Omówienie okna Dashboard programu Bitwig

Pulpit nawigacyjny

Po zainstalowaniu i uruchomieniu Bitwig Studio pierwszym miejscem, w którym wylądujesz, jest miejsce, do którego będziesz wracać wielokrotnie. Dashboard (Pulpit nawigacyjny) jest centralnym centrum wyszukiwania projektów, konfigurowania ustawień, zarządzania zawartością biblioteki i uzyskiwania dostępu do pomocy. Każde z tych czterech zadań ma własną zakładkę do nawigacji, a każde z nich przejdziemy kolejno w kolejnych sekcjach.

Uwaga Jeśli Bitwig Studio otworzy się na inny widok, możesz wywołać Dashboard w dowolnym momencie, klikając logo Bitwig na środku nagłówka okna, u samej góry ekranu.

Zakładka użytkownika (USER)

Pierwszą kartę pulpitu nawigacyjnego nazywamy zakładką użytkownika, ponieważ wyświetla ona nazwę zarejestrowaną w Bitwig. (Jeśli Twoja nazwa użytkownika jest zbyt długa, po prostu wyświetli użytkownika).

Strona Quick Start (Szybki Start) pokazuje zarówno projekty szablonów (które działają jako punkty wyjścia), jak i projekt demonstracyjny wykonany przez Bitwig (znajdujących się w sekcji Projekty demonstracyjne Bitwig) i naszych partnerów (w ramach partnerskich projektów demonstracyjnych). Każdy projekt demonstracyjny zawiera krótki zapis, listę dowolnych pakietów, które są wymagane do jego uruchomienia, oraz przycisk Open (Otwórz). Kliknięcie Open pobiera projekt wraz z dowolnymi używanymi pakietami (co wymaga połączenia z Internetem), a następnie otwiera projekt.

Następne trzy strony pokazują lokalne treści i mają podobny format. Strona Recent Projects (Ostatnie projekty) pokazuje projekty Bitwig Studio, które ostatnio otworzyłeś(aś). Strona My Projects (Moje projekty) wyświetla wszystkie projekty znalezione w ścieżce My Projects (która jest zdefiniowana na karcie  Settings (Ustawienia) na stronie Locations (Lokalizacje), a strona My Templates (Moje szablony) pokazuje wszystkie zapisane projekty szablonów.

Każda z tych trzech stron pokazuje treść w ten sam sposób. Pasek wyszukiwania znajduje się u góry listy projektów, aby zapoznać się z wyświetlanymi projektami. Po wybraniu projektu (klikając go jednym kliknięciem), informacje o projekcie są wyświetlane u dołu okna. Obejmuje to wpisy, takie jak czas ostatniej modyfikacji i ścieżka pliku do folderu projektu.

Aby otworzyć wymieniony projekt: kliknij odpowiedni przycisk Open (Otwórz) lub kliknij dwukrotnie nazwę projektu.

Wreszcie, każda strona na karcie użytkownika ma trzy przyciski w lewym środkowym rogu:

 • New Project (Nowy projekt) tworzy pusty projekt, abyś mógł rozpocząć pracę od zera.
 • Open File (Otwórz plik…) zapewnia standardowe otwarte okno dialogowe, jeśli wolisz lokalizowanie projektu w ten sposób.
 • License Info… (Informacje o licencji…) otwiera okno, które wyświetla lokalne dane licencyjne i zapewnia opcję rejestracji nowego numeru seryjnego.

Ponieważ wyjście z Dashboard (pulpitu nawigacyjnego) wymaga otwarcia pliku projektu, próba opuszczenia pulpitu nawigacyjnego bez otwartego projektu wyśle Cię do zakładki User (Użytkownik). Przycisk New Project (Nowy projekt) grzecznie miga w tym przypadku, wskazując najszybszy sposób wyjścia z pulpitu nawigacyjnego i zabranie się do pracy.

Zakładka Ustawienia (SETTINGS)

Zakładka Settings to miejsce, w którym zazwyczaj znajdują się preferencje Bitwig Studio. Przyjrzymy się szczegółowo kilku z tych stron, a resztę zajmiemy się kolejnością, w jakiej się pojawią.

Audio Settings – Ustawienia audio

Strona Audio definiuje szereg ważnych ustawień obsługi audio, w tym zdefiniowanie interfejsu audio oraz jego wejść i wyjść, a także szczegóły, takie jak Sample rate (częstotliwość próbkowania) i Block size (rozmiar bloku).

Aby skonfigurować sprzęt audio po raz pierwszy, zacznij od wybrania odpowiedniego systemu audio dla swojego interfejsu. Dostępne tutaj opcje różnią się w zależności od platformy. Jeśli nie masz pewności, co ustawić, wypróbuj pierwszą dostępną opcję (może być tylko jedna opcja).

Ustawienia Input Device urządzenia wejściowego Output Device urządzenia wyjściowego określają, jakiego interfejsu audio będziesz używać odpowiednio do wprowadzania sygnałów audio do i z systemu. Niezależnie od tego, czy planujesz używać wejścia audio, czy nie, musisz ustawić urządzenie wyjściowe, aby usłyszeć cokolwiek z Bitwig Studio.

Po wybraniu urządzenia wyjściowego dodawana jest sekcja okna o tej samej nazwie. (Na powyższym obrazku urządzenie wyjściowe sterownika nosi nazwę Ausgang (integriert), więc następuje sekcja również oznaczona jako Ausgang (integriert)). Bitwig Studio utworzy parę wyjść stereo, która zostanie zmapowana do dwóch pierwszych wyjść audio interfejsu. W przykładzie pokazanym powyżej, wyjście stereo utworzone przez Bitwig Studio zostało nazwane Stereo Output i znajduje się pod nagłówkiem Output busses.

Uwaga: Nazwy zdefiniowane w sekcjach magistrale wyjściowe i magistrale wejściowe będą używane w Bitwig Studio do wskazywania tras audio. Nazwy te można tu zmienić w dowolnym momencie.Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wielokanałowy interfejs audio.

Urządzenie wyjściowe wybrane w naszym przypadku powyżej ma tylko dwa dostępne wyjścia audio i oba są używane przez Stereo Output, jak wskazują pola wyboru oznaczone i 2. Fakt, że oba pola są zaznaczone oznacza, że są one używane dla ścieżki Stereo Output, która będzie dostępna w programie pod tą nazwą.

Wreszcie, każda ścieżka wyjściowa ma przypisaną rolę. Ścieżka wyjścia stereo została zdefiniowana jako Głośniki, co czyni ją opcją monitorowania dźwięku. Pozostałe ustawienia Roli to Słuchawki (również opcja monitorowania) i Wyjście, które obejmuje wszystko inne niż głośniki lub słuchawki.

Jeśli wybrano urządzenie wejściowe, wejście stereo zostanie podobnie utworzone z dwóch pierwszych wejść.

Wreszcie, przycisk po prawej stronie każdego wymienionego autobusu usunie tę ścieżkę. Więc jeśli przez pomyłkę utworzysz wyjście, po prostu kliknij ten przycisk.

Controllers – Ustawienia kontrolerów

Strona Controllers  umożliwia wyznaczenie i skonfigurowanie dowolnych kontrolerów MIDI, których będziesz używać z Bitwig Studio.

Globalne ustawienie trybu przejęcia określa, w jaki sposób poszczególne elementy sterujące i powiązane z nimi parametry oprogramowania współdziałają, zanim ich wartości się zgadzają. Opcje obejmują:

 • Immediate, który w pełni stosuje dowolny komunikat kontrolny do swojego parametru oprogramowania, przenosząc go natychmiast.
 • Catch, który czeka na przeniesienie parametru oprogramowania, aż komunikat kontrolny pasuje lub przekazuje bieżącą wartość parametru.
 • Relative scaling, który przesuwa parametr oprogramowania stopniowo w tym samym kierunku, w którym porusza się kontrolka (na przykład obrócenie pokrętła w górę zwiększa wartość parametru, podczas gdy przekręcenie pokrętła w dół zmniejsza wartość). Tworzy to ruch względny oparty na gestach sterowania, które stopniowo spełnią wartość parametru.

W sekcjach Controllers górny wiersz reprezentuje sposoby dodawania kontrolerów do konfiguracji. Przełącznik z okrągłymi strzałkami reprezentuje tryb automatycznego dodania. Domyślnie włączony tryb ten automatycznie doda dowolny wykryty kontroler do konfiguracji Bitwig Studio, jeśli zostanie również znalezione rozszerzenie kontrolera specyficzne dla urządzenia.

Przycisk Add (Dodaj) umożliwia ręczne dodawanie kontrolerów. Kliknięcie wywołuje menu różnych producentów kontrolerów, z których każdy zawiera podmenu modeli. Jeśli nie znajdziesz tutaj swojego urządzenia, możesz wybrać górną pozycję menu, oznaczoną jako Generic, i wybrać model najlepiej zbliżony kontroler. Wybory obejmują:

 • Keyboard + 8 Device Knobs (CC 20-27), co jest przydatne dla urządzenia z ośmioma kontrolerami, które używają sterowników ciągłych (CC) o numerach od 20 do 27. Te CC są następnie używane do mapowania miękkich kontrolerów.
 • MIDI Keyboard, co jest przydatne w przypadku kontrolera klawiatury, którego planujesz używać jako urządzenia wprowadzającego nuty. Określając źródło komunikatów MIDI/nut za pomocą selektora danych wejściowych, możesz wybrać wszystkie przychodzące kanały MIDI (domyślny) lub możesz określić jeden kanał MIDI do słuchania.

Jak pokazano na powyższym obrazku z wpisem Korg padKontrol, możesz zobaczyć jeden lub więcej niewypełnionych prostokątów z przyciskiem Add (Dodaj) po prawej stronie. Wpisy te pojawiają się, gdy kontroler, który został wcześniej skonfigurowany, a następnie ręcznie usunięty, został rozpoznany przez komputer. Ponieważ automatyczne dodawanie nie jest dostępne w takich przypadkach, ręczny przycisk Add jest tutaj, aby umożliwić szybkie przywrócenie urządzenia.

Poniżej tej górnej linii znajdują się wpisy dla poszczególnych kontrolerów, które są skonfigurowane, zwykle wymienione na pasku tytułu z producentem kontrolera i nazwą rozszerzenia (często pasującym do modelu kontrolera). Przełącznik „zasilania” na lewej krawędzi paska tytułu pozwala wyłączyć komunikaty z kontrolera i rozszerzenia bez ich usuwania. A ikona po prawej służy do całkowitego usunięcia kontrolera.

Tuż pod paskiem tytułu znajduje się ikona elementu układanki z nazwą następującego po nim rozszerzenia kontrolera (lub rozszerzenia). W przypadku, gdy masz wiele rozszerzeń na komputerze, które współpracują z tym kontrolerem, ta linia staje się menu, umożliwiając zamianę jednego rozszerzenia na drugie.

Po prawej stronie każdego wpisu znajdują się menu portów wejściowych i wyjściowych MIDI (odpowiednio), których wymaga rozszerzenie kontrolera. Jeśli urządzenie przeszło w tryb offline lub zostało odłączone, porty te mogą wymagać ponownego ustawienia przed włączeniem przełącznika zasilania.

Wreszcie, w lewym dolnym rogu każdego wpisu znajduje się rząd przycisków związanych z wydajnością kontrolera (patrz Wizualizacje kontrolera, zachowanie przejęcia i dokumentacja).

Synchronization – Ustawienia synchronizacji

Strona Synchronization zawiera opcje zarówno sterowania Bitwig Studio ze źródeł zewnętrznych, jak i przesyłania komunikatów w celu synchronizacji innych platform/sprzętu z Bitwig.

Sekcja Transport Sync  (Synchronizacja transportu) (IN) pozwala wybrać używaną metodę synchronizacji. Dostępne są następujące trzy opcje:

 • Off – Tryb wewnętrzny (Internal) Bitwig Studio utrzymuje zegar i transport programu niezależnie od świata zewnętrznego.
 • MIDI Clock  – Tryb MIDI Clock synchronizuje zegar Bitwig Studio z przychodzącymi komunikatami zegara MIDI z wybranego portu wejściowego MIDI. Aby uzyskać lepszą synchronizację, sygnał wejściowy MIDI można przesunąć w milisekundach dodatnio (aby odtwarzać nieco wcześniej) lub ujemnie (przesuwając go później, w przyszłość).
  Dodatkowo, pionowy pomarańczowy suwak po prawej stronie ustawia szybkość reakcji Bitwig Studio na przychodzące zmiany tempa. Przesunięcie suwaka w lewo powoduje szybszą reakcję na nowe komunikaty o tempie. Przesunięcie suwaka w prawo skutkuje łagodniejszą reakcją, co może być pomocne, gdy tempo jest w dużej mierze statyczne lub dany sprzęt powoduje niepożądane efekty.
 • Ableton Link łączy Bitwig Studio ze wszystkimi innymi programami i urządzeniami w sieci lokalnej, które wykorzystują technologię Ableton Link. (Kompatybilne oprogramowanie działające na komputerze użytkownika wraz z Bitwig Studio zostanie również automatycznie znalezione i może zostać zsynchronizowane w ten sam sposób).

Uwaga
Listę aplikacji i urządzeń obsługujących Link można znaleźć na tej stronie internetowej. Aby uzyskać dodatkowe informacje i wsparcie dla tych innych produktów, odwiedź stronę internetową odpowiedniego producenta lub centrum wsparcia.


Wreszcie, zarówno opcje MIDI Clock, jak i Ableton Link dodają dedykowany przycisk do okna Bitwig Studio, pomiędzy sekcjami transportu i wyświetlania w obszarze menu/transportu (patrz Menu Window/Transport Area). Przyciski te umożliwiają włączanie i wyłączanie wybranej metody synchronizacji w locie, a przycisk Link odzwierciedla również liczbę innych uczestników bieżącej sesji Link.

Sekcja MIDI Sync (OUT) pozwala ustawić dla każdej ścieżki wyjściowej, czy:

 • Włącz zegar MIDI (ikona zegara czasu)
 • Włącz komunikaty MIDI Clock Start/Stop (ikona trójkąta odtwarzania; dostępna, jeśli zegar MIDI jest włączony)
 • Zawsze wysyłaj zegar MIDI, nawet gdy transport jest zatrzymany (ikona kłódki; dostępna, jeśli zegar MIDI jest włączony)
 • Włącz SPP (wskazówki pozycji utworu MIDI; dostępne, jeśli zegar MIDI jest włączony)
 • Włącz MTC (kod czasowy MIDI)

Podobnie jak wartość przesunięcia wejścia MIDIprzesunięcie zegara MIDI Out można ustawić tak, aby precyzyjnie dostroić każdą ścieżkę wychodzącą osobno. Tutaj można również ustawić globalne ustawienie kursu MTC.

Shortcuts – Ustawienia skrótów

Strona Shortcuts (Skróty) umożliwia rekonfigurację poleceń klawiatury Bitwig Studio i użycie mapowania kontrolera MIDI do wyzwalania tych poleceń.

Na tej stronie możesz edytować skróty zarówno dla klawiatury komputera, jak i za pomocą MIDIController.

Aby zdefiniować mapowanie poleceń: znajdź polecenie, które chcesz zmapować, a następnie kliknij przyciskpo prawej stronie polecenia. Zostaniesz poproszony o uruchomienie żądanego mapowania.

Jak widać na powyższym obrazku, dla każdego polecenia można zdefiniować wiele mapowań.

Aby usunąć mapowanie poleceń: kliknij przycisk po prawej stronie mapowania.

Po dostosowaniu ustawień menu Choose mappings (Wybierz mapowania) staje się polem wprowadzania tekstu, w którym można nazwać nowe zestawy mapowania i pojawi się przycisk Save (Zapisz).

Uwaga Gdy ta instrukcja odnosi się do skrótów klawiaturowych, odnosi się do domyślnych skrótów programu. Gdy zaczniesz używać własnych skrótów, skróty w tym dokumencie mogą być niedokładne do użytku.

Inne ustawienia

Wszystkie inne strony zakładki Settings są wymienione tutaj w kolejności.

 • User Interface (Interfejs użytkownika) mieści ustawienia, które wizualnie zmieniają Bitwig Studio. Zaczyna się od wyboru języka.Urządzenie i parametry są nadal wyświetlane z ich nazwami własnymi, ale większość funkcji, etykiet i Interaktywna Pomoc (dla ponad 300 urządzeń i modułów) jest tłumaczona na wybrany język.Ta strona zawiera również wybrany profil wyświetlania, poziom skalowania programu dla każdego używanego wyświetlacza, ustawienia kontrastu, aby interfejs wyglądał jak najlepiej, tryb śledzenia Playhead dla sposobu przewijania okna oraz to, czy wyświetlacz przebiegu dźwięku osi czasu jest wyświetlany w skali Perceptual, czy nie.
 • Behavior (Zachowanie) zawiera ogólne ustawienia, takie jak to, co otworzyć na początku, czy projekt szablonu powinien być używany przy każdym tworzeniu nowego projektu oraz inne opcje edycji i buforowania.
 • Recording (Nagrywanie) zapewnia ogólne ustawienia nagrywania, jaki typ ścieżek Auto-Arm po wybraniu, ilość użycia Pre-Roll (i czy metronom jest aktywowany w tym okresie) oraz ilość (jeśli w ogóle) Record Quantization, która ma być używana w notatkach.
 • Locations (Lokalizacje) definiują kilka ścieżek dla Bitwig Studio, takich jak miejsce dla My Projects, miejsce przechowywania My Library, miejsca zapisania skryptów My Controller oraz szereg innych lokalizacji, z których mogą korzystać przeglądarki.
  Sekcja Plug-in Locations (Lokalizacje wtyczek) zawiera foldery do zeskanowania w poszukiwaniu prawidłowych wtyczek audio, ale zawiera również preferencje, dla których formatów należy wyświetlać, gdy wtyczka znajduje się w wielu formatach.


  Po wybraniu opcji All plug-ins (Pokaż wszystkie wtyczki) trzy poniższe opcje są nieistotne i przyciemnione. Po wybraniu opcji Preferred formats (Preferowane formaty) poniższe opcje stają się aktywne:
  • Prefer VST 3 over VST 2 (when available)– Gdy zostanie znaleziona zarówno wersja VST 3, jak i VST 2 tej samej wtyczki, ta opcja domyślnie ukryje wersję VST 2.
  • Prefer 64 bit over 32 bit (when available)– Gdy zostanie znaleziona zarówno 64-bitowa, jak i 32-bitowa wersja tej samej wtyczki, ta opcja domyślnie ukryje wersję 32-bitową.
  • Show hidden plug-in count in Browser– Gdy powyższe ustawienia i bieżące kryteria wyszukiwania przeglądarki powodują, że wtyczki są ukryte, ta opcja wyświetli liczbę ukrytych wtyczek. Po włączeniu, powiadomienia te służą również jako przełącznik, umożliwiając kliknięcie powiadomienia w celu tymczasowego wyświetlenia ukrytych wtyczek.
 • Plug-ins (Wtyczki) zapewniają opcje wyświetlania i obsługi wtyczek audio innych firm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wtyczek i opcje.

Packages – Zakładka Pakiety

Zakładka Packages (Pakiety) to miejsce, w którym obsługiwanej zawartości biblioteki można zarządzać i pobierać z Bitwig.

Strona Collections (Kolekcje) jest ładną stroną podsumowującą, wskazującą, czy którakolwiek z czterech kolekcji jest dostępna do instalacji (jeśli nie ma ich obecnie na komputerze), Uninstall (Odinstalowania) (jeśli są obecnie na komputerze) lub Update (Aktualizacji) (jeśli starsza wersja jest na twoim komputerze).

Poniższe cztery strony oferują szczegółową kontrolę i informacje dla treści w każdym zbiorze:

 • Essentials Collection służy do podstawowego zestawu treści do uruchamiania Bitwig Studio. Ta kolekcja jest zalecana.
 • Extended Collection to dodatkowa zawartość Bitwig, która może być pożądana do produkcji.
 • Artist Collection jest przeznaczona dla treści wyprodukowanych przez artystów powiązanych z Bitwig.
 • Partner Collection dotyczy treści produkowanych przez partnerów powiązanych z Bitwig.

Strona Package Updates (Aktualizacje pakietów) oferuje listę poszczególnych pakietów, które można aktualizować, niezależnie od tego, w jakiej kolekcji się znajdują.

Domyślnym zachowaniem programu jest pobieranie zawartości pakietu z serwerów Bitwig. Jeśli masz pudełkowkę Bitwig Studio i chcesz zainstalować tę zawartość z dołączonej płyty DVD, przełącz wybór menu Install from:na Choose location…. W wyświetlonym oknie wyboru plików wybierz Bitwig Studio DVD.

Domyślnie instalator umieszcza całą zainstalowaną zawartość i inne preferencje w folderze bieżącego użytkownika. Klikając ikonę wielokropka (…) pojawi się selektor plików, który pozwala wybrać inną lokalizację instalacji. (Zmiana tego ustawienia spowoduje również przeniesienie istniejącego wcześniej pliku biblioteki do nowej lokalizacji.)

Help – Zakładka pomocy

Zakładka Help (Pomoc) zawiera linki do dokumentacji i zasobów zarówno w pakiecie aplikacji, jak i online.

Ponownie, w tej zakładce istnieje kilka stron:

 • Online Help (Pomoc online) oferuje informacje o różnych zasobach, a także linki do treści online lub opcję pobierania i otwierania projektu.
 • User Guide (Podręcznik użytkownika) zawiera linki do tego dokumentu we wszystkich dostępnych językach.
 • For Developers (Dla programistów) zawiera linki do różnych dokumentów przewodnika i referencji oraz innych narzędzi.
 • About przedstawia wersję tej instalacji Bitwig Studio. Może być przydatny do zgłaszania błędów itp.

Program Bitwig Studio można kupić w naszym sklepie internetowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *