ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.21 Wtyczki Notes i Rests (Nuty i pauzy)

(Tylko Sibelius Ultimate)

Apply Shape Notes (Zmień kształt nut)

Zmienia główki nut zgodnie z ich wysokością, aby użyć konwencji 4-nutowej lub 7-nutowej.

Aby skorzystać z wtyczki, wystarczy wybrać Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Apply Shape Notes; wybrać preferowaną konwencję kształtu nut i kliknąć OK. Jeśli następnie chcesz powrócić do zwykłej notacji z normalnymi główkami nut, uruchom wtyczkę ponownie i wybierz opcję Restore normal noteheads.

Boomwhackers® Note Colors

Wtyczka ta koloruje nuty zgodnie ze schematem kolorystycznym strojonych tub perkusyjnych Boomwhackers® (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.boomwhackers.com). Aby użyć wtyczki, wybierz kolejno Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Boomwhackers Note Colors, zaznacz przycisk radiowy Apply Boomwhacker colors i kliknij przycisk OK. Sibelius zmieni kolor wszystkich nut w partyturze.

Aby przywrócić oryginalne kolory notatek, uruchom wtyczkę ponownie, wybierz Reset to default colors i kliknij OK.

Color Pitches (koloruj nuty wg wysokości)

Ta wtyczka koloruje nuty zgodnie z ich wysokością, co jest konwencją używaną czasami w nutach edukacyjnych. Aby użyć tej wtyczki, wybierz fragment, w którym chcesz zmienić kolor nut (lub nie zaznaczaj nic, jeśli chcesz, aby operacja dotyczyła całej partytury) i wybierz Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Color Pitches. Pojawi się proste okno dialogowe, w którym można wybrać kolor dla każdego z dwunastu dźwięków skali chromatycznej. Po dokonaniu wyboru kliknij OK, a kolory zostaną zastosowane do nut w zaznaczeniu.

Convert Simple Time to Compound Time (konwertuj metrum proste do złożonego)

Przepisuje fragmenty w metrum 4/4, 3/4 itd. jako 12/8, 9/8 itd., podwajając długość nieparzystych ósemek w każdym takcie. (Wyjątkiem od tej reguły jest to, że triole ósemkowe, ćwierćnuty i półnuty są proste).

Aby użyć tej wtyczki, wybierz fragment, który chcesz przekonwertować i wybierz Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Convert Simple Time to Compound Time. Przed uruchomieniem tej wtyczki istnieje możliwość uruchomienia wtyczki Straighten Written-Out Swing (patrz poniżej), która powoduje przekształcenie swingu z nutami z kropką na złożone metrum.

Jeśli w wybranym fragmencie nie ma oznaczenia metrum, wtyczka przyjmie, że jest to 4/4.

Przekonwertowana notacja jest dodawana do partytury na końcu zaznaczenia. Jeśli podział niereg. nie został przekonwertowany, do partytury dodawane jest ostrzeżenie tekstowe wskazujące numer taktu, który zawierał oryginalną n-tolę, dzięki czemu można ją poprawić. Wtyczka kopiuje tylko nuty: artykulacje, linie, specjalne kreski taktowe, teksty itp. nie zostaną skopiowane, więc będziesz musiał je skopiować lub ponownie utworzyć po uruchomieniu wtyczki.

Copy Articulations and Slurs (kopiuj artykulacje i łuki)

Wtyczka ta umożliwia kopiowanie artykulacji i łuków z jednej frazy muzycznej do innych o tym samym lub podobnym rytmie. Aby użyć tej wtyczki:

 • Najpierw skopiuj artykulacje i łuki, które chcesz skopiować do schowka, zaznaczając frazę, której artykulacje i łuki chcesz skopiować jako fragment, a następnie wybierz opcję Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C).
 • Jeśli chcesz wkleić te artykulacje i łuki do określonego fragmentu partytury, wybierz go teraz. Możesz skopiować artykulacje i łuki do wielu fraz jednocześnie, umieszczając je wszystkie w wybranym fragmencie. (Nie musisz dokładnie określać początku, końca i pięciolinii w danym fragmencie, ponieważ artykulacje i łuki zostaną skopiowane tylko do tych fraz, które pasują do oryginalnego rytmu).
 • Następnie wybierz Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Copy Articulations and Slurs.
 • Upewnij się, że pola wyboru Copy articulations i Copy slurs są zaznaczone zgodnie z tym, co chcesz skopiować.
 • Jeśli chcesz, aby wtyczka usunęła wszelkie istniejące artykulacje z nut, do których ma skopiować artykulacje, wybierz opcję Replace existing articulations.
 • Jeśli chcesz skopiować artykulacje i łuki do fragmentów o wartościach nutowych, które są podwójne lub połówkowe w stosunku do oryginalnego zaznaczenia, wybierz opcję Also copy to augmentations and diminutions.
 • Pod Destination options, wybierz odpowiednie opcje:
  • Copy to selection powieli skopiowane artykulacje i łuki do wybranego fragmentu.
  • Copy to selection with fuzzy Dopasowanie pozwala, aby fragment docelowy był mniej dokładnie dopasowany rytmicznie niż fragment źródłowy; na przykład, jeśli fragment źródłowy ma artykulacje na czterech ćwierćnutach po kolei, a fragment docelowy składa się z ośmiu ósemek po kolei, z zaznaczoną tą opcją, wtyczka skopiuje artykulacje do pierwszej z każdej pary ósemek w miejscu docelowym, nawet jeśli dopasowanie jest niedokładne.
  • Copy to whole score powieli skopiowane artykulacje i łuki do fragmentów, które pasują dokładnie do całej partytury.
 • Kliknij OK.
  Wtyczka skopiuje artykulacje i łuki z oryginalnej frazy do wszystkich pasujących fraz w kolejnym zaznaczeniu.

Divide Durations (podziel wartości)

Dzieli wybrane nuty i akordy, pauzy lub pauzy całotaktowe na mniejsze części. Podzielone nuty mogą być połączone ze sobą ligaturą lub pozostawione oddzielnie, a także istnieje opcja pomijania nut lub akordów, które inicjują powiązanie (akord zostanie pominięty, jeśli jakakolwiek nuta w akordzie zainicjuje ligaturę). Nie ma niezawodnego sposobu na określenie, na której nucie kończy się ligatura, więc nuty „połączone ligaturą” będą przetwarzane. Nuty lub pauzy w podziałach nieregularnych mogą być dzielone. Wtyczka umożliwia filtrowanie pod kątem określonej wartości lub zakresu wartości.

Aby użyć tej wtyczki, zaznacz fragment nut, akordów lub pauz, które mają zostać podzielone, a następnie wybierz kolejno Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Divide Durations. Zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe:

Istnieje kilka opcji podziału wartości nut:

 • Pierwszym z nich jest podzielenie ich na parzystą liczbę równej wielkości części; zazwyczaj można podzielić nutę lub pauzę na dwie części. Aby to zrobić, wybierz opcję Divide durations by i wybierz 2, 3, 4, 8 lub 16. W ten sposób można podzielić półnuty na dwie ćwierćnuty lub półnuty z kropką na dwie ćwierćnuty z kropką. (Jeśli podzielisz przez trzy, często otrzymasz triolę, choć możesz podzielić nutę z kropką na trzy bez podziałów niereg.).
 • Drugim sposobem jest określenie bazowej wartości, która ma zostać podzielona, poprzez wybranie opcji Make durations multiples of, a następnie wybranie wartości z menu poniżej. Można określić bazową wartość większą niż połowa wartości źródłowej nuty lub pauzy, w którym to przypadku zostanie ona podzielona na tyle wystąpień bazowej wartości, na ile to możliwe, a wszystko, co pozostanie, zostanie zapisane jako oddzielna nuta lub pauza. (Jeśli nuta, akord lub pauza ma taką samą lub mniejszą wartość niż wartość podstawowy, to nie zostanie ona zmieniona).
 • Można również wybrać unfold „rozłożenie” nutz kropką lub nut z pojedynczymi tremolami: Rozwijanie rytmów z pojedynczą kropką zastąpi dowolną nutę lub pauzę z pojedynczą kropką trzema nutami o czasie trwania równym połowie oryginalnej nuty, więc półnuta z kropką stanie się trzema ćwierćnutami, a ćwierćnuta z kropką stanie się trzema ósemkami Rozwijanie mierzonych pojedynczych tremolo zastąpi nuty z jednym lub dwoma ukośnikami tremolo na laskach odpowiednią liczbą nut bez ukośników.

Opcje po prawej stronie okna dialogowego pozwalają określić zakres wartości, na których będzie działać wtyczka. Możesz wybrać, czy chcesz Divide notes and chords (dzielić nuty i akordy), Divide rests (dzielić pauzy) lub Divide bar rests (dzielić pauzy całotaktowe) niezależnie od siebie.
Jeśli chcesz postępować zgodnie z konwencją, zgodnie z którą mocne miary taktu zawsze mają nutę rozpoczynającą się w tym miejscu, nawet jeśli oznacza to utworzenie ligatury na poprzedniej nucie, użyj opcji Make durations multiples of i wybierz wartość mocnej miary taktu (np. półnuta w 4/4) i włącz opcję Tie divided notes (Łącz ligaturą podzielone nuty).

Make Pitches Constant (Ustaw stałą wysokość nut)

Ustawia wszystkie nuty w zaznaczeniu na tę samą wysokość, opcjonalnie zmieniając używany typ główki nut i wypełniając takt nutami w innym głosie (np. w celu wypełnienia taktu ukośnikami, pokazując jednocześnie określony rytm, który wykonawcy mogą chcieć wykonać). Na przykład, wtyczka ta może przekształcić takt po lewej stronie w takt po prawej stronie za pomocą zaledwie kilku kliknięć:

Aby użyć tej wtyczki, zaznacz fragment z nutami o różnej wysokości, który ma być stały, a następnie wybierz Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Make Pitches Constant. Pojawi się okno dialogowe podzielone na dwie części:

 • Górna połowa okna dialogowego modyfikuje istniejące nuty. Określ głos nut, które chcesz transponować, a jeśli chcesz również zmienić główki nut, ustaw żądany typ główki. Opcja Move rests with notes (Przenieś pauzy z nutami) przenosi wszystkie pauzy we fragmencie w pionie, aby dopasować je do wysokości transponowanych nut.
 • Dolna połowa okna dialogowego umożliwia dodawanie nowych nut do innego głosu w tym samym fragmencie; jest to szczególnie przydatne do tworzenia notacji z ukośnymi kreskami (notacja rytmiczna). Wybierz głos, który ma zostać użyty dla nowych nut (upewniając się, że różni się on od głosu nut, które chcesz transponować), ustaw wysokość dźwięku, typ główki nut i wartość nuty, a następnie kliknij OK.

Paste Into Voice (Wklej do głosu)

Wkleja fragment nut skopiowany do schowka do wybranego fragmentu, używając określonego głosu – patrz Kopiowanie z jednego głosu do drugiego.

Remove Dangling Ties (Usuń zawieszone ligatury)

Czasami nuta będzie brzmiała w nieskończoność podczas odtwarzania, jeśli nieumyślnie użyłeś ligatury, gdy chciałeś użyć łuku; ta wtyczka sprawdza partyturę pod kątem nut z ligaturami, które pozostają ” zawieszone ” – innymi słowy, nie są powiązane z kolejną nutą. Aby użyć wtyczki, wybierz fragment, który chcesz poprawić i wybierz Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Remove Dangling Ties.

Split Dotted Quarter Rests

W złożonych oznaczeniach metrum, takich jak 6/8, Sibelius zanotuje pauzę o wartości połowy taktu jako, powiedzmy, pauzę ćwierćnutową z kropką, co jest nowoczesną konwencją. Niektórym muzykom łatwiej jest odczytać te pauzy, jeśli są one podzielone na oddzielne pauzy ćwierćnutowe i ósemkowe. Ta wtyczka automatycznie zastępuje takie pauzy w następujący sposób:

Przed oraz po zastosowaniu wtyczki

Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz fragment, w którym chcesz podzielić pauzy i wybierz Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Split Dotted Quarter Rests. Fragment może oczywiście zawierać nuty, które zostaną pozostawione bez zmian.

Straighten Written-Out Swing (Uprość zapisany swing)

Konwertuje zapisany rytm swingowy na równe ósemki.

Aby użyć wtyczki, zaznacz fragment, który chcesz przekonwertować i wybierz Note Input > Plug-ins > Notes and Rests > Straighten Written-Out Swing. Dostępna jest opcja dodania tekstu Tempo Swing do przerobionego fragmentu.

Należy pamiętać, że przepisany fragment straci artykulacje; słowa nie są przepisywane i mogą znaleźć się w niewłaściwej pozycji w takcie. Inne elementy, które były ustawione zgodnie z oryginalnym rytmem, mogą również wymagać ręcznego dostosowania.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl