ABC programu Sibelius – 1.8 Importowanie plików MIDI

Oprócz możliwości otwarcia pliku MIDI w celu utworzenia nowej partytury, Sibelius umożliwia selektywne importowanie MIDI z pliku MIDI do partytury. Pozwala to na mapowanie ścieżek MIDI bezpośrednio do instrumentów w partyturze.

Konfiguracja partytury do importu MIDI

Użyj istniejącej partytury lub przygotuj nową partyturę z instrumentami znajdującymi się w pliku MIDI, który chcesz zaimportować. Na przykład, jeśli masz plik MIDI z nutami dla kwartetu smyczkowego, utwórz nową partyturę przy użyciu szablonu Sibelius String Quartet. Aby zaimportować MIDI, w partyturze musi znajdować się co najmniej jeden instrument.

Importowanie danych MIDI z pliku MIDI

Sibelius umożliwia importowanie danych z pliku MIDI do istniejącej partytury lub tworzenie i wstępne przygotowywanie nowej partytury do importu MIDI. Strona Import MIDI w zakładce File umożliwia przeglądanie pliku MIDI, który chcesz zaimportować, oraz sposobu mapowania danych MIDI w pliku na partyturę.

Aby zaimportować plik MIDI do partytury:

 • Użyj istniejącej partytury lub przygotuj nową partyturę (dodaj odpowiednie instrumenty do partytury, którą chcesz zaimportować z pliku MIDI).
 • Wybierz File > Import, aby wyświetlić stronę Importuj MIDI.
 • Kliknij przycisk Browse, przejdź do wybranego pliku MIDI, zaznacz go i kliknij przycisk Open. Alternatywnie, możesz przeciągnąć i upuścić plik MIDI z Findera macOS lub Eksploratora Windows na stronęImportuj MIDI.
 • W sekcji Instruments wybierz instrument w partyturze dla każdej ścieżki MIDI w pliku, który chcesz zaimportować. W programie Sibelius Ultimate można kliknąć przycisk Auto Assign, aby automatycznie przypisać ścieżki MIDI w pliku do instrumentów w partyturze (tylko Sibelius Ultimate).
 • Skonfiguruj sekcję Notation (Notacja) zgodnie z potrzebami.
 • Skonfiguruj sekcję Include (Dołącz) zgodnie z potrzebami.
 • Użyj sekcji Preview (Podgląd), aby przejrzeć wynik przed importem.
 • Kliknij przycisk Import.
  Sibelius importuje plik MIDI do partytury na podstawie skonfigurowanych ustawień.

Strona Import MIDI

File (Plik)

Sekcja File umożliwia wyszukiwanie pliku MIDI, który chcesz zaimportować. Kliknij przycisk Browse, aby zlokalizować i wybrać plik, który chcesz zaimportować. Ścieżka do pliku wyświetlana jest po lewej stronie przycisku Browse. Możesz także po prostu przeciągnąć i upuścić plik MIDI z Findera macOS lub Eksploratora Windows na stronę Import.

Instruments (Instrumenty)

Sekcja Instrumenty zawiera listę ścieżek w wybranym pliku MIDI według nazwy. Każdą ścieżkę MIDI można ręcznie przypisać do instrumentu w partyturze. Sibelius Ultimate udostępnia również przycisk Auto Assign do automatycznego przypisywania ścieżek MIDI do instrumentów w partyturze.

Pojedyncza ścieżka MIDI może być przypisana do więcej niż jednego instrumentu. Jest to przydatne, jeśli masz ścieżkę MIDI, która zawiera nuty dla sekcji instrumentów, takich jak „Smyczki” lub „Dęte”. Można je zmapować do kilku instrumentów w partyturze (nie ma ograniczeń). Na przykład, można użyć tej metody do zaaranżowania pojedynczej ścieżki gitary zarówno w zapisie nutowym, jak i tabulaturowym.

Sibelius zapewnia również opcje importowania ścieżek MIDI, które używają specjalnych artykulacji lub technik perkusyjnych i łączą je w jeden instrument w partyturze. Nie jest niczym niezwykłym używanie oddzielnych ścieżek MIDI do wykonania pojedynczego instrumentu (lub sekcji instrumentów), gdzie każda ścieżka odtwarza inny zestaw próbek dla tego samego instrumentu. Na przykład plik MIDI może zawierać wiele ścieżek dla gry na skrzypcach, gdzie jedna ścieżka jest dla wszystkich przejść legato, inna dla przejść staccato, inna dla tremolo, a jeszcze inna dla przejść pizzicato. W takim przypadku należy przypisać każdą z tych ścieżek MIDI do tego samego instrumentu, a następnie wybrać odpowiednie artykulacje lub techniki dla poszczególnych ścieżek.

Każdy wiersz reprezentuje ścieżkę MIDI w pliku MIDI. Każda kolumna pozwala określić, czy zaimportować ścieżkę MIDI i jak zaimportowane ścieżki MIDI powinny być mapowane na instrumenty w partyturze.

 • Kolumna MIDI Track (ścieżek MIDI) zawiera listę ścieżek MIDI w wybranym pliku MIDI według nazwy. Nazwy ścieżek MIDI, które zostały zmapowane do instrumentów, wyświetlane są pogrubioną czcionką.
 • Kolumna Instrument umożliwia przypisanie ścieżki MIDI do instrumentu w partyturze. Jeśli chcesz wykluczyć ścieżkę MIDI z importu, pozostaw ją przypisaną do opcji Don’t import (Nie importuj) (lub odznacz wszystkie przypisane instrumenty). Jeśli importowana ścieżka zawiera partie wielu instrumentów (np. sekcji smyczkowej), zaznacz każdy instrument w partyturze, który odpowiada instrumentom na ścieżce MIDI. Należy pamiętać, że po wybraniu instrumentu dla dowolnej ścieżki MIDI, instrument ten jest pogrubiony na liście.
 • Jeśli importowana ścieżka jest jedną z kilku ścieżek, które są częścią występu jednego instrumentu (np. partii skrzypiec), który używa specjalnych artykulacji (takich jak Staccato lub Tremolo), przypisz ścieżkę do odpowiedniego instrumentu i wybierz odpowiednią artykulację.
 • Jeśli importowana ścieżka jest jedną z kilku ścieżek, które są częścią występu na jednym instrumencie (np. partia skrzypiec), który wykorzystuje specjalne techniki wykonawcze (takie jak pizzicato), przypisz ścieżkę do odpowiedniego instrumentu i wybierz odpowiednią Technikę.
 • Kliknij przycisk Clear All (Wyczyść wszystko), aby wyczyścić wszystkie przypisania ścieżek MIDI. Wszystkie przypisania instrumentów zostaną przywrócone do pozycji Don’t import (Nie importuj).
 • Jeśli ścieżki MIDI w wybranym pliku są nazwane według instrumentów, kliknij przycisk Auto Assign, a Sibelius automatycznie przypisze każdą ścieżkę MIDI do odpowiedniego instrumentu w partyturze (tylko Sibelius Ultimate).

Konwencje nazewnictwa i automatyczne przypisywanie
Jeśli ścieżki MIDI w wybranym pliku są nazwane według instrumentów, kliknij przycisk Auto Assign, a Sibelius automatycznie przypisze każdą ścieżkę MIDI do odpowiedniego instrumentu w partyturze. Funkcja Auto Assign odczytuje przychodzące nazwy ścieżek i odpowiednio je mapuje. Jeśli w nazwie ścieżki znajdują się rozpoznawalne artykulacje (np. staccato) lub techniki wykonawcze (np. con sordino), program Sibelius również automatycznie je zmapuje artykulacje, które można automatycznie zidentyfikować za pomocą funkcji automatycznego przypisywania: techniki, które można automatycznie zidentyfikować za pomocą funkcji automatycznego przypisywania: Program Sibelius wykorzystuje również system oznaczania #, dzięki czemu osoby posiadające szablon w swoim programie DAW (np. Pro Tools®) mogą oznaczać ścieżki, aby dopasować je do szablonu partytury programu Sibelius.

Artykulacja
Staccato
Dopasowane wg <nazwa>
staccato
Staccatisimostaccatisimo
Tenutotenuto
Marcatomarcato
wedgewedge
tremolotrem or tremolo
Technika
Con sord
Dopasowane wg <nazwa>
Mute, sord, con sord, con sordino, or sordino
pizzicatoPizz or pizzicatto
Col legnocol legno or legno

Na przykład poniższa grafika przedstawia partie waltorni i trąbki utworzone w Pro Tools i zmapowane do instrumentów w partyturze Sibelius.

W Pro Tools ścieżki instrumentów mają nazwy odpowiadające używanym samplom. Ponadto każda ścieżka ma w nazwie artykulację lub technikę gry, a także hashtag grupowania. W Sibelius, partytura ma te same hashtagi dodane do pożądanych nazw instrumentów docelowych. Następnie, podczas korzystania z przycisku Auto Assign, Sibelius nadaje priorytet pasującym grupom hashtagów, aby automatycznie mapować przychodzące ścieżki MIDI do partytury, wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

Uwaga dotycząca dostępności

Tabela przypisań instrumentów jest dostępna z klawiatury. Naciśnij klawisz Tab, aby wejść i wyjść z tabeli. Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć fokus do przodu i do tyłu na liście. Użyj spacji, aby otworzyć listę dostępnych instrumentów i ponownie, aby przypisać instrumenty. Naciśnij Return, aby zamknąć listę.

Preview (Podgląd)

Sekcja Preview umożliwia przeglądanie utworu podczas konfigurowania opcji importu. Możesz przeglądać partyturę strona po stronie oraz powiększać i pomniejszać, aby upewnić się, że skonfigurowałeś opcje importu w celu uzyskania najlepszych wyników. Jeśli pracujesz z dużymi partyturami, możesz wyłączyć opcję Generate preview (Generuj podgląd) po każdej zmianie, aż do momentu, gdy będziesz gotowy do kliknięcia przycisku Importuj, w przeciwnym razie czas potrzebny na aktualizację podglądu z każdą zmianą wprowadzoną na stronie importu może potrwać dłużej niż chcesz.

Notation (Notacja)

Sekcja Notation na stronie Import zawiera opcje dotyczące sposobu, w jaki Sibelius tłumaczy dane MIDI na notację. Niektóre z tych opcji są takie same jak te w zakładce Notation w oknie Open MIDI File.

 • Minimum Duration: Włącz tę opcję, aby ustawić minimalny czas trwania nut (wartości) w pliku MIDI. Może to pomóc w zapewnieniu dokładnego umieszczenia nut w partyturze (jak kwantyzacja). Należy ustawić wystarczająco krótki czas trwania, aby Sibelius mógł dokładnie zanotować rytmy.
 • Remove Rests Between Notes on Drum Staves: Włącz tę opcję, aby usunąć pauzy między nutami na pięciolinii perkusji.
 • Use Multiple Voices: Włącz tę opcję, jeśli importujesz dwie niezależne ścieżki MIDI do jednego instrumentu z dwoma głosami na jednej pięciolinii. Gdy opcja ta jest wyłączona, wszystkie zaimportowane nuty będą tylko w jednym głosie.
 • Hide Empty Staves: Włącz tę opcję, aby ukryć puste pięciolinie po imporcie.
 • Respace After Import: Włącz tę opcję, aby ponownie wyświetlić partyturę po zaimportowaniu nowych danych MIDI. Zwykle skutkuje to najlepszym układem partytury. Opcja ta może jednak zostać wyłączona, jeśli importujesz dane MIDI do partytury, która zawiera już nuty, w której ręcznie dostosowałeś odstępy i chcesz je zachować. 
 • Explode Music When Arranging to Multiple Instruments: Włącz tę opcję podczas importowania pojedynczej ścieżki MIDI do wielu pięciolinii (instrumentów) w partyturze. Na przykład, jeśli importujesz ścieżkę MIDI składającą się z triad do trzech oddzielnych pięciolinii (instrumentów), Sibelius importuje górną nutę każdej triady do pierwszej pięciolinii, środkową nutę do drugiej pięciolinii, a dolną nutę do trzeciej pięciolinii. Używając tego samego przykładu, jeśli ta opcja jest wyłączona, Sibelius po prostu kopiuje kompletne triady do każdej pięciolinii w partyturze.
 • Split Point Between Two Keyboard Staves: Podczas importowania nut klawiszowych z pliku MIDI do systemu wiolinowego i basowego w partyturze (np. zapis fortepianowy), program Sibelius może automatycznie zarządzać punktem podziału między pięcioliniami lub można ustawić go ręcznie. Wybierz opcję Automatic (Automatycznie), aby Sibelius zarządzał rozmieszczeniem nut między dwiema pięcioliniami (zazwyczaj kluczem wiolinowym dla prawej ręki i kluczem basowym dla lewej ręki). Alternatywnie można wybrać opcję Fixed (Stała) i określić wysokość dźwięku (nazwę nuty i oktawę) dla podziału nut między dwie pięciolinie.)
 • Filter Keyswitches: Sibelius pozwala odfiltrować przełączniki klawiszy, aby nie pojawiały się one jako nuty w partyturze. Dostosuj górne lub dolne wartości progowe w razie potrzeby, aby wykluczyć wszelkie nuty przełączników klawiszy obecne w źródłowych ścieżkach MIDI. Jeśli w źródłowych ścieżkach MIDI znajdują się keyswitche, które nie zostały odfiltrowane według zakresu, program Sibelius uwzględni je w zapisie nutowym (będą to nuty znajdujące się znacznie powyżej lub poniżej normalnego zakresu docelowego instrumentu): Włącz tę opcję, jeśli w źródłowych ścieżkach MIDI występują podziały nieregularne. Wybierz opcję Simple dla podziałów nieregularnych, które mają taką samą wartość rytmiczną (np. triole ósemkowe). Wybierz opcję Moderate or Complex (Umiarkowane lub złożone) dla n-toli, które zawierają różne wartości rytmiczne (takie jak triola zbudowana z ćwierćnuty i ósemki) lub bardziej złożone rytmy (takie jak n-tole zawierające synkopę lub zagnieżdżone n-tole). Jeśli w pliku MIDI znajdują się podziały nieregularne, które nie zostały uwzględnione, program Sibelius nie będzie dokładnie reprezentował tych rytmów.

Include (Dołącz)

Sekcja Include na stronie Import zawiera opcje dotyczące dodatkowych danych MIDI podczas importu. Kilka z tych opcji jest takich samych jak te w zakładce Plik MIDI w oknie Otwórz plik MIDI.

 • Program/Bank Messages: Opcja ta powinna być zazwyczaj wyłączona, chyba że pracujesz z określonym sprzętem MIDI i chcesz, aby utwór zawierał zmiany programu i komunikaty banku do celów odtwarzania.
 • Controller Messages: Opcja ta powinna być zazwyczaj wyłączona, chyba że pracujesz z określonym sprzętem MIDI i chcesz, aby wynik zawierał komunikaty kontrolera MIDI do odtwarzania purposes.
 • System Exclusive Messages: Opcja ta powinna być zazwyczaj wyłączona, chyba że pracujesz z konkretnym sprzętem MIDI i chcesz, aby utwór zawierał wyłączne komunikaty systemu MIDI do konfiguracji sprzętu MIDI.
 • Markers As Hit Points: Gdy ta opcja jest wyłączona, Sibelius importuje znaczniki jako standardowe obiekty tekstowe.
 • Metronome Marks: Włącz tę opcję, aby importować oznaczenia metronomu (zmiany tempa) z pliku MIDI i dołączać je do partytury jako oznaczenia tempa.
 • Round Metronome Marks: Ewłącza tę opcję, aby zaokrąglić importowane znaczniki metronomu do najbliższej liczby całkowitej.
 • Use Frame Rate from SMPTE Header: Wybierz tę opcję, aby zaimportować i użyć liczby klatek na sekundę z nagłówka SMPTE pliku MIDI. Ustawienia liczby klatek na sekundę znajdują się w sekcji Play > Video and Time > Timecode and Duration (Odtwarzanie > Wideo i czas > Kod czasowy i czas trwania)
 • Set Frame Rate: Wybierz tę opcję, aby ręcznie określić liczbę klatek na sekundę. Ustawienia liczby klatek na sekundę znajdują się w sekcji Play > Video and Time > Timecode and Duration.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *