ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.2 Playback Devices (Urządzenia odtwarzające)

6.3 Mikser, Sibelius Sounds, Praca z instrumentami wirtualnymi.

W tym temacie przedstawiono koncepcję konfiguracji odtwarzania i opisano, jak skonfigurować
za pomocą okna dialogowego Play > Setup > Playback Devices.

Playback devices

Urządzenie odtwarzające to urządzenie sprzętowe lub programowe, które zapewnia jeden lub więcej dźwięków. Istnieje kilka typów urządzeń odtwarzających, w tym:

 • Instrumenty wirtualne wykorzystujące technologię VST lub Audio Unit, w tym wbudowany odtwarzacz Sibelius Player
 • Wewnętrzny sprzęt MIDI, taki jak wbudowane syntezatory niektórych kart dźwiękowych
 • Zewnętrzny sprzęt MIDI, taki jak moduły dźwiękowe i klawiatury z wbudowanymi brzmieniami.

Sibelius może odtwarzać za pomocą dowolnej kombinacji sprzętowych i programowych urządzeń odtwarzających, nawet w ramach tej samej konfiguracji odtwarzania.
Jeśli posiadasz zewnętrzne urządzenia MIDI (np. moduły dźwiękowe lub syntezatory), których chcesz używać do odtwarzania w programie Sibelius, musisz podłączyć je do komputera, aby program Sibelius mógł je „zobaczyć”.
Jeśli nie jesteś zaznajomiony z terminologią MIDI, zobacz 6.14 MIDI dla początkujących.
Wprowadzenie do instrumentów wirtualnych i efektów można znaleźć w punkcie 6.15 Instrumenty wirtualne dla początkujących.

Konfiguracje odtwarzania

Konfiguracja odtwarzania to zbiór ustawień, które określają, które z urządzeń odtwarzających dostępnych w systemie powinny być używane do odtwarzania, który zestaw dźwięków powinien być używany przez każde z nich i jak korzystać z ich konkretnych możliwości (np. że wolisz używać brzmienia skrzypiec z jednego urządzenia, a brzmienia dętych blaszanych z innego), dzięki czemu Sibelius może ustalić, które brzmienia mają być używane dla każdej partytury przy jak najmniejszej interwencji użytkownika.
Możesz ustawić dowolną liczbę konfiguracji odtwarzania, z których każda jest odpowiednia do różnych celów, i przełączać się między nimi w dowolnym momencie. Na przykład, możesz chcieć korzystać z wbudowanych brzmień komputera podczas komponowania lub aranżowania, aby nie musieć czekać na załadowanie dużych próbek przed rozpoczęciem pracy, ale musisz mieć możliwość łatwego przełączenia się na korzystanie z orkiestrowej biblioteki próbek do produkcji demo audio lub płyty CD. Można to osiągnąć po prostu tworząc dwie konfiguracje odtwarzania i przełączając się między nimi.
Podczas przełączania między konfiguracjami odtwarzania nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w partyturze: Sibelius automatycznie opracowuje najlepszy sposób odtwarzania partytury przy użyciu bieżącej konfiguracji odtwarzania, więc nigdy nie trzeba pracochłonnie ponownie przypisywać dźwięków odtwarzania.

Sound sets

Zestaw brzmień to plik, który zawiera listę wszystkich dźwięków dostępnych na danym instrumencie wirtualnym lub urządzeniu MIDI i informuje program Sibelius, jakim rzeczywistym brzmieniom instrumentalnym odpowiadają te dźwięki, dzięki czemu program Sibelius może automatycznie wykorzystać je w najlepszy możliwy sposób.
Należy pamiętać, że wybór dostępnych zestawów brzmień będzie różny w zależności od typu wybranego urządzenia, a Sibelius nie zawiera zestawów brzmień dla każdego możliwego urządzenia MIDI lub instrumentu wirtualnego. Jeśli urządzenie nie jest wymienione w kolumnie Sound set na liście Aktywne urządzenia na stronie Active devices (Aktywne urządzenia) w obszarze Playback Devices (Urządzenia odtwarzające), plik zestawu brzmień może być dostępny na stronach pomocy technicznej w witrynie internetowej programu Sibelius – wybierz kolejno File > Help > Online Support.
Jeśli posiadasz urządzenie, dla którego nie jest dostępny zestaw brzmień, możesz nadal używać go z programem Sibelius, tworząc ręczny zestaw brzmień. Ręczny zestaw brzmień jest jak miniaturowy zestaw dźwięków, który opisuje bardzo specyficzny zestaw dźwięków. Na przykład, jeśli masz instrument wirtualny, który zapewnia pojedynczy dźwięk fortepianu, nie potrzebujesz pełnego pliku zestawu brzmień; zamiast tego tworzysz ręczny zestaw dźwięków, aby powiedzieć Sibeliusowi, że to urządzenie może odtwarzać tylko dźwięk fortepianu. Alternatywnie można użyć instrumentu wirtualnego, który może zapewnić wiele brzmień, ale dla którego nie jest dostępny zestaw dźwięków, w którym to przypadku można utworzyć ręczny zestaw brzmień, który informuje program Sibelius, jaki dźwięk jest dostępny na każdym kanale zapewnianym przez urządzenie.
Można nawet utworzyć własny plik zestawu brzmień za pomocą oddzielnej aplikacji Sound Set Editor, dostępnej do pobrania ze stron pomocy technicznej online.

Domyślne konfiguracje odtwarzania

Sibelius tworzy pięć domyślnych konfiguracji odtwarzania:

 • Sibelius Sounds: Wybrana domyślnie konfiguracja wykorzystuje wbudowany odtwarzacz Sibelius Player do odtwarzania dołączonej profesjonalnej biblioteki próbek Sibelius Sounds (6.13 Sibelius Sounds). W zależności od dostępnych zasobów komputera, ta konfiguracja może odtwarzać do 128 różnych instrumentów jednocześnie, ale jest zalecana dla komputerów z 64-bitowymi systemami operacyjnymi i co najmniej 4 GB pamięci RAM.
 • Sibelius Sounds (Lite): Ta konfiguracja wykorzystuje odtwarzacz Sibelius Player do odtwarzania specjalnych „lite” wersji dźwięków Sibelius, zaprojektowanych tak, aby ładowały się szybciej i zużywały mniej pamięci RAM niż pełne dźwięki, a jednocześnie brzmiały dobrze. Ta konfiguracja jest zalecana dla komputerów z 32-bitowymi systemami operacyjnymi i mniej niż 4 GB pamięci RAM.
 • Sibelius Sounds (Chamber): korzysta z pełnej biblioteki, ale domyślnie używa dźwięków kameralnych, a nie pełnych dźwięków zespołu.
 • Sibelius Sounds (Jazz): korzysta z pełnej biblioteki, ale domyślnie wybiera instrumenty dęte blaszane i dęte blaszane, aby korzystać z patchy zawierających techniki jazzowe, takie jak doits, falls, mutes, itd.
 • General MIDI (basic):Ta konfiguracja wykorzystuje wbudowane brzmienia komputera. W systemie Windows wykorzystywany jest Microsoft GS Wavetable Synth, który może odtwarzać do 16 różnych instrumentów jednocześnie. Na komputerach Mac wykorzystywane są dwie instancje DLS Music Device firmy Apple, co pozwala na jednoczesne odtwarzanie do 32 różnych instrumentów.

W przypadku uaktualnienia z wersji Sibelius 6 i zainstalowania na komputerze biblioteki Sibelius Sounds Essentials dołączonej do wersji Sibelius 6, program Sibelius utworzy również konfigurację odtwarzania o nazwie Sibelius 6 Essentials, która umożliwi dalsze korzystanie ze starszej biblioteki. W przypadku uaktualnienia z wersji Sibelius 5 lub zainstalowania na komputerze wersji Sibelius Sounds Essentials dołączonej do wersji Sibelius 5, program Sibelius utworzy również dwie dodatkowe konfiguracje odtwarzania: Sibelius 5 Essentials (16 sounds) i Sibelius 5 Essentials (32 sounds). Konfiguracje te umożliwiają korzystanie ze starej wersji Sibelius Sounds Essentials, jeśli chcesz, chociaż we wszystkich przypadkach zaleca się użycie jednej z nowych konfiguracji odtwarzania Sibelius Sounds.

Tworzenie nowej konfiguracji odtwarzania

Aby utworzyć nową konfigurację odtwarzania, wybierz istniejący wpis z menu Configuration, na którym chcesz oprzeć nową konfigurację. Po kliknięciu przycisku New pojawi się monit o wybranie nazwy: wpisz ją i kliknij przycisk OK. W zależności od używanych urządzeń może się okazać, że program Sibelius będzie zajęty przez kilka chwil po kliknięciu przycisku OK.

Zmiana bieżącej konfiguracji odtwarzania

Aby użyć innej konfiguracji odtwarzania, wybierz polecenie Play > Setup > Playback Devices i wybierz element z listy Configuration w górnej części okna dialogowego. Może się okazać, że program Sibelius będzie zajęty przez kilka chwil, zwłaszcza jeśli nowa konfiguracja wykorzystuje jeden lub więcej instrumentów wirtualnych.

Zmiana nazwy i usuwanie konfiguracji odtwarzania

Aby zmienić nazwę istniejącej konfiguracji, wystarczy wybrać ją z listy w górnej części okna dialogowego, a następnie kliknąć przycisk Rename (Zmień nazwę). Podobnie, aby usunąć istniejącą konfigurację, wybierz ją z listy, a następnie kliknij przycisk Delete (Usuń) i odpowiedz Yes po wyświetleniu monitu. Nie można zmienić nazwy ani usunąć żadnej z konfiguracji odtwarzania tworzonych domyślnie przez program Sibelius.

Edytowanie konfiguracji odtwarzania

Aby wprowadzić zmiany w istniejącej konfiguracji odtwarzania, należy pracować z czterema stronami okna dialogowego Play > Setup > Playback Devices.
Nie można edytować domyślnych konfiguracji odtwarzania, z wyjątkiem zmiany zestawów dźwięków używanych przez aktywne urządzenia na stronie Active Devices (Aktywne urządzenia) oraz dodawania lub usuwania oddzielnych efektów na stronie Effects (Efekty). Aby edytować jedną z domyślnych konfiguracji, należy utworzyć na jej podstawie nową konfigurację.
Zauważ, że po wprowadzeniu zmian w oknie dialogowym do nazwy konfiguracji w menu u góry dodawana jest gwiazdka. Aby zapisać konfigurację, wystarczy kliknąć przycisk Save (Zapisz).

Strona Active Devices (Aktywne urządzenia)

Na stronie Active Devices (Aktywne urządzenia) można wybrać, które z urządzeń dostępnych w systemie mają być używane przez tę konfigurację:

 • Pole Available devices (Dostępne urządzenia) po lewej stronie zawiera listę urządzeń odtwarzających dostępnych w systemie. Pole to jest nieaktywne (wyszarzone), jeśli bieżąca konfiguracja odtwarzania jest jedną z domyślnych konfiguracji utworzonych przez program Sibelius. Każde urządzenie jest wymienione według nazwy i należy do jednego z następujących typów:
  • Wbudowany odtwarzacz Sibelius Player jest rozpoznawany jako typ Sibelius.
  • Kontakt Player i pełny sampler Kontakt firmy Native Instruments są wyświetlane jako typ Kon- takt. Na komputerach Mac Sibelius pokaże również, czy instrument wirtualny ma format VST czy Audio Unit.
  • Instrumenty programowe Garritan, takie jak Garritan Personal Orchestra i Authorized Steinway, używają odtwarzacza próbek ARIA i są wyświetlane jako typ Aria. Na komputerach Mac Sibelius pokaże również, czy instrument wirtualny wykorzystuje technologię VST czy Audio Unit.
  • Wszystkie inne instrumenty wirtualne w systemie Windows i niektóre na komputerach Mac są wyświetlane jako typ VST.
  • Niektóre instrumenty wirtualne na komputerach Mac wykorzystują technologię Audio Unit firmy Apple i są wyświetlane jako typ AU.
  • Zwykłe urządzenia MIDI, takie jak wewnętrzne syntezatory kart dźwiękowych lub zewnętrzne klawiatury i moduły dźwiękowe moduły dźwiękowe, są wyświetlane jako typ MIDI.

   Aby aktywować urządzenie w bieżącej konfiguracji, zaznacz je na liście Available devices (Dostępne urządzenia) i kliknij przycisk Activate (Aktywuj). Po aktywowaniu odtwarzacza Sibelius Player lub urządzenia MIDI zostanie ono przeniesione z listy Available devices na listę Active devices po prawej stronie. Natomiast po aktywowaniu urządzenia Kontakt, Aria, VST lub AU pozostaje ono na liście Available devices i jest kopiowane do listy Active devices: można zatem aktywować więcej niż jedną instancję instrumentu wirtualnego, ale zawsze można mieć tylko jedną instancję odtwarzacza Sibelius Player lub urządzenia MIDI.
 • Pole Active devices (Aktywne urządzenia) po prawej stronie zawiera listę urządzeń odtwarzających, które są aktywowane, tj. dostępne dla programu Sibelius podczas odtwarzania. Oprócz kolumn Name (Nazwa) i Type (Typ) na liście Available devices (Dostępne urządzenia) znajduje się dodatkowa kolumna Sound set (Zestaw brzmień). Kolumnę zestawu dźwięków można kliknąć dwukrotnie, aby wybrać jeden z dostępnych zestawów dźwięków. Jeśli dla używanego urządzenia nie jest dostępny odpowiedni zestaw dźwięków, należy ustawić Sound set na (none), a następnie użyć strony Manual Sound Sets, aby określić w programie Sibelius sposób odtwarzania przy użyciu tego urządzenia.
  Możesz zmienić nazwy urządzeń na liście Active devices (Aktywne urządzenia), klikając dwukrotnie ich nazwy; Sibelius dołączy oryginalną nazwę urządzenia do wybranej nazwy. Może to być pomocne w przypadku korzystania z wielu instancji tego samego instrumentu wirtualnego, z których każda jest załadowana innym zestawem dźwięków lub pojedynczym dźwiękiem.
  Aby dezaktywować urządzenie, zaznacz je na liście Active devices i kliknij przycisk Deactivate (Dezaktywuj), aby usunąć je z listy.

Strona Manual Sound Sets (Własne zestawy brzmień)

Odtwarzacz Sibelius Player, instrumenty wirtualne typu Kontakt i Aria oraz urządzenia typu MIDI zapewniają specjalne funkcje, które umożliwiają programowi Sibelius automatyczne ładowanie do nich dźwięków, jeśli dostępny jest odpowiedni zestaw dźwięków. Jeśli żaden zestaw dźwięków nie jest dostępny lub jeśli urządzenie jest zwykłym instrumentem wirtualnym typu VST lub AU, musisz powiedzieć Sibeliusowi, które dźwięki są dostępne, tworząc miniaturowy zestaw dźwięków dla każdego instrumentu wirtualnego za pomocą strony Manual Sound Sets.
Po poinformowaniu programu Sibelius, który dźwięk jest dostępny na każdym kanale urządzenia, może on traktować to urządzenie jak każde inne i automatycznie kierować odtwarzanie każdej pięciolinii do najbardziej odpowiedniego dostępnego brzmienia.

Opcje na stronie Manual Sound Sets są następujące:

 • Najpierw wybierz instrument wirtualny z menu Device (Urządzenie) w górnej części okna dialogowego. Możesz utworzyć ręczny zestaw brzmień dla dowolnego typu urządzenia z dowolnym zestawem dźwięków, z wyjątkiem wbudowanego odtwarzacza Sibelius; ponadto ręczne zestawy dźwięków są domyślnie niedostępne dla urządzeń typu Kontakt, ponieważ zaleca się umożliwienie Sibeliusowi samodzielnego ładowania dźwięków. Aby utworzyć ręczny zestaw dźwięków dla urządzenia typu Kontakt, włącz opcję Zezwalaj na ręczne zestawy dźwięków na stronie Playback w File > Preferences.
 • Jeśli tworzysz ręczny zestaw brzmień dla instrumentu wirtualnego, kliknij Show (Pokaż), aby jego interfejs pojawił się w innym oknie; ten przycisk jest wyłączony w przypadku urządzeń typu MIDI. Istnieje ogromna różnorodność wyglądu i zachowania interfejsów instrumentów wirtualnych, dlatego niepraktyczne jest zapewnianie jakiejkolwiek pomocy w pracy z nimi. Aby dowiedzieć się, które elementy należy kliknąć, zapoznaj się z dokumentacją dołączoną do instrumentu wirtualnego. Zostaw okno otwarte – za minutę będziesz go znowu potrzebować.
 • Jeśli wybrałeś już zestaw dla tego urządzenia na stronie Active Devices (Aktywne urządzenia), zostanie on teraz wybrany w menu Sound set; jeśli nie, możesz wybrać go teraz tutaj. Jeśli nie jest dostępny odpowiedni zestaw, wybierz opcję none (brak).
 • Włącz opcję Use manual sound (Użyj ręcznego zestawu brzmień), aby poinformować Sibeliusa,
  że ​​powinien on podążać za wyborami, których tutaj dokonasz. Jeśli wyłączysz tę opcję, Twój zestaw nie będzie używany, ale ustawienia zostaną zapisane jako część konfiguracji odtwarzania, abyś mógł je później przywrócić.
 • Jeśli Twoje urządzenie ma ustawiony dźwięk, liczba kanałów zostanie ustawiona na odpowiednią liczbę różnych kanałów, gniazd lub brzmień, które urządzenie może odtwarzać jednocześnie. Niektóre instrumenty wirtualne są zaprojektowane do emulacji tylko jednego instrumentu, np. określonego pianina elektrycznego lub syntezatora, w takim przypadku zazwyczaj mogą odtwarzać tylko jeden dźwięk na raz, dlatego też liczba kanałów powinna być ustawiona na 1. Inne instrumenty wirtualne, szczególnie te dostarczone z bibliotekami próbek mogą odtwarzać wiele dźwięków jednocześnie, więc może być konieczne ustawienie liczby kanałów na 8 lub 16. Zwróć uwagę, że tabela po prawej stronie okna dialogowego jest aktualizowana odpowiednią liczbą wybranych tutaj kanałów. Jeśli opcja No. channels (Liczba kanałów) nie jest automatycznie ustawiona prawidłowo dla Twojego urządzenia, ustaw ją ręcznie.
 • Teraz wróć do interfejsu wirtualnego instrumentu i załaduj brzmienie lub ustaw je na odpowiednie ustawienie wstępne. Jeśli Twój instrument wirtualny może odtwarzać wiele dźwięków jednocześnie, zacznij od załadowania dźwięku do pierwszego kanału lub gniazda. Jeśli pracujesz z urządzeniem MIDI, ustaw opcję pierwszy kanał, który w razie potrzeby użyje odpowiedniego patcha.
 • Teraz spójrz na opcje Sound Settings (ustawień dźwięku) na stronie Manual Sound Sets (Ręczne zestawy brzmień). Albo kliknij pierwszy wiersz tabeli po prawej stronie lub użyj opcji Channel obok, aby wybrać kanał.
 • Jeśli wybrałeś zestaw brzmień dla tego urządzenia, menu Program zostanie włączone i
  Menu Sound ID zostanie wyłączone.
  • Jeśli Program jest włączony, wybierz nazwę programu, który załadowałeś na swoje urządzenie, następnie kliknij Apply (Zastosuj).
  • Włącz opcję Send program change (Wyślij zmianę programu), jeśli Twoje urządzenie ma wybrany zestaw, ale wiesz że wymaga wysłania wyraźnej wiadomości o zmianie programu na początku odtwarzania (w takim przypadku Sibelius wyśle ​​​​zmianę programu przewidzianą
   w zestawie brzmień) lub jeśli nie wybrałeś żadnego zestawu i wiesz, że żądane brzmienie może być wybrane wraz z konkretną zmianą programu podczas rozpoczynania odtwarzania (w takim przypadku zostanie włączona kontrola numeru programu i będzie można określić zmianę programu do wysłania).
  • Jeżeli włączona jest opcja Send program change (Wyślij zmianę programu), w razie potrzeby możesz także włączyć opcję Send bank change (Wyślij zmianę banku); tak jak poprzednio, jeśli Twoje urządzenie ma ustawione brzmienie, włączenie opcji Send bank change spowoduje wysłanie zmiany banku określonej w zestawie, a jeśli nie, możesz określić komponenty Bank high i Bank low wiadomości o zmianie banku do wysłania podczas rozpoczynania odtwarzania.
  • Jeśli włączona jest funkcja Sound ID, wybierz dźwięk, który najbardziej odpowiada dźwiękowi załadowanemu do urządzenia, klikając , aby wyświetlić menu. Na przykład, jeśli załadowałeś brzmienie zespołu skrzypiec, wybierz z menu strings.violin.ensemble; jeśli jest to dźwięk fortepianu Steinway, wybierz klawiaturę.piano.grand.steinway. Bądź tak szczegółowy, jak pozwala na to menu, ponieważ pomoże to Sibeliusowi w najodpowiedniejszym wykorzystaniu dźwięku. Po wybraniu najbliższego dopasowania kliknij Apply (Zastosuj).
  • Włącz mapę perkusji zgodną z General MIDI (General MIDI-compatible drum map), zamiast wybierać pojedynczy identyfikator dźwięku lub nazwę programu, jeśli wiesz, że program na tym kanale to mapa perkusji niemelodycznej, która jest zgodna ze standardem General MIDI. Jeśli urządzenie nie jest kompatybilne ze standardem General MIDI, będziesz potrzebować pliku zestawu brzmień dla swojego urządzenia, aby móc poradzić sobie z dźwiękami perkusyjnymi o nieregularnej tonacji.
 • Zobaczysz, że pierwszy wiersz tabeli po prawej stronie okna dialogowego został zaktualizowany. Jeśli urządzenie może jednocześnie obsługiwać inne brzmienie, powtarzaj powyższe kroki, aż załadujesz tyle brzmień, ile potrzeba i skonfigurujesz ich mapowania w ręcznym zestawie dźwięków.

Nie zapomnij kliknąć Save (Zapisz) u góry okna dialogowego, aby uniknąć utraty tego, co właśnie zrobiłeś!
Sibelius musi otrzymać identyfikator brzmienia (lub nazwę programu, jeśli dostępny jest zestaw), aby móc automatycznie przekierować odtwarzanie do kanału. Jeśli nie chcesz, aby Sibelius automatycznie kierował każdą pięciolinię w partyturze do kanału – ponieważ masz (powiedzmy) istniejący szablon, którego używasz do wszystkich swoich projektów i wygodnie jest ręcznie przypisywać pięciolinie do kanałów – możesz skonfigurować pusty ręczny zestaw brzmień. Wystarczy ustawić odpowiednią liczbę kanałów i włączyć opcję Use manual sound set (Użyj ręcznego zestawu dźwięków), ale nie dokonywać żadnych innych wyborów.
Aby program Sibelius używał tych kanałów podczas odtwarzania, należy kolejno otworzyć pasek każdej pięciolinii w mikserze i wyraźnie wybrać urządzenie, którego ma używać (tak, aby nazwa urządzenia nie pojawiała się w nawiasach), a następnie wyraźnie wybrać kanał za pomocą strzałek po prawej stronie odczytu kanału. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Paski pięciolinii.

Strona Preferred Sounds (Preferowane brzmienia)

Po wybraniu urządzeń, które mają być używane do odtwarzania, i skonfigurowaniu ręcznych zestawów dźwięków w razie potrzeby, można teraz powiedzieć programowi Sibelius, które urządzenia mają być używane do określonych rodzajów dźwięków. Na przykład, jeśli preferujesz brzmienia instrumentów dętych blaszanych z jednego urządzenia i instrumenty smyczkowe z innego, możesz powiedzieć Sibeliusowi, aby używał tych urządzeń dla tych rodzajów brzmień, gdy tylko jest to możliwe.
Konfiguracja strony Preferred Sounds jest całkowicie opcjonalna: Sibelius został zaprojektowany tak, aby wybierać najlepsze dostępne brzmienia w danej sytuacji. Można więc zignorować tę stronę okna dialogowego i po prostu pozwolić Sibeliusowi na wybranie dźwięków do użycia.
Jeśli jednak chcesz to zrobić, możesz ustawić swoje preferencje na stronie Preferred Sounds w menu Play > Playback Devices:

 • Korzystając z widoku drzewa Sound IDs po lewej stronie okna dialogowego, wybierz grupę brzmień, dla których chcesz określić preferowane urządzenie. Po wybraniu gałęzi drzewa, domyślnie wybierane są również wszystkie podgałęzie w jej obrębie. Oznacza to, że jeśli wybierzesz, powiedzmy, Strings, wybierzesz również Strings.Violin i wszystko, co znajduje się pod nim, a także Strings.Violoncello i wszystko, co znajduje się w nim.
 • Po wybraniu odpowiedniej gałęzi, zobaczysz, że For this sound ID pokazuje pełną nazwę brzmienia, który wybrałeś. Teraz dokonaj wyboru z listy Prefer this device (Preferuj to urządzenie) i kliknij Add (Dodaj), aby ustawić preferencje.
 • Zwróć uwagę, że skonfigurowane preferencje są teraz wyświetlane na liście po prawej stronie okna dialogowego. Jeśli chcesz usunąć którykolwiek z istniejących wyborów, po prostu zaznacz go na liście i kliknij Remove (Usuń).

Preferencje mogą być dowolnie szczegółowe: jeśli chcesz, aby brzmienia instrumentów dętych blaszanych były odtwarzane przez określone urządzenie, wybierz Brass i ustaw preferencję; jeśli z drugiej strony zawsze chcesz używać określonego urządzenia, które ściśle emuluje brzmienie organów Hammonda B3, gdy partytura wykorzystuje taki instrument, wybierz keyboard.organ.drawbar.percus- sive.with rotary speaker, a następnie ustaw preferencję tylko dla tego dźwięku.
Podobnie jak w przypadku ustawień na innych stronach tego okna dialogowego, nie zapomnij kliknąć Save (Zapisz), aby zapisać zmiany.

Strona Effects (efekty)

Strona Effects umożliwia ładowanie efektów do różnych dostępnych magistrali:

Master Insert Effects to efekty, które są stosowane do całego sygnału audio tuż przed jego wyprowadzeniem przez urządzenie dźwiękowe i wkrótce potem trafiają do uszu użytkownika. Efekty takie jak kompresory i limitery mogą być użytecznie dodawane jako efekty master insert, ponieważ zwykle chcesz, aby były one stosowane do całego dźwięku wytwarzanego przez wszystkie używane instrumenty wirtualne. Można również użyć pogłosu jako głównego efektu insertowego, choć oznacza to, że nie można zmienić ilości pogłosu wirtualnego instrumentu po wirtualnym instrumencie. Można połączyć do czterech efektów master insert: sygnał audio jest przepuszczany przez każdy efekt, jeden po drugim.
Sibelius udostępnia również cztery szyny wysyłania efektów, które mogą być używane do kierowania części sygnału audio do jednego lub więcej efektów. Magistrale te są typu post-fader, co oznacza, że ilość sygnału wysyłanego do efektu zależy od poziomu suwaka głośności na wyjściu instrumentu wirtualnego. Ilość sygnału wyjściowego każdego instrumentu wirtualnego jest wysyłana do każdej z szyn wysyłania za pomocą elementów sterujących w oknie Mixer (6.3 Mixer). Do każdej z czterech szyn wysyłania można podłączyć maksymalnie dwa efekty.
Szyny wysyłania można wykorzystać do dodania efektów do wyjścia poszczególnych instrumentów wirtualnych. Na przykład, możesz mieć wirtualny instrument gitarowy i chcesz dodać efekt stomp box: załaduj efekt stomp box do jednej z szyn wysyłania i wyślij część wyjścia z wirtualnego instrumentu do tej szyny wysyłania.
Dodanie efektu do konfiguracji odtwarzania jest bardzo proste: wystarczy wybrać go z listy rozwijanej dla odpowiedniego gniazda w dowolnej szynie, w której ma się pojawić. Aby wyświetlić interfejs graficzny efektu, kliknij przycisk Pokaż. Wszelkie zmiany wprowadzone w interfejsie efektu są zapisywane podczas zapisywania konfiguracji.
Należy pamiętać, że efekty mogą wpływać tylko na dźwięk wytwarzany przez instrumenty wirtualne, ponieważ dźwięk wytwarzany przez urządzenia MIDI nie jest częścią tego samego strumienia audio (w rzeczywistości w przypadku zewnętrznych urządzeń MIDI dźwięk nigdy nie znajduje się w komputerze). Ponadto wbudowany odtwarzacz Sibelius Player zawiera dwa własne efekty główne – pogłos i chorus, które nie pojawiają się tutaj na stronie Effects i które mają zastosowanie tylko do dźwięków odtwarzanych przez odtwarzacz Sibelius Player.

Opcje Audio Engine (silnika audio)

Aby skonfigurować interfejs audio, którego program Sibelius ma używać do odtwarzania, kliknij przycisk Opcje silnika audio w dolnej części pozycji Play > Setup > Playback Devices. Zostanie wyświetlone to okno dialogowe:

 • Z listy rozwijanej Interface (Interfejs) wybierz urządzenie, którego chcesz użyć do odtwarzania.
  W systemie Windows to samo urządzenie może być wymienione kilka razy, z różnymi akronimami w nawiasach na końcu:
  • Jeśli widzisz urządzenie z (ASIO) na końcu nazwy, użyj tego urządzenia. ASIO (co oznacza
   dla „Audio Stream Input/Output”) zapewnia interfejs o niskim opóźnieniu, a więc jest idealny,
   w przypadku korzystania z wirtualnych instrumentów i efektów do odtwarzania i wprowadzania danych.
  • Urządzenia z (WASAPI) na końcu nazwy wykorzystują technologię WASAPI firmy Microsoft,
   która jest zalecana, jeśli żadne urządzenie ASIO nie jest dostępne.
  • Urządzenia z (DS) na końcu nazwy wykorzystują technologię DirectSound firmy Microsoft.
   DirectSound nie zapewnia tak niskiego opóźnienia jak ASIO, ale jest zalecane, jeśli nie jest dostępne żadne urządzenie ASIO lub WASAPI. W zależności od konkretnego sprzętu, urządzenie DirectSound może, ale nie musi zapewniać wystarczająco niskiego opóźnienia do użycia podczas wprowadzania danych za pomocą Flexi-time.
  • Urządzenia z (MME) na końcu nazwy wykorzystują technologię Microsoft MultiMedia Extension, poprzednika DirectSound i ASIO. Niektóre niedrogie karty dźwiękowe lub wbudowany sprzęt dźwiękowy (w laptopach lub komputerach stacjonarnych niskiej klasy) obsługują tylko MME, co generalnie będzie działać odpowiednio do odtwarzania, ale zdecydowanie nie zapewni wystarczająco niskiego opóźnienia do użycia podczas wprowadzania danych za pomocą Flexi-time.

   W systemie Windows Sibelius automatycznie wybierze urządzenie ASIO, jeśli takie jest dostępne; w przeciwnym razie wybierze urządzenie WASAPI, a następnie urządzenie DirectSound lub urządzenie MME w ostateczności.
   Na komputerach Mac praktycznie każde urządzenie obsługuje wbudowany w system macOS standard Core Audio, więc zwykle na końcu nazwy każdego urządzenia zobaczysz tylko (CoreAudio). Core Audio jest podobny do ASIO, ponieważ zapewnia interfejs o niskim opóźnieniu. Sibelius będzie domyślnie używał urządzenia wybranego na karcie Output (Wyjście) w panelu Sound (Dźwięk) w Preferencjach systemowych.
 • W systemie Windows, gdy używane jest urządzenie ASIO, przycisk ASIO Setup jest włączony. Kliknięcie tego przycisku otwiera panel sterowania ASIO urządzenia, w którym można modyfikować różne wygodne ustawienia techniczne specyficzne dla danego urządzenia.
 • Outputs (Wyjścia) pozwalają wybrać, które z wyjść urządzenia mają być używane do odtwarzania. Większość kart dźwiękowych ma pojedynczą parę wyjść stereo, więc w tym menu będzie widoczna tylko 1/2. Jeśli masz kartę dźwiękową lub inny interfejs audio z wieloma parami wyjść, każda para będzie tutaj wymieniona.
 • Buffer size (Rozmiar bufora), jak można się spodziewać, określa rozmiar bufora dostarczanego przez interfejs audio, do którego dane mają być przesyłane strumieniowo, co ma wpływ na opóźnienie urządzenia: im większy bufor, tym większe opóźnienie. Rozmiary bufora zapewniane przez sprzęt mogą się różnić, ale dla większości urządzeń ASIO i Core Audio rozsądny rozmiar bufora wynosi 1024 próbki.
 • Sample rate (Częstotliwość próbkowania) to częstotliwość, z jaką dźwięk jest odtwarzany przez interfejs audio. Zwykle powinna ona wynosić 44100 Hz.
 • Latency (Opóźnienie) to czas w milisekundach, jaki urządzenie audio potrzebuje na odtworzenie nuty po otrzymaniu polecenia od programu Sibelius. Nie można bezpośrednio edytować opóźnienia; jest ono obliczane na podstawie kombinacji rozmiaru bufora i częstotliwości próbkowania.
 • Release device when Sibelius is in the background (Zwolnij urządzenie, gdy Sibelius jest w tle) umożliwia Sibeliusowi zwolnienie urządzenia audio, gdy aplikacja jest zminimalizowana lub inna aplikacja jest w centrum uwagi, chyba że Sibelius jest odtwarzany w tym czasie.
 • W systemie Windows pojawi się również opcja wyboru folderu, z którego Sibelius powinien załadować wirtualne instrumenty i efekty (domyślnie C:\Program Files\Avid\VSTPlugins lub C:\Program Files (x86)\Avid\VSTPlugins, jeśli używasz 32-bitowej wersji Sibeliusa w 64-bitowym systemie operacyjnym). Można to zmienić, klikając przycisk Browse (Przeglądaj), jeśli wirtualne instrumenty i efekty znajdują się już w innej lokalizacji na komputerze. (Na komputerach Mac wszystkie wirtualne instrumenty i efekty znajdują się w jednej lokalizacji określonej przez system macOS, więc nigdy nie ma potrzeby jej zmiany).
 • Kliknij przycisk Rescan, jeśli okaże się, że instrumenty wirtualne lub efekty, które mają pojawić się w Playback Devices, nie są wyświetlane. Przy następnym ponownym uruchomieniu Sibelius ponownie sprawdzi każdy z wirtualnych instrumentów i efektów w określonym folderze. Należy pamiętać, że może to trochę potrwać! (Sibelius automatycznie wykrywa nowo zainstalowane instrumenty wirtualne lub efekty bez konieczności ponownego skanowania).
 • Opcje w grupie ReWire zostały wyjaśnione w punkcie 6.17 ReWire.

Opcja Use virtual instruments and effects (Użyj wirtualnych instrumentów i efektów) w górnej części okna dialogowego umożliwia całkowite wyłączenie obsługi wirtualnych instrumentów i efektów przez program Sibelius. Jeśli chcesz, aby w oknie Play > Setup > Playback Devices pojawiały się tylko urządzenia typu MIDI, wyłącz tę opcję, a następnie uruchom ponownie program Sibelius.
Po zakończeniu wprowadzania zmian w oknie dialogowym Audio Engine Options kliknij przycisk Close (Zamknij).

Presety dla wirtualnych instrumentów i efektów

Niektóre instrumenty wirtualne i efekty mają wiele wbudowanych ustawień wstępnych dostarczonych przez ich projektantów. Dostępne ustawienia można sprawdzić, otwierając menu w lewym górnym rogu okna instrumentu wirtualnego lub efektu:

Jeśli menu jest puste lub zawiera tylko jedną pozycję, oznacza to, że używany instrument wirtualny lub efekt nie udostępnia żadnych ustawień wstępnych. Jeśli wybierzesz preset z menu i chcesz mieć pewność, że Twój wybór zostanie zapamiętany, nie zapomnij zapisać konfiguracji odtwarzania w Play > Setup > Playback Devices.
Po prawej stronie menu znajdują się dwa kolejne przyciski, służące do wczytywania i zapisywania plików presetów .fxp VST. Zapisanie pliku presetu powoduje zapisanie stanu instrumentu wirtualnego lub efektu na dysku, a jego ponowne wczytanie przywraca instrument wirtualny lub efekt do dokładnie tego samego stanu. Jest to przydatne, gdy trzeba dostosować ustawienia wirtualnego instrumentu lub efektu, a następnie użyć tych samych ustawień w innej konfiguracji odtwarzania w programie Sibelius, a nawet
w innej aplikacji.

Preferencje odtwarzania

Strona Playback w menu File > Preferences udostępnia następujące opcje:

 • W grupie Default Playback Configuration (Domyślna konfiguracja odtwarzania) można wskazać programowi Sibelius, aby zawsze ładował określoną konfigurację odtwarzania po uruchomieniu programu.
 • W grupie Opening Files (Otwieranie plików) można określić, co program Sibelius powinien zrobić podczas otwierania partytury, która używa innej konfiguracji odtwarzania niż aktualnie wybrana. Domyślnie wybrana jest opcja Let me choose whether to change to the new configuration (Pozwól mi wybrać, czy zmienić na nową konfigurację), co oznacza, że Sibelius wyświetli okno komunikatu po otwarciu partytury, umożliwiając przełączenie na konfigurację, z którą partytura została ostatnio zapisana (kliknij Yes Tak) lub pozostanie przy bieżącej konfiguracji (kliknij No Nie). Alternatywnie można wybrać opcję Always change to the new configuration (Zawsze zmieniaj na nową konfigurację) lub Never change to the new configuration (Nigdy nie zmieniaj na nową konfigurację).
 • Opcje w grupie Sample Player Options mają zastosowanie do wbudowanego odtwarzacza Sibelius Player oraz do odtwarzaczy próbek typu Kontakt i Aria:
  • Wyłącz opcję Load sounds immediately (Wczytaj brzmienia natychmiast), jeśli nie chcesz, aby dźwięki wymagane do odtworzenia partytury były wczytywane do momentu
   momentu rozpoczęcia odtwarzania lub wybrania nuty.
  • Re-use already loaded sounds (Ponownie użyj już załadowanych brzmień) mówi Sibeliusowi, aby nie przeładowywał każdego brzmienia podczas przełączaniu się między różnymi partyturami. Ta opcja powinna być włączona.
 • Opcje w grupie Sibelius Player Options (Opcje odtwarzacza Sibelius) mają zastosowanie tylko do wbudowanego odtwarzacza Sibelius:
  • Maximum number of channels (Maksymalna liczba kanałów) określa, ile jednoczesnych brzmień może załadować Sibelius Player – zobacz Jak działa Sibelius Player.
  • Use convolution reverb (Użyj pogłosu konwolucyjnego) (brzmi lepiej, zużywa więcej procesora) określa, że Sibelius powinien używać wysokiej jakości pogłosu konwolucyjnego wbudowanego w Sibelius Player podczas odtwarzania; Ale nie podczas wprowadzania Flexi-time (dla najniższego opóźnienia) mówi Sibeliusowi, aby używał standardowego pogłosu podczas nagrywania w celu poprawy opóźnienia – patrz Reverb (Pogłos).
  • Unload sounds when switching between scores (Rozładuj dźwięki podczas przełączania partytur) nakazuje programowi Sibelius rozładowanie wszystkich dźwięków z programu Sibelius Player podczas przełączania partytur. Opcję tę należy włączyć tylko wtedy, gdy przełączasz się między dwiema lub więcej dużymi partyturami, które mają bardzo niewiele wspólnych instrumentów i obawiasz się o zużycie pamięci.
 • W grupie Audio Engine Balancing (Równoważenie silnika audio) można wybrać sposób, w jaki program Sibelius powinien równoważyć wymagania instrumentów wirtualnych i efektów
  w konfiguracji odtwarzania na dostępnych rdzeniach procesora. Jeśli w konfiguracji odtwarzania uruchomionych jest wiele instrumentów wirtualnych i efektów, program Sibelius automatycznie zrównoważy obciążenie dostępnych rdzeni procesora. Jeśli chcesz to wyłączyć, wyłącz opcję Balance virtual instruments and effects between CPU cores (Równoważ instrumenty wirtualne i efekty między rdzeniami procesora) na stronie Playback w menu File > Preferences. Domyślnie Sibelius wykorzystuje wszystkie dostępne rdzenie procesora; jeśli chcesz ograniczyć liczbę używanych rdzeni, włącz opcję Specify number of CPU cores (Określ liczbę rdzeni procesora) do użycia i ustaw liczbę rdzeni ręcznie.
 • W grupie Kontakt i Kontakt Player włącz opcję Allow manual sound sets (Zezwalaj na własne zestawy brzmień), jeśli chcesz samodzielnie kontrolować ładowanie dźwięków do Kontakt Player lub pełnego pakietu Kontakt. Jeśli nie wiesz, co robisz, powinieneś pozostawić tę opcję wyłączoną.
 • W grupie Display można określić, czy program Sibelius ma wyświetlać identyfikatory brzmień, czy nazwy programów (ustawienie domyślne). Jeśli wybierzesz wyświetlanie nazw programów, Sibelius będzie je pokazywał w oknach dialogowych Mixer i Home > Instruments > Edit Instruments, gdy tylko będzie to możliwe.
 • W grupie Slot and Channel Sharing:
  • Wyłącz Use same slot for all staves of keyboard instruments (Użyj tego samego gniazda dla wszystkich pięciolinii instrumentów klawiszowych), aby dostosować dźwięk, głośności lub panoramy każdego dźwięku instrumentu zapisanego na dwóch lub więcej pięcioliniach (np. fortepianu, organów itp.) indywidualnie.
  • Włącz opcję Use same slot for similar instruments (Użyj tego samego gniazda dla podobnych instrumentów), aby ograniczyć liczbę gniazd lub kanałów, których Sibelius używa do odtwarzania partytury. Gdy ta opcja jest włączona, Sibelius będzie aktywnie starał się, aby podobne instrumenty (np. wszystkie instrumenty dęte drewniane, wszystkie instrumenty dęte blaszane, wszystkie instrumenty smyczkowe) korzystały z tego samego gniazda lub kanału.
  • Use variant sounds for identical instruments (Użyj różnych dźwięków dla identycznych instrumentów) mówi Sibeliusowi, aby spróbował znaleźć różne równoważne dźwięki, gdy masz kilka instrumentów, które używają tego samego podstawowego dźwięku (np. pierwsze i drugie skrzypce w partyturze orkiestrowej lub cztery saksofony altowe w partyturze big bandu), aby zmniejszyć jednorodność dźwięku. Skuteczność tej opcji zależy od możliwości używanych urządzeń odtwarzających.
  • Wyłącz opcję Automatically allocate slot for click track (Automatycznie przydzielaj slot dla ścieżki metronomu), jeśli nigdy nie używasz nagrywania Flexi-time lub nie chcesz słyszeć kliknięć metronomu podczas odtwarzania. Gdy ta opcja jest wyłączona, program Sibelius nie zarezerwuje gniazda ani kanału dla ścieżki metronomu, zwalniając je dla innego dźwięku (i zapobiegając wczytywaniu przez program Sibelius niepotrzebnej łaty perkusyjnej). Jeśli jednak później uruchomisz nagrywanie Flexi-time lub wyciszysz ścieżkę kliknięć podczas odtwarzania, Sibelius nie załaduje odpowiedniego dźwięku kliknięcia, chyba że ponownie włączysz tę opcję. Dlatego zaleca się pozostawienie tej opcji włączonej.
 • W grupie MIDI Messages (Komunikaty MIDI):
  • Send reset controllers at start: informuje program Sibelius, czy zresetować wszystkie kontrolery MIDI po rozpoczęciu odtwarzania; jeśli używasz Proteus 2, wyłącz tę opcję.
  • Send bank high (controller 0) and Send bank low (controller 32): te opcje informują Sibeliusa, czy wysyłać numery banków podczas wysyłania komunikatów zmiany programu; jeśli używasz Roland SC-88 lub Korg 05RW, możesz chcieć wyłączyć tę opcję, jeśli znajdziesz że wysyłanie komunikatów bankowych zmienia tryb urządzenia MIDI lub wybiera bank inny niż GM. (Te ustawienia zapewniają globalną kontrolę nad tym, czy Sibelius wysyła komunikaty bankowe, ale można to również zmienić dla poszczególnych pracowników z poziomu miksera Mixer-6.3).
  • Send program changes: określa, czy Sibelius ma wysyłać zmiany programu po rozpoczęciu odtwarzania. Opcja ta może być wyłączona, jeśli konieczne jest określenie patcha używanego przez określony kanał MIDI w partyturze (np. jeśli do odtwarzania używany jest program taki jak Gigasampler).
  • Convert Live Playback velocities to dynamics on sustaining instruments oznacza, że siła uderzenia w klawisz (parametr velocity) podczas nagrywania na żywo jest konwertowana na dynamikę, a nie na atak dla instrumentów podtrzymujących, które używają koła modulacji do głośności (np. w Garritan Personal Orchestra).
  • Send note offs for all notes to specjalna opcja „brutalnej siły” dla źle zachowujących się urządzeń odtwarzających, które nie reagują na standardowe komunikaty MIDI do zatrzymywania odtwarzania. Jeśli okaże się, że nuty często pozostają brzmiące po zatrzymaniu odtwarzania, spróbuj włączyć tę opcję: Sibelius wyśle wtedy wyraźny komunikat o wyłączeniu nuty dla każdej nuty, która brzmi w momencie zatrzymania odtwarzania.
  • W grupie Error Reporting można zdecydować, czy Sibelius ma ostrzegać, gdy urządzenia MIDI zwracają błędy. Wyłączenie tej opcji eliminuje błędy zwracane przez system MIDI systemu operacyjnego. Zaleca się pozostawienie tej opcji włączonej, ponieważ komunikaty o błędach mogą być bardzo przydatne w rozwiązywaniu problemów z odtwarzaniem i wprowadzaniem nut z zewnętrznych urządzeń MIDI. W systemie Windows błędy związane z odtwarzaniem zawierają kod MMSYSTEM/OUT, podczas gdy błędy związane z wejściem zawierają kod MMSYSTEM/IN.
 • Jeśli podczas uruchamiania programu Sibelius lub podczas odtwarzania pojawi się komunikat o błędzie, należy spróbować uzyskać aktualizację sterownika od producenta karty dźwiękowej lub innego urządzenia audio. Jeśli aktualizacja nie jest dostępna lub nie ma różnicy, sprawdź, czy rzeczywiście występują problemy z odtwarzaniem lub wejściem: niektóre komunikaty o błędach są nieszkodliwe, a jeśli dotyczy to Ciebie, możesz albo wyciszyć poszczególne komunikaty o błędach, włączając opcję Don’t say this again (Nie pokazuj tego ponownie), gdy się pojawią, albo całkowicie je wyciszyć, wyłączając opcję Warn when MIDI devices return errors (Ostrzegaj, gdy urządzenia MIDI zwracają błędy).

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl