ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.18 Transformations (Przekształcenia)

Grupa Note Input > Transformations udostępnia szereg narzędzi przydatnych do szybkiego generowania nowego materiału muzycznego z istniejącej melodii lub rytmu, a także do poznawania (lub nauczania) zasad stojących za typowymi manipulacjami wysokością i rytmem. Większość transformacji jest zaprojektowana do uruchamiania na wybranym fragmencie, który jest przekształcany w miejscu. Wiele z nich nie posiada żadnych opcji, a co za tym idzie, nie wyświetla okien dialogowych; kilka z tych, które wyświetlają okna dialogowe, pozwala na wyłączenie okna dialogowego po uruchomieniu wtyczki po raz pierwszy, w celu wielokrotnego uruchamiania wtyczki z wybranymi tymi samymi opcjami.
W przypadku tych transformacji, w których można zmieniać rytmy, podziały nieregularne są zawsze przenoszone jako kompletna jednostka, a przednutki są zawsze przenoszone wraz z regularnymi nutami, do których należą. Wiązane nuty powodują pewne komplikacje w wielu z tych przekształceń, więc należy sprawdzić wyniki podczas przekształcania fragmentów zawierających wiązane nuty.
Przydatne może okazać się przypisanie skrótów klawiaturowych do niektórych z tych przekształceń, aby płynnie zasymilować je z przepływem pracy. Za kulisami przekształcenia te są wykonywane przy użyciu wtyczek, więc znajdziesz je na liście w kategorii Plug-ins w oknie dialogowym Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe) – 1.30 Skróty klawiaturowe.

Podwojone/podzielone wartości nut (Double/Halve Note Values)

Czasami przydatne jest zmniejszenie o połowę lub podwojenie wszystkich wartości nut w partyturze, np. w przypadku transkrypcji nut muzyki dawnej, w których wartości nut są dwukrotnie dłuższe niż we współczesnych wydaniach.
Aby to zrobić, zaznacz fragment nuty i wybierz Note Input > Transformations > Double lub Halve. Pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem o ograniczeniach wtyczki.
Po kliknięciu przycisku OK utworzona zostanie nowa partytura z wybranym fragmentem skopiowanym w nowej formie. Wtyczka kopiuje także oznaczenia metrum (odpowiednio je podwajając lub zmniejszając o połowę) i tworzy odpowiednie ligatury.

Zmiana wartości rytmicznej wybranych nut

Podczas zwiększania wartości rytmicznej jednej lub więcej wybranych nut, wartość rytmiczna każdej kolejnej nuty jest odpowiednio modyfikowana (zmniejszana):

 • Zwiększenie wartości rytmicznej pojedynczej nuty modyfikuje wartość rytmiczną kolejnej nuty:
 • Podczas zwiększania wartości rytmicznej nut w zaznaczonym przejściu wartość rytmiczna wybranych nut jest modyfikowana parami.
 • Podczas zmniejszania wartości rytmicznej jednej lub więcej wybranych nut, odpowiednie pauzy są odpowiednio dodawane.
 • Zmniejszenie wartości rytmicznej wybranych nut powoduje dodanie pauz w odpowiednich przypadkach.

Sibelius umożliwia przełączanie między bieżącym i starszym zachowaniem zgodnie z preferowanym przepływem pracy: File > Preferences > Note Input > Editing > Replace Subsequent Notes with Rests when Extending Duration.

Retrograde Pitches

Przepisuje zaznaczenie w taki sposób, że kolejność dźwięków zostaje odwrócona (ostatni dźwięk staje się pierwszym, przedostatni dźwięk staje się drugim itd.
Zaznacz fragment i wybierz polecenie Note Input > Transformations > Retrograde Pitches. Fragment zostanie przepisany w miejscu.

Retrograde Rhythms

Przepisuje zaznaczenie w taki sposób, że kolejność rytmów zostaje odwrócona (wartość ostatniej nuty staje się wartością pierwszej itd.) bez zmiany wysokości dźwięków.
Zaznacz fragment i wybierz polecenie Note Input > Transformations > Retrograde Rhythms. Fragment zostanie przepisany w miejscu.

Retrograde Rhythms and Pitches

Przepisuje zaznaczenie w taki sposób, że zarówno kolejność nut, jak i rytmów jest odwrócona.
Zaznacz fragment i wybierz kolejno Note Input > Transformations > Retrograde Rhythms and
Pitches
. Fragment zostanie przepisany w miejscu.

Invert

Wykonuje inwersję wybranego fragmentu wokół określonej wysokości dźwięku. Ta wtyczka powoduje nadpisanie oryginalnych nut.
Aby uruchomić wtyczkę, zaznacz nuty, które chcesz odwrócić i wybierz kolejno Note Input> Transformations > Invert. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można ustawić wysokość dźwięku, wokół której ma zostać odwrócony materiał, a także określić, czy ma to być odwrócenie chromatyczne czy diatoniczne.

Augment/Diminish Intervals

Zwiększa (augment) lub zmniejsza (diminish) interwały między kolejnymi nutami w zaznaczeniu o określoną wartość.
Zaznacz fragment i wybierz opcję Augment Intervals (Zwiększ interwały) lub Diminish Intervals (Zmniejsz interwały) z galerii Note Input > Transformations > More. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wybrać wartość, o jaką interwały mają zostać zwiększone lub zmniejszone. Keep double accidentals (Zachowaj podwójne akcydencje) określa, czy Sibelius powinien preferować zapisywanie podwójnych akcydencji jako ich prostszych odpowiedników enharmonicznych. Kliknij OK, a wybrany fragment zostanie przekształcony.
Jeśli chcesz wielokrotnie uruchamiać wtyczkę z tymi samymi opcjami, włącz opcję Do not show dialog again (until I restart Sibelius) (Nie pokazuj ponownie okna dialogowego (dopóki nie uruchomię ponownie programu Sibelius)) w oknie dialogowym wtyczki; okno dialogowe nie pojawi się ponownie do momentu ponownego uruchomienia programu Sibelius.

Pitch Mapping

Czasami możesz chcieć wygenerować wariacje na temat istniejącego fragmentu, transponując go, powiedzmy, do trybu molowego. Ta wtyczka pozwala określić nowe wysokości dźwięków dla każdego stopnia skali chromatycznej i odpowiednio zmienia („mapuje”) wysokości dźwięków w wybranym fragmencie.
Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz fragment, który chcesz zmapować, a następnie wybierz Note Input > Transformations > More > Pitch Mapping. Wybierz żądane wysokości nut z menu rozwijanego w oknie dialogowym wtyczki i kliknij przycisk OK.
Domyślnie, wtyczka traktuje wszystkie nuty o tej samej wysokości identycznie (więc Ges i Fis są takie same), ale jeśli chcesz mapować równoważne dźwięki enharmoniczne inaczej, kliknij przycisk More Choices (Więcej opcji), który pozwala to zrobić.
Można również wybrać, czy program Sibelius ma mapować istniejące nuty na wyższe czy niższe nuty, klikając przycisk New Pitch Higher? (Nowa wysokość nuty wyższa?) Spowoduje to wyświetlenie kolejnego okna dialogowego umożliwiającego wybranie, czy program Sibelius ma mapować wszystkie nuty na wyższe lub niższe, a jeśli nie, to jak duży powinien być interwał między starymi i nowymi tonami, zanim nuty zostaną transponowane w górę lub w dół.

Wtyczka analizuje wszystkie nuty w zaznaczeniu i oblicza wysokość każdej nuty w odniesieniu do C (a więc 0 dla C, 1 dla cis/dur itd.). Następnie zmienia wysokość każdej nuty zgodnie z ustawieniami z okna dialogowego wtyczki. Przypuśćmy, że w oknie dialogowym ustawisz D jako mapowanie na Ais: każde D w zaznaczeniu zostanie zastąpione przez Ais w tej samej oktawie co oryginał (oktawy przechodzą od C do H) – pamiętaj, że w Sibeliusie B oznacza nutę H, a Bb to nuta B.
Jeśli więc ustawisz, powiedzmy, G do mapowania na D, zostanie ono zmapowane na D poniżej oryginalnej nuty. Nie zawsze jest to wymagane, stąd opcja Move everything above the following note up to the next octave (Przenieś wszystko powyżej następnej nuty do następnej oktawy). Po włączeniu tej opcji, jeśli nuta jest wyższa niż ustawiona tutaj wysokość, zostanie ona zmapowana do nowej wysokości, a następnie przetransponowana o oktawę w górę.

Randomize Pitches

Zastępuje istniejące nuty w zaznaczeniu nowymi, losowo wygenerowanymi.
Zaznacz fragment i wybierz polecenie Note Input > Transformations > More > Randomize Pitches. Rytmy nut w zaznaczonym fragmencie pozostają niezmienione, ale wysokości dźwięków są zmieniane losowo.

Rotate Pitches

Przepisuje zaznaczenie w taki sposób, że wysokości nut są przesunięte w prawo o jedną nutę (wysokość ostatniej nuty staje się wysokością pierwszej, wysokość pierwszej nuty staje się wysokością drugiej itd.

Zaznacz fragment i wybierz polecenie Note Input > Transformations > More > Rotate Pitches. Fragment zostanie przepisany w miejscu.

Rotate Rhythms

Przepisuje zaznaczenie w taki sposób, że wartości nut są przesunięte w prawo o jedną nutę (wartość ostatniej nuty staje się wartością pierwszej, wartość pierwszej nuty staje się wartością drugiej itd.
Zaznacz fragment i wybierz polecenie Note Input > Transformations > More > Rotate Rhythms. Fragment zostanie przepisany w miejscu.

Rotate Rhythms and Pitches

Przepisuje zaznaczenie w taki sposób, że zarówno czasy trwania, jak i wysokości nut w zaznaczeniu są przesunięte w prawo o jedną nutę (ostatnia nuta zaznaczenia staje się pierwszą nutą, pierwsza nuta staje się drugą nutą itd.)
Zaznacz fragment i wybierz polecenie Note Input > Transformations > More > Rotate Rhythms and Pitches. Fragment zostanie przepisany w miejscu.

Shuffle Pitches

Przepisuje zaznaczenie w taki sposób, że istniejące wysokości nut są losowo rozmieszczane, zmieniając kontur melodyczny w losowy sposób, ale bez wprowadzania nowych wysokości.
Zaznacz fragment i wybierz kolejno Note Input > Transformations > More > Shuffle Pitches. Fragment zostanie przepisany w miejscu.

Transform Scale

Zmienia wysokości nut w bieżącej partyturze z ich bieżącej skali na nową skalę, np. w celu zmiany modalności melodii z durowej na molową lub zmiany melodii pentatonicznej na skalę całotonową itd.
Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz fragment, który chcesz przekształcić i wybierz Note Input > Transformations > More > Transform Scale. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy określić aktualną skalę i nową skalę, do której ma ona zostać przekształcona. Snap non-scale tones to scale tones określa, czy wtyczka powinna „przyciągnąć” nutę, która nie jest w skali do najbliższej nuty, która jest w skali (np. Es nie jest w skali G-dur, więc możesz wybrać, czy wtyczka powinna pozostawić tę wysokość bez zmian, czy „przyciągnąć” ją do najbliższej nuty, która jest w skali, np. D). Dokonaj wyboru i kliknij OK.
Wtyczka ma wiele innych opcji, które można zobaczyć, klikając Show Options (Pokaż opcje) w wyświetlonym dzienniku:

 • Zdefiniuj dodatkowe typy skal, klikając Add/Edit Scales (Dodaj/Edytuj skale).
 • Zapisywanie i odzyskiwanie często używanych transformacji poprzez kliknięcie Save/Restore Map.
 • Określanie kierunku, w którym Sibelius powinien transponować nuty podczas przekształcania skali
  przekształcając skalę, klikając New Pitch Higher?

  Każde z tych okien dialogowych zawiera szczegółowe informacje na temat jego użycia, a wtyczka ma również przycisk Help (Pomoc), który wyświetla dalsze szczegóły.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl