ABC programu Sibelius cz. 2 – Tworzenie zaznaczeń

2.9 Filtrowanie i wyszukiwanie
Gdy obiekty w partyturze są zaznaczone, zmieniają kolor, co oznacza, że można wykonywać na nich różne czynności za pomocą myszy i klawiatury. Większość operacji w programie Sibelius obejmuje zaznaczenia. Istnieją trzy główne rodzaje selekcji:

*  pojedyncze zaznaczenie, w którym zaznaczony jest tylko jeden obiekt.

*  zaznaczenie wielokrotne, w którym zaznaczanych jest kilka oddzielnych obiektów.

*  zaznaczenie fragmentu, gdzie zaznaczony jest ciągły odcinek nuty, pokazany z jasnoniebieskim („staff passage”) lub fioletowym polem („system passage”) dookoła niego. Możesz zrobić prawie te same rzeczy dla wszystkich trzech rodzajów zaznaczenia. Główną różnicą jest sposób zaznaczania obiektów w pierwszej kolejności. Dodatkowo można zaznaczyć prostokątny obszar z nutami w celu wyeksportowania go jako grafiki – 1.18 Eksportowanie grafiki.

Kolory zaznaczeń

Gdy obiekt jest zaznaczony, zmienia kolor, aby pokazać, że jest zaznaczony:

*  Nuty oraz tekst i linie dołączone do pięciolinii są kolorowane zgodnie z głosami, do których należą (głos 1 jest ciemnoniebieski, głos 2 jest zielony, głos 3 jest pomarańczowy, a głos 4 jest różowy). Jeśli obiekt należy do więcej niż jednego głosu lub do wszystkich głosów, ma kolor jasnoniebieski.

*  Różne inne obiekty na pięciolinii, np. symbole, klucze, zmiany instrumentów itp. mają zastosowanie do wszystkich głosów i są również oznaczone kolorem jasnoniebieskim.

*  Obiekty systemowe (np. tekst systemowy, linie i symbole, oznaczenia metrum i tonacji itp.

Pojedyncze zaznaczenia

Aby dokonać pojedynczego zaznaczenia, kliknij nutę lub inny obiekt – to bardzo proste. Jeśli klikniesz nutę, Sibelius odtworzy ją, abyś mógł usłyszeć jej wysokość. Możesz przeciągnąć nutę w górę lub w dół, aby zmienić jej wysokość lub przeciągnąć obiekt, aby go przesunąć, co spowoduje dołączenie go do nowych pozycji rytmicznych wzdłuż pięciolinii, a nawet innej pięciolinii, jeśli przeciągniesz go wystarczająco daleko. Możesz także przytrzymać określone klawisze podczas przeciągania obiektu: najpierw kliknij obiekt i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie dodaj klawisz modyfikujący:

*  Przeciągnięcie z wciśniętym klawiszem Shift: ogranicza ruch elementu w kierunku, w którym został on przesunięty po raz pierwszy.

*  Przeciągnięcie z wciśniętym klawiszem Alt: przenosi element bez przesuwania jego punktu zaczepienia.

*  Przeciągnięcie z wciśniętym klawiszem Control (na macOS z Command):tymczasowo wyłącza układ magnetyczny dla tego elementu, dzięki czemu może on poruszać się w dowolnym miejscu, a po zwolnieniu klawisza Control lub Command powraca do pierwotnej pozycji. Modyfikatory te mogą być również używane w połączeniu (np. przytrzymanie Shift i Alt, aby ograniczyć ruch elementu w określonym kierunku i przesunąć go bez ponownego dołączania go w dowolnym punkcie). Można również wybrać i przesunąć nutę lub inny obiekt bez użycia myszy: nie mając nic wybranego, naciśnij klawisz Tab, aby wybrać pierwszy obiekt na górnej pięciolinii na stronie. Następnie:

* Możesz wybrać następny obiekt na pięciolinii za pomocą klawiszy strzałek lub klawisza Tab (aby wybrać poprzedni element, wpisz Shift+Tab). Sibelius odtwarza każdą wybraną nutę lub akord.

*  Aby szybko przechodzić między nutami i pauzami, należy nacisnąć strzałkę w lewo/strzałkę w prawo. Jeśli wybrana jest nuta w akordzie, Sibelius odtwarza wszystkie nuty tego akordu w tym głosie, dzięki czemu szybkie przechodzenie między nutami i akordami pozwala usłyszeć je w kontekście.

*  Jeśli chcesz wybrać konkretną główkę nuty w akordzie, użyj Alt+strzałka w górę/strzałka w dół lub Option+strzałka w górę/strzałka w dół, aby wybrać następną najwyższą lub najniższą nutę w akordzie. Po wybraniu najwyższej lub najniższej nuty akordu, wpisanie kombinacji klawiszy Alt+strzałka w górę/strzałka w dół lub Option+strzałka w górę/strzałka w dół spowoduje wybranie wszelkich tremolo na laskach (jeśli są obecne), ponowne wpisanie kombinacji Alt+strzałka w górę/strzałka w dół lub Option+strzałka w górę/strzałka w dół spowoduje wybranie uchwytu na końcu laski (jeśli laska jest skierowana w tym kierunku), a ponowne wpisanie kombinacji Alt+strzałka w górę/strzałka w dół spowoduje wybranie artykulacji znajdującej się najbliżej nuty (jeśli jest obecna). Po wybraniu każdej nuty w akordzie odtwarzana jest tylko wybrana nuta.

*  Alt+Shift+strzałka w górę/dół lub Option+Shift+strzałka w górę/dół wybiera najwyższą lub najniższą nutę w następnym używanym głosie (więc jeśli wybrano na przykład dolną nutę akordu w głosie 1 i wpisano Alt+Shift+strzałka w dół lub Option+Shift+strzałka w dół, Sibelius wybierze najwyższą nutę w głosie 2, jeśli jest; jeśli nie, najwyższą nutę w głosie 3 lub głosie 4). Odtwarzana jest tylko wybrana nuta.

*  Control+Alt+strzałka w dół lub Command+Option+strzałka w dół wybiera najwyższą wysokość dźwięku lub pauzę w głosie o najniższym numerze na pięciolinii poniżej; Control+Alt+strzałka w górę lub Command+Option+strzałka w górę wybiera najniższą wysokość dźwięku lub pauzę w głosie o najwyższym numerze na pięciolinii powyżej. Jeśli w następnym głosie lub na pięciolinii nie ma nuty lub pauzy w tej samej pozycji rytmicznej, Sibelius wybierze nutę lub pauzę w najbliższej pozycji rytmicznej wcześniej w tym samym takcie. Głosy, które nie są obecne, są po prostu pomijane, a podczas przechodzenia między pięcioliniami, ukryte pięciolinie są podobnie pomijane.

*  Można również przechodzić między różnymi częściami nut i akordów za pomocą kombinacji klawiszy Alt+strzałka w lewo/prawo lub Option+strzałka w lewo/prawo. Kolejność wyboru od lewej do prawej podczas wpisywania Alt+Strzałka w prawo lub Option+Strzałka w prawo jest następująca: linia arpeggio; scoop lub plop; akcydencja; główka nuty; kropka rytmiczna; fall lub doit; lewy koniec ligatury; prawy koniec ligatury. (Skróty te działają również w przypadku linii ).

Jeśli masz problem z zaznaczeniem obiektu za pomocą myszy, ponieważ bardzo blisko znajduje się inny obiekt, który ciągle zaznaczasz: najpierw naciśnij klawisz Tab (lub Shift-Tab), aby przenieść zaznaczenie na obiekt, który chcesz zaznaczyć, lub powiększ bardzo blisko i spróbuj zaznaczyć go ponownie; jeśli to się nie powiedzie, tymczasowo usuń inny obiekt z drogi. Innym sposobem dokonania pojedynczego zaznaczenia jest użycie funkcji Home > Edit > Find (Narzędzia główne > Edycja > Znajdź) (skrót klawiszowy Control+F lub Command+F).

Zaznaczenie wielokrotne

* Kliknij nutę lub inny obiekt, a następnie kliknij z naciśniętym klawiszem Control lub Command jedną lub więcej innych nut lub obiektów, aby dodać je do zaznaczenia. Jeśli chcesz usunąć obiekt z zaznaczenia, kliknij go ponownie z naciśniętym klawiszem Control lub Command. W przypadku zaznaczenia wielu nut tego samego akordu program Sibelius odtwarza wszystkie zaznaczone nuty.

* Alternatywnie, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift lub Command na papierze i przeciągnij jasnoszarą ramkę wokół obiektów, które chcesz zaznaczyć (czasami nazywane jest to zaznaczeniem „marquee” lub „lasso”). Jeśli przeciągniesz przez cały kadr, zamiast tego otrzymasz zaznaczony fragment. Następnie można dodawać/usuwać obiekty z zaznaczenia, klikając z wciśniętym klawiszem Control lub Command. Jeśli często korzystasz z tej funkcji, zmiana ustawienia Drag Paper (Przeciągnij papier) w File > Preferences (Plik > Preferencje) pozwala zaznaczyć fragment po prostu klikając i przeciągając (bez przytrzymywania Shift lub Command).

*  W przypadku zaznaczania wielu tekstów można również rozszerzyć pojedyncze zaznaczenie, wpisując skrót klawiaturowy Control+Shift+A lub Command+Shift+A, który zaznacza wszystkie podobne obiekty tekstowe (tj. w tym samym stylu) dołączone do tego samego personelu w tym systemie. Jest to szybki sposób na zaznaczenie całego rzędu, na przykład, symboli akordów, tekstów, palcowania lub znaków ekspresji.

*  Jeśli zaznaczona jest pojedyncza nuta akordu, Control+Shift+A lub Command+Shift+A zaznaczy wszystkie nuty w tym akordzie; podobnie, jeśli zaznaczona jest pojedyncza nuta, reszta lub cały akord, zaznaczony zostanie cały pasek.

*  Możesz także użyć filtrów, aby dokonać wielokrotnego wyboru – 2.9 Filtrowanie i wyszukiwanie
Zaznaczanie wielokrotne jest przydatne głównie w przypadku obiektów innych niż nuty, akordy i pauzy – np. w celu usunięcia kilku artykulacji lub fragmentów tekstu.

Zaznaczenie fragmentu (pasażu)

„Fragment” to ciągły odcinek nut – o dowolnej długości, od kilku nut do całej partytury, i dla dowolnej liczby pięciolinii, od jednego głosu do całej orkiestry. Można o nim myśleć jako o „prostokącie” nut – choć prostokąt ten może rozciągać się pomiędzy systemami i stronami, a nawet można włączyć do pasażu niesąsiadujące ze sobą pięciolinie. W przeciwieństwie do zaznaczeń wielokrotnych, wybrane pasaże są przydatne głównie do wykonywania czynności na kilku nutach, akordach i pauzach. Istnieją dwa rodzaje pasaży: normalnie pasaże są otoczone półprzezroczystą jasnoniebieską ramką i mogą zawierać dowolną kombinację pięciolinii w partyturze; pasaże systemowe są natomiast otoczone półprzezroczystą fioletową ramką i zawierają wszystkie pięciolinie w partyturze:

Aby wybrać fragment, kliknij:

*  Kliknij nutę/akord/pauzę w jednym z rogów (np. w lewym górnym rogu) „prostokąta”, który chcesz zaznaczyć. Jeśli wybierasz od początku taktu, szybciej jest po prostu kliknąć pustą część taktu.

*  Kliknij z wciśniętym klawiszem Shift nutę/akord/pauzę po przeciwnej stronie (np. w prawym dolnym rogu) „prostokąta”. Ponownie, jeśli wybierasz do końca taktu, po prostu kliknij pustą część taktu.

*  Wszystkie zaznaczone obiekty zostaną pokolorowane, a nad zaznaczeniem pojawi się jasnoniebieska ramka. Zaznaczenie pojawi się również w Nawigatorze, co jest przydatne do przeglądania fragmentów obejmujących wiele stron.

*  Aby dodać kolejne pięciolinie do zaznaczenia, przytrzymaj klawisz Control lub Command i kliknij kolejne pięciolinie; może to służyć do dodawania do zaznaczenia pięciolinii nie sąsiadujących ze sobą.

*  Możesz wykluczyć niektóre pięciolinie z wyboru, przytrzymując klawisz Control lub Command i klikając kolejno pięciolinie, które chcesz usunąć z wyboru. Możesz także dokonać wyboru przejścia za pomocą okna dialogowego Home > Select > Bars (skrót klawiszowy Control+Alt+A lub Command+Option+A). Jest to przydatne, jeśli wiesz, że chcesz wybrać, powiedzmy, pierwsze 16 taktów partytury lub chcesz wybrać od bieżącej pozycji do końca partytury. Aby wybrać pasaż systemowy, wykonaj te same czynności, ale zacznij od kliknięcia z klawiszem Control lub Command pustej części taktu, a następnie przytrzymaj Control lub Command, klikając inne nuty / akordy / reszty na innych pięcioliniach, aby rozszerzyć pasaż. Aby rozszerzyć zaznaczenie pasażu do początku partytury, naciśnij Control+Shift+Home lub Command+Shift+Home. Aby rozszerzyć zaznaczenie pasażu do końca partytury, naciśnij Control+Shift+End lub Command+Shift+End.

Oczywiście można również wybrać fragment za pomocą samej klawiatury:

*  Po zaznaczeniu nuty, użyj Shift-strzałka w lewo/strzałka w prawo, aby rozszerzyć zaznaczenie w poziomie o jedną nutę na raz, lub Control+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo lub Command+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo, aby rozszerzyć je o takt na raz. Jest to podobne do edytorów tekstu (podobnie jak różne inne zastosowania klawiszy strzałek).

*  Aby wybrać wiele pięciolinii, użyj Shift-Strzałka w górę/dół, aby dołączyć kolejną pięciolinię do pasażu.

*  Aby przekształcić bieżące zaznaczenie w pasaż systemowy, wybierz kolejno Home > Select > System Passage (skrót Alt+Shift+A lub Option+Shift+A).

Aby wybrać pasaż przez przeciąganie myszą: przytrzymaj Shift lub Command i przeciągnij prostokąt zaczynając od górnej pięciolinii na początku żądanego fragmentu i kończąc poniżej dolnej pięciolinii na końcu. Jest to praktyczne tylko w przypadku krótkich fragmentów.

Usuwanie zaznaczenia

Niezależnie od tego, czy zaznaczenie jest pojedyncze, wielokrotne czy fragmentowe, zawsze można je usunąć, naciskając klawisz Esc. Jeśli wolisz pracować z myszą, możesz wyczyścić zaznaczenie, klikając na stronie poza bieżącym zaznaczeniem (np. na marginesie lub między dwiema pięcioliniami). Można również kliknąć przycisk wskaźnika myszy ( page161image1291610960) w lewym górnym rogu klawiatury (3.2 Klawiatura), co jest przydatne, jeśli pracujesz z tablicą interaktywną lub tabletem PC. Możesz także użyć funkcji Undo (Cofnij) i Redo (Ponów) (na pasku narzędzi szybkiego dostępu w systemie Windows lub w menu Edit (Edycja) na komputerze Mac), aby cofnąć i ponownie wprowadzić zmiany zaznaczenia.

Szybkie zaznaczenia

Istnieją różne sposoby szybkiego wybierania określonych typów fragmentów:

*  Kliknięcie pustej części taktu powoduje zaznaczenie tego taktu na jednej pięciolinii (np. w celu skopiowania taktu).

*  Dwukrotne kliknięcie pustej części taktu powoduje zaznaczenie pięciolinii w danym systemie systemu (np. w celu skopiowania tych taktów).

*  Trzykrotne kliknięcie pustej części taktu powoduje zaznaczenie pięciolinii w całej partyturze (np. w celu usunięcia całego instrumentu).

*  Po jednokrotnym, dwukrotnym lub trzykrotnym kliknięciu możesz kliknąć z wciśniętym klawiszem Shift na inną pięciolinię, aby dodać do zaznaczenia wszystkie pięciolinie znajdujące się pomiędzy nimi, lub (tak jak poprzednio) dodać lub usunąć poszczególne pięciolinie za pomocą klawiszy Control lub Command.

*  Przytrzymanie klawisza Control lub Command podczas pojedynczego, podwójnego lub potrójnego kliknięcia spowoduje zaznaczenie pasażu systemowego (otoczonego fioletową ramką).

*  Można nawet zaznaczyć całą partyturę naraz, wybierając Home > Select > All (skrót klawiszowy Con-trol+A lub Command+A). Jest to szczególnie przydatne do transponowania całej partytury, zmiany formatu całej partytury lub do wybierania określonych typów obiektów w całej partyturze (patrz poniżej).
(Jeśli się nad tym zastanowić, Home > Select > All robi to samo, co Control-potrójne kliknięcie lub Command-potrójne kliknięcie).

Co można zrobić z zaznaczeniami wielokrotnymi i wybranymi fragmentami?

Możesz zrobić praktycznie wszystko z zaznaczeniami wielokrotnymi lub wybranym przejściem, co możesz zrobić z pojedynczą nutą, a nawet więcej; na przykład:

*  Skopiuj go w inne miejsce za pomocą Alt-kliknięcie lub Option-kliknięcie – bardzo przydatne podczas aranżacji lub orkiestracji. (Kopiowanie nadpisuje, chyba że zaznaczysz fragment taktów za pomocą Control lub Command, w którym to przypadku wstawia).

*  Aby je usunąć, wystarczy nacisnąć klawisz Delete. Jeśli fragment został zaznaczony za pomocą klawisza Control lub Command (a więc był otoczony fioletową ramką), same takty również zostaną usunięte.

*  Powtórz za pomocą R – patrz Powtarzanie zaznaczeń.

*  Transponuj go, używając okna dialogowego Transpozycja, aby transponować o określony interwał, lub diatonicznie, krok po kroku, używając klawiszy 3/2. Control+strzałka w górę/strzałka w dół lub Command+strzałka w górę/strzałka w dół przesuwają o oktawę.

*  Twórz akordy, dodając nuty powyżej lub poniżej – wpisz 1-9, aby dodać interwał powyżej, lub Shift-1-9, aby dodać interwał poniżej (ale nie ten ostatni, jeśli korzystasz z zestawu funkcji notebooka (laptopa) – 1.30 Skróty klawiaturowe).

*  Odtwarzanie odbywa się poprzez naciśnięcie klawisza P (co rozpoczyna odtwarzanie od początku zaznaczenia, co odpowiada wybraniu opcji Play > Transport > Play > Play From Selection (Odtwarzanie > Transport > Odtwarzaj > Odtwarzaj od zaznaczenia) lub naciśnięcie klawisza Y w celu przesunięcia linii odtwarzania do początku zaznaczenia, a następnie klawisza Spacja w celu rozpoczęcia odtwarzania.

*  Zaaranżuj nuty na inną kombinację instrumentów, „eksploduj” fragment na większą liczbę pięciolinii lub „zredukuj” go do mniejszej liczby.

*  Uruchom wtyczkę, aby sprawdzić, edytować lub dodać elementy do zaznaczenia – 1.26 Praca z wtyczkami (tylko Sibelius Ultimate).

*  Dodawanie artykulacji do wszystkich nut/akordów przy użyciu pierwszego lub czwartego układu klawiatury numerycznej Keypad.

*  Przywróć domyślne odstępy między nutami, wybierając kolejno opcje Appearance > Reset Notes > Reset NoteSpacing (skrót klawiszowy Control+Shift+N lub Command+Shift+N).

Wielokrotne kopiowanie

Wielokrotne kopiowanie umożliwia skopiowanie pojedynczego zaznaczenia, wielokrotnego zaznaczenia lub pasażu kilka razy w poziomie (wzdłuż tej samej pięciolinii), w pionie (na więcej niż jedną pięciolinię) lub w obu kierunkach jednocześnie.

Wielokrotne kopiowanie pojedynczego obiektu

Można skopiować pojedynczy obiekt, np. nutę lub tekst, pionowo na dowolną liczbę pięciolinii. Jest to prawdopodobnie najbardziej przydatne do kopiowania dynamiki (np. mf) na wielu pięcioliniach jednocześnie:

*  Zaznacz pojedynczy obiekt i wybierz kolejno opcje Home > Clipboard > Copy (skrót klawiszowy Control+C lub Command+C), aby skopiować go do schowka.

*  Wybierz fragment na jednej lub kilku pięcioliniach i wybierz Home > Clipboard > Paste (skrót klawiszowy Control+V lub Command+V) aby skopiować element tylko na początek pasażu, po jednej kopii na każdy element.

Wielokrotne kopiowanie wielokrotnego zaznaczenia

Rozszerzeniem powyższego jest możliwość zaznaczenia więcej niż jednego obiektu i skopiowania ich w pionie na dowolną liczbę pięciolinii. Jest to szczególnie przydatne w przypadku kopiowania rzędu dynamiki:

*  Dokonaj wielokrotnego wyboru – kliknij z naciśniętym klawiszem Control lub Command obiekty, które chcesz skopiować, lub zaznacz je za pomocą filtra (np. Home > Select > Filters > Dynamics), a następnie wybierz Home > Clipboard > Copy, aby skopiować je do schowka.

*  Zaznacz pasaż na jednej lub kilku pięcioliniach i wybierz Home > Clipboard > Paste, aby skopiować zaznaczenie tylko na początek pasażu, po jednej kopii dla każdej pięciolinii, z zachowaniem względnych odległości między oryginalnymi obiektami w nowych kopiach. Jeśli w pasażu docelowym znajdują się ukryte pięciolinie, funkcja wielokrotnego kopiowania skopiuje także ukryte pięciolinie.

Wielokrotne kopiowanie fragmentów (pasaży)

*  Zaznacz fragment na jednej lub kilku pięcioliniach i wybierz Home > Clipboard > Copy, aby skopiować go do schowka

*  Zaznacz inny fragment i wybierz kolejno opcje Home > Clipboard > Paste, aby wypełnić nowy fragment wieloma kopiami oryginalnego fragmentu. Nowy fragment jest wypełniany w następujący sposób:
* Poziomo: jeśli fragment docelowy jest dłuższy niż oryginał, cała liczba kopii jest wklejana do nowego fragmentu (a wszelkie pozostałe takty na końcu pozostają niezmienione). Jeśli fragment docelowy jest krótsze niż oryginał, tworzona jest tylko jedna kopia.
Pionowo: Jeśli fragment docelowy zawiera więcej pięciolinii niż oryginał, tworzona jest pełna liczba kopii od góry w dół (z niezmienionymi pozostałymi pięcioliniami na dole). Jeśli fragment docelowy zawiera mniej pięciolinii niż oryginał, wykonywana jest tylko jedna kopia. Należy pamiętać, że wielokrotne kopiowanie nadpisuje oryginalną zawartość fragmentu docelowego i kopiuje na wszelkie ukryte pięciolinie, które są zawarte w fragmencie docelowym.

Powtarzanie zaznaczeń

Można również użyć Note Input > Note Input > Repeat (skrót R), aby utworzyć wiele kopii dowolnego zaznaczenia w następujący sposób:

*  Wybierz nutę, akord, fragment, zaznaczenie wielokrotne, linię, obiekt tekstowy, symbol, diagram akordów, zaimportowaną grafikę, zmianę instrumentu, oznaczenie tonacji, metrum lub kreski taktowe i wpisz R.

* Zaznaczone obiekty są powtarzane raz w prawo; aby powtórzyć ponownie, naciskaj R.

Istnieje pewna subtelność w zachowaniu R, gdy wybrana jest nuta:

*  Domyślnie naciśnięcie klawisza R spowoduje dokładne powtórzenie wybranej nuty: jeśli nuta jest dłuższa niż pozostała część taktu, Sibelius utworzy powiązane nuty o odpowiedniej wartości, a jeśli wprowadzasz nuty (tj. widoczny jest znacznik), pozostawi tę samą wartość nuty wybraną na klawiaturze. Jeśli powtarzasz nuty podczas edycji, klawiatura zawsze będzie odzwierciedlać wartość aktualnie wybranej nuty (a nie następnej nuty, która ma zostać wprowadzona), więc wielokrotne naciśnięcie R spowoduje zmianę wartości powtarzanej nuty, jeśli nuta zostanie powiązana ponad kreską taktową do następnego taktu lub zostanie obcięta na końcu bieżącego taktu.

*  Jeśli wolisz, aby Sibelius nie wiązał nut ligaturą nad kreską taktową w przypadku, gdy wybrana nuta jest dłuższa niż pozostała część taktu, włącz Truncate notes at end of bars when using Repeat na stronie Note Input w sekcji File > Preferences.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *