ABC programu Sibelius cz. 3 –3.20 Wtyczki Composing Tools (Narzędzia kompozytorskie)

(Tylko Sibelius Ultimate)

12-Tone Matrix

Generuje 12-tonową matrycę z określonego wiersza tonacji (wiersza nut), który może być wprowadzony ręcznie do wtyczki lub pobrany z zaznaczenia dokonanego w bieżącej partyturze. Wybierz Note Input > Plug-ins > Composing Tools > 12-Tone Matrix. Pojawi się następujące okno dialogowe:

Aby wprowadzić wiersz ręcznie, wpisz klasy wysokości za pomocą liczb od 0 do 11, oddzielonych spacjami, w polu u góry, a następnie kliknij opcję Typed Row (Wpisany wiersz) (możesz myśleć o liczbach od 0 do 11 reprezentujących odpowiednio nuty od C do H). Aby odczytać wiersz z partytury, kliknij przycisk Score (Partytura).
Gdy opcja Adjust matrix so P0/I0 are first row and column jest włączona, wtyczka transponuje wiersz tak, aby pierwsza nuta wiersza miała klasę wysokości 0. Nie będzie to miało wpływu na odczyt wiersza z partytury.
Tabela zostanie wypełniona, aby pokazać wszystkie możliwe warianty wiersza. Pierwszy rząd, czytany od lewej do prawej, pokazuje rząd tonów podstawowych; czytanie go od prawej do lewej pokazuje wstecznie. Pierwsza kolumna, czytana od góry do dołu, pokazuje inwersję wiersza; czytanie jej od dołu do góry pokazuje inwersję wsteczną. Kolejne kolumny i wiersze pokazują te same informacje przy użyciu wszystkich możliwych permutacji rotacji.
Wtyczka może również notować wszystkie wygenerowane wiersze w notacji. Aby to zrobić, kliknij przycisk Rows in Notation (Wiersze w notacji).
Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Add Drum Pattern

Tworzy pięciolinię perkusyjną w partyturze i zapisuje wzór perkusyjny w jednym z 24 predefiniowanych stylów. Aby użyć wtyczki, wystarczy wybrać Note Input > Plug-ins > Composing Tools > Add Drum Patttern. (Nie ma potrzeby wcześniejszego tworzenia pięciolinii perkusyjnej). Pojawi się następujące okno dialogowe:

 • Wybierz styl z rozwijanej listy Style. Style dostępne na liście – które obejmują blues, rock, pop, jazz, muzykę latynoską i country – są odpowiednie dla oznaczenia metrum, więc nigdy nie otrzymasz wzoru perkusyjnego walca w 4/4 lub bluesowego shuffle w 3/4! Wszystkie wzory wskazują zalecane tempo, w którym brzmią najlepiej, więc dobrym pomysłem jest wybranie wzoru, który jest przeznaczony do tego samego rodzaju tempa, co twoja partytura.
 • Add metronome mark (Dodaj oznaczenie metronomu) tworzy znacznik metronomu na początku partytury (lub wybranego fragmentu, jeśli pracujesz nad częścią partytury), ustawiając tempo odtwarzania na zalecane tempo dla wybranego wzorca perkusyjnego.
 • Start with intro bar określa, czy wzorzec ma rozpoczynać się od wypełnienia wprowadzającego, prowadzącego do regularnego wzorca.
 • Fill/break bar every n bars pozwala wybrać, czy wzorzec ma zawierać wypełnienie lub pusty takt oraz jak często ma to robić.
 • End with outro bar określa, czy wtyczka ma zakończyć wzorzec jednym lub dwoma taktami kończącymi (w zależności od wzorca).

Po odpowiednim ustawieniu opcji kliknij przycisk OK. Pasek postępu pojawi się na kilka chwil, podczas gdy wtyczka będzie tworzyć wzór perkusyjny, a następnie będzie można go odtworzyć. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zmienić wzór, możesz po prostu wybrać Add Drum Pattern ponownie; istniejący wzór perkusji zostanie automatycznie usunięty i zastąpiony nowym.
Jeśli partytura używa różnych oznaczeń metrum, po wybraniu Add Drum Pattern pojawi się komunikat z prośbą o wybranie fragmentu w jednym oznaczeniu, a następnie spróbuj ponownie.
Wtyczka napisana przez Gunnara Hellquista.

Add Hit Point Staff

Dodaje pięciolinię perkusyjną na dole partytury z rytmicznymi główkami nut (X) w pozycji rytmicznej najbliższej lokalizacji każdego punktu szczytowego. Aby użyć wtyczki, wystarczy wybrać Note Input > Plug-ins > Composing Tools > Add Hit Point Staff.
Ułatwia to dostrzeżenie związku punktu z nutami. Sibelius dodaje nutę w odległości jednej szesnastki od lokalizacji każdego hit pointu. Jeśli zmienisz tempo partytury lub dodasz lub usuniesz punkty, możesz ponownie uruchomić wtyczkę, która zastąpi istniejące nuty nowymi.
Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Add Simple Harmony

Dodaje prostą harmonizację do fragmentu melodycznego wybranego w bieżącej partyturze.

 • Wybierz styl akompaniamentu z Chord style, który może być akordem blokowym, arpeggio lub basem Albertiego.
 • Wtyczka automatycznie wykryje tonację utworu, ale nie może wykryć względnych tonacji molowych, więc jeśli wyświetlana tonacja to, powiedzmy, G-dur zamiast e-moll, będziesz musiał ręcznie wybrać właściwą tonację.
 • Zmień Melody is in voice (melodię jest w głosie) w mało prawdopodobnym przypadku, gdy melodia, do której chcesz dodać harmonizację, nie jest w głosie 1.
 • Change chord pozwala ustawić tempo rytmu harmonicznego generowanego przez wtyczkę. Zazwyczaj najlepiej sprawdza się opcja Each beat group, ale jeśli zmiany harmonii są zbyt częste lub nieregularne, może się okazać, że wybranie opcji Each bar lub Each beat daje lepsze rezultaty.
 • Opcja Write harmony for pozwala wybrać instrument (fortepian lub gitarę), którego wtyczka ma użyć do harmonizacji. Później można oczywiście skopiować lub zaaranżować harmonię na inne instrumenty.
 • Force mid-range accompaniment (Wymuś akompaniament w średniej skali) może być przydatny, jeśli prosisz wtyczkę o harmonizację melodii, która obejmuje szczególnie duży zakres lub jeśli harmonizujesz melodię na instrumencie, który jest bardzo niski lub wysoki. Dzieje się tak, ponieważ bez włączonej tej opcji wygenerowana harmonizacja zostanie napisana w podobnej tessiturze do melodii, która jest harmonizowana. Więc jeśli harmonizujesz melodię na piccolo, prawdopodobnie skorzystasz z włączenia tej opcji, chyba że chcesz, aby pies sąsiada przybiegł.

  Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha, Andrew Davisa i Daniela Spreadbury’ego.

Draw Free Rhythm Barline

Tworzy kreskę taktową w miejscu wybranej nuty, skutecznie dzieląc takt w tym punkcie.
Pozwala to na pisanie nut bezpośrednio w programie Sibelius, bez konieczności myślenia o długościach taktów lub oznaczeniach metrum: wystarczy wprowadzić nuty, a gdy chcesz narysować kreskę taktową na końcu taktu, uruchom wtyczkę. Wtyczka narysuje kreski taktowe, obliczy odpowiednie metrum, a następnie przesunie znacznik wprowadzania nut gotowy do wprowadzenia kolejnej nuty.
Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przypisać skrót klawiaturowy do tej wtyczki, aby można było po prostu wpisać skrót, aby wstawić kreski taktowe podczas wprowadzania nut (1.30 Skróty klawiaturowe).
Aby użyć tej wtyczki:

 • Wybierz View > Document View > Panorama, aby przełączyć się na Panoramę.
 • Utwórz metrum 124/4, aby mieć dużo miejsca na pisanie. Upewnij się, że utworzyłeś dokładnie takt 124/4: jest to specjalna wartość, która informuje wtyczkę, że chcesz pisać swobodnie, a za każdym razem, gdy wywołasz wtyczkę, utworzy ona zupełnie nowy takt 124/4, w którym możesz pisać.
  do pisania.
 • Teraz zacznij wprowadzać nuty w normalny sposób.
 • Kiedy chcesz wstawić kreski taktowe, bez odznaczania ostatniej wprowadzonej nuty, po prostu wpisz skrót klawiaturowy przypisany do tej wtyczki lub wybierz Note Input > Plug-ins >
  Composing Tools > Draw Free Rhythm Barline
  .
 • Po ostatniej wprowadzonej nucie wstawiane są kreski taktowe, a na początku taktu tworzone jest odpowiednie oznaczenie metrum..
 • Znacznik wprowadzania nut jest przenoszony na początek nowego taktu, dzięki czemu można kontynuować wprowadzanie nut.

Należy pamiętać, że wtyczka nie może narysować kreski taktowej w połowie wprowadzanego podziału nieregularnego np. trioli: jeśli spróbujesz, kreska taktowa zostanie dodana po podziale.

Wtyczka stara się wybrać sensowne metrum dla każdego taktu, w oparciu o wartości nut użyte w takcie; można oczywiście zmienić to oznaczenie w zwykły sposób, jeśli chcesz. Jeśli wolisz, aby wtyczka w ogóle nie dodawała metrum, uruchom wtyczkę bez zaznaczenia w partyturze, a w wyświetlonym oknie dialogowym ustaw opcję Use time signatures na No.
Wtyczki można również użyć do dodania kresek taktowych do istniejącego długiego, nieregularnego taktu: wystarczy wybrać nutę, po której ma zostać wstawiona kreska taktowa i uruchomić wtyczkę. Wtyczka wstawi kreski taktowe w tej pozycji rytmicznej na wszystkich pięcioliniach w systemie, a nawet może podzielić podziały nieregularne na innych pięcioliniach po obu stronach nowej kreski taktowej.
Wtyczka napisana przez Neila Sandsa.

Fit Selection to Time

Zmienia tempo wybranego fragmentu w celu zakończenia go w określonym czasie lub trwania przez określony czas.
Aby uruchomić wtyczkę, zaznacz nuty, których czas trwania chcesz zmienić i wybierz Note Input > Plug-ins > Composing Tools > Fit Selection to Time. Pojawi się proste okno dialogowe, pozwalające wybrać, czy chcesz określić nowy czas zakończenia, czy nowy czas trwania. Wtyczka wstawi zmianę tempa na początku zaznaczenia, aby upewnić się, że pasuje ono do określonego czasu zakończenia lub czasu trwania.
Alternatywnie można wybrać istniejący punkt szczytowy (Hit point) z listy Time of selected hit point ; wtyczka wstawi zmianę tempa, aby przenieść punkt na koniec zaznaczenia.
Wtyczka usuwa istniejące znaczniki metronomu w zaznaczeniu, ale jeśli chcesz stopniowej zmiany tempa, możesz utworzyć linie rit./accel. odpowiednio przed uruchomieniem wtyczki, która je wykorzysta.
Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Insert Note or Rest

umożliwia wstawienie nuty lub pauzy przed, zmianę wartości lub usunięcie istniejącej nuty, akordu lub pauzy, a także przesunięcie następujących po nich nut o odpowiednią wartość.
Aby użyć wtyczki, zaznacz nutę, akord lub pauzę, przed którą chcesz wstawić nutę lub pauzę, lub której wartość chcesz zmienić, lub którą chcesz usunąć, a następnie wybierz polecenie Note Input > Plug-ins > Composing Tools > Insert Note or Rest. Zostanie wyświetlone okno dialogowe:

Okno dialogowe zawiera trzy kolumny przycisków reprezentujących wartości nut, z nagłówkami Change duration (Zmień wartość), Insert note (Wstaw nutę) i Insert rest (Wstaw pauzę). Wystarczy kliknąć wartość nuty w kolumnie odpowiadającej akcji, którą ma wykonać wtyczka; okno dialogowe zostanie zamknięte, a edycja zostanie wykonana w partyturze.
W przypadku wybrania opcji Insert note, wstawiana nuta otrzymuje wysokość nuty wybranej przed uruchomieniem wtyczki (lub dolnej nuty wybranego akordu) i pozostaje zaznaczona, dzięki czemu można natychmiast zmienić jej wysokość.
Kolumna Change duration ma trzy dodatkowe przyciski: Remove rhythm dot (Usuń kropkę rytm.), Add rhythm dot (Dodaj kropkę) i Add double dot (Dodaj podwójną kropkę). Ich działanie jest dość oczywiste, z wyjątkiem tego, że jeśli chcesz wstawić nutę z kropką, musisz to zrobić w dwóch etapach: najpierw wstaw podstawową wartość, a następnie uruchom wtyczkę ponownie, aby dodać kropkę.
Aby usunąć wybraną nutę, akord lub pauzę, kliknij przycisk Delete Note or Rest (Usuń nutę lub pauzę).
Shift to Next Bar przenosi wybraną nutę, akord lub pauzę i następujące po niej nuty na początek następnego taktu.
Domyślnie zmiany wprowadzone przez wtyczkę będą miały wpływ na wszystkie takty aż do następnego pustego taktu, który wtyczka uważa za naturalny punkt zatrzymania. Można to zmienić, ustawiając ręczny punkt zatrzymania: wybierz nutę, akord lub pauzę, uruchom wtyczkę i kliknij przycisk Set 'Stop’ Bar. Jest to przydatne, jeśli wiesz, że chcesz wykonać jedną lub więcej edycji nut w jednym obszarze, ale zdecydowanie nie chcesz, aby miało to wpływ na kolejne takty. Aby usunąć ręczny punkt zatrzymania, należy ponownie uruchomić wtyczkę (z zaznaczoną dowolną nutą) i wybrać opcję Delete all 'Stops’.
Opcja Automatically defragment notes and check rests (slower) (Automatycznie defragmentuj nuty i sprawdzaj pauzy (wolniej)) stara się zachować jak najprostsze wartości nut i pauz generowane przez operacje edycji ułatwiane przez wtyczkę, dlatego zaleca się pozostawienie jej włączonej. Jednak nadal może się okazać, że skończysz z niekonwencjonalnymi sposobami reprezentowania wartości i może się okazać, że użycie jednej lub więcej wtyczek Simplify Notation jest przydatne po użyciu wtyczek Insert Note lub Rest- 3.22 Simplify Notation Plug-ins (tylko Sibelius Ultimate).
Wtyczkę tę można włączyć podczas wprowadzania i edycji nut w najbardziej płynny sposób, przypisując do niej skrót klawiaturowy – 1.30 Skróty klawiaturowe.
Wtyczka napisana przez Horsta Kuegelgen’a.

Show Handbells Required

Ta wtyczka, odpowiednia tylko dla partytur zawierających nuty dla zespołu dzwonków ręcznych, doda pięciolinię na początku partytury pokazujący wszystkie dzwonki ręczne wymagane do wykonania utworu. Aby użyć wtyczki, wybierz Note Input > Plug-ins > Composing Tools > Show Handbells Required. Po uruchomieniu wtyczki może okazać się konieczne usunięcie pauz lub kluczy w takcie utworzonym przez wtyczkę.
Wtyczka napisana przez Neila Sandsa.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *