ABC programu Sibelius – 1.9 Otwieranie plików MusicXML

Wbudowany w program Sibelius konwerter plików MusicXML 3.0 umożliwia otwieranie plików MusicXML utworzonych w wielu aplikacjach muzycznych, w tym Finale w wersji 2003 i nowszych oraz SharpEye.

Celem konwertera plików jest zaoszczędzenie czasu, a nie przekonwertowanie każdego utworu tak, aby był identyczny z oryginałem.

Czym jest MusicXML?

MusicXML to format plików wymiany dla aplikacji do notacji nut. Zapewnia lepszy sposób przesyłania notacji między różnymi programami niż inne formaty, takie jak pliki MIDI.

Tworzenie plików MusicXML w Finale

Sposób tworzenia plików MusicXML w Finale zależy od używanej wersji Finale: * Finale 2006 lub nowszy: wybierz Plik > MusicXML > Eksportuj

Finale 2003, 2004 lub 2005 (tylko Windows): wybierz Plug-ins > MusicXML Export

W przypadku korzystania z Finale 2004 lub Finale 2005 w systemie macOS lub wersji wcześniejszej niż Finale 2003 w systemie Windows do eksportowania plików MusicXML wymagana jest osobna wtyczka Dolet, którą można nabyć na stronie www.recordare.com. Jeśli używasz Dolet, możesz wyeksportować plik MusicXML, wybierając Plug-ins > MusicXML > Export MusicXML.

Otwieranie pliku MusicXML

Pliki MusicXML mają zazwyczaj jedno z dwóch rozszerzeń: nieskompresowane pliki MusicXML mają rozszerzenie .xml, a skompresowane pliki MusicXML 2.0 lub nowsze mają rozszerzenie .mxl. Sibelius może otwierać pliki MusicXML z dowolnym rozszerzeniem.

Otwórz plik MusicXML tak jak zwykły plik Sibelius: po prostu wybierz File> Open (skrót Control+O lub Command+O), zlokalizuj plik i kliknij Open. Sibelius wyświetli okno dialogowe, pokazane poniżej, z następującymi opcjami:

  • Use page and staff size from MusicXML file jest domyślnie włączona, jeśli otwierany plik MusicXML jest w wersji 1.1 lub nowszej; nakazuje to programowi Sibelius podjęcie próby zachowania rozmiaru strony i pięciolinii pliku MusicXML. Po wyłączeniu tej opcji można ustawić rozmiar i orientację papieru dla zaimportowanego pliku MusicXML, a program Sibelius użyje domyślnego rozmiaru pięciolinii określonego przez house style wybrany poniżej w oknie dialogowym.
  • Use layout and formatting from MusicXML file jest również domyślnie włączona, jeśli plik MusicXML jest w wersji 1.1 lub nowszej; po jej włączeniu Sibelius będzie próbował zachować układ i formatowanie (np. odległości między pięcioliniami, podziały systemu i stron itp. Po wyłączeniu tej opcji Sibelius skutecznie odblokuje format wynikowej partytury, używając domyślnego układu i formatowania.
  • House style umożliwia zaimportowanie określonego stylu do wynikowej partytury; jeśli pozostawisz tę opcję niezmienioną, Sibelius użyje domyślnego stylu. W przypadku wybrania innego stylu należy pamiętać, że rozmiar strony i rozmiar pięciolinii określone w house style nie będą używane w wynikowej partyturze, chyba że zostanie wyłączona opcja Use page and staff size from MusicXML file.
  • Let Sibelius choose instruments nakazuje programowi Sibelius podjęcie próby automatycznej identyfikacji instrumentów w pliku MusicXML. Jeśli okaże się, że Sibelius tworzy niewłaściwe instrumenty, należy ponownie zaimportować plik i wyłączyć tę opcję, co spowoduje wyświetlenie następującego okna dialogowego po kliknięciu przycisku OK:
  • Instruments in file po lewej stronie pokazuje poszczególne głosy w pliku MusicXML
  • W kolejności, w jakiej pięciolinie są wyświetlane na liście Instruments in file, wybierz instrumenty Sibelius, których chcesz użyć dla każdego głosu (podobnie jak w oknie dialogowym Instrumenty); kliknij dwukrotnie instrument lub kliknij Add, aby dodać go do listy Instruments to create (Instrumenty do utworzenia) po prawej stronie okna dialogowego.
  • Gdy wszystkie głosy zostaną zmapowane na instrumenty Sibelius, przycisk OK stanie się aktywny; kliknij go, aby zakończyć otwieranie pliku.
  • Use instrument names from MusicXML file nakazuje programowi Sibelius ustawienie nazw instrumentów na początku systemów na nazwy określone w pliku MusicXML. Jeśli chcesz, aby Sibelius używał własnych domyślnych nazw instrumentów, wyłącz tę opcję.

Po ustawieniu żądanych opcji kliknij OK, a plik MusicXML zostanie zaimportowany. Następnie możesz sprawdzić i edytować plik w razie potrzeby.

Komunikaty ostrzegawcze

Niektóre pliki MusicXML mogą zawierać błędy, które będą wyświetlane w oknie dialogowym z listą każdego błędu i lokalizacją, w której wystąpił w otwieranym pliku. Każdy błąd może być jednego z trzech rodzajów:

Fatal errors (Błędy krytyczne)Jeśli plik nie jest prawidłowym XML, jest to błąd krytyczny i nie można go w ogóle otworzyć
* Validation errors (Błędy walidacji): jeśli plik jest prawidłowym XML, ale specyficzna składnia elementów MusicXML zawiera błędy lub niespójności, Sibelius spróbuje otworzyć plik, ale wynikowa partytura może zawierać nieoczekiwane problemy i należy postępować ostrożnie.
Warnings (Ostrzeżenia): walidator XML czasami zgłasza ostrzeżenia dotyczące plików XML podczas ich otwierania. Zwykle nie powinny one uniemożliwiać prawidłowego otwarcia pliku.

Importowanie plików MusicXML zapisanych w sekwencerze

Importer MusicXML w Sibeliusie jest zoptymalizowany, aby zapewnić najlepsze wyniki podczas otwierania plików MusicXML zapisanych bezpośrednio z Finale lub przy użyciu wtyczki Finale Dolet. W skrajnych przypadkach niektóre pliki MusicXML, zwłaszcza te utworzone w sekwencerach bez możliwości notacji, mogą w ogóle nie generować czytelnej notacji.

Obsługiwane wersje

Konwerter MusicXML w programie Sibelius jest oparty na formacie MusicXML 3.0. Pliki utworzone we wcześniejszych formatach MusicXML otwierają się poprawnie, pod warunkiem, że są prawidłowe. Pliki utworzone w przyszłych wersjach MusicXML również powinny zostać otwarte, choć nowe funkcje nie zostaną zaimportowane.

Sibelius może otwierać tylko pliki MusicXML, które używają DTD najwyższego poziomu partwise.dtd (definicja typu dokumentu). Jeśli plik korzysta z DTD timewise.dtd, konieczne będzie użycie XSLT do przekształcenia pliku timewise MusicXML w plik partwise MusicXML.

Konwersja wsadowa

Sibelius zawiera wtyczkę do konwersji całego folderu pełnego plików MusicXML jednocześnie. Aby jej użyć, wybierz kolejno opcje Home > Plug-ins > Batch Processing > Convert Folder of MusicXML Files. Sibelius konwertuje każdy plik MusicXML znaleziony w określonym folderze, zapisując każdy z nich jako partyturę Sibeliusa pod tą samą nazwą pliku, co oryginalny plik MusicXML.

Ograniczenia

Ograniczenia funkcji importu MusicXML w programie Sibelius podsumowano poniżej:

Funkcja
Artykulacje
Ograniczenia
Niektóre artykulacje mogą być umieszczone po niewłaściwej stronie nuty lub akordu. Elementy techniczne i ozdobniki nie są importowane.
Kreski taktoweJeśli różne pięciolinie mają jednocześnie różne typy kresek taktowych, Sibelius użyje typu kreski taktowej najwyższego głosu.
Niektóre pogrubione kreski taktowe nie są importowane.
Wiązania nutoweBelki podgrup nie są importowane.
Symbole akordówNiektóre symbole akordów mogą nie zostać zaimportowane (jeśli używają elementu funkcyjnego).
MusicXML określa, że wszystkie symbole akordów znajdują się tylko powyżej najwyższej pięciolinii w głosie.
Akordy neapolitańskie, włoskie, francuskie, niemieckie, pedałowe (pedał-punkt basowy) i tristanowskie są importowane jako akordy durowe.
Jeśli element funkcji nie występuje w elemencie harmonii, symbol akordu nie jest importowany.
KluczeSpecjalne klucze perkusyjne i tabulaturowe dostępne w MusicXML zostaną zastąpione najbliższym pasującym kluczem dostępnym w Sibelius.
MusicXML nie jest w stanie rozróżnić kluczy na początku lub na końcu taktu.
Nuty zapisane na dwóch pięcioliniach (np. zapis dla instr. klawiszowych)Pliki MusicXML, które używają wielu głosów na różnych pięcioliniach, mogą importować niektóre nuty na niewłaściwej pięciolinii. Pliki zawierające akordy z nutami na różnych pięcioliniach nie są importowane poprawnie.
Linie repetycjiPozycjonowanie końcowych linii repetycji może wymagać ręcznej regulacji po ich zaimportowaniu.
TonacjeDla elementu trybu rozpoznawane są tylko tryby durowe i molowe.
Jeśli brakuje elementu kwinty, oznaczenie tonacji zostanie zaimportowana jako atonalne. Inne elementy podrzędne oznaczenia tonacji (np. alteracje itd.) są ignorowane.
Jeśli głos ma więcej niż jedną pięciolinię, tonacje mogą zostać pominięte na jednej lub kilku z tych pięciolinii. Ozn. tonacji, które wypadają za kreskami taktowymi w niektórych innych programach do notacji nut, mogą wypadać za kreskami taktowymi w programie Sibelius.
UkładSibelius może używać tylko jednego rozmiaru strony dla całej importowanej partytury.
Obiekty, które są tylko graficznie przesunięte w pliku, mogą mieć wpływ na odtwarzanie w programie Sibelius.
SłowaŚmiech, buczenie, końcowa linia, końcowy akapit i elementy redakcyjne są ignorowane.
Oznaczenia metronomuZnaki metronomu zawierające 256-ki, 128-ki, 64-ki i długie nuty nie są importowane przez program Sibelius. Wszystkie znaczniki metronomu przyjmują domyślne pozycje programu Sibelius.
Importer XML odczytuje tylko znaczniki metronomu znajdujące się na górnej pięciolinii najwyższego głosu. Znaczniki metronomu mogą być zduplikowane, jeśli najwyższy głos w pliku ma więcej niż jeden takt.
OzdobnikiNiektóre ozdobniki nie będą importowane. Akordy, tryle i obiegniki są importowane.

Funkcja PauzyOgraniczenia
Dodatkowe pauzy wynikające z wielu głosów na tej samej pięciolinii są automatycznie usuwane, ale niektóre dodatkowe pauzy mogą nadal występować, np. w przejściach między pięcioliniami.
ŁukiAtrybut kontynuacji nie jest importowany.
Atrybuty pozycji i krzywej bezier’a nie są importowane. rozmieszczenie i orientacja nie są importowane.
SymboleSymbole nie są importowane.
PięciolinieZmiany typu pięciolinii nie są importowane.
Laski nutWartości lasek typu: brak i podwójna nie są importowane.
TekstNiektóre elementy tekstowe są importowane przez element dynamiki, ale żaden z atrybutów dynamiki nie jest importowany.
Określone elementy bas figury, takie jak nawiasy, elizje i rozszerzenia, nie są importowane.
Element dyrektywy nie jest importowany.
LigaturyElement ligatury jest całkowicie ignorowany; importowane są tylko ligatury określone wg elementu ligatury.
Atrybut numeru jest ignorowany.
Wszystkie wiązania są importowane jako wiązania pełne.
Atrybuty position, placement, orientation, bezier-offset, bezier-x i bezier-y nie są importowane.
Oznaczenia metrumSibelius nie zaimportuje złożonych oznaczeń metrum (np. 2/4 + 6/8), ale podziały taktowe występujące tylko w liczniku (np. 2+3/4) zostaną zaimportowane.
Elementy senza-misura nie są importowane.
Wartość atrybutu pojedynczej liczby dla symbolu nie jest importowana (jeśli jest obecna, jest importowana normalnie)Jeśli różne oznaczenia metrum występują jednocześnie na różnych pięcioliniach, Sibelius użyje metrum z najwyższej pięciolinii.
Podziały nieregularne (triole itd.)Niektóre wersje wtyczki Dolet dla Finale nie umieszczają elementów początkowych i końcowych n-toli we właściwym miejscu, co może powodować nieprawidłowy import podziałów.
Atrybuty podziałów: placement, position, show-type, show-number, bracket i line-shape nie są importowane.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *