ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.4 Nazwy instrumentów

Zobacz również 2.4 Instruments (instrumenty)

Każdy instrument ma dwie nazwy – pełną nazwę, która zwykle znajduje się przed pierwszym systemem, oraz krótką nazwę (skrót), która zwykle znajduje się przed kolejnymi systemami. Jeśli zmienisz jedną
z nich, powinieneś również dostosować drugą. Nazwy zmienią się w całej partyturze, a nie tylko w systemie, w którym dokonano modyfikacji.

Edytowanie nazw instrumentów

Możesz edytować nazwę dowolnego instrumentu w partyturze – na przykład użyć języka obcego lub nazwać śpiewającą postać, taką jak Wozzeck, zamiast Baryton. Wystarczy kliknąć nazwę po lewej stronie jednego z systemów i edytować ją jak każdy inny tekst.
Edycja nazwy instrumentu nie zmienia go z jednego rodzaju na inny, więc zmiana „skrzypiec” na „flet” nie sprawi, że będzie to flet. Podobnie, zmiana „Horn in F” na „Horn in E flat” nie zmieni transpozycji i nie sprawi, że będzie to instrument Es. Aby dokonać tego rodzaju zmiany, użyj Home > Instruments > Change zamiast tego-2.4 Instruments.
Możesz edytować nazwę instrumentu na początku systemu po zmianie instrumentu, tak jak każdą inną nazwę instrumentu – zobacz Nazwy instrumentów i zmiany instrumentów.
Możesz także edytować nazwy pięciolinii lub dodawać nazwy do pustych pięciolinii, klikając dwukrotnie po lewej stronie pięciolinii i wpisując żądaną nazwę – patrz Nadawanie nazw pięcioliniom.
Jeśli w partyturze znajduje się kilka identycznych instrumentów i chcesz nadać im takie same nazwy, szybszym rozwiązaniem może być użycie opcji Home > Instruments > Edit Instruments zamiast edytowania każdej nazwy osobno – 2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate).

Ukrywanie nazw instrumentów

Jeśli nie chcesz, aby nazwy instrumentów były w ogóle wyświetlane, wyłącz je za pomocą opcji Appearance > Instrument Names na wstążce (zobacz Format i styl nazw).
Jeśli chcesz usunąć nazwę instrumentu tylko dla pojedynczego instrumentu, zaznacz nazwę i naciśnij klawisz Delete – jeśli następnie chcesz przywrócić nazwę instrumentu, musisz dwukrotnie kliknąć
w miejscu, w którym powinna znajdować się nazwa, a znacznik pojawi się ponownie, aby umożliwić ponowne wpisanie nazwy.

Przenoszenie nazw instrumentów

Nazwę instrumentu można przesunąć za pomocą myszy, co spowoduje przesunięcie wszystkich wystąpień tej nazwy. Normalne jest jednak dostosowywanie pozycji nazw instrumentów poprzez zmianę ich wyrównania – patrz Format i styl nazw.

Format i styl nazw

Aby zmienić format nazw instrumentów, użyj opcji w Appearance > Instrument Names na wstążce. Różne opcje pozwalają wybrać, czy na początku partytury, w kolejnych układach i w każdej nowej sekcji ma być używana pełna nazwa, krótka nazwa lub brak nazwy (patrz poniżej).
Zalecane ustawienia są następujące:

 • W przypadku partytur z wieloma instrumentami (np. orkiestrowymi lub zespołowymi) należy podać pełne nazwy na początku (i być może w nowych sekcjach), a następnie pełne lub krótkie nazwy.
 • W przypadku partytur na instrumenty solowe i partytur na kilka instrumentów bez ukrytych pięciolinii, należy podać pełne nazwy na początku (i być może w nowych sekcjach), a następnie nie podawać żadnych nazw.
 • W przypadku części, partytur na instrument solo i przykładów muzycznych można nie podawać żadnych nazw. W partyturach Sibelius domyślnie nie umieszcza nazw obok systemów, a zamiast tego zapisuje nazwę instrumentu u góry strony.

Nazwy instrumentów są zarządzane przez styl tekstowy, więc ich czcionkę, rozmiar itp. można dostosować tak jak inne style tekstowe, edytując styl tekstowy Instrument names (Nazwy instrumentów) w Edit Text Styles (Edytuj style tekstowe). Poziome wyrównanie nazw instrumentów można dostosować na karcie Horizontal Posn (Pozycja pozioma) (5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate)), a odległość nazw instrumentów od początkowej linii paska można dostosować, zmieniając opcję Gap between instrument names and initial barline (Odstęp między nazwami instrumentów a początkową kreską taktową) na stronie Instruments w menu Appearance > House Style > Engraving Rules.
Nazwy instrumentów są tradycyjnie wyśrodkowane w kolumnie, ale może to spowodować, że niektóre nazwy znajdą się daleko od pięciolinii, do której się odnoszą, jeśli inne nazwy w systemie są znacznie szersze. Dlatego nazwy instrumentów są czasami wyrównane do prawej (lub bardzo rzadko, na przykład w muzyce zespołowej, są wyrównane do lewej). Pliki manuscript Sibeliusa są skonfigurowane
z rozsądnymi ustawieniami nazw instrumentów, więc jeśli używasz odpowiedniego pliku do tworzenia partytury, nie musisz się o to martwić.
Oto kilka bardziej zaawansowanych formatów nazw instrumentów:

 1. Możesz napisać to na początku swojego wyniku, po prostu klikając dwukrotnie nazwę, aby ją edytować. (Możesz także edytować skróconą formę nazwy na kolejnej stronie).
 2. Aby to osiągnąć, wystarczy dwukrotnie kliknąć nazwę instrumentu i nacisnąć Return (na klawiaturze głównej) między każdą nazwą.
 3. W tym przypadku utwórz pojedynczy flet, a następnie dodaj 1 i 2, używając nazw pięciolinii, klikając dwukrotnie po lewej stronie każdej pięciolinii. Więcej informacji można znaleźć
  w punkcie (2.5 Pięciolinie).
 4. Kliknij dwukrotnie po lewej stronie pięciolinii i wpisz „1, Return, 2” jako nazwę pięciolinii.
 5. Kliknij dwukrotnie w „Violin I” i naciśnij Return, a następnie przejdź do Text > Format > Style, wybierz Italic (Kursywa)
  i wpisz „divisi„.
 6. W niektórych partyturach chóralnych nazwy instrumentów nie są wpisywane po lewej stronie. Zamiast tego są one wpisywane wielkimi literami w tekście Technique nad każdą pięciolinią (zaczynając od klucza wiolinowego) na początku utworu, a następnie wszędzie tam, gdzie zmieniają się śpiewacy używani w systemie. Ta konwencja jest często używana w wydaniach muzyki dawnej i w partyturach,
  w których te same pięciolinie występują w większości systemów. Nazwy instrumentów dla śpiewaków chóralnych są zwykle zapisywane wielkimi literami.

Nazwy instrumentów w nowych sekcjach

Partytury zawierające kilka utworów, pieśni lub części mogą być traktowane jako posiadające kilka „sekcji”, z których każda często zaczyna się od nowego tytułu. W nowych sekcjach często wpisuje się pełne nazwy instrumentów, nawet jeśli w innych miejscach używane są nazwy skrócone lub nie ma ich wcale. Aby to zrobić:

 • Wybierz końcowy takt z poprzedniej sekcji.
 • Otwórz panel Bars (takty) w Inspektorze (skrót Control+Shift+I lub Command+Shift+I),
  a następnie włącz Section end (Koniec sekcji).
 • W Appearance > Instrument Names, ustaw At new sections (W nowych sekcjach) na Full (Pełne) (lub może Short (Krótkie).

Więcej informacji na temat partytur z wieloma sekcjami można znaleźć w punkcie 1.13 Dzielenie i łączenie utworów (tylko Sibelius Ultimate).

Nazwy i zmiany instrumentów

Po utworzeniu zmiany instrumentu na pięciolinii domyślnie nazwa instrumentu na początku następnego systemu jest aktualizowana w celu wyświetlenia nazwy nowego instrumentu. Jeśli nie chcesz,
aby Sibelius to robił, wybierz Appearance > House Style > Engraving Rules, wybierz stronę Instruments i wyłącz opcję Change instrument names at start of systems after instrument changes (Zmień nazwy instrumentów na początku systemów po zmianie instrumentu).

Nazwy instrumentów w głosach (dynamic parts)

Rzadko zdarza się, aby nazwy instrumentów były drukowane po lewej stronie każdej pięciolinii w partiach instrumentalnych; zamiast tego są one zwykle drukowane w lewym górnym rogu pierwszej strony,
a następnie jako część bieżącego nagłówka. W przypadku dynamic parts Sibelius obsługuje to wszystko za Ciebie za pomocą symboli wieloznacznych (Wildcards) (5.16 Symbole wieloznaczne), więc możesz zostawić nagłówek w spokoju. Jeśli jednak nie jesteś przyzwyczajony do pracy z symbolami wieloznacznymi i próbujesz edytować nagłówki, możesz cofnąć ciężką pracę Sibeliusa i skończyć z bałaganem. Istnieją trzy typowe problemy:
Wszystkie partie pokazują tę samą nazwę instrumentu w lewym górnym rogu pierwszej strony
Dzieje się tak w przypadku bezpośredniej edycji istniejącego obiektu tekstowego w lewym górnym rogu pierwszej strony pełnej partytury lub dowolnej części, czego należy unikać. Symbol wieloznaczny używany dla tekstu na górze pierwszej strony to \$PartName\, który pobiera swoją wartość z pola Part name w zakładce File > Info. Aby to naprawić, należy po prostu naprawić obiekt tekstowy:

 • W razie potrzeby przełącz się na pełną partyturę, naciskając klawisz W.
 • Kliknij dwukrotnie obiekt tekstowy w lewym górnym rogu pierwszej strony, aby go edytować.
 • Usuń istniejący tekst i zastąp go ciągiem \$PartName\, a następnie naciśnij Esc, aby zatrzymać edycję.
 • Zauważ, że tekst ma teraz nazwę „Full Score”.
 • Jeśli tekst jest wyświetlany w partyturze, ale chcesz go tam ukryć, wybierz Show in Parts z menu Home > Edit > Hide or Show.

Jeśli chcesz zmienić ten tekst w dowolnej części, sekret polega na edycji wartości nazwy głosu w menu
File > Info. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • Pojedyncze kliknięcie nazwy partii w oknie Parts i wpisanie nowej nazwy, naciskając Enter po zakończeniu; lub
 • wyświetlić daną partię, a następnie wybrać File > Info i tam edytować nazwę głosu.

Jeśli nie widzisz nazwy instrumentu w lewym górnym rogu pierwszej strony głosu lub w nagłówku na kolejnych stronach, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Najpierw upewnij się, że opcja View > Invisibles > Hidden Objects jest włączona; następnie spójrz na początek partytury. Nazwa instrumentu powinna być widoczna w kolorze szarym (co oznacza, że jest ukryta) lub czarnym (co oznacza, że jest widoczna).
 • Jeśli nazwa instrumentu jest tam, ale jest szara, zaznacz ją, a następnie wybierz Show in Parts  z menu Home > Edit > Hide or Show, co spowoduje ukrycie jej w partyturze, ale pokaże ją we wszystkich głosach.
 • Jeśli nie ma nazwy instrumentu, oznacza to, że w jakiś sposób usunięto wymagany obiekt tekstowy. Aby go przywrócić:
 • Upewnij się, że widzisz pierwszy takt pełnej partytury lub głosu.
 • Wybierz pierwszy takt partytury lub głosu, tak aby był otoczony niebieską ramką.
 • Wybierz nazwę instrumentu w lewym górnym rogu z kategorii Instrument names (special) w galerii
  Text > Styles > Style.
 • Pojawi się migający kursor: wpisz \$PartName\ i naciśnij Esc.

W partiach wielopięcioliniowych brakuje nazwy instrumentu po lewej stronie każdej z pięciolinii

Domyślnie Sibelius nie wyświetla nazw instrumentów po lewej stronie każdej pięciolinii w głosach (dynamic parts), ponieważ większość głosów zawiera tylko jedną pięciolinię. Jednak w przypadkach, gdy w tej samej partii znajduje się wiele pięciolinii, można wyświetlić nazwy instrumentów na początku pierwszego (i być może kolejnych systemów). Aby to osiągnąć:

 • Wyświetl partię, w której mają być wyświetlane nazwy instrumentów.
 • W Appearance > Instrument Names, ustaw nazwy instrumentów tak, aby pojawiały się jako Full (Pełna) na początku (a następnie Short, jeśli chcesz) i kliknij OK.

Jeśli masz wiele głosów, w których mają pojawiać się nazwy instrumentów, zamiast powtarzać ten proces w każdej partii z osobna, szybszym rozwiązaniem może być wyeksportowanie house style z tej partii i zaimportowanie go do innych – zobacz Eksportowanie house style z głosów.
Więcej informacji na temat pracy z głosami (dynamic parts) można znaleźć w punkcie 9.1 Praca z głosami.

Pięciolinie bez nazw

Aby utworzyć pięciolinie bez nazw w oknie dialogowym Home > Instruments > Add or Remove, wybierz grupę All instruments (Wszystkie instrumenty) i wybierz rodzinę Others (Inne), która obejmuje pięciolinie treble staff  (wiolinową) i bass staff (basową). Te pięciolinie nie są przeznaczone do reprezentowania żadnego konkretnego instrumentu.
Jeśli jednak nie chcesz mieć nazw instrumentów dla wszystkich instrumentów w partyturze, zmień opcje w sekcji Appearance > Instrument Names (zobacz Format i styl nazw).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl