ABC programu Sibelius – Worksheet Creator – kreator zestawów zadań

(Tylko Sibelius Ultimate)

Nauczyciele potrzebują stałego dopływu materiałów do nauczania i uczenia się, aby wspierać program nauczania, który realizują. Kreator arkuszy pozwala wybierać spośród ponad 1700 gotowych arkuszy roboczych, projektów, ćwiczeń, utworów repertuarowych, plakatów, materiałów referencyjnych i innych zasobów. Są one starannie zaprojektowane pod kątem programów nauczania w USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Nowej Zelandii i Kanadzie i odpowiednie dla uczniów w każdym wieku. Niektóre materiały (takie jak Selected repertoire i Reference) są również przydatne na poziomie college’u i uniwersytetu.

Możesz utworzyć zarówno arkusz roboczy dla ucznia, jak i wypełniony arkusz odpowiedzi, aby pomóc w ocenie. Możesz nawet generować arkusze z losowymi pytaniami, które za każdym razem będą inne, dzięki czemu nigdy nie zabraknie Ci materiałów do wykorzystania. A wszystko to zajmuje zaledwie kilka sekund.

Można również dodawać własne arkusze do Worksheet Creator (Kreatora arkuszy) – tylko Sibelius Ultimate).


Proszę pamiętać, że w Sibeliusie nuta H jest zapisywana jako B, a B jako Bb. W przypadku tworzenia własnych arkuszy i ewentualnego użycia wbudowanych arkuszy należy zwrócić na to uwagę i zmienić w razie potrzeby.


Korzystanie z Kreatora arkuszy

Aby rozpocząć, wybierz File > Teaching i kliknij duży przycisk Worksheet Creator. Pojawi się następujące okno dialogowe:

 • Wybierz, czy chcesz utworzyć Teaching and learning materials (materiały dydaktyczne), czy Template (szablon). Szablon to arkusz roboczy bez nuty, który można wykorzystać jako podstawę do tworzenia własnych materiałów Categories (Kategorie).
 • Wybierz rozmiar strony arkusza, który chcesz utworzyć: możesz wybrać format A4 lub Letter.
 • Opcje w sekcji Add to Worksheet (Dodaj do arkusza) określają różne dodatkowe elementy do wydrukowania na arkuszu ucznia i arkuszu odpowiedzi nauczyciela. Na arkuszu ucznia:
  • Today’s date drukuje datę w postaci 27 lipca 2011. (Ta opcja jest dostępna zarówno dla arkusza ucznia, jak i dla arkusza odpowiedzi nauczyciela).
  • Spaces for student’s name and class drukuje linie w prawym górnym rogu arkusza ucznia, aby uczeń mógł wpisać swoje imię i nazwisko oraz klasę. 
 • Na arkuszu nauczyciela:
  • How to complete drukuje przypomnienie o tym, czy dana czynność jest przeznaczona do wykonania na papierze, przy komputerze, czy poprzez wykonanie.
  • Teacher involvement drukuje przypomnienie o tym, czy nauczyciel musi być zaangażowany w ukończenie ćwiczenia i czy nauczyciel potrzebuje dostępu do programu Sibelius.
  • Group size drukuje przypomnienie o tym, czy ćwiczenie jest przeznaczone do wykonania przez pojedynczą osobę, małą grupę czy większą grupę.
  • Curriculum levels drukuje szczegółowe informacje na temat konkretnego programu nauczania, do którego skierowana jest dana aktywność, o ile informacje te są dostępne.

Jeśli planujesz wydrukować cokolwiek z sekcji ResourcesReferenceSelected repertoire lub Posters, Flashcards i Games (Zasoby, Referencje, Wybrany repertuar lub Plakaty, Fiszki i Gry), najlepiej wyłączyć wszystkie te opcje.

Po wybraniu opcji Teaching and learning materials (tworzenia materiałów dydaktycznych) i dokonaniu wyboru, kliknij przycisk Next (Dalej), aby zawęzić typ poszukiwanego materiału:

Ponieważ w Worksheet Creator (Kreatorze arkuszy) dostępnych jest wiele różnych materiałów, można wybrać tylko te materiały, które spełniają określone kryteria. Na przykład, jeśli chcesz znaleźć tylko materiały odpowiednie dla grupy uczniów, a nie dla pojedynczych osób, wybierz opcję Materials for Small groupsGroups of any size (Materiały dla małych grup i grup dowolnej wielkości), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Jeśli chcesz znaleźć tylko arkusze, które mają być wypełnione przy użyciu programu Sibelius, wybierz opcję Can be completed At the computer i kliknij przycisk Next.

(Opcja Find by filename (Znajdź według nazwy pliku) jest przydatna, jeśli dany arkusz został już wydrukowany i chcesz go użyć ponownie. Każdy arkusz odpowiedzi nauczyciela zawiera nazwę pliku: w prawym dolnym rogu pierwszej strony. Wpisz ją tutaj i kliknij Next (Dalej), aby przejść bezpośrednio do tego elementu i móc go ponownie wydrukować).

Jeśli funkcja ta jest używana po raz pierwszy od zainstalowania programu Sibelius, wygenerowanie listy dostępnych materiałów może potrwać około minuty.

Następnie wyświetlane są kategorie, z których można wybrać materiał:

Materiały są podzielone na 6 głównych kategorii:

 • Elements of music obejmuje 14 podstawowych obszarów teorii muzyki, od wysokości i rytmu po śpiewanie nut i kształcenie słuchu.
 • Writing and creating music Obejmuje notację, transpozycję, aranżację, komponowanie i improwizację.
 • Selected repertoire zawiera ponad 400 utworów na głos, fortepian i inne instrumenty, w tym piosenki w 14 różnych językach i 50 utworów Bacha na instrumenty klawiszowe, odpowiednich do nauki, aranżacji, wykonania i tworzenia własnych arkuszy. Na płycie znajduje się również 45 wierszy, do których uczniowie mogą dobrać nuty.
 • Reference zawiera ogromną bibliotekę nuty, od ponad 80 skal i trybów do zakresów różnych instrumentów.
 • Posters, Flashcards & Games jest ich prawie 200, aby pomóc w nauczaniu nut. Tematy obejmują zarówno nuty i tonacje, jak i dziesiątki zdjęć instrumentów.
 • UK KS3 & GCSE Projects obejmuje projekty specyficzne dla Wielkiej Brytanii, obejmujące wykonywanie, słuchanie i komponowanie, z tematami od afrykańskiej perkusji po serializm.

Każda z kategorii i podkategorii jest ponumerowana prefiksem, np. 16 Sight Reading. Ułatwia to poruszanie się po dużej ilości dostarczonych materiałów, a także pokazuje postęp pedagogiczny materiałów w każdej kategorii, przechodząc od prostszych do bardziej zaawansowanych.

Liczby na końcu nazwy każdej kategorii, np. (8 z 27), pokazują, ile z całkowitej liczby materiałów w kategorii pasuje do określonych kryteriów wyboru (pokazanych w dolnej części okna dialogowego). Liczba zero, np. (0 z 27), oznacza, że nie ma sensu wybierać tej kategorii, ponieważ nic w niej nie pasuje. Jeśli okaże się, że jest bardzo mało pasujących elementów i potrzebujesz szerszego wyboru, spróbuj zmienić kryteria, klikając przycisk Change Type of Material (Zmień typ materiału).

Wybierz kategorię, którą chcesz zbadać, i kliknij ją dwukrotnie na liście po lewej stronie okna dialogowego lub kliknij przycisk Next (Dalej). Ta sama strona okna dialogowego pojawi się ponownie, tym razem pokazując podkategorie w wybranej kategorii, a także ścieżkę, którą przeszedłeś, aby się tam dostać. Jeśli chcesz powrócić do kategorii nadrzędnej podkategorii, w której się znajdujesz, kliknij przycisk Previous (Poprzednia).

Gdy dojdziesz do ostatniej podkategorii w danej kategorii, będziesz mógł wybrać konkretny arkusz lub inny materiał z listy:

Po wybraniu elementu z listy po prawej stronie okna dialogowego wyświetlane są informacje na jego temat. Pole Description (Opis) zawiera szczegółowe informacje o tym, co uczniowie muszą zrobić, aby ukończyć arkusz lub ćwiczenie.

Na dole tej strony znajdują się trzy opcje, które są włączane lub wyłączane w zależności od wybranego materiału:

 • Number of questions pozwala wybrać liczbę pytań, które mają zostać uwzględnione w wydrukowanym arkuszu. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy arkusz zawiera dużą liczbę pytań, które zostaną wybrane losowo. Arkusze te można wykorzystywać ponownie, ponieważ nawet w przypadku wybrania 10 pytań, jeśli w przyszłości ponownie utworzysz ten arkusz, program Sibelius wybierze losowo kolejne 10 pytań (choć mogą się one pokrywać).
 • Include box of possible answers jest dostępny, jeśli wybierzesz arkusz roboczy oparty na „dopasowywaniu” każdego pytania do wyboru odpowiedzi.
 • Create answer sheet tworzy również arkusz odpowiedzi dla nauczyciela (z już wypełnionymi odpowiedziami, aby zaoszczędzić czas podczas oceniania) wraz z arkuszem ucznia. Ta opcja nie jest dostępna dla materiałów takich jak plakaty, repertuar itp. Należy pamiętać, że wiele arkuszy nie ma pojedynczych poprawnych lub niepoprawnych odpowiedzi, w którym to przypadku arkusz odpowiedzi będzie zawierał przykład możliwej odpowiedzi ze wskazaniem, że odpowiedzi mogą się różnić.

Po dokonaniu wyboru kliknij przycisk Next (Dalej), aby wyświetlić podgląd:

Arkusz ucznia jest pokazany po lewej stronie. Jeśli arkusz odpowiedzi jest dostępny i zdecydowałeś się go utworzyć, jest on wyświetlany po prawej stronie.
Jeśli arkusz nie jest taki, jak chcesz, kliknij przycisk Previous (Poprzedni) jeden lub więcej razy, aby wrócić i zmienić swoje wybory. W przeciwnym razie kliknij przycisk Finish (Zakończ), aby utworzyć arkusz.
Jeśli wybrano utworzenie zarówno arkusza ucznia, jak i arkusza odpowiedzi, program Sibelius utworzy dwie partytury. Można je teraz wydrukować, zapisać na później lub edytować w celu utworzenia własnego arkusza.

Rhythm levels (RL1-4) and scale levels (SL1-4)

Różne arkusze są klasyfikowane według poziomu rytmu i skali, w zależności od złożoności rytmów i skal, które zawierają. Podsumowując, poziomy rytmu są następujące:

 • RL1: metrum 2/4 i 3/4, od ósemek do półnuty z kropką, proste pauzy
 • RL2: również 4/4, cała nuta, 16-tki, więcej pauz
 • RL3: również 6/8, C, nuty z kropką, proste rytmy 6/8, synkopy, Scotchsnap, więcej pauz z kropką
 • RL4: wszystkie inne oznaczenia metrum, triole, złożone rytmy 6/8

Poziomy skal:

 • SL1: dur, moll naturalny (eolska), pentatonika durowa, pentatonika molowa
 • SL2: również chromatyczna, heksatonika jońska (tj. utwory wykorzystujące tylko 6 pierwszych nut skali durowej)
 • SL3: również moll harmoniczny, moll melodyczny, dorycki, heksatonika dorycka
 • SL4: również wszystkie inne tryby kościelne/skale jazzowe, skala bluesowa, skala całotonowa.

  Niektóra terminologia skal jest podana raczej dla własnego interesu pedagogicznego niż w celu nauczania terminów studentów.

Templates (szablony)

Jeśli chcesz utworzyć pusty szablon, na którym oprzesz własne materiały, na pierwszej stronie okna dialogowego Worksheet Creator(Kreator arkuszy) wybierz opcję Template (Szablon) i kliknij przycisk Next (Dalej). Zostaną wyświetlone dostępne szablony wraz z podglądem każdego z nich:

Wybierz szablon, który chcesz utworzyć, i kliknij przycisk Finish (Zakończ). Utworzony zostanie plik, który można zmodyfikować lub dodać do niego nuty w celu utworzenia własnego arkusza. Jeśli chcesz, możesz dodać własne arkusze do Worksheet Creator do ponownego wykorzystania w przyszłości (szczególnie jeśli chcesz generować losowe pytania)

Kategorie

Główna kategoriaZawartośćOpis
01 Elements of Music01 Notes & Rests
02 Dynamics
03 Timbre & Tone Color
04 Meter & Tempo
05 Rhythm
06 Scales & Key Signatures
07 Intervals, Chords, Progressions &Cadences
08 Score Analysis,
09 Conducting
10 Dictation/Transcription, 11 Sight Reading
12 Ear Training
13 Auditory Discrimination 14 Aural Recall
Ćwiczenia ułożone w sekwencje, aby objąć podstawowe obszary muzyczne. Wprowadza język i terminologię muzyczną, pomaga rozwinąć podstawowe nuty, wprowadza aspekty teorii i uczy analizy tonalności, formy i struktury, tekstury i gatunku.
02 Writing and Creating Music01 Notation
02 Adapting, Transposing & Arranging 03 Composing
04 Improvising
Zajęcia prowadzące do nabycia podstawowych umiejętności notacji i szerokiego zakresu kreatywnej eksploracji, w tym pracy z dźwiękami, rytmami, melodiami, akompaniamentami, teksturami, tekstami i orkiestracją.
03 Selected Repertoire01 Bach Piano Repertoire 02 Other Piano Repertoire 03 Instrumental Repertoire 04 Songs for Teaching05 Rounds and Canons Collection 06 Poetry for Lyrics
07 Texts for Incidental Music
08 Rhythm Collection
Prawie 500 utworów muzycznych i poetyckich, z których wiele wykorzystano w arkuszach ćwiczeń, a wszystkie są dostępne do rozszerzenia, wykorzystania w innych klasach i tworzenia własnych arkuszy ćwiczeń. Zawiera prawie 100 utworów repertuaru klawiszowego, w tym 50 Bacha i próbki innych mistrzów; ponad 150 piosenek, w tym prawie 50 rund i kanonów oraz utwory w 13 językach świata; i 45 wierszy.
04 Reference01 Encyclopedia of Scales & Modes
02 Chord Library
03 Instrumental & Vocal Ranges
04 US & British Music Terms Compared 05 Keyboard Handouts
Podręczna biblioteka informacji muzycznych, zawierająca ponad 80 skal i trybów oraz prawie 150 akordów wraz z ich symbolami. Do wykorzystania do badań, eksploracji i włączenia do działań twórczych.
05 Posters, Flashcards & Games01 Posters
02 Flashcards 03 Games
Prawie 200 plakatów, fiszek i gier pomagających w nauczaniu i powtarzaniu pojęć muzycznych. Tematy obejmują nuty, pauzy, skale, oznaczenia tonacji, koło kwintowe, symbole, terminologię, notację i prawie 100 zdjęć instrumentów, które można wykorzystać zarówno do dekoracji klasy, jak i do przygotowania własnych materiałów edukacyjnych.
06 UK KS3 & GCSE Projects01 African Drumming KS3
02 Blues (12-bar) KS3
03 Composing to Create a Specific MoodKS3/GCSE
04 Pop Songs (Reggae) KS3/GCSE 05 Pop Songs (Dance Grooves) GCSE 06 Serialism GCSE
07 Blues (Arranging) GCSE
Siedem specyficznych dla Wielkiej Brytanii projektów wspierających trzy główne obszary nauki – wykonywanie, komponowanie i słuchanie – dla Key Stage 3 i GCSE, z obszernymi notatkami dla nauczyciela i pomysłami na rozszerzenie.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *