrować przed uruchomieniem wtyczki.
Wtyczka wyświetla klawiaturę z numerami od 0 do 9:

Wpisanie lub kliknięcie cyfry spowoduje wstawienie tekstu powiązanego z tym klawiszem w pobliżu pierwszej nieprzetworzonej nuty w bieżącym zaznaczeniu. Jeśli przeciągniesz keypad z dala od nut, możesz zobaczyć tekst dodawany podczas klikania lub wpisywania.
Aby skorzystać z wtyczki, należy najpierw zaznaczyć fragment, na którym ma ona działać, a następnie:

 •  Jeśli nuty, z którymi pracujesz, wykorzystuje wiele głosów, pomocne jest wyizolowanie każdego głosu, zanim zaczniesz przewidywać kolejność nut. Dlatego najpierw użyj Home > Select > Filters > Voices , aby filtrować tylko nuty w jednym głosie.
 • Teraz wybierz Text > Plug-ins > Add Fingering to Notes.
 • Wpisz numery palcowania lub kliknij odpowiednie przyciski w oknie klawiatury. Aby pominąć nutę, wpisz + na klawiaturze numerycznej; wpisz – aby cofnąć, usuwając ostatnio dodaną liczbę. (Możesz także wpisać *, aby wyświetlić okno dialogowe opcji, lub wpisać C, aby zamknąć wtyczkę).

Menu w dolnej części okna umożliwia wybór między różnymi zestawami predefiniowanych przypisań elementów tekstowych. Możesz zobaczyć, jaki tekst zostanie użyty, klikając przycisk Options (Opcje), gdzie możesz również dodawać lub usuwać zestawy tekstu.
Okno dialogowe Options zawiera trzy główne obszary: pozycjonowanie tekstu, styl tekstu i przypisanie określonego tekstu do klawiszy klawiatury. Jeśli wybierzesz opcję Use normal text positioning (Użyj normalnego pozycjonowania tekstu), tekst zostanie utworzony w domyślnej pozycji dla wybranego stylu tekstu; jeśli z drugiej strony wybierzesz opcję Position text relative to noteheads (Umieść tekst względem główek nut), możesz określić, że tekst powinien być umieszczony w pewnej odległości od lewej i powyżej / poniżej każdej główki. Aby określić styl tekstu, wpisz jego nazwę dokładnie tak, jak pojawia się ona w Edit Text Styles. Wreszcie, aby określić tekst dla każdego klawisza klawiatury, wystarczy wpisać go w odpowiednim polu po prawej stronie.

Zestaw można zapisać, klikając przycisk Custom (Niestandardowy), który umożliwia określenie nazwy zestawu. Zestaw pojawi się przy następnym uruchomieniu wtyczki.

Add Note Names (dodaj nazwy nuy)

Wpisuje A, B, C itd. nad każdą nutą w partyturze.
Aby uruchomić wtyczkę, wystarczy zaznaczyć fragment (lub upewnić się, że nic nie jest zaznaczone, jeśli chcesz dodać nazwy nut do wszystkich pięciolinii w partyturze) i wybrać Text > Plug-ins > Add Note Names. Pojawi się proste okno dialogowe, pozwalające określić, czy nazwy nut mają być dodawane wielkimi czy małymi literami, jaki styl tekstu ma być używany, czy ma być używana wysokość dźwięku czy zapisana (dla instrumentów transponujących), czy ma zawierać numer oktawy, jak również nazwę nuty oraz czy nazwy nut mają być dodawane do wybranego fragmentu czy do całej partytury. Można również wybrać język, w którym mają być zapisane nazwy nut.
Jeśli okaże się, że dodany tekst koliduje z nutami lub innymi oznaczeniami, zaznacz jeden obiekt tekstowy i wybierz Home > Select > More (skrót klawiszowy Control+Shift+A lub Command+Shift+A), a następnie przesuń cały wiersz razem za pomocą klawiszy strzałki w górę / strzałki w dół.

Add Slurs to Lyrics (dodaj łuki do słów)

Zwyczajowo słowa śpiewane na więcej niż jednej nucie są łączone łukiem, co ułatwia wokaliście zorientowanie się, kiedy słowo ulegnie zmianie. Ta wtyczka dodaje łuki do pięciolinii z tekstem, zgodnie
z tą konwencją.
Aby skorzystać z wtyczki, należy zaznaczyć fragment, na którym wtyczka ma działać (choć będzie ona sprawdzać tylko pięciolinie z tekstem, więc jeśli chcesz uruchomić wtyczkę na całej partyturze,
nie musisz niczego zaznaczać), a następnie wybrać Text > Plug-ins > Add Slurs to Lyrics. Pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać, czy chcesz dodać zwykłe łuki, czy też przerywane lub kropkowane, a także dające możliwość podświetlenia istniejących łuków, jeśli znajdują się
w niewłaściwym miejscu, lub podświetlenia podejrzanych melizmatów (np. bez myślników lub linii tekstu). Kliknij OK, a łuki zostaną dodane do partytury.

Add String Fingering (dodaj palcowanie strun)

Ta wtyczka dodaje odpowiednie palcowanie do nut na skrzypce, altówkę, wiolonczelę i kontrabas.
Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz fragment, dla którego chcesz dodać palcowanie (zazwyczaj kliknij trzykrotnie pięciolinię danego instrumentu) i wybierz Text > Plug-ins > Add String Fingering. Wybierz żądany instrument z okna dialogowego; możesz także wybrać pozycje palcowania, które mają zostać użyte (domyślne ustawienie to 1 i 3, co spowoduje dodanie palcowania dla pierwszej pozycji, a następnie cofnięcie się i próbę wypełnienia luk palcowaniem z trzeciej pozycji). Kliknij OK, aby dodać palcowanie do partytury w stylu tekstowym Fingering (Palcowanie); jeśli okaże się, że koliduje ono z nutami lub innymi oznaczeniami, użyj wtyczki Reposition Text, aby je dostosować.

Add Tonic Sol-Fa (dodaj zapis solfeżowy)

Dodaje zapis toniczny sol-fa do wybranego fragmentu lub całej partytury. Tonic sol-fa to zarówno forma zapisu muzycznego używana w muzyce wokalnej, jak i system nauczania śpiewu z nut, który od niej zależy.
Zapoczątkowany przez Johna Curwena w Anglii w latach 40-tych XIX wieku i zmodyfikowany przez Kodálya w XX wieku, zapis toniczny solfeżowy oparty jest na ruchomym systemie solmizacyjnym doh. Nuty skali durowej są nazywane (w kolejności rosnącej) doh, ray, me, fah, soh, lah, te, gdzie doh jest toniką, a inne nuty są w ten sposób powiązane z toniką chwili, która zmienia się, gdy utwór moduluje. Tonacje molowe są traktowane jako tryby względnego durowego, skala molowa jest solmizowana jako lah, te, doh, ray itd. W zapisie nuty są skrótowo oznaczane jako d, r, m, f, s, l, t. Dźwięki z krzyżykiem
i bemolem są oznaczane przez zmianę samogłoski, krzyżyki na e, bemole na a (wymawiane jako aw); np. doh z krzyżykiem to de; me z bemolem to ma. Dwukropki (:) oddzielają jeden takt od następnego, pojedyncze kropki (.) są używane, gdy takt jest podzielony na dwa półnuty, a przecinki dzielą półnuty na ćwierćnuty. Poziome linie wskazują, że nuty mają być trzymane na mierze (lub przedtakcie); puste miejsca oznaczają pauzy.

Poniższy przykład, zaczerpnięty ze zwięźle zatytułowanego The Standard Course of Lessons on the Tonic Sol-fa Method of Teaching to Sing Johna Curwena, pokazuje, jak notacja wygląda w praktyce:

Aby użyć tej wtyczki, zaznacz fragment, a następnie wybierz Text > Plug-ins > Add Tonic Sol-Fa. Pojawi się okno dialogowe, w którym należy określić tonację wybranego fragmentu. Można również określić, który głos ma być solmizowany oraz różne opcje dotyczące wyglądu zapisu solfeżu tonicznego. Gdy będziesz gotowy do kontynuowania, kliknij OK, a zapis solfeżowy zostanie dodany do partytury.
Jeśli partytura zawiera zmiany tonacji, wtyczka nie może ich automatycznie odczytać, więc należy uruchomić wtyczkę dla każdej sekcji partytury w różnych tonacjach. Należy również pamiętać, że domyślnie zapis toniczny sol-fa jest dodawany w stylu tekstowym Lyrics line 1, więc należy albo dodać prawdziwe teksty do muzyki za pomocą stylu tekstowego Lyrics line 2, albo ręcznie przenieść istniejące teksty przed uruchomieniem wtyczki, aby zapobiec pojawianiu się zapisu sol-fa nad tekstami.

Ta wtyczka ma następujące ograniczenia:

 • Odstępy między kreskowymi taktowymi mogą być nieprawidłowe (można je później łatwo skorygować ręcznie).
 • Puste takty przedtaktu (anacrusis) mogą nie być poprawnie zapisane.
 • Wtyczka używa niestandardowej notacji „bridge note” dla modulacji; zwykle używa się znaków sub- i superscript, ale nie można ich utworzyć, więc wtyczka zamiast tego pisze [stara nuta] nowa nuta.
 • Wtyczka używa również niestandardowych oznaczeń podziałów nieregularnych (> zamiast odwróconego przecinka).
 • Niektóre oznaczenia rytmiczne mogą być rozmieszczone zbyt blisko siebie (ponownie, można to łatwo dostosować ręcznie).

Add Verse Numbers (dodaj numery wersetów)

Dodaje numery wersów na początku wersów tekstu, wyrównane w kolumnie i przy użyciu odpowiedniego stylu tekstu Lyrics line n.
Aby użyć wtyczki, zaznacz takt zawierający początek wersów tekstu i wybierz polecenie Text > Plug-ins > Add Verse Numbers. Nie ma żadnych opcji; wtyczka automatycznie doda numery.
Jeśli chcesz później zaznaczyć wers tekstu, w tym numer wersu, zaznacz numer wersu i wybierz Home> Select> More (skrót Control+Shift+A lub Command+Shift+A). Jeśli zamiast tego klikniesz sylabę, numer wersu nie zostanie wybrany. Home > Edit > Filters > Lyrics również nie spowoduje zaznaczenia numerów wersów.

Align Lyrics (wyrównaj słowa)

Dostosowuje pionowe odstępy między wieloma wersami tekstu w taki sposób, aby:

 • tekst pierwszej zwrotki jest wyrównany w pionie do najniższej sylaby w zwrotce;
 • tekst ostatniego wersu jest wyrównany pionowo z najwyższą sylabą w tym wersie; oraz
 • między każdym wersem tekstu jest taka sama ilość miejsca.

Wtyczka została zaprojektowana, aby pomóc w przypadku ręcznego przesuwania tekstów w górę lub w dół, aby uniknąć kolizji z nutami. Jeśli zostanie to zrobione nieostrożnie lub jeśli system przeformatuje później, możesz skończyć z nieprawidłowo wyrównanymi tekstami lub nierównomiernie rozmieszczonymi wersami. Aby uniknąć konieczności przesuwania tekstów w pionie, wystarczy włączyć opcję Layout > Magnetic Layout > Magnetic Layout.
Aby użyć wtyczki, zaznacz pasek zawierający początek tekstu i wybierz Tekst > Wtyczki > Wyrównaj tekst. Nie ma żadnych opcji; wtyczka automatycznie wyrównuje tekst.
Jeśli jest tylko jeden wers, teksty są wyrównywane w rzędzie i umieszczane na środku najwyższej i najniższej sylaby w wybranym fragmencie. Ogólnie rzecz biorąc, można zastosować tę wtyczkę do partytury w zależności od systemu, ponieważ teksty są zwykle pozycjonowane niezależnie w różnych systemach.

Change Dynamics (zmień dynamikę)

Dostosowuje wszystkie dynamiki w zaznaczeniu lub całej partyturze w górę lub w dół o krok – np. wszystkie dynamiki mp do p lub wszystkie mf do f – lub można zdefiniować niestandardowe mapowanie istniejącej dynamiki do nowej dynamiki.
Aby użyć wtyczki, zaznacz fragment, na którym ma ona działać (lub nie dokonuj wyboru, jeśli chcesz zastosować ją do całej partytury) i wybierz Text > Plug-ins > Change Dynamics. Pojawi się okno dialogowe, w którym można wybrać czcionkę tekstu muzycznego dla dynamiki (zazwyczaj Opus Text lub Helsinki Text dla „grawerowanych” partytur i Inkpen2 Text lub Reprise Text dla „odręcznych” partytur), a także czy dynamika ma być o jeden krok głośniejsza, o jeden krok cichsza, czy też użyć niestandardowego mapowania; po kliknięciu OK, jeśli wybrano niestandardowe mapowanie, należy następnie określić nową dynamikę, do której ma zostać zmapowana istniejąca dynamika.
Wtyczka ta posiada pouczające okno Pomocy, do którego można się odwołać w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Export Lyrics (eksportuj słowa)

Eksportuje teksty (słowa) z partytury jako zwykły plik tekstowy. Aby użyć wtyczki, wybierz Text > Plug-ins > Export Lyrics. Pojawi się proste okno dialogowe, pozwalające wybrać, czy wtyczka ma próbować Separate lines (oddzielać linie) (tj. dodawać podziały wierszy po interpunkcji, po której następuje wielka litera lub cyfra) oraz czy wtyczka ma zapisywać jako tekst Unicode (co należy włączyć, jeśli używasz tekstów, które nie używają alfabetu łacińskiego, takich jak japoński). Po kliknięciu przycisku OK plik tekstowy zostanie utworzony w tym samym folderze, co plik Sibeliusa.
Jeśli chcesz skopiować tekst z określonego fragmentu lub pięciolinii, wybierz go przed uruchomieniem wtyczki; w przeciwnym razie wtyczka zapisze tekst tylko z najwyższej pięciolinii w partyturze, który zawiera tekst.
Konsekwentne stosowanie stylów tekstu w partyturze doprowadzi do najlepszych rezultatów podczas korzystania z tej wtyczki, ponieważ umożliwi to oddzielenie każdego wersu. Użyj Lyrics line 1 dla tekstów 1 zwrotki, Lyrics line 2 dla tekstów 2 zwrotki itd.; użyj Lyrics (refren) dla refrenów; użyj stylu tekstu Block lyrics dla bloków tekstów na końcu partytury itd.
Jeśli partytura zawiera powtórzenia, 1. i 2. volty itp., utworzony plik tekstowy będzie prawdopodobnie wymagał edycji. Wtyczka nie została również zaprojektowana do obsługi partytur zawierających wiele utworów: dla każdego utworu po kolei wybierz tylko ten utwór jako fragment i uruchom wtyczkę.

W przypadku uruchomienia wtyczki więcej niż jeden raz na tej samej partyturze (np. w celu wyeksportowania tekstów z różnych pięciolinii lub utworów), należy pamiętać o zmianie nazwy zapisanego pliku tekstowego, w przeciwnym razie nadpisze on każdy plik utworzony przez wcześniejsze uruchomienie wtyczki.

Find and Replace Text (wyszukaj i zastąp tekst)

Wyszukuje określony tekst w partyturze i zastępuje go innym tekstem. Aby użyć wtyczki, wybierz polecenie Text > Plug-ins > Find and Replace Text. Zostanie wyświetlone okno dialogowe: wprowadź tekst, który chcesz znaleźć i tekst, którym chcesz go zastąpić; określ, czy wtyczka ma dopasować tekst tylko wtedy, gdy zostanie znaleziony samodzielnie jako obiekt tekstowy, jako całe słowo w obiekcie tekstowym lub jako dowolna część słowa w obiekcie tekstowym. Jeśli chcesz, możesz pokolorować przetworzony tekst, aby ułatwić jego znalezienie. Po kliknięciu przycisku OK wtyczka wyszuka i zastąpi określony tekst w całej partyturze.
Wtyczka zachowa podziały wierszy w wielowierszowych obiektach tekstowych, w których zastępuje tekst, ale formatowanie, takie jak pogrubienie, kursywa lub podkreślenie, zostanie utracone.

Number Bars (numeracja taktów)

Dodaje liczby nad taktami; jest to przydatne do numerowania powtarzających się taktów lub pauz całotaktowych. Zaznacz takty, które chcesz ponumerować, a następnie wybierz polecenie Text > Plug-ins > Number Bars. Zostanie wyświetlone okno dialogowe:

Number every Nth bar, gdzie N pozwala określić częstotliwość wyświetlania liczb oraz to, czy wtyczka ma numerować pierwszy czy ostatni takt grupy. Włącz opcję Number first and last selected bar anyway, jeśli chcesz, aby wtyczka wyświetlała liczbę na pierwszym i ostatnim wybranym takcie, nawet jeśli nie pasują one do określonego wzorca.
Start counter at określa miejsce, od którego wtyczka powinna rozpocząć zliczanie i można wybrać ponowne uruchomienie numeracji na specjalnych kreskach taktowych lub znakach rewizyjnych. Opcja Adjust counter at bar number changes nakazuje wtyczce uwzględnianie zmian numerów taktów.
Opcje wyglądu pozwalają na wybór pomiędzy cyframi, małymi i dużymi literami, a także na określenie przedrostka i przyrostka (np. nawiasu). Domyślnie wtyczka używa tekstu Technique, ale kilka innych stylów tekstu jest również dostępnych jako opcje. Na koniec można wybrać, czy tekst ma być umieszczony po lewej stronie, czy na środku taktu.
Po kliknięciu przycisku OK wtyczka numeruje wszystkie takty w zaznaczeniu zgodnie z opcjami wybranymi w oknie dialogowym.

Number Beats (numeracja miar)

Ta wtyczka numeruje miary w takcie dla wybranego fragmentu; na przykład:

Aby użyć wtyczki, zaznacz żądany fragment i wybierz Text > Plug-ins > Number Beats. Długość taktu jest pobierana z oznaczenia metrum, np. 6/8 ma ćwierćnuty z kropką. Tekst jest dodawany w stylu tekstowym Technique; jeśli okaże się, że koliduje on z nutami lub innymi oznaczeniami, zaznacz jeden obiekt tekstowy i wybierz kolejno opcje Home > Select > More (skrót klawiszowy Control+Shift+A lub Command+Shift+A), a następnie przesuń cały wiersz razem za pomocą klawiszy strzałek w górę/w dół.

Reposition Text (zmiana położenia tekstu)

Wtyczka ogólnego przeznaczenia, która może dostosować położenie tekstu pięciolinii, np. w celu precyzyjnego pozycjonowania tekstu palcowania klawiatury. Aby użyć tej wtyczki:

 • Aby zmienić położenie pojedynczego obiektu tekstowego (np. dynamika), zaznacz go, a następnie wybierz polecenie Text > Plug-ins > Reposition Text. Wtyczka automatycznie dostosuje położenie zaznaczonego obiektu tekstowego, przesuwając go powyżej lub poniżej nuty.
 • Aby zmienić położenie dużej ilości tekstu, upewnij się, że nic nie jest zaznaczone (aby przetworzyć całą partyturę), przefiltruj określony tekst, który chcesz zmienić (2.9 Filtry i wyszukiwanie) lub zaznacz fragment, a następnie wybierz Text > Plug-ins > Reposition Text.

W przypadku wybrania opcji zmiany położenia wielu fragmentów tekstu wyświetlone zostanie okno dialogowe umożliwiające wybór, czy tekst ma być umieszczany zawsze nad nutą, zawsze pod nutą, powyżej lub poniżej nuty (przydatne np. w przypadku tekstu palcowania), czy też tekst ma być przesuwany tylko w poziomie.
Kliknij przycisk OK, aby przetworzyć tekst, lub kliknij przycisk Advanced Options (Opcje zaawansowane), aby przekazać wtyczce dalsze instrukcje: możesz określić pojedynczy styl tekstu do zmiany położenia w wybranym fragmencie, a także dostosować rozmiar i przesunięcie tekstu w pionie/poziomie, co wpływa na odległość, na jaką wtyczka przesunie tekst, aby uniknąć kolizji z nutami.
Wtyczka posiada dwa przydatne okna Pomocy, do których można się zwrócić w celu uzyskania dalszej pomocy.

Smarten Quotes (inteligentne cytaty)

Zastępuje cudzysłowy i apostrofy obiektów tekstowych w bieżącej partyturze lub w zestawie plików w określonym katalogu, aby wyglądały na „zakrzywione” i miały bardziej przyjemny kształt. Pierwsze okno dialogowe wtyczki pozwala wybrać, czy operacja ma dotyczyć bieżącej partytury, czy zestawu plików. Kliknięcie przycisku Next powoduje wyświetlenie następującego okna dialogowego:

W tym miejscu można wybrać, które style tekstu mają być smartened (inteligentne), czy wtyczka ma działać tylko w trybie korekty (w którym zostanie wygenerowany tylko dziennik bez wprowadzania zmian w partyturze), ustawić opcje rejestrowania i wybrać sposób zmiany wszystkich znaków cytatu lub apostrofu znalezionych w partyturze. Po włączeniu opcji Write to log file, dziennik wszystkich zmian dokonanych w partyturze zostanie zapisany w pliku o nazwie Sibelius Quotes Log.txt, który znajduje się w folderze Scores.
W przeciwieństwie do wielu programów, ta wtyczka radzi sobie również ze złożonymi przypadkami, takimi jak „Twas”, a także z zagnieżdżonymi cudzysłowami.

Traditional Lyrics Beaming (tradycyjne belkowanie nut do słów)

Belkowanie nut zgodnie ze słowami, tj. belki są łamane przy każdym nowym słowie lub sylabie. Aby użyć tej wtyczki, zaznacz pięciolinie, na których ma ona działać (lub pozostaw je zaznaczone, jeśli chcesz przetworzyć całą partyturę; zmieni ona tylko nuty z dołączonym tekstem, więc nie wpłynie to na pięciolinie instrumentów niewokalnych) i wybierz Text > Plug-ins > Traditional Lyrics Beaming.
Pojawi się okno dialogowe, pozwalające wybrać, czy przetwarzany ma być tylko wybrany fragment, czy cała partytura, a także czy połączone nuty belką bez słów mają zostać przerwane (w takim przypadku można podświetlić wszelkie takie zmiany, aby je sprawdzić). Kliknij OK, a wiązka w partyturze zostanie zmieniona.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl