ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.9 Repeats (repetycje)

4.5 Kreski taktowe, Linie, Symbole, Praca z tekstem, Praca z odtwarzaniem, Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate), Inspektor (tylko Sibelius Ultimate).
Podobnie jak w przypadku innych rodzajów odtwarzania, Sibelius rozumie oznaczenia powtórzeń w partyturze i odtwarza je automatycznie. Sibelius może również odtwarzać bardzo skomplikowane struktury powtórzeń.
Różne rodzaje obiektów mogą wpływać na odtwarzanie powtórzeń: linie taktowe; linie takie jak Volta 1. i 2.; tekst taki jak D.C. al Coda lub 1st time mf; oraz symbole coda i segno. Pliki MIDI zapisane z programu Sibelius również zawierają powtórzenia w dokładnie taki sam sposób jak odtwarzanie.

Okno dialogowe Repeats

Odtwarzanie powtórzeń jest kontrolowane przez okno dialogowe Play > Interpretation > Repeats, które wygląda następująco:

 • Opcja Don’t play repeats (Nie odtwarzaj powtórzeń) nakazuje programowi Sibelius ignorowanie wszystkich powtarzających się kresek taktowych powtórzeń w partyturze.
 • Automatic repeats playback (Automatyczne odtwarzanie powtórzeń) jest ustawieniem domyślnym i mówi Sibeliusowi, aby odtwarzał powtórzenia w partyturze zgodnie z własną automatyczną interpretacją kresek taktowych repetycji, linii końcowych i instrukcjami przeskoków, takimi jak D.C. al Coda.
 • Manual repeats playback (Ręczne odtwarzanie powtórzeń) pozwala określić kolejność, w jakiej powinny być odtwarzane takty w partyturze – patrz Ręczne odtwarzanie powtórzeń.

Repeat barlines (kreski taktowe repetycji)

Aby utworzyć początkową lub końcową kreskę taktową repetycji, zaznacz kreskę taktową w miejscu, w którym ma nastąpić powtórzenie, a następnie wybierz opcję Start Repeat (początek powtórzenia) lub End Repeat (koniec powtórzenia)z galerii Notations > Common > Barline. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 4.5 Kreski taktowe.
Domyślnie kreski taktowe repetycji powtarzane są tylko raz (tj. każdy fragment z kreską taktowa repetycji na końcu będzie odtwarzany dwukrotnie). Jeśli chcesz, aby powtarzana sekcja była odtwarzana więcej niż dwa razy, wybierz kreskę taktową repetycji i włącz więcej pól wyboru Play on pass (Odtwarzaj po przejściu) w panelu Playback Inspektora (patrz poniżej); jeśli włączysz, powiedzmy, pola wyboru 1, 2 i 3, sekcja ta zostanie powtórzona trzy razy, a zatem zostanie odtworzona łącznie cztery razy. Jednakże, jeśli kreska taktowa volty (patrz poniżej) jest również obecna na tej samej pięciolinii, jej właściwości odtwarzania mają pierwszeństwo, więc takty zostaną powtórzone tylko tyle razy, ile dyktuje volta.
Można również napisać instrukcję tekstową, taką jak Play 3 times  (Odtwórz 3 razy) lub Repeat 2 times (Powtórz 2 razy) w systemowym stylu tekstowym (np. Tempo) nad kreską taktową repetycji, która zastępuje pola wyboru Play on pass (Odtwórz po przejściu).

1st and 2nd ending lines (1 I 2 volta)

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia tych linii, patrz 4.6 Linie.
Kreski taktowe volt z nawiasami otwartymi na prawym końcu automatycznie ustawiają opcję Last time ending (Ostatnia volta); informuje to program Sibelius o zakończeniu odtwarzania wszystkich volt poprzedzających daną voltę. Jeśli w partyturze znajduje się wiele zestawów volt, w celu poprawnego odtwarzania zaleca się upewnienie się, że ostatnia volta każdej powtarzanej sekcji ma otwarty prawy koniec:

Nieprawidłowo, prawidłowo

Sibelius automatycznie ustawia właściwości odtwarzania tych linii podczas ich tworzenia; odczytuje liczby pod klamrą i odpowiednio ustawia pola wyboru Play on pass (Odtwarzaj po przejściu) (patrz Właściwości). Na przykład volta kończąca z tekstem 1.-3. automatycznie ustawi pola wyboru 1, 2 i 3; volta z tekstem 1, 3, 5 ustawi pola wyboru 1, 3 i 5 itd.

Coda

Cody – fragment nut, który pojawia się na samym końcu utworu o powtarzającej się strukturze – są zwykle oddzielone od poprzedzających nut odstępem. Aby utworzyć codę:

 • Utwórz takty, w których pojawi się coda.
 • Wybierz kreskę taktową tuż przed kodą.
 • Wybierz Double z Notations > Common > Barline (ponieważ cody są zwykle poprzedzone podwójnymi kreskami taktowymi, aby pokazać koniec poprzedniej sekcji).
 • Zwykle dodaje się tu również tekstowy kierunek informujący wykonawcę, co ma zrobić, gdy dotrze do tej podwójnej kreski taktowej za pierwszym razem – patrz Dal segno (D.S.) i da capo (D.C.) poniżej..
 • Wybierz Layout > Break > Split System. Spowoduje to utworzenie odstępu po wybranej kresce taktowej. Możesz przeciągnąć kreskę taktową na początku drugiej połowy systemu, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp (aby całkowicie usunąć odstęp, zaznacz kreskę taktową po odstępie i wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Position). Aby kontrolować, czy klucz, oznaczenie tonacji itp. są powtarzane po przerwie, zaznacz kreskę taktową na końcu pierwszego taktu po przerwie i otwórz panel Bars w Inspektorze (2.11 Inspektor (tylko Sibelius Ultimate)).
 • Aby napisać słowo CODA nad początkiem kody, naciśnij klawisz Esc, aby upewnić się, że nic nie jest zaznaczone. Następnie wybierz opcję Tempo z menu Text > Styles > Style (skrót klawiszowy Control+Alt+T lub Command+Option+T) i kliknij powyżej początku kody. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac), aby wyświetlić menu słów, które zawiera symbol kody, a następnie wpisz słowo CODA w normalny sposób.

Dal segno (D.S.) i da capo (D.C.)

Włoski termin „dal segno” dosłownie oznacza „od znaku”. W większości utworów muzycznych zobaczysz albo D.S. al Fine (co oznacza „wróć do znaku $ i graj nuty ponownie, aż dojdziesz do taktu oznaczonego Fine, a następnie zatrzymaj się”) lub D.S. al Coda (co oznacza „wróć do znaku $ i graj nuty ponownie, aż dojdziesz do taktu oznaczonego To Coda, a następnie przeskocz do kody”).
Podobnie, „da capo” dosłownie oznacza „od początku”, czyli od początku utworu. Podobnie jak w przypadku D.S., w większości utworów muzycznych zobaczymy albo D.C. al Fine albo D.C. al Coda.

Możesz także zobaczyć po prostu D.C. lub D.S. w ostatnim takcie partytury, co oznacza powtarzanie odpowiednio od początku partytury lub znaku $, a następnie zatrzymanie się na końcu.
W muzyce instrukcje te zawsze pojawiają się na końcu taktu, z którego należy powrócić (do znaku $ lub do początku utworu). Aby wprowadzić te instrukcje:

 • Wybierz kreskę taktową, do której wykonawca ma wrócić w utworze.
 • Wybierz Repeat (D.C./D.S./To Coda) z kategorii Tempo w Text > Styles > Style. (Ważne jest, aby używać tego stylu tekstu zamiast Tempo, ponieważ automatycznie dołącza się on do końca taktu).
 • Pojawi się migający znak karetki. Teraz kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac), aby wyświetlić menu słów, które zawiera potrzebny tekst – wprowadź go do partytury, klikając go w menu. Jeśli wpisujesz słowa samodzielnie, upewnij się, że używasz prawidłowej wielkości liter (tj. wpisz „Fine„, a nie „fine”, ponieważ ta druga nie zostanie poprawnie odtworzona).

Tworzenie segno

Jeśli wykonawca musi wrócić do segno, należy oczywiście umieścić symbol segno we właściwym miejscu. Aby to zrobić:

 • Wybierz nutę na początku taktu, do której wykonawca ma powrócić.
 • Wybierz Notations > Symbols > Symbol  (skrót Z dla „zymbol”).
 • Symbol segno ($) znajduje się na samej górze listy, w kategorii Common. Kliknij segno,
  a segno zostanie utworzone w partyturze.

Fine i To Coda

Ostatnimi specjalnymi fragmentami tekstu używanymi w strukturach powtarzania są Fine (który wskazuje, gdzie wykonawca powinien zatrzymać odtwarzanie utworu, jeśli wcześniej przeskoczył do tyłu z instrukcji D.S. lub D.C.) oraz To Coda (który wskazuje, gdzie gracz powinien przeskoczyć do przodu do cody, jeśli wcześniej przeskoczył do tyłu z instrukcji D.S. al Coda lub D.C. al Coda).
Obie te instrukcje pojawiają się na końcu taktów i są wprowadzane w taki sam sposób jak D.S. i D.C. – patrz Dal segno (D.S.) i da capo (D.C.).

Tworzenie powtórzeń taktów

Aby utworzyć powtórzenia taktów, 4.25 Powtórzenia taktów. Sibelius automatycznie odtwarza powtarzające się takty.

Properties (Właściwości)

Panel Playback (odtwarzania) inspektora zawiera główne elementy sterujące służące do dostosowywania efektu odtwarzania linii, tekstu, a nawet nut.

 • Play on pass (Odtwarzaj przy przejściu): te pola wyboru kontrolują, czy wybrany obiekt będzie odtwarzany przy danym przejściu przez partyturę, do ośmiu powtórzeń. W przypadku kresek taktowych repetycji oraz 1. i 2. volty, Sibelius ustawia te właściwości automatycznie (patrz 1st and 2nd ending lines (1 I 2 volta) powyżej). W przypadku tekstu można ustawić tę opcję samodzielnie (zobacz Kiedy odtwarzać tekst i linie).
 • Last time ending (Ostatnie volty) ma zastosowanie tylko do volt końcowych z otwartymi prawymi końcami (tj. bez haczyka na prawym końcu) – patrz 1st and 2nd ending lines (1 I 2 volta) powyżej).
 • Jump at bar end (Skok na końcu taktu) informuje program Sibelius, czy skok (np. z instrukcji tekstowej, takiej jak D.C. al Coda) ma być wykonywany dokładnie w punkcie taktu, do którego dołączony jest tekst, czy na końcu taktu (opcja domyślna). Opcję tę należy wyłączyć tylko wtedy, gdy instrukcja powtarzania ma być wykonywana w środku taktu.

Kiedy odtwarzać tekst i linie

Pola wyboru Play on pass (Odtwarzaj przy przejściu) mogą być używane do informowania programu Sibelius, kiedy tekst pięciolinii wpływający na odtwarzanie (zazwyczaj Expression i Technique) powinien być odtwarzany. Na przykład można utworzyć tekst ekspresji „1, 3, 5 razy: mf” (włączając pola wyboru Play on pass 1, 3 i 5) i inny obiekt „2, 4 razy: pp” (włączając pola wyboru 2 i 4) na początku powtarzanej sekcji, a Sibelius odpowiednio zastosuje dynamikę. W podobny sposób można utworzyć linię pięciolinii (taką jak graficzne oznaczenie < lub > lub glissando) i ustawić ją tak, aby była odtwarzana tylko podczas pojedynczego przejścia przez partyturę.
Stan pól wyboru Play on pass nie ma wpływu na tekst systemowy (zazwyczaj w stylach Tempo lub Repeat (D.C./D.S./To Coda)): Sibelius inteligentnie decyduje, kiedy zwrócić uwagę na te instrukcje. Podobnie, linie systemowe inne niż powtórzenia, np. rit./accel., są zawsze odtwarzane przy każdym przejściu przez partyturę.

Kiedy odtwarzać nuty

Pola wyboru Play on pass mają również zastosowanie do nut, co otwiera kilka ekscytujących możliwości: w przypadku piosenek, które mają, powiedzmy, różne podkłady rytmiczne w linii wokalnej w różnych wersach, można utworzyć nuty o rozmiarze cue (małe nuty podpowiadające), które podążają za rytmem tekstu wersu 2 i ustawić je tak, aby były odtwarzane tylko w drugim przejściu; w przypadku jazzu można utworzyć mały solowy fragment w rogach, który powinien być odtwarzany tylko przy powtórzeniu; i tak dalej.
Możesz nawet całkowicie wyciszyć nutę, wyłączając wszystkie pola wyboru Play on pass! (Jeśli chcesz wyciszyć tylko jedną nutę akordu, możesz zamiast tego użyć cichej główki nuty – 4.12 Noteheads (główki nut)).

Pomijanie taktów

W niektórych okolicznościach możesz nie chcieć, aby dany takt był w ogóle odtwarzany. Na przykład, partytura może zaczynać się od wstępnej pięciolinii (takiego jak wykres „użytych dzwonków ręcznych”) lub możesz mieć pole wypełnienia gitary na jednej stronie partytury i wolisz, aby te takty nie były odtwarzane.
Można to łatwo zaaranżować, używając tekstu systemowego do utworzenia pary „znaczników” – jednego obiektu tekstowego, aby ustawić miejsce, z którego chcesz przeskoczyć, a drugiego, aby ustawić miejsce, do którego chcesz przeskoczyć:

 • Wybierz nazwę dla swojej pary znaczników; nie ma znaczenia, co to będzie. Na potrzeby dyskusji użyjmy słowa „kot”.
 • Na końcu taktu bezpośrednio poprzedzającego takt(y), których nie chcesz odtwarzać, utwórz nowy obiekt tekstowy Repeat (D.C./D.S./To Coda), składający się ze słów „jump to” i nazwy znacznika, np. jump to kot.
 • Na początku taktu, do którego ma nastąpić przeskok odtwarzania, utwórz nowy obiekt tekstowy Tempo, składający się ze słowa „marker” i nazwy markera, np. marker kot.

Prawdopodobnie żaden z obiektów tekstowych w parze znaczników nie będzie wyświetlany podczas drukowania, w którym to przypadku można je zaznaczyć i ukryć (używając Home > Edit > Hide or Show) lub wstawiając znak tyldy (~) na początku każdego obiektu tekstowego, co spowoduje jego ukrycie.
Sibelius zawsze będzie przestrzegał pary znaczników, gdy napotka je podczas odtwarzania, tj. podobnie jak wszystkie obiekty tekstowe systemu, ignorują one pola wyboru Play on pass.

Opcjonalne zakończenia i powtarzanie do zaniku

W nutach do niektórych piosenek popowych można czasem zobaczyć alternatywne zakończenia; jednym z nich będzie zwykle Powtarzaj do zaniku, a drugim zakończenie opcjonalne (chodzi o to, że ci muzycy, którzy nie mogą w magiczny sposób sprawić, by ich własne wykonania powtarzały się do zaniku, używają zamiast tego opcjonalnego zakończenia).

W programie Sibelius można je odtwarzać na wiele sposobów; oto jeden ze sposobów odtwarzania przy użyciu opcjonalnego zakończenia:

 • Użyj linii końcowych z zamkniętymi prawymi końcami zarówno dla Repeat to fade i taktów Optional ending.
 • Ustaw Repeat to fade linia końcowa do odtworzenia (powiedzmy) dwukrotnie za pomocą elementów sterujących w panelu odtwarzania inspektora; upewnij się, że pole wyboru Last time ending jest wyłączone
 • Wybierz Optional ending line i włączyć opcję Last time ending w panelu Playback aplikacji Inspector.

Podczas odtwarzania partytury Sibelius odtworzy dwukrotnie zakończenie Repeat to fade, a następnie odtworzy opcjonalne takty Optional ending.

Alternatywnie, oto jak zasymulować powtarzanie do zaniku:

 • Ustaw sekcję końcową tak, aby była powtarzana określoną liczbę razy, zaznaczając końcową kreskę taktowa repetycji i dostosowując pola wyboru Play on passes w panelu Playback Inspektora.
 • Utwórz graficzne oznaczenie diminuendo (>) na długości powtarzanej sekcji i ustaw ją na odtwarzanie podczas ostatniego powtórzenia sekcji kończącej; w tym samym panelu ustaw jej dynamiczną zmianę na 0% wartości maksymalnej.
 • Ukryj oznaczenie >, zaznaczając je i wybierając Home > Edit > Hide or Show (skrót klawiszowy Control+Shift+H lub Command+Shift+H).

Znajdowanie problemów w złożonych strukturach powtórzeń

W partyturach o złożonej strukturze powtórzeń przydatne może być włączenie kodu czasowego Above every bar (Powyżej każdego taktu) w menu Play > Video > Timecode. W powtarzających się sekcjach pojawi się więcej niż jeden kod czasowy ułożony pionowo, po jednym dla każdego przejścia; patrząc na kody czasowe można zatem szybko określić, w jakiej kolejności i ile razy Sibelius odtworzy takty w partyturze. Aby uzyskać więcej informacji, 6.11 Kod czasowy i punkty szczytowe (hit points).

Ręczne odtwarzanie powtórzeń

Tylko dla zaawansowanych użytkowników

W partyturach o bardzo złożonej strukturze powtórzeń (np. utwory z więcej niż jedną codą) automatyczna interpretacja powtórzeń w partyturze przez program Sibelius może być niewystarczająca. W takim przypadku należy wybrać polecenie Play > Interpretation > Repeats i wybrać opcję Manual repeats playback (Ręczne odtwarzanie powtórzeń).
Umożliwia to określenie dokładnej kolejności odtwarzania taktów w partyturze poprzez wpisanie zakresów numerów taktów na liście rozdzielanej przecinkami. Aby rozpocząć, Sibelius wyświetli bieżącą sekwencję automatycznego odtwarzania, do której można powrócić, klikając przycisk Restore Default Order (Przywróć domyślną kolejność).
Jeśli w tej samej partyturze znajduje się wiele utworów, części lub fragmentów, pozostaw pustą linię między każdym zestawem numerów taktów odpowiadających pojedynczemu utworowi, części lub fragmentowi, aby Sibelius mógł odtworzyć przerwę.
W partyturach, w których używane są zmiany numerów taktów lub w których pierwszy takt nie ma numeru 1, należy pamiętać, że okno dialogowe Play > Interpretation > Repeats wymaga użycia wewnętrznych numerów taktów, tj. liczenia wszystkich taktów w partyturze tylko raz, a pierwszy takt w partyturze, nawet jeśli jest przedtaktem, ma numer 1.
Należy również pamiętać, że po dodaniu lub usunięciu taktów należy powrócić do Play > Interpretation > Repeats i zaktualizować listę taktów, aby upewnić się, że są one nadal odtwarzane we właściwej kolejności.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl