Wprowadzenie do SmartScore – Cz. 4 Skanowanie plików PDF

Wersje demo SmartScore – kliknij tutaj
Porównanie wersji SmartScore – kliknij tutaj
Kup SmartScore – kliknij tutaj

Przetwarzanie plików PDF…

Jeśli pobrałeś(aś) pliki PDF z internetu lub zapisałeś zeskanowane nuty w tym formacie, możesz przejść od razu do rozpoznawania nut. Wybierz w menu File > Open (Plik > Otwórz), wskaż lokalizację pliku PDF i kliknij dwukrotnie na nazwie pliku. PDF zostanie automatycznie przekonwertowany do wielostronicowego pliku TIF i otwarty w Edytorze obrazów SmartScore w celu przejrzenia, edycji i rozpoznania. Możesz również kliknąć przycisk Recognize (Rozpoznaj) na palecie Import/Eksport.

Zapisywanie skanów i konwersja plików PDF

W SmartScore zawsze pracujesz z dwoma plikami: zeskanowanym plikiem (TIF lub PDF) i z rozpoznanym plikiem (ENF). Jeśli klikniesz przycisk Zapisz i rozpoczniesz rozpoznawanie po zeskanowaniu lub konwersji PDF albo wywołasz funkcję zapisywania w edytorze obrazów, to zawsze będziesz mógł zapisać swoje nuty w pliku graficznym TIF.

Rozpoznawanie

Okno dialogowe Begin Recognition (Rozpoznaj)

Okno Begin Recognition (Rozpoznaj) otworzy się po zeskanowaniu ostatniej strony lub po aktywacji następujących funkcji.

a) Kliknij przycisk Recognition (Rozpoznaj) w Task Window. 

b) Kliknij przycisk Recognition na pasku narz. Input/Output

c) Wybierz w menu File > Recognize.

Skanowanie poza SmartScore

W niektórych przypadkach, czy to ze starszym skanerem, czy bez sterownika TWAIN (WIA Windows), interfejs skanowania SmartScore może być niedostępny. Jeśli tak, po prostu użyj oprogramowania zainstalowanego ze skanerem lub użyj aplikacji do przetwarzania obrazu innej firmy, aby zeskanować nuty. Pamiętaj, aby przestrzegać tych wskazówek:

 1. macOS Otwórz aplikację Pobieranie obrazów w folderze Aplikacje.
  Windows: Poszukaj w programie do skanowania “Ustawienia” (czasami pod nazwą “Zaawansowane”, “Szczegóły”, “Więcej”, itd.)
 2. macOS W Rodzaj wybierz, Czarno-białe.
  Windows: Typ obrazu = Skala szarości (czasami określana jako „Tekst” lub „Dokument”. Nigdy nie skanuj w trybie „Kolorowym” lub „Czarno-białym”).
 3. Ustaw rozdzielczość skanowania na: 300 DPI (dla nut w normalnym rozmiarze. Dla miniatur i małych nut wybierz rozdzielczość 500 DPI.
 4. macOS Upewnij się, że opcja Wybór automatyczny jest ustawiona na Wył..
 5. Na rozwijanej liście Format wybierz PDF. Jeśli skanujesz więcej niż jedną stronę wybierz opcję Połącz w jeden dokument.

Po zeskanowaniu i zapisaniu stron możesz teraz rozpocząć proces rozpoznawania. Rozpoznawanie jest aktywowane po zeskanowaniu lub z poziomu Edytora obrazów, strony są automatycznie ładowane do okna Begin Recognition (Rozpoznaj).

Recognition Options (Opcje rozpoznawania nut)

Możesz, ale nie musisz rozpoznawać określonych elementów w zeskanowanej partyturze. Zakładka Opcje zawiera listę elementów; niektóre są zaznaczone, a niektóre są domyślnie ignorowane. Ogólnie rzecz biorąc, wybraną wartość domyślną należy po prostu zaakceptować.

Wybór opcji dla różnych wymagań [Czerwony = ignorowane]

UWAGA: Zaznacz ostatnie pole dla utworów z tabulaturą, perkusją i podziałami systemów (Coda). Recognize tablature, percussion, and/or…

Proces rozpoznawania nut

 1. Upewnij się, że wszystkie strony partytury są załadowane we właściwej kolejności. Uporządkuj listę stron, wrazie potrzeby za pomocą przycisków MoveUp lub MoveDownUWAGA:Po rozpoznaniu stron i utworzeniu pliku SmartScore.ENF nie będzie można zmienić kolejności stron ani dołączyć jednego pliku do drugiego.
 2. Wybierz lub zmień domyślne Options (Opcje rozpoznawania nut).
 3. Kliknij przycisk Begin Recognition (Rozpoznaj).
 4. Poczekaj na zakończenie funkcji rozpoznawania. Każda strona nie powinna zająć więcej niż kilka sekund.
 5. Po rozpoznaniu pojawi się System Report (Raport systemowy).Zalecamy sprawdzenie liczby partii w Largest System Found (Największy znaleziony system)przed przejściem do edytora ENF. UWAGA: Chociaż możesz ponownie połączyć „uszkodzone”systemy w edytorze, nie będziesz w stanie podzielić systemu na mniejsze.
 6. Jeśli System Report wygląda dobrze, wybierz domyślny przycisk Open martScore File (Otwórz plik SmartScore). Jeśli nie kliknij, Open Image Editor (Otwórz edytor obrazów), który pozwoli ci wprowadzić zmiany w obrazie (np. wymazywanie linii, które omyłkowo łączą jeden system z drugim lub używanie narzędzia Line Draw tool (Rysowanie linii) do ponownego łączenia uszkodzonych kresek taktowych systemu). Po tych edycjach możesz ponownie spróbować rozpoznać nuty. Open Super System (Otwórz Menedżer systemu) pozwoli Ci potwierdzić, że rozpoznano prawidłową liczbę części i nic więcej.
 7. W oknie Unify Score (Unifikuj partyturę), zalecamy zaakceptowanie domyślnych ustawień, Based on Topmost Staffline (W oparciu o najwyższą pięciolinię)UWAGA: Jeśli twoja partytura jest partyturą orkiestrową z „zoptymalizowanym” systemem (ukrywane/powracające partie), sugerujemy odznaczenie opcji Unify Key Signatures.(Unifikuj oznaczenia tonacji).

Przetwarzanie pojedynczych partii partytury

Większość sesji rozpoznawania odbywa się za pomocą partytur zespołowych, w których instrumenty są pogrupowane w systemy. Alternatywnie możesz przetworzyć poszczególne partie instrumentalne, aby były grane jednocześnie lub aby stworzyć z nich partyturę. SmartScore zapewnia specjalne narzędzia do tych celów. Po rozpoznaniu poszczególne partie są wyświetlane jako oddzielne dokumenty, jeden po drugim, ale podczas odtwarzania wszystkie partie będą brzmiały jednocześnie. Używając funkcji Score Structure (Struktura partytury) , będziesz mógł przeplatać części tak, aby grupowały się w większe systemy, tworząc partyturę zespołową (lub dyrygenta). Aby uzyskać więcej informacji na temat łączenia części w większe systemy, zobacz Score Structure (Strukturapartytury) nastronie68.

Grupowanie i rozpoznawanie partytura-partie (Score-Parts)

 1. Wybierz Recognition (Rozpoznaj) z menu File (Plik) menu lubw zakładce Input/Output (Import/Eksport).
 2. Kliknij Add Files to List(Dodaj pliki do listy) i wczytaj plik .TIFF zawierający strony dla pierwszej partii instrumentalnej.
 3. Zaznacz wszystkie strony należące do tej partii i wciśnij Group to Score-Part (Grupuj do partytura – partia) button. Pojawi się okno Part Name (Nazwa partii). Wpisz unikalną nazwę dla tej partii.
 4. Powtórz krok 2. i 3. Dla pozostałych partii nadając im również odpowiednie nazwy.
 5. Kliknij Begin Recognition (Rozpoznaj).

Ważny fakt do zapamiętania: Aby SmartScore prawidłowo zsynchronizował wszystkie poszczególne partie podczas odtwarzania, każda partia musi zawierać taką samą liczbę taktów. Jest to oczywisty, ale łatwy do przeoczenia fakt. Po rozpoznaniu sprawdź, czy liczba taktów dla każdej części jest taka sama i jeśli to konieczne, edytuj te części, które mogą wymagać korekty.

Przetwarzanie plików PDF

Internet zapewnia dostęp do wielkich ilości nut w formacie PDF, gotowych do pobrania i rozpoznania za pomocą SmartScore. Przetwarzanie pliku PDF jest proste…

 1. Wybierz File > Open(Plik > Otwórz) i wskaż plik PDF, który chcesz rozpoznać.
 2. Kliknij dwukrotnie na nazwie pliku PDF. Zostanie automat. przekonwertowany do .TIF.
 3. Po konwersji wszystkie strony otworzą się w Image Editor (Edytorze obrazów).
 4. Sprawdź jakość obrazu. Użyj opcji Thresholding (Próg),aby rozjaśnić lub ściemnić obraz. Kliknij przycisk Podgląd, aby podejrzeć zmiany przed zapisem.
 5. Wciśnij przycisk Begin Recognition (Rozpoznaj) na pasku Input/Output (Import/ Eksport) (lub wybierz w menu File > Recognition  Plik > Rozpoznaj). Pojawi się okno Recognition (Rozpoznaj) i wszystkie przekonwertowane strony pojawią się na liście stron. Wciśnij przycisk Begin Recognition ( Rozpoznaj).

Co się stanie, jeśli plik PDF nie zostanie rozpoznany?
a) Sprawdź, czy liczba stron na liście stron nie przekracza 50 stron.
b) Sprawdź, czy plik PDF jest w skali szarości lub bitmapy, a nie w kolorze. 
c) Jeśli otrzymasz ostrzeżenie, że plik PDF jest chroniony hasłem, spróbuj go wydrukować, a następnie zeskanować strony w skanerze.


Program SmartScore możesz kupić w naszym sklepie wraz z polskim podręcznikiem (PDF) tutaj