ABC programu Sibelius – Preferences – Preferencje

Niektóre szczegółowe opisy opcji w Preferences będą omawiane w kolejnych wpisach.

Preferencje to opcje, które mają wpływ na program Sibelius jako całość i które pozostają na stałe ustawione do momentu ich ponownej zmiany, a nie są zapisywane w poszczególnych partyturach. Obejmują one takie rzeczy, jak ustawienia wyświetlania, skróty klawiaturowe i menu słów przyspieszające wprowadzanie tekstu. Różne preferencje różnią się między Sibelius Ultimate i Sibelius Artist oraz Sibelius First.

Jeśli program Sibelius jest używany na tym samym komputerze w różnym czasie przez różnych użytkowników, program Sibelius automatycznie zapamiętuje inny zestaw preferencji dla każdej osoby, jeśli zaloguje się ona na komputerze jako inny użytkownik.

Okno dialogowe File > Preferences (skrót klawiszowy Control+ lub Command+) zawiera różne preferencje podzielone na 4 strony w przypadku programu Sibelius First (General, Input Devices, Note Input i Textures), 5 stron w przypadku programu Sibelius Artist (Accessibility, General, Input Devices, Note Input i Textures), oraz na 18 stron w przypadku Sibelius Ultimate (Accessibility, Display, Files, Font Equivalents, Ideas, Input Devices, Keyboard Shortcuts, Language, Mouse, Music Fonts, Note Input, Paste as Cue, Playback, Saving and Exporting, Score Position, Step-time i Flexi- time, Textures, Timeline, Versions, Word Menus i Other).

General – Ogólne (tylko Sibelius Artist i Sibelius First)

Strona General umożliwia dostosowanie różnych ogólnych preferencji dla aplikacji Sibelius Artist i Sibelius First:

 • When Sibelius Starts— zaznacz to pole, jeśli chcesz,aby Sibelius odtwarzał melodie podczas uruchamiania.
 • During Play and Flexi-Time— w zależności od potrzeb możesz wybrać inną wartość powiększenia
 • Warning Messages— po kliknięciu tego przycisku, wszelkie ukryte komunikaty informacyjne będą ponownie wyświetlane.
 • Default Page Size— (tylko Sibelius Ultimate Only). Możesz wybrać domyślny rozmiar strony dla nowych utworów.
 • CommentsOverride default username – zaznacz tą opcję, jeśli chcesz, aby Sibelius używał innej nazwy użytkownika.
 • Menus and Shortcuts— możesz wybrać układ klawiatury.
 • Language — możesz wybrać język programu (brak polskiej wersji)
 • Quick Start —opcje okna Quick start (pokazywanie okna dialogowego Quick Start oraz ponowne pokazywanie okna po zamknięciu ostatniego dokumentu.

Accessibility(Tylko Sibelius Artist i Sibelius Ultimate)

Strona Accessibility (Dostępność) umożliwia dostosowanie różnych aspektów identyfikacji poleceń, akcji i informacji o wynikach podczas czytania, a także kodowanie kolorami obiektów w utworze:

Display (Tylko Sibelius Ultimate)

Strona Display umożliwia dostosowanie różnych aspektów sposobu wyświetlania elementów:

 • Opcje w oknach narzędzi Tool windows zostały omówione w sekcji Przezroczyste okna.
 • Ustawienia Panoramy zostały omówione w sekcjach Note spacing in Panorama i Staff spacing in Panorama.
 • Show bar numbers on all staves jest opisany w Invisibles.
 • Default View Options omówiono w sekcji Ustawianie niestandardowych opcji widoku.

Files (Sibelius Ultimate Only)

Strona Files umożliwia ustawienie sposobu zachowania programu Sibelius podczas otwierania, zapisywania i drukowania plików:

 • Opcje w grupie Opening Files (Otwieranie plików) zostały omówione w sekcji Ustawianie niestandardowych opcji widoku.
 • Grupa Window Sizes and Positions została omówiona w sekcji Ustawianie niestandardowych preferencji rozmiaru i położenia okna.
 • Print Date and Time Footer (Drukuj stopkę daty i godziny) określa zawartość opcjonalnej stopki, która może zawierać kombinację bieżącej daty lub daty ostatniego zapisu partytury, nazwy pliku i nazwy użytkownika na każdej stronie. Można wybrać jeden z wielu formatów daty i godziny oraz określić, czy Sibelius ma drukować tylko nazwę pliku, czy też całą ścieżkę – patrz Opcje drukowania.
 • Default Page Size pozwala wybrać, czy podczas tworzenia nowych partytur program Sibelius ma używać rozmiarów europejskich (A4, A3 itp.) czy amerykańskich (Letter, Tabloid itp.). Sibelius domyślnie ustawia tę opcję zgodnie z ustawieniami regionalnymi komputera, ale można ją zmienić w tym miejscu.
 • Repair File Associations jest opcją dostępną tylko dla systemu Windows. Jeśli na komputerze zainstalowanych jest wiele wersji Sibeliusa i po dwukrotnym kliknięciu partytury otwierają się w niewłaściwej wersji lub uruchamiany jest inny program, który próbuje je otworzyć, kliknij Repair (Napraw), aby przywrócić domyślne skojarzenie plików Sibelius.

Font Equivalents – Zamienniki czcionek (Tylko Sibelius Ultimate)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat strony Odpowiedniki czcionek, patrz 5.17 Odpowiedniki czcionek (tylko Sibelius Ultimate).

Ideas – Pomysły (Tylko Sibelius Ultimate)

Szczegółowe informacje na stronie Pomysły, 2.3 Pomysły.

Input Devices (urządzenia wejściowe)

Szczegółowe informacje na stronie Urządzenia wejściowe, 3.13 Urządzenia wejściowe. 

Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe)

Szczegółowe informacje na stronie Skróty klawiaturowe, 1.30 Skróty klawiaturowe.

Language (język)

Strona Język umożliwia zmianę języka używanego przez program Sibelius do wyświetlania menu, okien dialogowych itp. Domyślnie program Sibelius działa w języku określonym przez system operacyjny, ale jeśli chcesz zmienić używany język, po prostu wybierz przycisk radiowy Mój język aplikacji, a następnie wybierz żądany język z listy rozwijanej.

Mouse – mysz (Tylko Sibelius Ultimate)

Strona Mysz określa zachowanie programu Sibelius podczas wprowadzania nut za pomocą myszy:

 • When you create an object (podczas tworzenia obiektu) określa, czy It appears near the current selection (pojawi się on w pobliżu bieżącego zaznaczenia) (zalecane ustawienie), czy też należy Click the mouse to position it (kliknąć myszą, aby go umieścić). Opcja ta jest dostępna dla użytkowników zaznajomionych z programem Sibelius 1.4 lub wcześniejszym, w którym obiekty były zawsze umieszczane za pomocą myszy; w niniejszym podręczniku przyjęto jednak, że opcja ta jest ustawiona domyślnie (Pojawia się w pobliżu bieżącego zaznaczenia).
 • Enable copying with the mouse (Włączenie kopiowania za pomocą myszy) kontroluje, czy kliknięcie środkowego przycisku myszy, lewego i prawego przycisku myszy razem lub kółka przewijania powoduje to samo, co kliknięcie z wciśniętym klawiszem Alt.
 • To drag the paper (Do przeciągania papieru )(zamiast tworzenia pola wyboru) domyślnie ustawiona jest opcja Drag (Przeciągnij), ale jeśli wolisz, możesz ustawić ją na Hold Shift and drag (Przytrzymaj Shift i przeciągnij) (lub Przytrzymaj Command i przeciągnij na Macu).
 • Opcja Automatically scroll (Automatycznie przewijaj) przy przeciąganiu blisko krawędzi umożliwia sterowanie przewijaniem okna Nawigator. Gdy opcja ta jest włączona, można szybko przewijać duże partytury, przeciągając biały prostokąt do skrajnej lewej lub prawej krawędzi okna Nawigatora.
 • W grupie Mouse Note Input można wybrać jedną z wielu opcji dotyczących tego, co dzieje się po kliknięciu myszą, gdy widoczny jest znacznik wprowadzania nut:
  • Input notes jest wyborem domyślnym: każde kliknięcie powoduje wprowadzenie kolejnej nuty. Jeśli włączona jest opcja zależna Use voice 2 when rhythms conflict (Użyj głosu 2, gdy występuje konflikt rytmów), jeśli wprowadzisz nutę w połowie czasu trwania istniejącej nuty, Sibelius utworzy nową nutę w głosie 2, pozostawiając istniejącą nutę bez zmian; jeśli wyłączysz tę opcję, Sibelius skróci pierwszą nutę.
  • Moves caret means that you cannot input notes with the mouse, and instead the note input caret moves to the rhythmic position where you click. If you are used to the Speedy Entry note input method used in Finale, you may prefer this option.
  • Selects object and leaves note input oznacza, że można opuścić wprowadzanie nut, wybierając dowolny obiekt; innymi słowy, kliknięcie myszą przesuwa zaznaczenie, ale nie wprowadza nut.
  • Selects object and stays we wprowadzaniu nut oznacza, że można zarówno przesunąć znacznik wprowadzania nut, jak i wybrać obiekt; po wybraniu nuty pierwsza wprowadzona później nuta zastąpi wybraną nutę.

Music Fonts (Tylko Sibelius Ultimate)

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Czcionki muzyczne, 8.6 Czcionki muzyczne. 

Note Input

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat strony wprowadzania nut, patrz 3.12 Opcje wprowadzania nut. 

Paste as Cue (Tylko Sibelius Ultimate)

Szczegółowe informacje na temat strony Paste as Cue można znaleźć w preferencjach Paste as Cue. 

Playback (Tylko Sibelius Ultimate)

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat strony odtwarzania, patrz Preferencje odtwarzania.

Saving and Exporting (Tylko Sibelius Ultimate)

Strona  Saving and Exporting (Zapisywanie i eksportowanie) umożliwia ustawienie lokalizacji folderów do zapisywania partytur Sibelius i eksportowania różnych typów plików z Sibelius.

 • Auto-save steruje funkcją automatycznego zapisywania w programie Sibelius – patrz Automatyczne zapisywanie.
 • Auto-backup pozwala ustawić liczbę i lokalizację kopii zapasowych – patrz Kopie zapasowe.

Score Position (Tylko Sibelius Ultimate)

Strona Score Position (Pozycja partytury) pozwala ustawić, jak i kiedy Sibelius ma zmienić położenie partytury:

 • Po włączeniu podążania za zaznaczeniem Follow selection program Sibelius zapewnia, że bieżące zaznaczenie jest zawsze widoczne. Po włączeniu można włączyć lub wyłączyć następujące opcje:
  • During note input follow oznacza, że znacznik będzie zawsze widoczny przed wprowadzeniem nuty.
  • Center selection Niektóre osoby mogą chcieć pracować z włączoną tą opcją, ponieważ umożliwia ona pracę w punkcie centralnym, a nie od lewej do prawej. Opcja ta jest szczególnie zalecana dla użytkowników niedowidzących.
  • Avoid tool windows gwarantuje, że Sibelius nie będzie próbował umieścić bieżącego zaznaczenia pod jednym z okien narzędzi.
  • View whole width of system zapewnia, że zawsze, gdy jest to możliwe podczas wprowadzania nut, Sibelius ustawi bieżący widok tak, aby cała szerokość systemu, nad którym pracujesz, była widoczna. Jeśli system jest szerszy niż szerokość wyświetlacza, Sibelius zachowuje pozycję partytury na horyzoncie.
  • View whole height of system zapewnia, że zawsze, gdy jest to możliwe podczas wprowadzania nut, Sibelius ustawi bieżący widok tak, aby można było zobaczyć całą wysokość systemu, nad którym pracujesz.
  • Jeśli wolisz, aby program Sibelius nigdy nie zmieniał automatycznie położenia partytury, wyłącz opcję Follow selection (Podążaj za zaznaczeniem). (Możesz przypisać skrót klawiaturowy do tej opcji, jeśli chcesz – 1.30 Skróty klawiaturowe).
  • Sibelius podąża za partyturą podczas odtwarzania za pomocą zielonej linii, która pokazuje bieżącą pozycję. Jeśli wolisz, aby Sibelius tego nie robił (np. aby zużywać mniej mocy procesora), wyłącz Follow playback line.
  • Hide unnecessary tool windows – Ukryj niepotrzebne okna narzędzi jest domyślnie włączona; wszystkie okna oprócz Odtwarzania, Wideo, Kontakt i Nawigator będą ukryte podczas odtwarzania, gdy ta opcja jest włączona.
  • Use different zoom –  Użyj innego powiększenia umożliwia ustawienie określonego poziomu powiększenia dla odtwarzania, niezależnie od poziomu powiększenia używanego podczas edycji. Żądany poziom powiększenia można ustawić bezpośrednio za pomocą listy w tym oknie dialogowym; alternatywnie, jeśli zmienisz poziom powiększenia podczas odtwarzania z włączoną tą opcją, poziom powiększenia, który ostatecznie uzyskasz, zostanie zapamiętany przy następnym odtwarzaniu.
  • Move beats early pozwala wybrać, jak wcześnie Sibelius powinien zmienić położenie partytury, gdy następny fragment nut, który ma zostać odtworzony, będzie poza zasięgiem wzroku. Może to być przydatne, jeśli używasz programu Sibelius jako akompaniatora lub gdy uważnie śledzisz partyturę podczas odtwarzania, ponieważ zapewnia to, że zawsze patrzysz na fragment nuty, zanim Sibelius faktycznie go odtworzy.

Step-time and Flexi-time

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat strony Step-time i Flexi-time, patrz 3.12 Opcje wprowadzania nut. 

Textures

Szczegółowe informacje na temat strony Tekstury można znaleźć w sekcji Tekstury. 

Timeline (Tylko Sibelius Ultimate)

Szczegółowe informacje na temat strony osi czasu można znaleźć w sekcji Preferencje osi czasu. 

Versions (Tylko Sibelius Ultimate)

Opcje na stronie Wersje zostały wyjaśnione w punkcie 10.4 Wersje.

Word Menus

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat strony Menu wyrazów, zobacz Tworzenie i modyfikowanie menu wyrazów.

Other

Strona Inne umożliwia zmianę różnych innych opcji:

 • Rulers określenie jednostek miary używanych przez linijki ekranowe – patrz Linijki.
 • Undo pozwala ustawić, ile zmian w partyturze Sibelius zapamięta – patrz Cofnij iRedo.
 • Opcje w grupie Comments (Komentarze) zostały wyjaśnione w sekcji Zmiana nazwy użytkownika wyświetlanej w komentarzu.
 • Opcje w grupie Chord Symbols (Symbole akordów) zostały wyjaśnione w sekcji Wprowadzanie symboli akordów. 
 • Show all messages (Pokaż wszystkie komunikaty) resetuje wyłączone komunikaty ostrzegawcze – patrz Komunikaty ostrzegawcze.
 • Paste Graphics into Other Programs pozwala wybrać, czy program Sibelius ma eksportować grafikę do schowka w trybie monochromatycznym, a także zapewnia kontrolę nad rozdzielczością obrazu, którą można zmienić za pomocą opcji Dots per inch-1.18 Eksportowanie grafiki.
 • Opcje w grupie Paste Lyrics from Clipboard określają, czy Sibelius powinien automatycznie dzielić teksty na sylaby podczas wklejania ich do partytury-5.7 Lyrics.
 • Opcje w sekcji When Sibelius Starts kontrolują, czy program Sibelius odtwarza krótki fragment muzyczny po uruchomieniu, czy okno Quick Start ma być wyświetlane automatycznie podczas uruchamiania oraz czy program Sibelius ma sprawdzać dostępność aktualizacji co 90 dni.
 • W przypadku korzystania z kopii licencyjnej programu Sibelius dla lokalizacji sieciowej w systemie Windows widoczny jest dodatkowy przycisk Set Global Preferences (Ustaw preferencje globalne). Umożliwia on użytkownikowi, menedżerowi sieci lub administratorowi systemu ustawienie bieżących preferencji jako preferencji globalnych dla wszystkich użytkowników logujących się do tego komputera. Jest to przydatne, jeśli reguły sieciowe zabraniają ograniczonym kontom użytkowników zapisywania jakichkolwiek danych w rejestrze systemu Windows lub innych podobnych obszarach, ale nadal chcesz wymusić określony zestaw domyślnych preferencji dla użytkowników na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkownika serwera licencji Sibelius.

Warning messages – Komunikaty ostrzegawcze

Wiele pomocnych komunikatów pojawiających się w trakcie korzystania z programu Sibelius można ograniczyć, włączając opcję Don’t say this again (Nie powtarzaj tego) w polach komunikatów, jeśli zaczynają one działać na nerwy.

Jeśli nagle zapomnisz, jak korzystać z programu Sibelius i zechcesz ponownie wyświetlić wszystkie te komunikaty, kliknij opcję Show All Messages (Pokaż wszystkie komunikaty). Spowoduje to ponowne wyświetlenie wszystkich wyłączonych komunikatów w przyszłości.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl