ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.3 Mixer

Mikser programu Sibelius umożliwia modyfikowanie dźwięków do odtwarzania, w tym głośności
i panoramy, a także dostosowywanie ustawień instrumentów wirtualnych i efektów używanych w bieżącej konfiguracji odtwarzania.
Aby wyświetlić lub ukryć mikser, wybierz polecenie Play > Setup > Mixer lub użyj skrótu M (Mac). Panel miksera składa się z kilku następujących sekcji:

 1. Button strip (Pasek przycisków) do wyświetlania użycia procesora, przełączania między czterema różnymi wysokościami miksera oraz ukrywania i wyświetlania innych pasków miksera.
 2. Master volume strip (Pasek głośności głównej), służący do regulacji ogólnej głośności wszystkich instrumentów wirtualnych i efektów oraz do regulacji ustawień w oknach poszczególnych efektów głównych.
 3. Staff strips (Paski pięciolinii) do regulacji głośności, solo/wyciszenia, panoramy, kanału MIDI (w stosownych przypadkach) i początkowej nazwy programu dla każdej pięciolinii w partyturze.
 4. Click track strip (Pasek ścieżki metronomu) do regulacji kliknięć metronomu podczas odtwarzania i nagrywania Flexi-time.
 5. Group strips (Paski grup), aby dostosować względną głośność lub solo/wyciszenie rodzin instrumentów w partyturze.
 6. Virtual instrument strips (Paski instrumentów wirtualnych), umożliwiające regulację ustawień w oknie każdego instrumentu wirtualnego, solowanie/wyciszanie wszystkich pięciolinii odtwarzanych za jego pośrednictwem oraz regulację ilości sygnału przesyłanego do każdej szyny efektów.
 7. Effects bus strips (Paski magistrali efektów), umożliwiające regulację ustawień we własnych oknach efektów oraz regulację poziomu wyjściowego i przycięcia.

Domyślnie mikser jest zadokowany w dolnej części okna programu Sibelius, ale można go cofnąć, klikając i przeciągając pasek tytułu od dołu ekranu, dzięki czemu można zmienić jego położenie, np. na dodatkowym wyświetlaczu, jeśli taki posiadasz.

Button strip (Pasek przycisków)

Pasek przycisków po lewej stronie miksera umożliwia ukrywanie i pokazywanie każdego z pozostałych typów pasków:

CPU usage meter
Change Mixer height
Master volume strip
Staff strips
Group strips
Virtual instrument strips

Effects bus strips

Miernik użycia procesora
Zmiana wysokości miksera
Pasek głośności głównej
Paski pięciolinii
Paski grup
Paski instrumentów wirtualnych
Paski magistrali efektów

Domyślnie po pierwszym otwarciu miksera wyświetlane są tylko paski pięciolinii i głośności głównej. Przyciski pasków instrumentów wirtualnych i pasków szyny efektów są wyłączone, jeśli bieżąca konfiguracja odtwarzania nie wykorzystuje żadnych instrumentów wirtualnych ani efektów.
Miernik wykorzystania procesora (CPU usage meter) na pasku przycisków wskazuje wykorzystanie procesora przez system audio, tj. wszystkie instrumenty wirtualne i efekty w bieżącej konfiguracji odtwarzania (ale nie ogólne wykorzystanie procesora przez cały komputer). Jeśli miernik ten świeci na czerwono podczas odtwarzania, oznacza to, że renderowanie wymaganego dźwięku zajmuje komputerowi więcej czasu niż jego odtwarzanie, co oznacza, że podczas odtwarzania prawdopodobnie usłyszysz trzaski lub zacinanie się.
Jeśli tak się stanie, zawsze możesz wyeksportować plik audio swojej partytury, który będzie odtwarzany bez zakłóceń (1.15 Eksportowanie plików audio), ale aby zmniejszyć zakłócenia podczas odtwarzania, zobacz Jak najlepiej wykorzystać wirtualne instrumenty i efekty.

Staff strips (Paski pięciolinii)

Każda pięciolinia ma swój własny pasek:

 1. Reverb and chorus
 2. Device playing this staff
 3. Test sound
 4. Pan position rotary control
 5. Solo (mute all other staves)
 6. Channel volume and output indicator
 7. Show/hide extra controls for SibeliusPlayer sounds
 8. Short instrument name of this staff
 9. MIDI channel or slot
 10. Program name or sound ID of initial sound on this staff
 11. Show/hide virtual instrument interface
 12. Mute this staff
 13. Extra controls for Sibelius Player sounds
 1. Pogłos i chorus
 2. Urządzenie odtwarzające tą pięciolinią
 3. Dźwięk testowy
 4. Obrotowe sterowanie pozycją panoramy
 5. Solo (wyciszenie pozostałych pięciolinii)
 6. Wskaźnik głośności kanału i wyjścia
 7. Pokaż/ukryj dodatkowe elementy sterujące dla brzmień Sibelius Player
 8. Skrócona nazwa instrumentu dla tej pięciolinii
 9. Kanał lub gniazdo MIDI
 10. Nazwa programu lub identyfikator dźwięku początkowego dźwięku na tej pięciolinii
 11. Pokaż/ukryj interfejs instrumentu wirtualnego
 12. Wyciszanie tej ścieżki
 13. Dodatkowe elementy sterujące dla brzmień Sibelius Player

Cienkie przerywane linie pokazują, które elementy sterujące są widoczne, gdy mikser znajduje się na każdej z czterech wstępnie ustawionych wysokości. Podczas korzystania z odtwarzacza Sibelius Player można ukryć lub wyświetlić dodatkowe elementy sterujące dla dźwięków odtwarzacza Sibelius Player na wszystkich pięcioliniach, przytrzymując Shift podczas klikania przycisku strzałki poniżej miernika wyjściowego.
Elementy sterujące na każdym pasku pięciolinii działają w następujący sposób:

 • Nazwa instrumentu wyświetlana na samym dole pokazuje krótką nazwę instrumentu; nie można jej edytować. Jeśli chcesz edytować nazwę instrumentu, 5.4 Nazwy instrumentów.
 • Aby wyregulować głośność, wystarczy przeciągnąć suwak w dół (aby ją zmniejszyć) lub w górę (aby ją zwiększyć). Fader ma „lepką” pozycję przy domyślnej głośności (95, ze 127) i można go również zresetować do domyślnej głośności, klikając dwukrotnie fader. Podczas odtwarzania, miernik wyjściowy po prawej stronie świeci się, aby pokazać poziom odtwarzania na danej ścieżce. Pozwala to skorygować równowagę między pięcioliniami bez konieczności zapisywania głośniejszej dynamiki dla głośnych instrumentów i cichszej dla miękkich instrumentów. Większość urządzeń domyślnie odtwarza wszystkie instrumenty z mniej więcej taką samą głośnością, więc (powiedzmy) kompletna sekcja skrzypiec I powinna mieć głośność nieco wyższą niż flet solo.
 • Aby usłyszeć tylko jedną pięciolinię, kliknij przycisk solo (). Przyciski wyciszenia dla wszystkich pięciolinii zostaną wówczas wyłączone (wyglądają następująco: ). Możesz jednocześnie wyciszyć inne pięciolinie, klikając ich przyciski solo. Po ponownym wyłączeniu wszystkich przycisków solo, przyciski wyciszenia zostaną ponownie włączone. Patrz Wyciszenie i solo.
 • Aby wyciszyć pięciolinię, kliknij przycisk wyciszenia (). Kliknij raz, aby wyciszyć dźwięki do połowy () i kliknij dwukrotnie, aby ustawić pełne wyciszenie (). Trzecie kliknięcie powoduje ponowne wyłączenie wyciszenia. Zobacz Wyciszenie i solo.
 • Aby dostosować pozycję panoramy listwy – czyli jej pozycję stereo od lewej do prawej – po prostu
  przeciągnąć obrotowy regulator panoramy w lewo lub w prawo. Suwak ma „lepką” pozycję pośrodku. Dźwięk brzmi najlepiej, jeśli nie ustawisz pięciolinii zbyt daleko w lewo lub w prawo.
  Należy pamiętać, że niektóre instrumenty wirtualne (np. Vienna Symphonic Library Vienna Instruments) nie reagują na ten suwak panoramy, więc jeśli używasz takiego instrumentu wirtualnego, możesz nie usłyszeć żadnego efektu podczas zmiany panoramy w tym miejscu. Zamiast tego można zmienić panoramę wyjścia audio tego instrumentu wirtualnego – patrz Paski instrumentów wirtualnych.
 • Przycisk znajdujący się po lewej stronie nad potencjometrem panoramy ( pozwala przetestować bieżący wybór brzmienia dla danego kanału.
 • Przycisk znajdujący się po prawej stronie nad potencjometrem panoramy jest włączony tylko wtedy, gdy urządzenie aktualnie używane dla tej pięciolinii jest instrumentem wirtualnym (innym niż Sibelius Player, który nie ma interfejsu graficznego); kliknięcie go powoduje wyświetlenie okna instrumentu wirtualnego. Ponowne kliknięcie tego przycisku spowoduje ukrycie okna.
 • Odczyt dźwięku pokazuje skróconą formę nazwy programu lub identyfikatora dźwięku używanego przez daną partyturę na początku partytury. Jeśli pięciolinia zawiera jakiekolwiek obiekty, które zmieniają odtwarzany dźwięk po pierwszym takcie – np. zmiany instrumentów, instrukcje tekstowe dotyczące technik gry itp. Przytrzymaj wskaźnik myszy nad odczytem, aby wyświetlić wskazówkę narzędzia, która pokazuje pełną nazwę programu i identyfikator dźwięku, którego Sibelius faktycznie używa dla tego personelu.
  Domyślnie ten odczyt pokazuje nazwę programu używaną przez daną obsadę. Jeśli wolisz, aby w miarę możliwości wyświetlany był identyfikator dźwięku (więcej informacji na temat identyfikatorów dźwięku można znaleźć w punkcie 6.19 SoundWorld), zmień opcję Display (Wyświetlanie) na stronie Playback (Odtwarzanie) w menu File > Preferences – zobacz Preferencje odtwarzania.

Należy zauważyć, że domyślnie skrócona nazwa dźwięku jest wyświetlana w nawiasach: oznacza to, że wybór dźwięku jest automatycznie określany przez program Sibelius. Po wybraniu określonej nazwy programu lub identyfikatora dźwięku z menu, nazwa dźwięku jest wyświetlana bez nawiasów. Aby zmienić początkowy dźwięk akordu, kliknij strzałkę w celu otwarcia menu dźwięków:

 • Jeśli wyświetlane są nazwy programów, pojawi się hierarchiczne menu. Jeśli nie wybrano żadnego konkretnego urządzenia, na pierwszym poziomie menu wyświetlane są nazwy zestawów dźwięków w bieżącej konfiguracji, a na drugim poziomie wyświetlane są nazwy grup, na które podzielone są nazwy programów (np. smyczkowe, dęte drewniane itp.); na trzecim poziomie wyświetlane są rodziny instrumentów (np. skrzypce, flety itp.); a na czwartym poziomie wyświetlane są same nazwy programów. Po wybraniu określonego programu Sibelius ustawi również tą pięciolinię tak, aby zawsze była odtwarzana przez dane urządzenie, na którym ten program jest dostępny.
 • Jeśli wyświetlane są identyfikatory dźwięków, pojawi się inne hierarchiczne menu z listą wszystkich identyfikatorów dźwięków w S3W i wszelkich dodatkowych identyfikatorów dźwięków dostarczonych przez urządzenia w bieżącej konfiguracji odtwarzania. Jeśli konkretne urządzenie zostało już wybrane dla pięciolinii, menu zawiera tylko te identyfikatory dźwięku, które są dostarczane przez zestaw dźwięków używany przez to urządzenie.

Podobnie jak w przypadku menu urządzenia, można zresetować pięciolinię, aby ponownie automatycznie wybierała brzmienia, wybierając (Auto) z menu. Możesz zresetować wszystkie pięciolinie do automatycznego przydzielania brzmień, przytrzymując Shift i wybierając (Auto) z menu.
Można również zmienić brzmienia używane dla różnych instrumentów w partyturze, edytując samą definicję instrumentu w Home > Instruments > Edit Instruments; to podejście jest zalecane, jeśli chcesz dostosować brzmienie (powiedzmy) kilku identycznych instrumentów w partyturze w jednym miejscu lub jeśli chcesz wyeksportować to ustawienie, aby można je było zaimportować do innej partytury za pomocą stylu domu (2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate)).

 • Menu urządzenia umożliwia zmianę urządzenia używanego do odtwarzania początkowego dźwięku na danej pięciolinii, ale zaleca się, aby nie zmieniać tego tutaj: zamiast tego użyj strony Preferred Sounds (Preferowane brzmienia) w oknie Playback Devices, aby powiedzieć Sibeliusowi, że wolisz, aby zamiast tego używał innego urządzenia, ponieważ ten wybór zostanie zapisany w konfiguracji odtwarzania i dlatego będzie miał zastosowanie do wszystkich partytur – patrz Preferowane brzmienia.
  Jeśli zdecydujesz się zmienić urządzenie używane do odtwarzania pięciolinii, zauważ, że menu zawiera listę wszystkich urządzeń w konfiguracji odtwarzania oraz dodatkowy wpis (Auto) na górze listy. Jeśli chcesz, aby Sibelius ponownie automatycznie wybrał urządzenie, wybierz (Auto). Po wyraźnym wybraniu urządzenia dla danej obsady nazwa urządzenia nie będzie już wyświetlana w nawiasach, a menu identyfikatorów dźwięków lub nazw programów poniżej będzie wyświetlać tylko dźwięki dostarczane przez wybrane urządzenie.
  Możesz zmienić urządzenie dla wszystkich pięciolinii, przytrzymując Shift podczas wybierania urządzenia z menu urządzeń; normalnie powinieneś wybrać tylko (Auto), gdy to zrobisz, co zresetuje wszystkie pięciolinie z powrotem do automatycznego przydzielania urządzeń.
 • Kanał MIDI lub kontrolka slotu pokazuje odczyt kanału używanego dla tej stacji, ale zwykle nie można go edytować. I tak nie trzeba tego zmieniać, ponieważ Sibelius inteligentnie określa, który kanał lub slot ma być używany dla każdej ścieżki. Kanał MIDI używany przez daną partyturę można zmienić tylko wtedy, gdy wybrano dla niej określone urządzenie i gdy korzysta ono z własnego zestawu dźwięków (patrz strona Własne zestawy brzmień).
 • Jeśli dana nuta jest odtwarzana za pomocą wbudowanego odtwarzacza Sibelius Player, po prawej stronie głównego paska pięciolinii może pojawić się do sześciu dodatkowych pokręteł, w zależności od dźwięku. Te elementy sterujące umożliwiają dostosowanie subtelnych aspektów dźwięku, takich jak intonacja, barwa, zniekształcenia (w przypadku gitar), prędkość tremolo (w przypadku wibrafonów i klawiatur elektrycznych) itd. Aby zresetować jeden z tych dodatkowych suwaków do wartości domyślnej, wystarczy kliknąć go dwukrotnie. Te sześć suwaków odpowiada odpowiednio kontrolerom MIDI 91, 93, 74, 71, 73 i 72.
  Podczas odtwarzania można regulować tylko głośność (w tym solo i wyciszenie), panoramę
  i dodatkowe elementy sterujące dźwiękiem Sibelius Player (jeśli są wyświetlane) dla każdej pięciolinii; aby zmienić jakiekolwiek inne ustawienia, partytura nie może być odtwarzana.

Click track strip (Pasek ścieżki metronomu)

Pasek ścieżki metronomu znajduje się zawsze po prawej stronie ostatniego paska pięciolinii:

Device playing this staff
Click Settings dialog
Pan position rotary control
Solo (mute all other staves)
Channel volume and output indicator
MIDI channel or slot
Show/hide virtual instrument interface

Mute this staff

Urządzenie odtwarzające daną pięciolinię
Kliknij okno dialogowe Settings (Ustawienia)
Pokrętło pozycji panoramy
Solo (wyciszenie wszystkich innych pięciolinii)
Wskaźnik głośności kanału i wyjścia
Kanał lub gniazdo MIDI
Pokaż/ukryj interfejs instrumentu wirtualnego
Wycisz tę pięciolinię

Pasek ścieżki metronomu jest bardzo podobny do innych pasków pięciolinii, z tym wyjątkiem, że zamiast wybierać początkowy identyfikator dźwięku, można kliknąć Settings, aby wyświetlić okno dialogowe Click Settings (Ustawienia stukania), jak pokazano poniżej.

 • Subdivide beats jest przydatne w niektórych oznaczeniach metrum, takich jak 6/8, gdzie będzie lekko stukać na każdej ósemce.
 • Stress irregular beat groups akcentuje uderzenia w takcie w zależności od grup miar zdefiniowanych dla nieregularnych oznaczeń metrum, takich jak 7/8 (4.3 Oznaczenia metrum).
 • Można również wybrać brzmienia perkusyjne używane przez ścieżkę metronomu na pierwszej miarze taktu i w kolejnych, za pomocą identyfikatora dźwięku lub nazwy programu, w zależności od wyboru na stronie Playback w menu File > Preferences.

Oprócz przycisku solo i wyciszenia na samym pasku ścieżki metronomu, można również wyciszyć
i wyłączyć wyciszenie pięciolinii ścieżki metronomu, klikając przycisk Play > Transport > Click.

Group strips (paski grup)

Paski grup umożliwiają dostosowanie względnej głośności każdej rodziny instrumentów użytych
w partyturze. Sprawia to, że bardzo wygodnie jest np. zwiększyć głośność smyczków w stosunku do głośności instrumentów dętych drewnianych itd. Elementy sterujące na paskach grup są następujące:

 1. Solo (mute all staves except in this group)
 2. Mute all staves in this group
 3. Group volume and output indicator
 4. Group name
 1. Solo (wyciszenie wszystkich pięciolinii z wyjątkiem tej grupy)
 2. Wyciszenie wszystkich pięciolinii w tej grupie
 3. Głośność grupy i wskaźnik wyjścia
 4. Nazwa grupy
 • W dolnej części paska znajduje się nazwa grupy. Sibelius określa, które pięciolinie będą zawarte
  w każdej grupie i nie można edytować nazw grup.
 • Aby dostosować głośność wszystkich pięciolinii w grupie, wystarczy przeciągnąć suwak w górę lub w dół (tak jak w przypadku pasków pięciolinii). Sibelius zachowuje względną równowagę wszystkich instrumentów w grupie podczas regulacji głośności.
 • Aby wyciszyć wszystkie pięciolinie w grupie, należy kliknąć przycisk S(olo) (tak jak w przypadku Staff Strips).
 • Aby wyciszyć lub częściowo wyciszyć wszystkie pięciolinie w grupie, należy kliknąć przycisk wyciszenia M(ute) (tak jak w przypadku Staff Strips).

Jeśli podczas pracy z paskiem grupy widoczne są paski pięciolinii, zmiany wprowadzone na pasku grupy zostaną odzwierciedlone na każdym pasku pięciolinii.

Virtual instrument strips (Paski instrumentów wirtualnych)

Każdy instrument wirtualny w konfiguracji odtwarzania ma swój własny pasek:

 1. Reverb and chorus
 2. Pan position rotary control Solo (mute all other virtual instruments)
 3. Volume and output indicator
 4. Abbreviated virtual instrument name
 5. Amount of signal sent to each effects bus
 6. Mute this virtual instrument
 7. Show/hide virtual instrument interface
 1. Pogłos i chorus
 2. Obrotowe sterowanie pozycją panoramy Solo (wyciszenie wszystkich innych instrumentów wirtualnych)
 3. Wskaźnik głośności i wyjścia
 4. Skrócona nazwa instrumentu wirtualnego
 5. Ilość sygnału wysyłanego do każdej szyny efektów
 6. Wyciszenie tego instrumentu wirtualnego
 7. Pokaż/ukryj interfejs instrumentu wirtualnego
 • Na dole wyświetlana jest skrócona nazwa instrumentu wirtualnego.
 • Aby wyświetlić okno instrumentu wirtualnego w celu dostosowania jego ustawień, kliknij . Kliknij ponownie aby ukryć okno. Jeśli dokonasz jakichkolwiek zmian w oknie instrumentu wirtualnego, aby przy następnym użyciu programu Sibelius były one zapamiętane, należy zapisać konfigurację odtwarzania w obszarze Playback Devices (Urządzenia odtwarzania) (patrz Edytowanie konfiguracji odtwarzania). Ten przycisk nie jest wyświetlany w odtwarzaczu Sibelius Player, ponieważ odtwarzacz Sibelius Player nie ma dodatkowego interfejsu graficznego.
 • Poziom wyjściowy każdego instrumentu wirtualnego można dostosować, przeciągając jego suwak głośności.
 • Aby solować lub wyciszyć wszystkie pięciolinie odtwarzane przez instrument wirtualny, kliknij przycisk Solo lub Mute wyciszenia na pasku instrumentu wirtualnego. Przyciski solo i wyciszenia na odpowiednich paskach pięciolinii odzwierciedlają zmiany wprowadzone na pasku instrumentów wirtualnych.
 • Niektóre instrumenty wirtualne (np. Vienna Symphonic Library Vienna Instruments) nie
  nie reagują na komunikaty panoramowania MIDI, więc aby przesunąć je w lewo lub w prawo, można zamiast tego wyregulować suwak panoramy na pasku instrumentów wirtualnych. W przypadku innych instrumentów wirtualnych nie jest to konieczne.
 • Cztery pokrętła pozwalają określić, ile sygnału powinno być wysyłane z tego instrumentu wirtualnego do każdej z czterech szyn efektów. Wystarczy przeciągnąć w kółko, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość sygnału wysyłanego do każdej szyny. Pokrętło oznaczone FX1 wysyła sygnał do szyny efektów 1, FX2 do szyny efektów 2 itd. Oznacza to, że można wysyłać sygnał wyjściowy z różnych instrumentów wirtualnych do różnych szyn efektów. Jeśli chcesz, aby ten sam efekt został zastosowany do wszystkich instrumentów wirtualnych, użyj zamiast tego efektów master insert (patrz Pasek głośności master).
 • Sibelius Player ma wbudowane efekty Reverb (pogłosu) i Chorus (chóru), a poziomy powrotu tych efektów można regulować za pomocą suwaków pogłosu i chóru, które pojawiają się na pasku instrumentów wirtualnych Sibelius Player.

Effects bus strips (Paski szyny efektów)

Sibelius udostępnia cztery magistrale efektów, z których każda może załadować do dwóch efektów, które można określić na stronie Effects w Playback Devices – patrz strona Efekty. Każda magistrala ma własny pasek:

 1. Effect names
 2. Input trim level
 3. Bus output gain and indicator
 4. Effects bus name
 5. Show/hide effect window
 1. Nazwy efektów
 2. Poziom przycięcia wejścia
 3. Wzmocnienie i wskaźnik wyjścia magistrali
 4. Nazwa magistrali efektów
 5. Pokaż/ukryj okno efektu

W najmniejszym rozmiarze pasek pokazuje odczyt nazwy magistrali i suwak do regulacji wzmocnienia wyjścia magistrali wychodzącego do miksu.
Jeśli zwiększysz wysokość miksera, zobaczysz dodatkowy suwak oznaczony TRIM. Dostosowuje on poziomy wejściowe przechodzące do szyny efektów. Zazwyczaj nie trzeba go regulować, ponieważ prawie każdy efekt ma własną kontrolę wzmocnienia we własnym oknie, ale jest to korzystne dla tych efektów, które nie mają takiej kontroli.

W górnej części wyższego paska znajduje się odczyt każdego z efektów w magistrali. Aby dostosować jego ustawienia, kliknij Ponowne kliknięcie spowoduje ukrycie okna. Jeśli dokonasz jakichkolwiek zmian w oknie efektu, które chcesz zapamiętać przy następnym użyciu Sibeliusa, nie zapomnij zapisać konfiguracji odtwarzania w Playback Devices (patrz Edytowanie konfiguracji odtwarzania).

Master volume strip (Pasek głośności głównej)

Po lewej stronie okna miksera znajduje się pasek głośności głównej, który umożliwia regulację głośności wszystkich instrumentów wirtualnych i efektów za pomocą jednego suwaka, a także wprowadzanie zmian w głównych efektach insertowych, które mają również zastosowanie do wyjścia wszystkich używanych instrumentów wirtualnych i efektów:

Master effect names
Master volume and output indicator
Master volume strip name
Show/hide effect window

Nazwy efektów głównych
Główny wskaźnik głośności i wyjścia
Nazwa paska głośności głównej
Pokaż/ukryj okno efektu

Gdy mikser znajduje się w najmniejszej pozycji, jedynym elementem sterującym jest suwak głośności. Podczas odtwarzania miernik wyjściowy świeci się, aby pokazać poziom. Należy pamiętać, że ten suwak ma wpływ tylko na wirtualne instrumenty, więc jeśli którakolwiek ze ścieżek w partyturze jest odtwarzana przez wbudowany syntezator karty dźwiękowej lub zewnętrzne urządzenie MIDI, ten suwak nie będzie miał wpływu na ich głośność.
Jeśli otworzysz pasek, klikając jego strzałkę, możesz wyświetlić okno każdego z czterech głównych efektów wstawiania, klikając Informacje na temat efektów master insert można znaleźć na stronie Efekty.

Mute i solo

W celu wypróbowania poszczególnych instrumentów lub grup instrumentów, każdy instrument może być odtwarzany z pełną głośnością, z połową głośności lub całkowicie wyciszony (cichy). Wystarczy kliknąć przycisk wyciszenia ( ), aby przełączać się między różnymi ustawieniami wyciszenia.
Dobrym zastosowaniem tego jest tworzenie nagrań „muzyka minus jeden”: umieszczenie jednego instrumentu w tle pomaga ludziom nauczyć się ich partii z pamięci. Całkowite wyciszenie instrumentu solowego jest przydatne do ćwiczenia własnej partii, podczas gdy Sibelius gra akompaniament, lub do odtwarzania muzyki napisanej na dudy lub akordeon.
Możesz wyciszyć konkretną pięciolinię (wyciszając wszystkie inne pięciolinie), klikając przycisk solo (). Kolejne pięciolinie można dodawać, klikając ich przyciski solo.
Aby odtworzyć tylko niektóre instrumenty w partyturze, można alternatywnie wybrać wymagane instrumenty jako przejście przed rozpoczęciem gry (2.1 Tworzenie zaznaczeń). Jeśli odtwarzasz wybrane pięciolinie w partyturze, ustawienie wyciszenia tych pięciolinii jest ignorowane – jeśli więc pracujesz nad partyturą kwartetu smyczkowego i wyciszysz pięciolinię skrzypiec, a następnie wybierzesz, powiedzmy, tę pięciolinię i wiolonczelę, aby odtworzyć je obie, zabrzmią obie. Sibelius zakłada, że jeśli konkretnie wybierzesz pięciolinię do odtworzenia, to faktycznie chcesz ją usłyszeć, nawet jeśli jest wyciszona.

Sterowanie mikserem za pomocą urządzenia wejściowego

Jeśli posiadasz zewnętrzne urządzenie wejściowe MIDI, takie jak dedykowana powierzchnia sterująca lub klawiatura kontrolera z dodatkowymi suwakami, pokrętłami lub innymi elementami sterującymi, możesz użyć swojego urządzenia do bezpośredniego sterowania mikserem. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Mapy wejść.

SoundStage

Biorąc pod uwagę, że masz tylko dwoje uszu (prawdopodobnie), twój mózg czyni cuda w wyczarowywaniu trójwymiarowego obrazu z zaledwie dwóch źródeł dźwięku. Tak więc fakt, że twoje urządzenie odtwarzające może odtwarzać tylko w stereo, nie jest żadnym ograniczeniem, o ile jesteś w stanie odtworzyć dźwięki, które docierałyby do twoich uszu, gdyby gracze na żywo naprawdę byli przed tobą. Trójwymiarowe wrażenie tworzone przez dobrze przygotowany dźwięk stereo jest czasami nazywane „sceną dźwiękową” – a funkcja SoundStage w Sibeliusie odtwarza ją automatycznie.
Wyobraź sobie, że chcesz odtworzyć scenę dźwiękową, którą słyszysz na widowni sali koncertowej, z orkiestrą grającą na scenie. W grę wchodzi wiele czynników:

 • Każdy instrument znajduje się w nieco innej odległości od ciebie, a różne części mają różną liczbę wykonawców. Wpływa to na względną głośność instrumentów.
 • Każdy instrument znajduje się w nieco innej pozycji od lewej do prawej względem użytkownika.
 • Akustyka budynku generuje pogłos, z którego można usłyszeć nie tylko rozmiar, ale także kształt budynku.
 • Instrumenty znajdujące się bliżej użytkownika wytwarzają mniej pogłosu niż inne. Dzieje się tak, ponieważ więcej ich brzmienia dociera bezpośrednio do uszu, zamiast odbijać się od ścian. (Prawdopodobnie można to sobie wyobrazić, porównując „martwy” dźwięk osoby mówiącej przez zwykły telefon z bardziej echowym dźwiękiem zestawu głośnomówiącego).
 • Instrument, który znajduje się daleko, taki jak trąbka poza sceną, brzmi bardzo pogłosowo, ponieważ żaden z jego dźwięków nie dociera bezpośrednio do uszu; z drugiej strony jednak instrument brzmi cicho, więc jego głośność jest niska.

Nie trzeba włączać ani wyłączać funkcji SoundStage – jest ona zawsze włączona. Za każdym razem, gdy tworzysz instrukcje, Sibelius automatycznie umieszcza je w przestrzeni 3D, tak jak na scenie koncertowej – nie tylko w stereo (tj. z odpowiednimi pozycjami panoramy), ale także z subtelnymi dostosowaniami ustawień głośności, aby naśladować, jak daleko lub blisko znajdują się instrumenty.
Ustawienie SoundStage w Sibeliusie obejmuje standardowe układy dla orkiestry, orkiestry dętej, chóru i zespołu smyczkowego – i działa dobrze dla prawie każdej innej kombinacji.

Poprawa odtwarzania z wieloma instrumentami

Odtwarzanie może dawać efekt organowy przy dużej liczbie instrumentów. Jest to uciążliwe, ponieważ daje do zrozumienia, że dźwięk nie jest prawdziwym nagraniem.
Istnieją cztery główne przyczyny tego problemu, których dość łatwo uniknąć:

 • Nieprawidłowy balans. Na przykład, jeśli ustawisz wszystkie głośności w partyturze orkiestrowej na maksimum, może się okazać, że niektóre instrumenty są zbyt głośne, a inne przytłumione.
 • Niewystarczająca ekspresja. Spróbuj ustawić opcję Espressivo w oknie dialogowym Play > Interpretation > Performance na Espressivo lub Molto espressivo. Spowoduje to wprowadzenie gradacji głośności, która pomoże oddzielić różne linie muzyczne, nawet w dużej partyturze. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej instrumentów gra, tym więcej Espressivo należy dodać (6.7 Wykonanie).
 • Fazowanie – irytujący dźwięk „źle nastrojonego radia” spowodowany przez dwa identyczne instrumenty grające ten sam dźwięk unisono. Jeśli dwie pięciolinie w partyturze często się dublują, np. pięciolinie 1 i 2, użyj pola wyboru Play on pass w Inspektorze (2.11 Inspektor (tylko Sibelius Ultimate)), aby wyciszyć jedną z pięciolinii podczas dublowania. Powinno to przynieść znaczną poprawę.
 • Zbyt mało różnych pozycji panoramowania. Ucho będzie miało trudności z oddzieleniem różnych dźwięków instrumentalnych. Należy odpowiednio zmienić pozycje panoramy.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl