ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.5 Typografia

Zobacz 5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate).

Podczas gdy większość tekstu w partyturach ma tylko skromne wymagania typograficzne, podczas tworzenia krytycznych wydań do publikacji, a nawet podczas tworzenia złożonych układów materiałów dydaktycznych, może być wymagana bardziej zaawansowana typografia dla większych ilości tekstu. Sibelius ma szereg funkcji, które sprawiają, że jest to bardzo potężne środowisko do ustawiania tekstu,
a także nut.

Typeface (Krój pisma)

Być może najbardziej fundamentalnym aspektem typografii jest wybór kroju pisma, który jest zestawem jednej lub więcej czcionek o różnych stylach (np. kursywa, pogrubienie, wyświetlanie), ale zjednoczonych w ogólnym projekcie. Ogólnie przyjmuje się, że aby uzyskać najbardziej czytelny
i czytelny wynik, należy użyć jak najmniejszej liczby krojów pisma (ale nie mniej niż to konieczne).

W nutach zazwyczaj wymagany jest tekst o zwykłej wadze dla nagłówków, numerów stron itp., a także tekst kursywą dla znaków ekspresji, numerów taktów itp. oraz tekst pogrubiony dla znaków tempa, znaków prób, tytułów itp. Nowe partytury tworzone w programie Sibelius przy użyciu standardowej rodziny czcionek muzycznych Opus będą używać czcionki Plantin jako głównego kroju tekstu.

Aby zmienić domyślny krój pisma używany w partyturze, użyj opcji Edit Text Styles (Edycja stylów tekstu), aby edytować Plain text style (styl tekstu zwykłego), z którego inne style tekstu dziedziczą wybór czcionki-5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate).

Możesz także zmienić krój pisma używany przez pojedynczy obiekt tekstowy, korzystając z menu Font and Style (Czcionka i Styl) w grupie Text > Format  na Wstążce. (Zwykle jednak lepiej jest edytować styl tekstu, aby nie trzeba było dokonywać tej zmiany dla każdego pojedynczego obiektu tekstowego).

Rozmiar punktu

Rozmiar tekstu jest tradycyjnie mierzony w punktach i pikselach (1 punkt = 1/72 cala; 12 punktów = 1 pica). Sibelius pokazuje rozmiar tekstu tylko w punktach, zgodnie z przykładem większości programów.
Aby zmienić domyślny rozmiar w punktach dla stylu tekstu, użyj opcji Edit Text Styles (Edytuj style tekstu). Aby zmienić rozmiar pojedynczego obiektu tekstowego, użyj kontrolki Size (Rozmiar) w grupie Text > Format  na Wstążce.

Długość linii

Większość tekstu w partyturach muzycznych jest dość krótka i mieści się w jednej linii. Niektóre teksty, np. teksty piosenek, mogą zajmować wiele linii, ale każda z nich jest zazwyczaj dość krótka. Zazwyczaj długie akapity tekstu występują tylko w materiałach wstępnych lub redakcyjnych, takich jak komentarze krytyczne, szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania lub przypisy.
Ponieważ akapity tekstu w partyturach muzycznych są stosunkowo rzadkie, tekst w Sibeliusie domyślnie nie ma ustalonej długości linii, a podczas wpisywania tekstu obiekt tekstowy po prostu rozszerza swoją długość, aby pomieścić pełną długość tekstu. Możesz ręcznie dodać podział akapitu, naciskając Return (na klawiaturze głównej) lub podział wiersza, wpisując Shift-Return; różnica między nimi polega na tym, że podział akapitu zwykle pozostawia lukę po zakończeniu akapitu, podczas gdy podział wiersza zwykle pozwala na rozpoczęcie następnego wiersza bezpośrednio poniżej podziału wiersza.
Jeśli chcesz utworzyć blok tekstu, w którym Sibelius będzie utrzymywał stałą długość wiersza
i automatycznie zawijał tekst do nowych wierszy po przekroczeniu długości wiersza, możesz utworzyć ramkę tekstową, taką jak w programach do publikowania na komputerze. Ramka tekstowa to prostokąt,
w którym mieści się wpisywany tekst.
Możesz określić, że styl tekstu powinien domyślnie zapewniać ramki tekstowe o stałej szerokości za pomocą Edit Text Styles (Edytuj style tekstu), a kilka stylów tekstu (np. Block lyrics Słowa blokowe) jest ustawionych w ten sposób.

W przypadku innych stylów tekstu, aby utworzyć ramkę tekstową o stałym rozmiarze:

 • Najpierw upewnij się, że nic w partyturze nie jest zaznaczone, naciskając klawisz Esc.
 • Wybierz żądany styl tekstu z menu Text > Styles > Style lub wpisz jego skrót klawiaturowy.
 • Wskaźnik myszy zmieni kolor na niebieski, aby powiedzieć, że jest załadowany obiektem: teraz kliknij i przeciągnij w miejsce, w którym chcesz umieścić ramkę
  Teraz kliknij i przeciągnij ramkę tekstową w wybrane miejsce, a po zwolnieniu przycisku myszy wewnątrz ramki pojawi się migający kursor.

Nawet jeśli ramka tekstowa nie jest umieszczona w miejscu, w którym ma się ostatecznie pojawić, wpisz tekst teraz, w przeciwnym razie ramka tekstowa zniknie po kliknięciu lub ponownym naciśnięciu klawisza Esc.
Po kliknięciu i przeciągnięciu ramki tekstowej program Sibelius ustawia ją przy użyciu opcji Create at default horizontal position (Utwórz w domyślnej pozycji poziomej) i Create at default vertical position (Utwórz w domyślnej pozycji pionowej) w oknie dialogowym Appearance > Design and Position > Default Positions (8.4 Pozycje domyślne (tylko Sibelius Ultimate)). Opcje te są ustawione dla większości stylów tekstu, więc zwykle okazuje się, że pozycja pionowa, w której Sibelius tworzy ramkę tekstową, nie znajduje się dokładnie w miejscu kliknięcia. Aby program Sibelius tworzył ramkę tekstową dokładnie
w miejscu kliknięcia, należy wyłączyć te opcje dla danego stylu tekstu.
Alternatywnie można ustawić ramkę tekstową o stałym rozmiarze dla dowolnego istniejącego obiektu tekstowego:

 • Wybierz obiekt tekstowy, dla którego chcesz użyć ramki tekstowej. Jeśli obiekt tekstowy nie jest bardzo wąski (np. dynamika lub palcowanie), wokół obiektu tekstowego pojawi się przerywana ramka z uchwytami w każdym rogu i w połowie długości każdego boku:
 • Zaznacz dowolny uchwyt i przeciągnij go, aby zmienić rozmiar ramki tekstowej. Alternatywnie, przy zaznaczonym obiekcie tekstowym, przytrzymaj klawisz Alt lub Option i użyj klawiszy strzałek,
  aby zaznaczyć jeden z uchwytów, a następnie użyj samych klawiszy strzałek (lub z Control lub Command dla większych kroków), aby zmienić rozmiar ramki tekstowej.
 • Możesz także przywołać Inspektora (skrót Control+Shift+I lub Command+Shift+I) i wybrać opcję Fixed (Stały) dla Text frame (ramki tekstowej) w panelu Text (jest to jedyny sposób na utworzenie ramki tekstowej o stałym rozmiarze dla obiektu tekstowego, który jest zbyt mały, aby domyślnie pojawiały się uchwyty).
 • Gdy obiekt tekstowy używa ramki o stałym rozmiarze, ramka jest rysowana przy użyciu linii ciągłej:

Gdy ramka tekstowa ma stałą szerokość, program Sibelius nigdy nie zmieni automatycznie rozmiaru ramki, gdy zmieni się jej zawartość, np. w przypadku dodania lub usunięcia tekstu albo zmiany kroju pisma lub rozmiaru punktów. W rezultacie tekst może przekroczyć ramkę tekstową, a w takim przypadku w prawym dolnym rogu ramki tekstowej pojawi się czerwony krzyżyk z ostrzeżeniem:

Aby przekształcić ramkę o stałym rozmiarze w ramkę o zmiennej szerokości, zaznacz obiekt tekstowy
i wybierz polecenie Appearance > Design and Position > Reset Position, co spowoduje również przywrócenie domyślnego położenia obiektu tekstowego; alternatywnie, przywołaj Inspektora i wybierz opcję Auto (Automatycznie) dla Text frame w panelu Text. Nie spowoduje to zmiany położenia ramki tekstowej.

Wyrównanie i wyjustowanie tekstu

W partyturach muzycznych większość tekstu jest wyrównana do określonego punktu w nutach, np. zmiany dynamiki lub tempa, i zwykle jest wyrównana do lewej lub do środka. Niektóre teksty, takie jak nagłówki, tytuły itp., są wyrównane do strony.
W programie Sibelius wyrównanie jest zdefiniowane dla stylu tekstu, ale można je zmienić dla pojedynczego obiektu tekstowego w tym stylu.
Na przykład tekst w stylu tekstu Composer jest domyślnie wyrównany do prawej strony. Oznacza to, że prawa strona obiektu tekstowego przylega do prawego marginesu strony, a jeśli istnieje wiele linii, lewa strona jest „poszarpana”. Jeśli jednak obiekt tekstowy w stylu tekstu kompozytora ma ramkę tekstową o stałej szerokości (patrz Długość linii), można określić inne wyrównanie tekstu w ramce za pomocą elementów sterujących w grupie Text > Format na Wstążce, od lewej do prawej:

 • Align Left: Tworzy nierówną prawą krawędź tekstu obejmującego wiele wierszy.
 • Center Text: Tworz nierówną lewą i prawą krawędź tekstu obejmującego wiele wierszy.
 • Align Right: Tworzy nierówną lewą krawędź tekstu obejmującego wiele wierszy.
 • Justify Text: Wyrównuje tekst do lewej i prawej krawędzi ramki tekstowej, dodając w razie potrzeby odstępy między wyrazami. Zapewnia to czysty wygląd po lewej i prawej stronie ramki tekstowej. Ostatni wiersz każdego akapitu jest wyrównany do lewej.

Line spacingOdstępy między wierszami

Odstępy między wierszami odnoszą się do odległości między kolejnymi wierszami tekstu i są również nazywane interlinią (nawiązując do czasów ręcznego składu, kiedy kolejne wiersze tekstu były oddzielane cienkimi paskami ołowiu).
Domyślnie większość stylów tekstu Sibelius używa 100% odstępów między wierszami, co oznacza, że kolejne wiersze będą rozmieszczone dokładnie tak daleko od siebie, jak określono w używanym kroju pisma. Wartości mniejsze niż 100% zmniejszają domyślne odstępy między wierszami, a wartości większe niż 100% zwiększają odstępy między wierszami. (Warto to podkreślić, ponieważ w niektórych innych programach wartość 100% oznacza 100% dodatkowych odstępów między wierszami).
W przypadku długich ciągów tekstu w wielu wierszach warto rozważyć zwiększenie odstępów między wierszami w celu poprawy czytelności. Nawet niewielki wzrost (np. 10%) może mieć znaczący wpływ na czytelność; w dokumentach tekstowych, takich jak książki, często stosuje się 120%. Zmniejszanie odstępów między wierszami poniżej 100% jest nietypowe, ponieważ może to spowodować kolizję niektórych liter w kolejnych wierszach.
Odstępy między wierszami można dostosować dla całego stylu tekstu za pomocą opcji Edit Text Styles (Edytuj style tekstu) lub dla pojedynczego obiektu tekstowego: zaznacz obiekt tekstowy, a następnie zmień Line spacing (Odstępy między wierszami) w panelu Text w Inspektorze.

Gap after paragraph – Odstęp po akapicie

Oprócz dostosowywania odstępów między wierszami, innym sposobem na zwiększenie czytelności długich fragmentów tekstu jest stosowanie nieco większych odstępów po każdym akapicie. Sibelius umożliwia zdefiniowanie odstępu po każdym akapicie w oknie dialogowym Edit Text Styles (Edytuj style tekstu), który jest następnie wstawiany po naciśnięciu klawisza Return (na głównej klawiaturze)
w wielowierszowym obiekcie tekstowym; aby wstawić podział wiersza (bez odstępu) zamiast podziału akapitu, wpisz Shift-Return.

Indents – Wcięcia

Innym sposobem na przyciągnięcie wzroku do początku akapitu jest wcięcie pierwszego wiersza. Wcięcie pierwszego wiersza może być również używane w połączeniu z tabulatorami w celu wyrównania bloków tekstu z numerami wersów.
Wcięcie pierwszego i kolejnych wierszy dla każdego akapitu można zdefiniować w opcji Edit Text Styles (Edytuj style tekstu).

Tracking – światło międzyliterowe

Tracking to odległość między poszczególnymi literami i jest czasami nazywane światłem międzyliterowym. Tracking to nie to samo co kerning, ponieważ Tracking dodaje lub odejmuje odstępy między literami równomiernie, podczas gdy kerning dostosowuje odstępy między różnymi parami znaków w różnym stopniu – więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Kerning.
Tracking musi być używane z rozwagą: chociaż zwiększenie odstępów między literami może poprawić czytelność, zwłaszcza przy małych rozmiarach punktów, zbyt duże zwiększenie może pogorszyć czytelność, ponieważ czytelnik nie jest w stanie na pierwszy rzut oka zrozumieć liter jako słów.
Aby dostosować Tracking w programie Sibelius, zaznacz cały obiekt tekstowy lub tylko jego część i zmień opcję Tracking w panelu Text w Inspektorze.

Kerning

Kerning to proces dostosowywania odstępów między znakami. W czasach składu przy użyciu rzędów metalowych bloków czcionek, termin kerning odnosił się do części kształtu litery, która wystaje poza krawędź bloku, pozwalając jej zachodzić na znak, który następuje po niej. Kerning jest bardziej subtelny niż Tracking, ponieważ wielkość nakładania się różni się w zależności od pary rozpatrywanych znaków: na przykład, wielka litera T może znajdować się blisko następującej po niej wielkiej litery A, ponieważ ukośny skok litery A pozwala jej nieco wtargnąć w przestrzeń pod poprzeczką T, jak poniżej: TA; jednak litera T nie może być umieszczona tak blisko litery W, ponieważ ukośna kreska litery W zajmowałaby tę samą przestrzeń co poprzeczka litery T, więc zamiast tego otrzymujemy: TW.
Cyfrowe kroje pisma zawierają pary kerningu, które określają ilość poszczególnych par liter, które mogą na siebie zachodzić. Na szczęście oznacza to, że my, ludzie, nie musimy zbytnio martwić się kerningiem, ponieważ profesjonalni projektanci czcionek wykonali już ciężką pracę.
Jednak nie każdy krój pisma ma wbudowany doskonały kerning, a twoje oko może czasami zostać przyciągnięte do słabego kerningu, zwłaszcza gdy tekst jest szczególnie duży lub szczególnie mały.
Aby dostosować kerning poszczególnych par znaków, zaznacz tylko dwa znaki, które są źle kerningowane, i dostosuj Tracking w panelu Text w Inspektorze, aż wynik będzie przyjemniejszy dla oka. Efekt będzie najwyraźniejszy, jeśli najpierw powiększysz tekst z bardzo bliska.

Character scaling– Skalowanie znaków

Rozmiar znaku w jednym wymiarze można skalować nieproporcjonalnie do drugiego (w końcu jeśli chcesz skalować znak proporcjonalnie, po prostu zmień jego rozmiar punktowy za pomocą opcji Size (Rozmiar) w menu Text > Format).
W praktyce jest to rzadko stosowane w muzyce. Skalowanie znaków w poziomie o niewielką wartość (np. do 3% w obu kierunkach) może wydostać cię z niektórych sytuacji typograficznych bez zauważenia nawet przez najbardziej orlego oka czytelnika. Jeśli jednak okaże się, że trzeba przeskalować znaki w poziomie lub w pionie o większe wartości, zniekształcając w ten sposób proporcje czcionki, najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem jest użycie nieodpowiedniego kroju pisma.

Sibelius zapewnia jednak możliwość dostosowania skalowania znaków do naprawdę niesmacznych stopni, jeśli zajdzie taka potrzeba. Można określić domyślne skalowanie znaków w poziomie i/lub w pionie w Edit Text Styles, a także zmienić skalowanie dla pojedynczego obiektu tekstowego lub nawet jego części, zaznaczając tekst, którego znaki mają zostać przeskalowane, a następnie zmieniając Text scale: X lub Y w panelu Text inspektora.

Subscript i superscript  – Indeks dolny i górny tekstu

Subscript – Znaki indeksu dolnego i superscript górnego są mniejsze niż normalna linia pisma, w której występują, i są ustawione nieco poniżej linii bazowej lub powyżej linii środkowej. Używanie znaków indeksów dolnych i górnych w nutach jest rzadkie, z wyjątkiem tekstu specjalnego, takiego jak symbole akordów lub cyfry rzymskie używane do analizy harmonicznej. W przypadku tych specjalnych rodzajów tekstu Sibelius automatycznie obsługuje znaki indeksów dolnych i górnych, więc prawie nigdy nie trzeba się tym przejmować.
Jeśli jednak zajdzie potrzeba użycia tekstu z indeksem górnym lub dolnym, należy zaznaczyć odpowiednie znaki i włączyć opcję Superscript lub Subscript w panelu Text inspektora. Spowoduje to również zmniejszenie znaków do odpowiedniego rozmiaru.

Rotation – obrót

W szczególnych okolicznościach może być konieczne obrócenie obiektu tekstowego, np. dużego pionowego nagłówka grupującego instrumenty po lewej stronie strony, np.
Możesz zdefiniować domyślny obrót dla stylu tekstu za pomocą wartości Angle (Kąt) w Edit Text Style (Edytuj styl tekstu) lub ustawić obrót pojedynczego obiektu tekstowego za pomocą odpowiedniego elementu sterującego w panelu Text w Inspektorze. Wartości dodatnie obracają obiekt tekstowy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara wokół punktu początkowego, więc wartość 90° sprawia, że tekst jest czytany prosto w górę strony od dołu do góry, a wartość 270° sprawia, że tekst jest czytany w dół strony od góry do dołu.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl