ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.8 Playback dictionary (słownik odtwarzania)

(Tylko Sibelius Ultimate)

6.1 Praca z odtwarzaniem, komunikaty MIDI, SoundWorld.
Podczas odtwarzania Sibelius odczytuje i interpretuje nie tylko tekst (taki jak ff, pizzicato i legato), ale także wiele innych oznaczeń w partyturze, w tym linie (np. przenośniki oktawowe, łuki, tryle, oznaczenia pedalizacji), artykulacje (np. staccato, tenuto, akcent) i symbole.
Chociaż zwykle nie ma takiej potrzeby, można zmodyfikować dokładny wpływ tych oznaczeń na odtwarzanie za pomocą okna dialogowego Sibelius Play > Interpretation > Dictionary, a nawet dodać własne oznaczenia do słownika. Okno dialogowe ma sześć stron, z których każda dotyczy innego rodzaju elementu, który może wpływać na odtwarzanie:

 • Staff Text (tekst pięciolinii), dla instrukcji odtwarzania, które mają zastosowanie tylko do pojedynczej pięciolinii, np. ff, legato.
 •  System Text (tekst systemowy), dla instrukcji, które mają zastosowanie do wszystkich instrumentów, np. Fast, Swing, Adagio.
 • Staff Lines (Linie pięciolinii), dla linii, które mają zastosowanie do pojedynczej pięciolinii, np. tryle, przenośniki oktawowe (8va), łuki, oznaczania < i >.
 • Articulations (Artykulacje), np. staccato, tenuto. Zauważ, że jednonutowe tremolo i buzz rolls są również wyszczególnione na tej stronie.
 • Noteheads (główki nut), dla efektów wytwarzanych przez główki nut, np. flażolety, nuty duchy.
 • Symbols (Symbole), np. ozdobniki, cezury, znaki oddechu, scoops, falls, pałki perkusyjne.
  Każda z tych stron została szczegółowo opisana poniżej.

Zakładka Staff Text

Words (Słowa) są wyświetlane po lewej stronie okna dialogowego. Można zmienić kolejność słów na liście, klikając przyciski Up (W górę) i Down (W dół); chociaż nie ma to wpływu na sposób, w jaki Sibelius obsługuje je podczas odtwarzania, przydatna jest możliwość dodawania słów w kolejności alfabetycznej, a w każdym razie możesz być w stanie czerpać pewne ograniczone korzyści z klikania tych przycisków.
Aby edytować słowo, kliknij Rename (Zmień nazwę), co spowoduje wyświetlenie prostego okna dialogowego, w którym można zmienić tekst. Aby dodać nowe słowo, wybierz słowo, które ma podobny efekt do tego, które chcesz utworzyć, i kliknij przycisk New (Nowy), co spowoduje wyświetlenie prostego okna dialogowego, w którym można określić nowe słowo. Aby utworzyć kopię istniejącego słowa, kliknij Duplicate (Duplikuj). Aby całkowicie usunąć słowo, kliknij przycisk Delete (Usuń).
Każde słowo może mieć również ustawioną kombinację następujących opcji:

 • Case sensitive (Rozróżnianie wielkości liter): w większości przypadków nie chcesz, aby słowo było traktowane jako rozróżniające wielkość liter (np. chcesz, aby „swing”, „Swing” i „SWING” były równoważne), więc zwykle powinno być wyłączone.
 • Whole word (Całe słowo) oznacza, że słowo nie jest skrótem. Jednak większość terminów muzycznych można skracać, więc często wyłącza się tę opcję. Na przykład, Sibelius zmieni dźwięk strun na pizzicato, gdy napotka dowolne słowo zaczynające się od liter „pizz”, więc „pizz”, „pizz.” (z kropką) i „pizzicato” dadzą ten sam efekt. („pizza” również będzie działać, ale jest mało prawdopodobne, aby wystąpiła w partyturze.) Nie umieszczaj kropki (kropki) na końcu słowa w tym oknie dialogowym, jeśli jest to skrót. Jeśli słowo nie jest skrótem, włącz tę opcję.
 • Regular expressions (Wyrażenia regularne) umożliwiają zaawansowane dopasowywanie wzorców wewnątrz ciągów tekstowych, ale nie są przeznaczone dla osób o słabym sercu. Zwykle nigdy nie będziesz musiał włączać wyrażeń regularnych, ale jeśli jesteś ciekawy, zobacz Wyrażenia regularne.

Aby określić efekt odtwarzania określonego słowa, zaznacz je, a następnie wybierz typ efektu z listy po prawej stronie. Grupa Effect Values (Wartości efektu) poniżej zostanie zaktualizowana, aby pokazać, co można zmienić dla każdego typu efektu:

 • Control change ustawia kontroler MIDI na określoną wartość:
  • MIDI controller (Kontroler MIDI) określa numer kontrolera MIDI, który ma zostać zmieniony (np. kontroler 1 to modulacja, kontroler 64 to pedał sustain, kontroler 91 to pogłos, itd.)
  • Controller value (Wartość kontrolera) określa wartość, na jaką ma zostać ustawiony wybrany kontroler MIDI; 0 to wartość minimalna, a 127 to wartość maksymalna.
 • Dynamic pozwala zmienić dominującą dynamikę; jest to efekt używany dla tekstu takiego jak mf,
  ff i loud:
  • Dynamic określa głośność, z jaką powinna być odtwarzane następujące nuty, używając zakresu od 0 do 127. W zależności od urządzenia odtwarzającego, może to być odtwarzane przy użyciu Velocity nut, ekspresji MIDI (kontroler 11), modulacji (kontroler 1) lub czegoś innego.
  • Attack określa ostrość ataku nut przy tej dynamice, używając zakresu od 0 do 127. W zależności od urządzenia odtwarzającego może to mieć efekt dźwiękowy lub nie.
  • Sound ID Zmiana ID dźwięku umożliwia określenie opcjonalnej zmiany ID dźwięku oprócz zmiany dynamiki; patrz Zmiany ID dźwięku.
 • Dynamic change (Zmiana dynamiki) umożliwia zmianę dynamiki dla jednej nuty lub dla wielu nut, w odniesieniu do bieżącej dynamiki (zamiast ustawiania jej na poziomie bezwzględnym, jak robi to Dynamic):
  • Dynamic n% of current dynamic pozwala określić zmianę dynamiki w procentach obowiązującej dynamiki.
  • Attack n% of current attack pozwala określić zmianę ataku w procentach dominującego ataku.
  • Sound ID change – Zmiana ID dźwięku pozwala określić opcjonalną zmianę ID dźwięku oprócz zmiany dynamiki; zob. Zmiany ID dźwięku.
  • Change for (Zmiana dla) to lista zawierająca dwie opcje, albo one note only (tylko jedną nutę)
   (co oznacza, że dynamika wpływa tylko na nutę, do której dołączona jest instrukcja tekstowa) lub all subsequent notes (wszystkie kolejne nuty) (co oznacza, że zmiana „działa” do momentu napotkania następnej dynamiki).
 • Dynamic envelope (Obwiednia dynamiczna) jest przeznaczona dla efektów, w których dynamika wzrasta i maleje w czasie, np. sfz lub fp:
  • Initial dynamic (Początkowa dynamika) określa dynamikę na początku nuty.
  • Decay (Zanik) określa czas, w którym dynamika powraca do pierwotnego poziomu lub do opcjonalnej dynamiki końcowej, wyrażonej jako procent długości nuty.
  • End dynamic (Dynamika końcowa) opcjonalnie określa dynamikę na końcu nuty.
 • Program change (Zmiana programu) umożliwia zmianę numeru programu MIDI w celu zmiany dźwięku używanego przez daną nutę. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy używać tego mechanizmu: należy użyć zmiany instrumentu (2.4 Instrumenty) lub zmiany identyfikatora dźwięku (patrz poniżej). Ale jeśli masz dobry powód, aby go użyć:
  • Program określa numer programu, używając zakresu od 0 do 127.
  • Send bank change (Wyślij zmianę banku) pozwala wybrać, czy komunikat zmiany banku MIDI ma być wysyłany oprócz zmiany programu. Po włączeniu tej opcji, włączone zostaną opcje Bank High i Bank Low.
  • Bank High i Bank Low pozwalają ustawić najbardziej znaczące („wysokie”) i najmniej znaczące („niskie”) bity wymagane do zmiany banku MIDI.
 • Sound ID change (Zmiana ID dźwięku) umożliwia dodawanie lub usuwanie technik z bieżącego dźwięku. Można wybrać jeden lub więcej elementów ID dźwięku z menu – patrz Zmiany ID dźwięku.
 • Rhythmic Feel umożliwia zmianę i dostrojenie efektu odczucia rytmu podczas odtwarzania partytury.
  Na stronie Staff Text ustawienia Rhythmic Feel mają zastosowanie tylko do poszczególnych pięciolinii, na przykład do pięciolinii solisty lub perkusji. Odczucie rytmiczne dołączone do pięciolinii wprowadzone w tekście pięciolinii (takim jak tekst Technique) będzie miało pierwszeństwo przed odczuciem rytmicznym dla całego systemu wprowadzonym w tekście systemowym (takim jak tekst Tempo).

Zakładka System Text 

Strona System Text (Tekst systemowy) ma podobne elementy sterujące jak strona Staff Text, ale typy efektów są różne:

 • Metronom służy do określania znaczenia znaków po lewej stronie znaku równości w oznaczeniu metronomu. Na przykład, w znaku metronomu „q= 120”, ćwierćnuta jest w rzeczywistości literą „q” w czcionkach muzycznych Sibeliusa, więc q = jest zdefiniowane do użycia efektu metronomu i jest ustawione na 1 miarę (ćwierćnuta). Podobnie w „e = 160” ósemka jest literą „e”, więc e = jest zdefiniowane jako oznaczające 0,5 miary (ćwierćnuty). Jednakże, ponieważ wszystkie standardowe czasy trwania nut (w tym kropek) są zdefiniowane dla ciebie, nigdy nie będziesz musiał konfigurować więcej słów Metronomu – chyba że wymyślisz nowe czasy trwania nut.
 • Repeat (Repetycje) jest używane do określenia rodzaju efektu, jaki słowo powinno mieć na odtwarzanie powtarzających się sekcji w partyturze. Na przykład słowo zdefiniowane jako mające efekt Repeat D.C. al Coda spowoduje, że Sibelius przeskoczy do początku partytury i będzie odtwarzał, aż znajdzie słowo zdefiniowane jako mające efekt Repeat To Coda, co z kolei spowoduje, że Sibelius przeskoczy do miejsca w partyturze, w którym znajdzie słowo zdefiniowane jako mające efekt Repeat Coda, oznaczające początek samej kody. Powtarzane słowa są jedynymi predefiniowanymi słowami, które mogą korzystać z opcji Wyrażenia regularne – patrz Wyrażenia regularne. Podobnie jak w przypadku słów metronomu, nie trzeba konfigurować żadnych powtarzanych słów, ponieważ wszystkie typowe słowa są już skonfigurowane. Więcej informacji na temat sposobu odtwarzania powtórzeń przez program Sibelius można znaleźć w punkcie 6.9 Powtórzenia.
 • Rhythmic Feel zmienia ustawienia rytmu partytury w określonym punkcie, w którym napotkano słowo. Więcej informacji o słowach rytmicznych można znaleźć w punkcie 6.7 Wykonanie.
  Można dostosować efekt każdego z wbudowanych w Sibelius rytmów (swing, nuty inègales, walc itp.) lub zaprojektować własny od podstaw. Efekty rytmiczne wprowadzone w tekście systemowym mają zastosowanie do wszystkich instrumentów w systemie.
  Wybierz Rhythmic Feel z menu Effect u góry strony, a zobaczysz następujące elementy sterujące:.
 • Opcja Shift all notes by n ticks (Przesuń wszystkie nuty o n ticks) pozwala na przesunięcie rytmu przed rytm (wartości dodatnie) lub cofnięcie za rytm (wartości ujemne). Zwykle ustawia się tutaj wartość tylko dla rytmu przeznaczonego do zastosowania do pojedynczej pięciolinii: na przykład w niektórych idiomach można chcieć, aby pięciolinia zestawu perkusyjnego wyprzedzała rytm o 8-16 tików; podobnie można chcieć, aby solista pozostawał w tyle za rytmem o podobną wartość. (Sibelius ma w tym celu wstępnie zdefiniowane wyczucia rytmiczne: wpisz ahead of the beat „przed miarą” lub behind the beat „za miarą” w tekście Technique dołączonym do odpowiedniej sztabki).
  • Adjust quarter/eighth/sixteenth subdivisions of the beat (Dostosuj podziały ćwierćnuty/ósemki/szesnastki na miarze) określa, która wartość nutowa powinna zostać dostosowana w rytmie. Na przykład, dla rytmu swingowego, typowe są następujące ustawienia – ósemki; dla rytmu walca zazwyczaj wybiera się ćwierćnuty.
  • Menu Smaller note values (Mniejsze wartości nut) określa, w jaki sposób Sibelius powinien obsługiwać krótsze nuty na przykład, co powinien zrobić z szesnastkami i krótszymi nutami w stylu swing. Dostępne opcje to: unchanged (bez zmian) (krótsze nuty są odtwarzane bez dostosowania rytmicznego lub dynamicznego); double-time (z podwójnym czasem) (krótsze nuty są odtwarzane z takimi samymi dostosowaniami, jak określone dla głównej wartości nuty, ale proporcje są zmniejszane o połowę, ponieważ czas trwania nuty zmniejsza się o połowę); i proportional (proporcjonalnie) (krótsze nuty są dostosowywane bezpośrednio proporcjonalnie do ich położenia względem głównej wartości nuty). Ta ostatnia opcja została wprowadzona głównie ze względu na kompatybilność wsteczną, jednak może ona powodować ogólnie niepożądane zjawisko szesnastek odtwarzanych nierównomiernie we fragmentach z swingowanymi ósemkami.
  • Kontrolki First subdivision, Second subdivision i opcjonalnie Third subdivision (przydatne w przypadku trzech prostych lub złożonych oznaczeń metrum, takich jak waltz-time lub shuffle) określają rzeczywistą regulację rytmiczną i dynamiczną. Na przykład w metrum swingowym dla par ósemek (łącznie 256 ticks, ponieważ każda ósemka trwa 128 ticks), można wydłużyć Swing (ticks) dla pierwszego podziału do 160 ticks, co automatycznie zmniejszy Swing (ticks) dla drugiego podziału do 96 ticks, a także można określić niewielki nacisk dynamiczny dla drugiego podziału do 105%.
 • Słowa Rit./Accel. umożliwiają określenie rytmu lub przyspieszenia, choć zaleca się korzystanie z linii przeznaczonych do tego celu, ponieważ zapewniają one większą kontrolę – patrz Rit./Accel…. Jeśli zdecydujesz, że chcesz zdefiniować słowo Rit./Accel., ustaw Scale tempo to n% aktualnego tempa na odpowiednią wartość i ustaw Over n beats (quarters) na czas następujący po tekście, w którym ma nastąpić zmiana tempa.
 • Słowa Tempo umożliwiają ustawienie określonego tempa. Na przykład słowo „Allegro” oznacza ustawienie tempa na 120 ćwierćnut/min, a słowo „Lento” oznacza ustawienie tempa na 60 ćwierćnut/min.
 • Słowa Tempo Scale (skali tempa) umożliwiają skalowanie bieżącego tempa o określoną wartość procentową. Na przykład, „Slower” jest zdefiniowane do skalowania tempa do 90% oryginalnego tempa, podczas gdy „Faster” ustawia tempo na 110% oryginalnego tempa.
 • Reset Tempo umożliwia określenie efektu tekstu systemowego, który resetuje tempo, takiego jak A tempo, Come prima i Tempo primo.
 • Menu Reset Tempo do zawiera następujące opcje:
  • Previous tempo marking (Poprzednie oznaczenie tempa) przywraca tempo do poprzedniego wyraźnego oznaczenia tempa przed modyfikacją tempa, taką jak linia rit./accel. Jest to ustawienie domyślne dla oznaczeń A tempo.
  • Tempo marking at start of movement/section  (Oznaczenie tempa na początku sekcji) przywraca tempo do wyraźnego tempa na początku bieżącej części (po poprzedniej końcowej kreski taktowej taktu) lub sekcji (po poprzednim końcu sekcji). Jest to domyślne ustawienie dla oznaczeń Come prima i Tempo primo.
  • Tempo marking at very start of score (Oznaczenie tempa na samym początku partytury) przywraca tempo do wyraźnego tempa na samym początku partytury i ignoruje wszelkie pośrednie oznaczenia tempa po końcowych kreskach taktowych taktu lub końcach sekcji.

Zakładka Staff Lines

Zakładka Staff Lines umożliwia określenie zmiany identyfikatora dźwięku i czasu trwania dla każdego typu linii, który istnieje w partyturze. Na przykład można określić zmianę identyfikatora dźwięku +legato dla slur (łuku), co automatycznie wybierze specjalny, gładki dźwięk skrzypiec na urządzeniu odtwarzającym, jeśli następnie umieścisz łuk na pięciolinii w partyturze, i inny gładki dźwięk trąbki, jeśli następnie umieścisz łuk na trąbce i tak dalej – zobacz Zmiany identyfikatora dźwięku.

W przeciwnym razie, jeśli Sibelius nie może znaleźć odpowiedniego dźwięku do odtworzenia określonej zmiany identyfikatora dźwięku lub jeśli nie określono zmiany identyfikatora dźwięku, wykona dowolny z domyślnych efektów określonych w sekcji Jeśli nie jest dostępny pasujący identyfikator dźwięku.

Dostępne są następujące opcje:

 • Adjust durations of notes under line (Dostosowanie czasu trwania nut pod linią) jest przydatne w przypadku łuków, które zazwyczaj wydłużają nuty pod nimi, aby uczynić je legato, z wyjątkiem ostatniej nuty pod łukiem, która jest skracana (tak, aby była oddzielona od następnej nuty). Aby zmienić te opcje:
  • Jeśli chcesz zmienić długość nut pod linią, włącz opcję Adjust durations
   by n%
   ; czasy trwania większe niż 100% zwiększają czas trwania, a mniejsze niż 100% skracają go
  • Aby skrócić ostatnią nutę pod linią, włącz Adjust last note by n%.
 • Transpose up/down 1/octaves (Transpozycja w górę / w dół o 1/2 oktaw)y jest używana przez linie przenośników oktawowych (8va, 15mb itp.). Wystarczy ustawić, czy nuty pod linią mają być transponowane w górę lub w dół oraz o jedną lub dwie oktawy.
 • Spread chord up/down for n milliseconds – dla linii arpeggio (spread chord) lub linii, które mają zachowywać się jak linie arpeggio.
 • Play crescendo or diminuendo (Odtwarzanie crescendo lub diminuendo) służy do odtwarzania graficznych oznaczeń < i >. Możesz określić dokładny efekt odtwarzania pojedynczego oznaczenia, wybierając je w partyturze i używając opcji w panelu odtwarzania Inspektora (patrz Hairpins (graficzne oznaczenia < i >).
 • Play trill (Odtwórz tryl) dotyczy tryli. Można kontrolować sposób odtwarzania wszystkich trylów w partyturze (patrz strona Symbole). Można również określić szybkość odtwarzania i interwał pojedynczego trylu, zaznaczając go w partyturze i używając opcji w panelu odtwarzania Inspektora (patrz Tryle).
 • Play sustain pedal (Odtwarzanie pedału sustain) jest przeznaczone dla linii pedału.
 • Play glissando/portamento (Odtwarzanie glissando/portamento) dotyczy linii gliss. i port. Szybkość odtwarzania i interwał poszczególnych linii można określić, zaznaczając je w partyturze i korzystając z opcji w panelu odtwarzania Inspektora (patrz Gliss. i port.).
 • Play guitar bend (Odtwarzanie podciągnięcia strun dla gitar) jest przeznaczone dla linii guitar band (patrz Guitar Band).
 • No playback effect (Brak efektu odtwarzania) oznacza, że Sibelius po prostu zignoruje linię podczas odtwarzania.

Każda z tych opcji może być zastosowana do dowolnej linii, więc możesz sprawić, że łuk będzie zachowywał się jak linia przenośnika oktawowego lub podciągnięcia struny gitary będzie zachowywało się jak linia arpeggio, jeśli naprawdę chcesz.
Należy jednak pamiętać, że te linie, które mają indywidualnie regulowane odtwarzanie za pomocą panelu odtwarzania inspektora – tj. hairpins (< i >), tryle, gliss. i port. linie – można dostosować tylko wtedy, gdy są one oparte na odpowiednim typie linii. Innymi słowy, chociaż można powiedzieć Sibeliusowi, aby, powiedzmy, linia Box była odtwarzana jako hairpins, będzie ona zawsze odtwarzana w domyślny sposób i nie będzie można dostosować jej wpływu na odtwarzanie w Inspektorze.

Karta Articulations

Strona Articulations (Artykulacje) umożliwia określenie zmiany identyfikatora dźwięku dla każdego typu artykulacji lub tremolo. Na przykład, można określić artykulacje upbow i downbow, aby spowodować zmiany ID dźwięku +upbow i +downbow, które automatycznie wybiorą specjalne dźwięki upbow i downbow z urządzenia odtwarzającego, jeśli są dostępne – patrz Zmiany ID dźwięku.
W przeciwnym razie, jeśli Sibelius nie będzie w stanie znaleźć odpowiedniego dźwięku do odtworzenia określonej zmiany identyfikatora dźwięku lub jeśli nie zostanie określona żadna zmiana identyfikatora dźwięku, wykona dowolny z domyślnych efektów określonych w sekcji Jeśli nie jest dostępny pasujący identyfikator dźwięku. Dostępne są następujące opcje:

 • Opcja Play repeated notes (Odtwarzaj powtarzane nuty) jest przeznaczona dla tremolo i buzz rolls (z na lasce). Można określić, czy nuta ma być odtwarzana z pomiarem – w takim przypadku należy wybrać opcję Subdivide i ustawić n razy na odpowiednią wartość – lub Unmeasured, co oznacza wielokrotne odtwarzanie nuty tak szybko, jak to możliwe.
 •  Adjust dynamic, attack and/or duration (Dostosuj dynamikę, atak i/lub czas trwania) dla większości innych artykulacji. Na przykład, domyślnie staccato skracają nutę o 50%, akcenty zwiększają dynamikę o 50%, a downbows zarówno zwiększają dynamikę o 10%, jak i nieco skracają nutę.
  • Aby zmienić dynamikę nuty, na której występuje artykulacja, włącz opcję Adjust dynamic to n% of current dynamic Dostosuj dynamikę do n% bieżącej dynamiki i odpowiednio ustawić wartość
  • Aby zmienić atak nuty, na której występuje artykulacja, włącz Adjust attack to n% of current attack i ustaw odpowiednią wartość.
  • Aby zmienić czas trwania nuty, włącz opcję Adjust duration to n% of the written duration (Dostosuj czas trwania do n% zapisanego czasu trwania). Funkcja ta nie jest przeznaczona do stosowania w przypadku fermat (pauz) – mają one własne, specjalne opcje.
 • Opcja Extend duration by times written duration (Wydłuż czas trwania o n-krotność zapisanego czasu trwania) jest przeznaczona dla fermat. Domyślnie zwykła fermata jest ustawiona na 1,5-krotność zapisanego czasu trwania, długa (kwadratowa) fermata jest ustawiona na 1,75-krotność zapisanego czasu trwania, a krótka (trójkątna) fermata jest ustawiona na 1,25-krotność zapisanego czasu trwania, ale możesz zmienić te ustawienia, jeśli chcesz. Opcjonalnie można również dodać Add gap of n% of written duration (przerwę n% czasu trwania zapisu), co spowoduje dodanie określonej ilości ciszy po fermacie przed następną nutą.
 • No playback effect (Brak efektu odtwarzania) oznacza, że Sibelius po prostu zignoruje artykulację podczas odtwarzania.

Podobnie jak w przypadku linii akordów, możesz zastosować dowolną z tych opcji do dowolnej artykulacji, więc możesz sprawić, że staccato zachowywało się jak fermata.

Zakładka Noteheads

Zakładka Noteheads pozwala określić zmianę identyfikatora dźwięku dla każdego typu główki w partyturze. Na przykład można zdefiniować diamentową główkę nuty, aby spowodować zmianę identyfikatora dźwięku +harmonic, co automatycznie wybierze dźwięk harmoniczny(flażolety) na urządzeniu odtwarzającym, jeśli taki jest dostępny – patrz Zmiany identyfikatora dźwięku.
W przeciwnym razie można zdefiniować każdą główkę, aby miała domyślny efekt odtwarzania.
W przypadku główek można określić tylko daną główkę, aby dostosować bieżącą dynamikę; jest to przydatne w przypadku tak zwanych nut „duchów” w muzyce gitarowej, które są zwykle zapisywane z przekreśleniem i brzmią znacznie ciszej niż normalne nuty.

Zakładka Symbols

Strona Symbols (symbole) umożliwia określenie efektów odtwarzania dla każdego typu symbolu w partyturze.
Zmiana ID dźwięku pozwala określić zmianę i czas trwania dla każdego typu symbolu. Na przykład symbol fall może spowodować zmianę identyfikatora dźwięku +fall, co automatycznie wyzwoli (powiedzmy) dźwięk fall dla trąbki w urządzeniu odtwarzającym, jeśli jest ono dostępne – patrz Zmiany identyfikatora dźwięku.
Jeśli program Sibelius nie może znaleźć odpowiedniego dźwięku do odtworzenia określonej zmiany identyfikatora dźwięku lub jeśli symbol jest ozdobnikiem, cezurą lub znakiem oddechu, dostępne są dodatkowe opcje w sekcji Jeśli nie jest dostępny pasujący identyfikator dźwięku lub w celu określenia efektu czasu trwania. Dostępne są następujące opcje:

 • Insert silence jest przeznaczony dla cezur, które wydłużają takt, w którym się znajdują, poprzez wstawienie dodatkowej ciszy. Ponieważ symbole cezury mogą być umieszczone w dowolnym miejscu względem nuty, istnieją trzy możliwości wyboru, kiedy cezura powinna faktycznie zacząć obowiązywać: na końcu bieżącego taktu, na końcu najkrótszej aktualnie brzmiącej nuty lub w zapisanej pozycji symbolu.
 • Duration of silence określa rzeczywistą długość wstawianej ciszy: można wybrać wielokrotność dominującej wartości miary (na przykład 0,5-krotność bieżącej wartości miary wstawi ciszę ósemkową w takcie 4/4 lub ciszę ósemkową z kropką w takcie 6/8) lub długość bezwzględną mierzoną w ćwierćnutach (na przykład 2-krotność czasu trwania ćwierćnuty wstawi ciszę półnutową).
 • Shorten prevailing notes’ durations by jest przeznaczona dla znaczników oddechu, które tworzą ciszę, kradnąc czas z nut, po których następują. Długość ciszy można określić jako wielokrotność wartości dominującej miary lub jako bezwzględną wartość mierzoną w ćwierćnutach. Aby zapobiec zbytniemu skracaniu krótszych nut, opcja Prevent notes from being shortened to less than n% of their notated durations jest domyślnie ustawiona na 60%. Opcja Notes on all staves should end together (Nuty na wszystkich pięcioliniach powinny kończyć się razem) nakazuje programowi Sibelius sprawdzenie wszystkich pięciolinii ze znakami oddechu i upewnienie się, że wszystkie pięciolinie „oddychają” w tym samym czasie, nawet jeśli wartości nut na różnych pięcioliniach są różne.
 • Play ornament pozwala określić sposób odtwarzania określonych ozdobników. Opcje menu Tryl, Mordent, Długi mordent i Turn (obiegnik) są przeznaczone dla odpowiednich symboli w partyturze. Opcja Play upper-note first pozwala kontrolować zachowanie mordentów i obiegników.
 • No playback effect (Brak efektu odtwarzania) oznacza, że Sibelius po prostu zignoruje symbol podczas odtwarzania.

Chociaż nie ma domyślnych efektów dla innych ozdobników, można łatwo zastosować charakterystykę odtwarzania tryli, mordentów i obiegników do innych symboli; na przykład można ustawić shake i drżenia, aby odtwarzały się również jako tryle.

Sound ID changes (Zmiany w identyfikatorze dźwięku)

Wprowadzenie do identyfikatorów dźwięku, 6.19 SoundWorld.

Zmiany ID dźwięku umożliwiają dodanie lub usunięcie jednej lub więcej technik gry z bieżącego dźwięku na pięciolinii w dowolnym punkcie. Na przykład słowo „pizz” może zostać zdefiniowane w celu zmiany identyfikatora dźwięku na +pizzicato, podczas gdy „arco” może być – pizzicato. Można również zdefiniować coś w słowniku, aby dodać jeden element i jednocześnie odjąć inny, na przykład -mute +sul ponticello.
Aby zdefiniować zmianę identyfikatora dźwięku, możesz wpisać elementy identyfikatora dźwięku, które chcesz dodać lub usunąć, w polu lub wybrać je z menu typowych elementów identyfikatora dźwięku.
Aby dodać element, wpisz + bezpośrednio przed nim, bez spacji; aby usunąć element, wpisz bezpośrednio przed nim, bez spacji. Aby usunąć wszystkie bieżące elementy, wpisz [reset] (w nawiasach kwadratowych).

Na kartach Staff Text i Symbols można określić, czy zmiana identyfikatora dźwięku powinna obowiązywać Until the next sound ID change (do następnej zmiany identyfikatora), Until the start of the next note (do początku następnej nuty) lub Until the end of the next note (do końca następnej nuty). Zwykle zmiana identyfikatora dźwięku obowiązuje do momentu wprowadzenia kolejnej instrukcji (np. instrukcji „mute” lub symbolu oznaczającego „snares on” dla bębna bocznego), ale czasami można chcieć, aby zmiana identyfikatora dźwięku obowiązywała dla pojedynczej nuty (np. symbole scoop lub fall, lub wskazanie tekstowe nad pojedynczą nutą na pięciolinii perkusji niemelodycznej).
Podobnie, na stronie Staff Lines można określić, czy zmiana identyfikatora dźwięku powinna obowiązywać do końca linii Until end of line (co jest odpowiednie np. dla linii trylowych) lub do końca ostatniej nuty w linii Until end of last note (co jest odpowiednie np. dla łuków, linii przenośników oktawowych, oznaczeń < i > itp.)
Należy pamiętać, że samo zdefiniowanie zmiany nowego identyfikatora dźwięku w menu Play > Interpretation > Dictionary nie gwarantuje, że zostanie on odtworzony – Sibelius może odtwarzać tylko te efekty, które są dostępne na urządzeniach w bieżącej konfiguracji odtwarzania – ale piękno identyfikatorów dźwięku polega na tym, że są one niezależne od urządzenia, więc dźwięk może być dostępny na innym komputerze lub przy użyciu innej konfiguracji później, w którym to momencie Sibelius odtworzy go automatycznie

Kiedy pozycje słownika zaczynają obowiązywać

Podczas wstawiania słów ze słownika odtwarzania do partytury za pomocą tekstu należy pamiętać, że program Sibelius traktuje słowa ze stron Staff Text i System Text w różny sposób.
Słowa wprowadzone w tekście systemowym (np. oznaczenia tempa lub wyczucie rytmu) zaczynają obowiązywać na początku taktu, do którego zostały dołączone.
Słowa wprowadzone w tekście pięciolinii (np. dynamika i słowa takie jak pizz.) zaczynają obowiązywać od nuty, do której są dołączone; linie pięciolinii podobnie wpływają na odtwarzanie od punktu, w którym są dołączone, do punktu, w którym się kończą.

Wyrażenia regularne

Wyrażenia regularne definiują, przy użyciu symboli o specjalnych znaczeniach, wzorce do dopasowania w ciągu tekstowym. Sibelius używa wyrażeń regularnych do dopasowywania terminów używanych do odtwarzania struktur powtórzeń, takich jak D.C. al Fine i D.S. al Coda (6.9 Repetycje).
Możesz samodzielnie używać wyrażeń regularnych w słowniku odtwarzania, ale powinieneś zachować przy tym szczególną ostrożność – zbyt łatwo jest utworzyć takie, które przerywa odtwarzanie każdego innego słowa w partyturze (np. wyrażenie regularne a pasuje do każdego ciągu, który ma w sobie „a”, a ^. lub $ będą pasować do wszystkiego).

 • ^ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na początku ciągu, np. ^In the beginning; patrz poniżej.
 • $ oznacza, że dopasowanie musi wystąpić na końcu ciągu, np. Amen$; patrz poniżej.
 • . oznacza dopasowanie dowolnego pojedynczego znaku, np. c.t (co pasowałoby do cat, cbt, cct, cdt itd.); aby wyszukać dosłowną kropkę, należy użyć .
 • * pasuje do dowolnej liczby wystąpień poprzedniego znaku (lub wyboru znaków
  otoczonych nawiasami kwadratowymi [ ]). Może to również obejmować brak wystąpień, więc wyrażenie regularne a* jest dopasowywane przez ciąg b, oprócz a, aaaaa itd. Przydatnym wyrażeniem regularnym jest .*, które oznacza „dopasuj wszystko”, więc można zrobić ^begin.*end$, które dopasowuje wszystko, co jest otoczone przez begin i end.
 • + dopasowuje jedno lub więcej wystąpień poprzedniego znaku, więc wyrażenie regularne a+ jest dopasowywane przez ciągi a, aaaaa i baaa, ale nie b lub pusty ciąg.
 • [ ] są operatorami grupowania, co oznacza „dopasuj dowolny znak w grupie”, więc można znaleźć cyfry z [0-9]. Znaki interpunkcyjne tracą swoje specjalne znaczenie, gdy znajdują się w tych nawiasach, więc można pisać rzeczy takie jak D[.$S]* al Coda.
 • \xNN pasuje do znaku szesnastkowego NN.
 • (x)|(y) są operatorami wyłącznego wyboru, gdzie ciąg musi pasować do x lub y. Można ich używać do dopasowywania całych słów, np. (apple)|(banana).

Wyrażenia regularne dopasowują dowolną część ciągu, więc a pasuje do (powiedzmy) długiego ciągu i kota. Aby jednoznacznie dopasować sam ciąg, należy dodać kotwice początkową i końcową: ^a$ .
Wiele znaków interpunkcyjnych (. $ ^ [ ] ( ) * + ) ma specjalne znaczenie w wyrażeniach regularnych i aby dopasować je dosłownie (tj. dopasować ciąg zawierający jeden z tych znaków), należy je poprzedzić znakiem \ .

Kopiowanie wpisów słownika odtwarzania do innych utworów

Po dokonaniu edycji wpisów w słowniku odtwarzania można przenieść zaktualizowany słownik do innych partytur. Wystarczy wyeksportować house style z partytury, w której edytowano słownik, a następnie zaimportować go do nowej partytury – 8.2 House Style, aby uzyskać więcej szczegółów – lub zapisać partyturę jako manuscript – 1.22 Eksportowanie szablonu (tylko Sibelius Ultimate).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl