ABC programu Sibelius – Dodawanie własnych arkuszy (Worksheets)

(Tylko Sibelius Ultimate)

Dodawanie własnych arkuszy

Sibelius umożliwia tworzenie własnych „inteligentnych” materiałów dydaktycznych i dodawanie ich do Worksheet Creator (Kreatora arkuszy) (we własnej kopii Sibeliusa lub u współpracowników). Można łatwo tworzyć partytury zawierające zarówno pytania, jak i odpowiedzi, a także tworzyć pliki generujące losowe pytania, co pozwala na ich wielokrotne wykorzystywanie.

Rozmiar strony i marginesy

Aby tworzyć dobrze wyglądające materiały, należy pamiętać o kilku kwestiach podczas układania i formatowania wyników.

Możesz oprzeć arkusz na gotowym szablonie, jeśli jest odpowiedni (1.24 Kreator arkuszy (tylko Sibelius Ultimate)); jeśli tak, wybierz rozmiar papieru A4 zamiast Letter. (Po dodaniu arkusza do Worksheet Creator będzie można utworzyć go w rozmiarze Letter). Alternatywnie, jeśli tworzysz arkusz roboczy od zera, to w sekcji Layout > Document Setup:

 • Użyj formatu A4 jako rozmiaru strony.
 • Użyj górnego i dolnego marginesu o szerokości 24 mm oraz lewego i prawego marginesu o szerokości 15 mm. Marginesy te kompensują różnice w wymiarach między formatami A4 i Letter.
 • Dla pięciolinii użyj 12 mm jako górnego marginesu i 24 mm jako dolnego marginesu. Marginesy te zapewniają miejsce na tekst utworzony przez Kreator arkusza u góry i u dołu strony.

Arkusz odpowiedzi
Jeśli chcesz utworzyć arkusz odpowiedzi dla arkusza roboczego, musisz użyć głosów spójnie w partyturze, aby Sibelius mógł usunąć jeden lub więcej głosów w celu usunięcia odpowiedzi z arkusza ucznia. Użyj różnych głosów dla elementów, które mają pojawić się tylko na arkuszu ucznia, dla elementów na arkuszu odpowiedzi i dla tych na obu arkuszach. Wyobraźmy sobie na przykład arkusz, w którym uczeń musi wpisać nazwę danego interwału pod pięciolinią i chcemy wydrukować również arkusz odpowiedzi.

 • Umieść każdy interwał w (powiedzmy) głosie 1. Nuty zostaną uwzględnione zarówno w arkuszu ucznia, jak i arkuszu odpowiedzi nauczyciela. Zwykle najlepiej jest używać głosów 1 i 2 (normalnych głosów do pisania nut) do wszystkiego, co jest przeznaczone dla obu arkuszy.
 • Utwórz odpowiedź, używając (powiedzmy) tekstu Lyrics line 1, w głosie 4. Możesz później określić, że elementy z głosem 4 będą wyświetlane tylko na arkuszu nauczyciela.
 • Możesz również dodać linię pod każdym interwałem, aby uczeń mógł zapisać swoją odpowiedź. Utwórz poziome linie (powiedzmy) w głosie 3. Ponownie, możesz później określić, że ten głos pojawi się tylko na arkuszu ucznia.

Losowe i stałe pytania
Istnieją dwa podstawowe rodzaje arkuszy: te z losowymi pytaniami (random questions) i te ze stałymi pytaniami (fixed questions). Arkusze ze stałymi pytaniami są łatwiejsze do utworzenia, ponieważ można je ułożyć dokładnie tak, jak mają wyglądać po wyjściu z Worksheet Creator, ale w przypadku obu rodzajów arkuszy należy ostrożnie używać głosów. Jeśli planujesz utworzyć arkusz z losowymi pytaniami, nie powinieneś dodawać żadnego dodatkowego tekstu do utworu i nie musisz spędzać tak dużo czasu na dostosowywaniu układu, ponieważ Worksheet Creator może zrobić to wszystko za Ciebie. Nie umieszczaj więc tytułu na górze strony, nie numeruj pytań ani nie dodawaj instrukcji dla ucznia.

Jeśli planujesz utworzyć arkusz roboczy ze stałymi pytaniami, powinieneś teraz dodać różne inne fragmenty tekstu do swojej strony, w tym prawdopodobnie:

 • Tytuł – w naszym przykładzie można wpisać „Nazwy interwałów” w polu Title.
 • Tekst dający uczniowi instrukcje – np. możesz utworzyć tekst techniczny nad pierwszym taktem partytury, który mówi „Wpisz nazwę danego interwału w przewidzianym miejscu”.
 • Numery pytań – np. nad każdym paskiem może znajdować się tekst z numerem pytania. Można to zrobić szybko za pomocą Text > Plug-ins > Number Bars.

Prawdopodobnie będziesz chciał utworzyć każdy z tych obiektów tekstowych w głosie 1, tak aby pojawiały się one zarówno w arkuszach uczniów, jak i arkuszach odpowiedzi. Zarówno w przypadku arkuszy stałych, jak i losowych, może być konieczne wprowadzenie dalszych zmian w układzie. Na przykład, należy upewnić się, że nad najwyższą pięciolinią na stronie jest wystarczająco dużo miejsca, aby Worksheet Creator miał wystarczająco dużo miejsca na dodanie daty i miejsca na wpisanie przez ucznia swojego imienia i nazwiska oraz klasy. Możesz także wprowadzić odstępy między poszczególnymi pytaniami, co można zrobić, wybierając takt i wpisując (powiedzmy) 4 w polu Gap before bar (Odstęp przed taktem) w panelu Bars (Takty) w Inspector. Po dodaniu tekstu i dostosowaniu układu możesz dodać arkusz do Worksheet Creator.

Korzystanie z ideas (pomysłów) w arkuszach

Funkcja Ideas w Sibeliusie może być potężnym narzędziem do tworzenia ćwiczeń i arkuszy roboczych dla uczniów. W każdej partyturze można używać funkcji Ideas z wbudowanej biblioteki Sibeliusa zawierającej ponad 1500 pomysłów lub dowolnych własnych pomysłów. W szczególności można zapisać określony zestaw pomysłów w partyturze, a następnie uniemożliwić uczniom korzystanie z pomysłów innych niż te zapisane w partyturze. Jest to przydatne, jeśli chcesz, aby uczniowie tworzyli kompozycję przy użyciu starannie wybranych pomysłów.

Ograniczenie dostępu do biblioteki
Jeśli nigdy nie chcesz widzieć pomysłów z biblioteki podczas pracy nad konkretną partyturą (np. jeśli przygotowujesz lekcję dla swoich uczniów, w której powinni mieć możliwość pracy tylko z zestawem pomysłów określonych przez Ciebie i zapisanych w samej partyturze), włącz opcję Show ideas from this score only (Pokaż pomysły tylko z tego utworu) na karcie Info (Informacje) na karcie File (Plik) wstążki.
Gdy ta opcja jest włączona, przycisk Library (Biblioteka) w panelu Ideas (Pomysł)y jest wyłączony i nieaktywny, dzięki czemu tylko pomysły zapisane w partyturze będą widoczne podczas pracy nad tą partyturą.

Dodawanie arkuszy do Worksheet Creator

Po utworzeniu arkusza i dodaniu go do Kreatora arkuszy, wybierz File > Teaching (Plik > Nauczanie) i kliknij duży przycisk Add Worksheet (Dodaj arkusz):

 • Najpierw wybierz typ dodawanego materiału. Aby dodać szablon, wystarczy wybrać opcję Template (Szablon) i kliknąć przycisk OK. W przeciwnym razie wybierz opcję Teaching and learning materials (Materiały dydaktyczne).
 • Przejdź do prawej strony okna dialogowego i ustaw odpowiednio opcję Random questions (Losowe pytania) lub Fixed questions (Stałe pytania). Ma to wpływ na to, które pola są dostępne w pozostałej części okna dialogowego.
 • Name (in dialog) to nazwa, która pojawi się w Worksheet Creator. Nazwa ta powinna być jak najkrótsza.
 • Title (in score) jest tym, co Sibelius utworzy w partyturze jako jej tytuł w przypadku wybrania opcji Random questions (Losowe pytania). (Jeśli wybierzesz opcję Fixed questions, powinieneś sam umieścić tytuł w pliku przed jego dodaniem).
 • Description (for teacher) to tekst, który pojawi się w Kreatorze arkusza roboczego w celu opisania arkusza.
 • Instructions (for student) jest tym, co Sibelius utworzy nad pierwszym pytaniem w arkuszu ucznia w przypadku wybrania opcji Losowe pytania. (W przypadku wybrania opcji Stałe pytania należy samodzielnie utworzyć instrukcje dla ucznia w arkuszu przed ich dodaniem).
 • Curriculum level powinien zawierać informacje o konkretnym programie nauczania, do którego skierowany jest arkusz, jeśli ma to zastosowanie.
 • Dokonaj wyboru w sekcji Can be completed aby określić sposób (lub sposoby) wypełnienia arkusza. On paper (na kartce) At the computer (na komputerze) By performing (przez wykonanie)
 • Wybierz odpowiedni poziom zaangażowania nauczyciela – Teacher involvement. Involved – Zaangażowany, Needs access to Sibelius – Potrzebuje dostępu do Sibeliusa
 • Określ rozmiar grupy Size of group: Individuals (pojedynczy uczniowie), Small groups (małe grupy), Groups of any size (dowolny rozmiar grup)
 • The Bars per question jest dostępna tylko w przypadku wybrania opcji Losowe pytania. Ta opcja mówi Sibeliusowi, ile taktów zajmuje każde pytanie: bardzo ważne jest, aby ta opcja była ustawiona poprawnie.
 • Questions per system mówi Sibeliusowi, jak najlepiej ułożyć arkusz roboczy. Jeśli pytania mają długość 1, 2 lub 4 taktów, można pozostawić tę opcję ustawioną na Default. W przeciwnym razie powinien ustawić tę opcję, aby powiedzieć Sibeliusowi, ile pytań powinien zezwolić w systemie, zanim wstawi podział systemu.
 • Voices shown in student sheet określa, które głosy Sibelius powinien pozostawić w arkuszu ucznia. W naszym przykładzie powyżej, należy ustawić 1 i 3.
 • Answer sheet określa, czy program Sibelius ma oferować możliwość utworzenia arkusza odpowiedzi dla arkusza. Jeśli opcja ta jest włączona, należy również określić głosy wyświetlane w arkuszu odpowiedzi. W powyższym przykładzie będzie to 1 i 4.
 • Na koniec wybierz miejsce w Worksheet Creator, w którym chcesz umieścić arkusz. Użyj przycisków Choose (Wybierz) i Back (Wstecz), aby przeglądać kategorie. Po znalezieniu właściwego miejsca kliknij przycisk OK, aby dodać arkusz.

Edycja arkuszy

Jeśli chcesz utworzyć nową kategorię lub zmodyfikować wcześniej dodany arkusz, skorzystaj z okna dialogowego Edit Worksheets (Edytuj arkusze), które jest dostępne po kliknięciu przycisku Edit (Edytuj) w oknie dialogowym Add to Worksheet Creator (Dodaj do kreatora arkuszy) lub po wybraniu opcji File > Teaching  i kliknij Edit Worksheets:

Opcje po lewej stronie okna dialogowego dotyczą kategorii i podkategorii, a nie samych plików arkuszy:

 • Wybierz Teaching and learning materials lub Template w górnej części okna dialogowego, aby wybrać między dwoma typami zawartości.
 • Wybieranie kategorii i przechodzenie wstecz przez listę kategorii po lewej stronie okna dialogowego, podobnie jak w oknie dialogowym Add to Worksheet Creator.
 • Move Up (Przesuń w górę) i Move Down (Przesuń w dół) przesuwają wybraną podkategorię w górę i w dół w kolejności w ramach bieżącej kategorii.
 • Add dodaje nową podkategorię: kliknij przycisk, aby wybrać jej nazwę.
 • Rename zmienia nazwę wybranej podkategorii.
 • Delete trwale usuwa wybraną podkategorię oraz wszelkie inne podkategorie i arkusze, które zawiera. Należy uważać na tę opcję!
 • Import importuje kategorię materiałów uzyskanych z innego miejsca.
 • Export eksportuje wybraną kategorię wraz z jej podkategoriami i arkuszami do nowego folderu w folderze Scores, dzięki czemu można ją udostępnić współpracownikom, którzy mogą ją następnie zaimportować.

Opcje po prawej stronie okna dialogowego dotyczą samych arkuszy i szablonów. (Lista będzie zawierać elementy tylko po przejściu do podkategorii zawierającej arkusze).

 • Move Up i Move Down przesuwanie wybranej podkategorii w górę i w dół w kolejności w ramach bieżącej kategorii.
 • Edit Details otwiera okno dialogowe Edit Activity Details (Edytuj szczegóły działania), dzięki czemu można wprowadzić zmiany w ustawieniach wybranych podczas eksportowania arkusza. Opcje w oknie dialogowym Edit Worksheet Details są takie same jak w oknie dialogowym Add to Worksheet Creator, z wyjątkiem tego, że nie można zmienić arkusza na szablon lub odwrotnie – patrz Dodawanie do kreatora arkuszy powyżej.
 • Open Score otwiera wybraną partyturę arkusza, umożliwiając wprowadzanie zmian w zawartym w nim materiale nutowym, odpowiedziach itp. Po zakończeniu edycji partytury wystarczy ją zapisać i zamknąć – nie ma potrzeby ponownego dodawania jej do Kreatora.
 • Rename zmienia nazwę wybranego arkusza, zmieniając pole Name (Nazwa) (w oknie dialogowym).
 • Delete trwale usuwa wybrany arkusz. Należy uważać na tę opcję!

Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Close (Zamknij).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *