ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.7 Lyrics – słowa

Zobacz również 5.1 Praca z tekstem

Lyrics – słowa piosenek to tekst zapisany pod nutami, który ma być śpiewany przez wokalistę. Istnieją trzy sposoby tworzenia słów:

 • wpisywanie ich bezpośrednio;
 • kopiowanie tekstu sylaba po sylabie do Sibeliusa z edytora tekstu lub innego programu;
 • automatyczne wprowadzanie tekstów do partytury z pliku tekstowego, przy czym Sibelius automatycznie przypisuje sylaby do nut.

Teksty w „bloku”, dla dodatkowych wersów na końcu piosenki lub hymnu, są tworzone inaczej
ponieważ nie są wyrównane z nutami – zobacz Bloki tekstów.

Wpisywanie słów

Wpisywanie tekstów bezpośrednio w programie Sibelius:

 • Wprowadź nuty, dla których chcesz napisać tekst.
 • Wybierz nutę, od której ma zaczynać się tekst i kliknij górną część przycisku Text >
  Lyrics > Lyrics
  (lub, szybciej, wpisz skrót Control+L lub Command+L).
 • Rozpocznij wpisywanie tekstu.
 • Naciśnij (myślnik) na końcu każdej sylaby w słowie.
 • Naciśnij spację na końcu każdego słowa.
 • Jeśli sylaba trwa dwie lub więcej nut, naciśnij spację lub – raz dla każdej nuty.
 • Jeśli po słowie występuje przecinek, kropka lub inny znak interpunkcyjny, wpisz go przed naciśnięciem spacji.

Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego słowa na nutę lub elizję, zobacz Kilka słów na nutę i elizje.

Edycja słów

Słowa można edytować podobnie jak inny tekst. Można je zmieniać, przenosić, kopiować i usuwać.
Aby edytować tekst, kliknij go dwukrotnie lub zaznacz go i naciśnij klawisz Return (na klawiaturze głównej). Do przechodzenia między słowami i sylabami można używać klawiszy strzałek i Backspace.
Usunięcie sylaby powoduje również usunięcie linii tekstu lub myślników znajdujących się po jej prawej stronie (które są dołączone do sylaby).
Możesz przesunąć sylabę w lewo lub w prawo o jedną nutę, zaznaczając ją (tak, aby stała się ciemnoniebieska, a nie tak, aby pojawił się znak zapytania) i naciskając spację lub Shift-spację. Podobnie można wydłużyć lub cofnąć linię tekstu lub rząd myślników tekstu, zaznaczając prawy koniec
i naciskając Spacja lub Shift-spacja.

Kilka zasad zapisu słów

Teksty zwykle znajdują się pod pięciolinią. Są one zapisywane powyżej pięciolinii tylko wtedy, gdy dwie pięciolinie mają ten sam zestaw słów (np. w hymnie) lub gdy pięciolinia ma dwa głosy z różnymi tekstami.
Sylaby śpiewane do różnych nut są oddzielone jednym lub kilkoma myślnikami. Jeśli ostatnia sylaba słowa rozciąga się na kilka nut, „linia liryczna” jest rysowana po ostatniej sylabie wzdłuż nut śpiewanych do tej sylaby. Wszelkie znaki interpunkcyjne po ostatniej sylabie znajdują się przed linią liryczną.

Wersety, refreny i tłumaczenia

W nutach wokalnych często zdarza się, że dwa lub więcej wersów tekstu znajduje się pod tymi samymi nutami. Zazwyczaj oznacza się to poprzez wpisanie numeru wersu przed pierwszym słowem lub sylabą każdego wersu, np. „1. The”
W tym przykładzie należy wpisać „1. The” jako pojedynczy obiekt tekstowy, używając niełamliwej spacji (patrz Kilka słów na nutę i elizje).
Aby wprowadzić drugą linię tekstu, wystarczy wybrać opcję Lyrics line 2 from the Text > Lyrics > Lyrics (skrót klawiszowy Control+Alt+L lub Command+Option+L) i utworzyć ją w taki sam sposób, jak inne teksty; pojawi się ona automatycznie pod tekstem linii 1.
W przypadku tłumaczeń, które wymagają drugiego wiersza tekstu, należy użyć wiersza Lyrics line 2  i edytować jego styl tekstu, aby użyć kursywy (5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate)), wpisując Control+I lub Command+I podczas wprowadzania tekstu. W przypadku refrenów (chorus) w wierszu 1 można zamiast tego użyć opcji Text > Lyrics > Lyrics > Lyrics (chorus), która jest ustawiona na używanie kursywy.
Sibelius ma predefiniowane style tekstu dla pięciu wersów tekstu. Teksty dla wierszy 3, 4 i 5 można uzyskać z galerii Text > Lyrics > Lyrics. Jeszcze więcej wersów tekstu można utworzyć za pomocą Edit Text Styles5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate).
Jeśli chcesz szybko dodać numery wersów do partytury po wprowadzeniu tekstu, użyj wtyczki Text > Plug-ins > Add Verse Numbers1.26 Praca z wtyczkami (tylko Sibelius Ultimate).

Kopiowanie słów do Sibeliusa

Słowa można kopiować i wklejać między innymi programami (np. edytorami tekstu) a programem Sibelius, z jednej części partytury do innej w programie Sibelius lub z jednej partytury do innej.
Kopiowany tekst może być zwykłym tekstem bez myślników lub już zawierać myślniki między sylabami, np:

Ma-ry had a lit-tle lamb,
its fleece was white as snow.


Jeśli tekst nie zawiera myślników, program Sibelius opracuje sposób podziału tekstu na sylaby.
Na stronie Inne w menu File > Preferences można określić, w jakim języku tekst jest zazwyczaj napisany, a także skonfigurować kilka innych opcji. Podobne opcje znajdują się również w oknie dialogowym Text > Lyrics > From Text File (zobacz Tworzenie słów z pliku tekstowego).
Aby skopiować tekst piosenki do programu Sibelius:

 • Zaznacz tekst, który chcesz skopiować:
 • Jeśli kopiujesz tekst w programie Sibelius, zaznacz tekst, który chcesz skopiować: użyj zaznaczenia lasso (2.1 Tworzenie zaznaczeń) lub zaznacz pojedynczą sylabę i wybierzHome > Select > More (lub wpisz Control+Shift+A lub Command+Shift+A), aby zaznaczyć wiersz tekstu, a następnie wybierz Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C).
 • Jeśli kopiujesz tekst z innego programu, zaznacz tekst, który chcesz skopiować i w menu tego programu wybierz polecenie Edit > Copy (skrót zwykle Control+C lub Command+C), aby skopiować go do schowka.
 • Zaznacz nutę, w której chcesz rozpocząć wklejanie tekstu, a następnie kliknij górną część przycisku Text > Lyrics > Lyrics (skrót Control+L lub Command+L); pojawi się migający wskaźnik.
 • Aby wkleić sylabę, wpisz Control+V lub Command+V, co spowoduje wklejenie tekstu do następnej spacji lub myślnika (tj. o wartości jednej nuty).
 • Następnie można edytować wklejony tekst tak, jakby został wpisany samodzielnie, lub nacisnąć spację lub myślnik, aby rozszerzyć słowo lub sylabę na więcej niż jedną nutę.
 • Gdy chcesz wprowadzić następne słowo lub sylabę, wpisz ponownie Control+V lub Command+V.
 • Jeśli popełnisz błąd, możesz użyć cofnięcia (skrót klawiszowy Control+Z lub Command+Z), które usunie ostatnio wklejone słowo lub sylabę z partytury i umieści je z powrotem w schowku, aby można je było ponownie wkleić.

Jeśli skopiowany tekst zawierał dodatkowe łączniki lub spacje między słowami lub sylabami, lub miał sylaby trwające więcej niż jedną nutę, jest to ignorowane podczas wklejania. Jest to przydatne, jeśli na przykład kopiujesz teksty z jednej pięciolinii do innej w Sibeliusie, a rytmy są różne. Wskazówka: Podczas wklejania tekstów w ten sposób możesz po prostu wpisać spację po każdej sylabie, nawet w środku słowa – Sibelius nadal będzie pisał myślnik tam, gdzie jest to wymagane.

Kopiowanie całej linii tekstu

Szybki sposób na skopiowanie całej linii tekstu do innego miejsca w partyturze, gdzie rytm słów jest taki sam:

 • Wybierz oryginalny wiersz tekstu, zaznaczając jedno słowo lub sylabę, a następnie wybierając kolejno opcje Home > Select > More (skrót klawiszowy Control+Shift+A lub Command+Shift+A).
 • Wybierz Edit > Copy (skrót klawiszowy Control+C lub Command+C).
 • Wybierz pierwszą nutę fragmentu docelowego, w którym chcesz wkleić tekst.
 • Wybierz Edit > Paste (skrót Control+V lub Command+V), bez wybierania Create >Text > Lyrics > Lyrics line 1, aby wkleić wszystkie teksty jednocześnie.

Teksty docelowe mogą kolidować ze sobą, w którym to przypadku należy następnie zaznaczyć nuty docelowe jako przejście i wybrać kolejno opcje Appearance > Reset Notes > Reset Note Spacing (skrót klawiszowy Control+Shift+N lub Command+Shift+N).

Kopiowanie tekstu z jednego wiersza (lub wersu) do drugiego

Dość często zdarza się, że piosenki mają identyczny tekst w podobnych frazach w różnych wersach, więc może okazać się przydatne skopiowanie tekstu, który już napisałeś, z jednego wersu do drugiego. Załóżmy, że chcesz skopiować tekst piosenki przy użyciu stylu tekstowego Lyrics line 1 do Lyrics line 3:

 • Zaznacz fragment wokół muzyki zawierającej tekst, który chcesz skopiować.
 • Wybierz Home > Select > Advanced  (skrót klawiszowy Control+Alt+Shift+F lub Command+Option+Shift+F).
 • W wyświetlonym oknie dialogowym wyłącz wszystkie opcje wyszukiwania Find oprócz opcji Text.
 • Z listy stylów tekstu po prawej stronie kliknij None (Brak), a następnie wybierz Lyrics line 1.
 • Kliknij Select (Wybierz).
 • Skopiuj tekst do schowka za pomocą Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub
  Command+C).
 • Wybierz nutę, od której mają zaczynać się skopiowane słowa i wybierz Home >Clipboard > Paste (skrót Control+V lub Command+V).
 • Z grupy Text > Format na Wstążce, zmień styl tekstu skopiowanego tekstu z
  Lyrics line 1 na Lyrics line 3.
 • Wybierz polecenie Appearance > Design and Position > Reset Position (Control+Shift+P lub Command+Shift+P).

Kopiowanie słów z Sibeliusa

Przydatne może być kopiowanie i wklejanie tekstów z programu Sibelius do innego programu (np. edytora tekstu) lub np. do bloku tekstów na końcu partytury w programie Sibelius (patrz Bloki tekstów). Aby to zrobić:

 • Zaznacz teksty, które chcesz skopiować (np. zaznacz fragment lub całą partyturę, a następnie wybierz Home > Select > Filters > Lyrics) i wybierz Home > Clipboard > Copy (skrót klawiszowy Control+C lub Command+C), aby skopiować je do schowka.
 • Teraz wklej tekst do wybranej lokalizacji:
 • Aby wkleić tekst w programie Sibelius, utwórz odpowiedni znacznik tekstu, np. dla bloku tekstu wybierz opcję Plain Text (Zwykły tekst) z menu Text > Styles > Style i kliknij w partyturę,
  a następnie wybierz polecenie Home > Clipboard > Paste (skrót Control+V lub Command+V), aby wkleić tekst.
 • Aby wkleić tekst do innego programu, przełącz się na niego i wybierz polecenie Edycja > Wklej (skrót zwykle Control+V lub Command+V).

Wklejony tekst będzie zawierał myślniki między sylabami, więc należy je usunąć.
Jeśli chcesz szybko zapisać wszystkie teksty z partytury, użyj Text > Plug-ins > Export Lyrics1.26 Praca z wtyczkami (tylko Sibelius Ultimate).

Tworzenie słów z pliku tekstowego

Sibelius może odczytywać teksty z pliku tekstowego i automatycznie wprowadzać je do partytury, opracowując sposób dzielenia wyrazów i mapowania ich na nuty na pięciolinii, w tym melizmaty, co oznacza pojedynczą sylabę lub słowo śpiewane do więcej niż jednej nuty, wskazywane przez łuk nad nutami.
Najpierw należy przejrzeć partyturę i sprawdzić, czy we wszystkich miejscach, w których Sibelius ma tworzyć melizmaty, zostały utworzone łuki.
Następnie należy upewnić się, że tekst znajduje się w pliku tekstowym. Jeśli używasz programu Microsoft Word, wybierz Plik > Zapisz jako i ustaw typ dokumentu na Zwykły tekst (lub Tylko tekst na Macu); jeśli używasz innej aplikacji, kroki będą prawdopodobnie podobne, ale mogą nie być identyczne.
Gdy wszystko będzie gotowe, zaznacz takty na pięciolinii lub pięcioliniach, do których chcesz dodać tekst, a następnie wybierz polecenie Text > Lyrics > From Text File. Pojawi się proste okno dialogowe, jak pokazano po prawej stronie.

 • Wybierz plik tekstowy zawierający tekst piosenki, klikając przycisk Browse (Przeglądaj).
 • Lyrics are in – Język tekstu powinien być ustawiony na język używany przez tekst (do wyboru jest angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i łaciński).
  (do wyboru: angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański i łacina); Sibelius powinien odgadnąć język automatycznie, ale jeśli popełni błąd, należy poprawić ustawienie tutaj przed kontynuowaniem.
 • Automatically syllabify ambiguous words (Automatycznie sylabizuj niejednoznaczne słowa) określa, co Sibelius powinien zrobić, gdy napotka słowa, które mogą być łączone na wiele sposobów (np. „everything” może być łączone jako „ev-er-y-thing” lub „ev’-ry-thing”). Gdy opcja ta jest włączona, Sibelius analizuje zarówno strukturę frazy muzyki, do której dodawane są słowa, jak i frazowanie samego tekstu, aby spróbować określić najbardziej satysfakcjonujący muzycznie wynik. Jeśli ta opcja jest wyłączona, Sibelius wyświetli monit o wybranie odpowiedniej sylabizacji dla każdego niejednoznacznego słowa.
 • Lyrics text style (Styl tekstu słów) określa, jakiego stylu tekstu powinien używać Sibelius dla słów dodawanych do partytury.
 • Delete existing lyrics text (Usunięcie istniejącego tekstu) spowoduje usunięcie wszystkich tekstów w wybranym fragmencie w wybranym stylu tekstu przed dodaniem nowych tekstów; ta opcja jest przydatna, jeśli używasz tej funkcji kolejno, np. po naprawieniu błędu w nutach lub dodaniu łuku w celu poprawienia melizmatu.
 • Use apostrophes to show combined syllables (Użyj apostrofów, aby pokazać połączone sylaby) mówi Sibeliusowi, aby pokazał, gdzie zdecydował się połączyć dwie sylaby w jedną w przypadku niejednoznacznych słów, np. jeśli podzieli „everything” na trzy sylaby zamiast czterech, przy włączonej opcji napisze „ev’-ry-thing”, a przy wyłączonej opcji napisze „eve-ry-thing”. Bardziej typowe jest użycie apos- trophe w tej sytuacji, więc zaleca się pozostawienie tej opcji włączonej.
 • Warn when lyrics won’t fit the music  Jeśli opcja Ostrzegaj, gdy tekst nie pasuje do nut jest włączona, Sibelius wyświetli monit, jeśli stwierdzi, że masz zbyt wiele tekstów, aby zmieścić się
  w dostępnych nutach, lub odwrotnie, i da ci możliwość kontynuowania, jeśli chcesz.

Po kliknięciu przycisku OK Sibelius doda tekst do wybranego fragmentu partytury. Jeśli Sibelius nie jest w stanie określić, jak najlepiej poradzić sobie z niejednoznacznymi słowami, poprosi o pomoc: pojawi się okno dialogowe Choose Syllabificatio (Wybierz sylabizację), pokazujące dane słowo i umożliwiające wybór między różnymi sposobami jego dzielenia; najedź kursorem myszy na pole kombi, aby wyświetlić podpowiedź, która pokazuje słowo w kontekście. Można włączyć opcję Syllabify similar words consistently (Sylabizuj podobne słowa konsekwentnie), aby Sibelius używał tego samego wzorca dzielenia wyrazów o podobnych cechach (np. z tym samym przyrostkiem).
Jeśli tekst piosenki przełącza się między różnymi językami, można dodać specjalne polecenie do pliku tekstowego, które mówi Sibeliusowi, gdzie użyć reguł dzielenia wyrazów dla innego języka: wystarczy umieścić nazwę języka w nawiasach klamrowych, np. {English} lub {German}.
Aby wymusić dzielenie wyrazów w określony sposób, wystarczy dodać myślniki do danego wyrazu lub wyrazów w pliku tekstowym zawierającym tekst, który chcesz dodać.
W niektórych językach, takich jak hiszpański i włoski, powszechne jest opuszczanie końca jednego słowa z początkiem następnego, traktując te dwie sylaby jako jedną (np. „donde irà” w języku hiszpańskim może być śpiewane jako trzy sylaby, a nie cztery, czyli „don-de_i-rà”). W stosownych przypadkach Sibelius zrobi to automatycznie.

Dzielenie słów na sylaby

Kiedy dzielisz słowo tekstu za pomocą myślników, ważne jest, aby podzielić je między właściwymi literami, w przeciwnym razie sylaby mogą być trudne do odczytania. Ogólna zasada (choć są wyjątki) jest następująca:

 • Umieść standardowe przedrostki i przyrostki (np. un-, -ing, -ed, -ly) jako oddzielne sylaby.
 • Jeśli między dwiema sylabami znajduje się pojedyncza spółgłoska (np. labor), rozdziel ją (la-bor).
 • Jeśli między dwiema sylabami znajdują się dwie spółgłoski (np. better, Batman), należy je rozdzielić (bet-ter, bat-man).

Ponieważ istnieją wyjątki, w razie wątpliwości należy upewnić się, że każda sylaba może być prawidłowo odczytana i wymówiona samodzielnie; na przykład „laughter” powinien być podzielony na „laugh-terr”, a nie „laug-hter”, ponieważ „laug” nie wydaje właściwego dźwięku, gdy jest czytany samodzielnie.

Sprawdzanie dzielenia wyrazów w tekście

Ponieważ podczas wpisywania słów zbyt łatwo jest niepoprawnie rozdzielić sylaby, Sibelius zawiera przydatną wtyczkę do sprawdzania dzielenia wyrazów w tekście – zobacz Sprawdź dzielenie wyrazów w tekście.

Współdzielenie słów

Jeśli dwie pięciolinie mają identyczne lub prawie identyczne rytmy, możesz napisać pojedynczą linię tekstu między nimi, odnosząc się do obu; tam, gdzie rytmy różnią się nieznacznie, powinieneś umieścić sylaby poziomo między dwiema nutami (jak w „-ry” i „on” na ilustracji).

Słowa na dwa głosy

W muzyce chóralnej często zdarza się, że dwie linie wokalne dzielą tę samą pięciolinię (np. sopran i alt na jednej pięciolinii). Często tylko jeden zestaw tekstów jest wymagany dla tego rodzaju muzyki, ponieważ rytmy obu linii są zwykle podobne; jeśli rytmy są różne dla dłuższych fragmentów, wyraźniej jest napisać każdą linię wokalną na osobnej pięciolinii.
Z drugiej strony, jeśli na pięciolinii znajduje się dwóch wokalistów o znacząco różnych rytmach lub tekstach tylko w kilku taktach, powinieneś napisać dodatkową linię tekstu powyżej dla głosu 1 i oddzielną linię tekstu poniżej dla głosu 2. Dodatkowa linia tekstu może pojawić się tylko na kilku nutach, ale jeśli nie jest obecna w całym systemie, to najlepiej będzie, jeśli dodatkowa linia tekstu pojawi się tylko tam, gdzie muzyka dzieli się na dwa głosy:

W przypadku dodawania tekstu do nut w dwóch głosach, przed rozpoczęciem można wybrać głos, w którym ma zostać utworzony tekst:

 • Utwórz wszystkie nuty (zarówno dla głosu 1, jak i 2).
 • Aby utworzyć tekst dla głosu 1 nad nutami, wybierz Text > Lyrics > Lyrics > Lyrics above staff.
 • Aby dodać tekst w głosie 2, wybierz pierwszą nutę w głosie 2, do której chcesz dodać tekst, a następnie kliknij górną część przycisku Text > Lyrics > Lyrics (skrót Control+L lub Command+L).

Kilka słów na nutę i elizje

W dialogach śpiewanych (takich jak recytatyw) często można znaleźć kilka słów śpiewanych do jednej długiej nuty. Ale jeśli wpiszesz spację lub myślnik po pierwszej sylabie, karetka natychmiast przejdzie do następnej nuty.
Zamiast tego użyj specjalnych klawiszy Control+spacja lub Option-spacja i Control+- (myślnik) lub Option+-, które tworzą nierozdzielające spacje i myślniki (tj. bez przechodzenia do następnej nuty). Te naciśnięcia klawiszy są również czasami przydatne podczas tworzenia innych rodzajów tekstu, takich jak symbole akordów.
Podobnie, w języku włoskim i niektórych innych językach, dwie wymuszone sylaby są często zapisywane na tej samej nucie ze znakiem wymuszenia pomiędzy nimi, np. Aby to osiągnąć, wystarczy wpisać _ (podkreślenie) podczas tworzenia tekstu, aby uzyskać znak elizji.
Znaku elizji można również użyć jako łuku w tekstach blokowych, np. na końcu wiersza hymnu.

Interpunkcja w tekstach

Używając wiersza jako tekstu piosenki, należy stosować wielkie litery (na początku wersów) i znaki interpunkcyjne (na końcu wersów i w innych miejscach) dokładnie tak, jak w oryginalnym tekście. Interpunkcja na końcu słów znajduje się przed linijką tekstu.
Jeśli powtarzasz część zdania, która nie powtarza się w oryginalnym tekście, postaw przecinek przed powtórzeniem, np. „Moja siostra, moja siostra, moja siostra jest przesiewaczką ostów”.

Łuki i wiązania nutowe

Tam, gdzie wiele nut jest śpiewanych do tej samej sylaby, można połączyć je za pomocą łuku, aby wyjaśnić, gdzie zaczynają się i kończą sylaby. Użyj opcji Text > Plug-ins > Add Slurs to Lyrics, aby zrobić to automatycznie. Ponieważ niepotrzebne łuki mogą zaśmiecać nuty, dobrą zasadą jest używanie łuków tylko wtedy, gdy układ słów jest złożony lub potencjalnie łączący. Znaczniki fraz nie powinny być używane w muzyce wokalnej.
W starszych partyturach nuty śpiewane do oddzielnych sylab nigdy nie były łączone razem, aby było jasne, która sylaba odpowiada której nucie. Ta konwencja już prawie zanikła (ponieważ sprawia, że rytmy są trudniejsze do odczytania), ale jeśli potrzebujesz jej w partyturze, użyj wtyczki Text > Plug-ins > Traditional Lyrics Beaming, aby zrobić to automatycznie.
Więcej informacji na temat tych wtyczek można znaleźć w sekcji 5.15 Wtyczki tekstowe (tylko Sibelius Ultimate).

Wisząca interpunkcja

Jeśli wpiszesz słowo „Oh” jako tekst, Sibelius wyśrodkuje same litery pod nutą i zignoruje szerokość zajmowaną przez przecinek, który „wisi” po prawej stronie. Podobnie, jeśli wers zaczyna się od „1. The”, słowo „The” jest wyśrodkowane, a „1.” wisi po lewej stronie. Są to przykłady typograficznej drobiazgowości zwanej interpunkcją wiszącą.
Jeśli nie chcesz, aby program Sibelius zezwalał na wiszącą interpunkcję, wyłącz opcję Hanging punctuation (Wisząca interpunkcja) na stronie Text w menu Appearance > House Style > Engraving Rules.

Pozycja pozioma

Pozioma pozycja tekstu jest kontrolowana przez program Sibelius zgodnie ze złożonymi zasadami. Podczas wpisywania każdej sylaby Sibelius dostosowuje jej dokładną pozycję w zależności od szerokości sylaby i liczby nut:

 • Słowa są wyśrodkowane, jeśli po słowie lub sylabie następuje inne słowo lub sylaba na następnej nucie.
 • Teksty nie są wyśrodkowane, jeśli po słowie lub sylabie następuje:
  • nowe słowo, dwie lub więcej nut później; słowo jest wyrównane do lewej z nutą, do której jest dołączone jest wyrównane do lewej z nutą, do której jest dołączone, z następującą po nim linią tekstu.
  • Nowa sylaba, dwie lub więcej nut później; domyślnie sylaba jest wyrównana do lewej z nutą, do której jest dołączona, po której następuje jeden lub więcej myślników; sylaba zostanie jednak wyśrodkowana, jeśli na stronie Text w menu Appearance > House Style > Engraving Rules włączono opcję Center all syllables followed by hyphens  (Wyśrodkuj wszystkie sylaby, po których następują myślniki).

Po wpisaniu tekstu możesz przeciągać poszczególne sylaby w lewo i w prawo, podobnie jak inny tekst, jeśli chcesz dostosować ich położenie.
Sylaby są dołączone do nut, pod którymi są zapisane, więc jeśli dostosujesz odstępy między nutami, one również się przesuną. Dodatkowo, jeśli rozsuniesz dwie sylaby połączone myślnikami, pojawi się więcej myślników, im dalej od siebie się znajdą, a myślniki przesuną się tak, aby pozostały dokładnie wyśrodkowane między sylabami.
Jeśli chcesz samodzielnie dostosować poziome odstępy w tekstach, zaznacz dany takt lub fragment i użyj kombinacji klawiszy Alt+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo lub Option+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo, aby odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć odstępy (Control+Alt+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo lub Command+Option+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo poruszają się w większych krokach).

Aby przywrócić domyślne odstępy, wystarczy zaznaczyć odpowiedni fragment i wybrać Appearance > Reset Notes > Reset Note Spacing (skrót klawiszowy Control+Shift+N lub Command+Shift+N).
Zachowanie tej funkcji jest określane przez opcję Allow space for lyrics (Zezwalaj na odstępy dla słów) w Appearance> House Style> Note Spacing Rule, która musi być włączona dla opcji Appearance > Reset Notes > Reset Note Spacing, aby uniknąć kolizji tekstów. Jeśli wyłączysz tę opcję, Sibelius całkowicie zignoruje teksty podczas ponownego rozmieszczania nut, więc zalecamy pozostawienie jej włączonej.
Szczególnie długie sylaby z wyrównaniem do środka na pierwszej nucie taktu mogą nachodzić na poprzedzającą linię taktu, co we fragmentach z wąskimi odstępami może powodować kolizję z tekstem na końcu poprzedniego taktu; jeśli wolisz wyłączyć to zachowanie, wyłącz opcję Allow first syllable to overhang barline w menu Appearance > House Style > Note Spacing Rule.
Czasami pozostawienie miejsca na szerokie teksty może sprawić, że odstępy między nutami będą raczej nierówne; jest to jedna z bolączek wydawców nut, a jej poprawa wymaga pewnego kompromisu między tym, jak najlepiej rozmieścić teksty i jak najlepiej rozmieścić nuty. Przykłady i porady na ten temat można znaleźć w 8.3 Odstępy między nutami.

Myślniki liryczne

Tam, gdzie sylaby są podzielone między nuty, myślnik jest zwykle rysowany między tymi sylabami; tam, gdzie sylaby są śpiewane na wielu nutach, pojawia się więcej niż jeden myślnik, w zależności od odległości między sylabami.
Pojedyncze myślniki dla sylab na sąsiadujących nutach są dokładnie wyśrodkowane między sylabami. Wielokrotne myślniki są regulowane przez opcje na stronie Text w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules – patrz Opcje Engraving rules.
W języku angielskim często dopuszczalne jest zniknięcie myślnika między sylabami w sytuacjach, gdy odstępy są niewielkie (np. gdy słowa takie jak „little” występują na sąsiednich, krótkich nutach). Jednak w innych językach brak myślnika może całkowicie zmienić znaczenie tekstu. Sibelius zawsze będzie starał się pozostawić wystarczająco dużo miejsca na pojedynczy myślnik między dwiema sylabami (chyba że wyłączysz opcję Allow extra space for hyphens (Zezwalaj na dodatkowe miejsce na myślniki) w menu Appearance > House Style > Note Spacing Rule, ale w przypadku ciasnych odstępów może to nie zawsze być możliwe, a Sibelius pozwoli na zniknięcie myślników, gdy odstępy są zbyt małe, aby myślnik mógł pojawić się bez kolizji z jedną lub obiema sylabami po obu stronach. Jeśli chcesz wymusić wyświetlanie myślników niezależnie od odstępów, wyłącz opcję Hyphens allowed to disappear when syllables are too close together (Myślniki mogą znikać, gdy sylaby są zbyt blisko siebie) na stronie Text w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules.
Tam, gdzie wyrazy są dzielone przez podziały systemowe, zdania są podzielone co do tego, czy myślnik powinien pojawiać się na początku drugiego systemu, jak i na końcu pierwszego. Sibelius obsługuje obie konwencje: jeśli myślniki mają pojawiać się na początku systemu, należy włączyć tę opcję w menu Appearance > House Style > Engraving Rules. Sibelius nie może jednak zagwarantować, że myślnik pojawi się na początku drugiego systemu, nawet jeśli opcja Allow hyphens at start of systems jest włączona. Jeśli okaże się, że myślnik nie pojawia się, gdy jest to wymagane, zwiększ nieco odstęp przed pierwszą nutą w systemie po przerwie, a myślnik pojawi się.
Jeśli okaże się, że myślnik nie jest prawidłowo wyśrodkowany między dwiema sylabami, zaznacz go i wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Position (skrót klawiszowy Control+Shift+P lub Command+Shift+P). Możesz także przesuwać myślniki – kliknij (najbardziej wysunięty na prawo) myślnik i przeciągnij go w lewo lub w prawo.

Pozycja pionowa

Sibelius umieszcza teksty w standardowej pozycji pionowej pod pięciolinią i zapewnia, że nie kolidują one z nutami lub innymi oznaczeniami, więc zwykle nie trzeba w ogóle dostosowywać ich pozycji pionowej. Sylaby można jednak przenosić pojedynczo w górę i w dół, podobnie jak inny tekst.
Aby przesunąć linię tekstu, kliknij jeden z tekstów i wybierz Home > Select > More (skrót Control+Shift+A lub Command+Shift+A), aby zaznaczyć całą linię, a następnie przesuń tekst za pomocą klawiszy strzałek (Control+strzałka w górę/strzałka w dół lub Command+strzałka w górę/strzałka w dół dla dużych kroków). Alternatywnie, po zaznaczeniu linii tekstu w ten sposób można wyrównać je w rzędzie za pomocą opcji Appearance > Align > Row (skrót Control+Shift+R lub Command+Shift+R), przesunąć je z powrotem do domyślnej pozycji pionowej za pomocą opcji Appearance > Design and Position > Reset Position (Control+Shift+P lub Command+Shift+P) lub usunąć je.
Aby szybko wyrównać wszystkie słowa w partyturze, użyj Text> Plug-ins> Align Lyrics – 1.26 Praca z wtyczkami (tylko Sibelius Ultimate).
Aby zmienić domyślną pozycję tekstu w pionie, 8.4 Pozycje domyślne (tylko Sibelius Ultimate).

Styl tekstu

Wygląd tekstów można zmieniać na wiele sposobów:

 • Użyj opcji Text > Styles > Edit Text Styles (skrót klawiszowy Control+Alt+Shift+T lub Com- mand+Option+Shift+T), aby globalnie zmienić style tekstu (np. jeśli chcesz, aby wszystkie teksty w partyturze były pisane określoną czcionką lub kursywą) –5.6 Edytuj style tekstu (tylko Sibelius Ultimate).
 • Każda zmiana wyglądu tekstu za pomocą Inspektora (2.11 Inspektor (tylko Sibelius Ultimate)) podczas edycji tekstu ma zastosowanie do wszystkich kolejnych tworzonych tekstów, np. jeśli zmienisz czcionkę na kursywę, a następnie naciśniesz spację, aby przejść do następnego słowa, następne słowo i wszystkie kolejne będą kursywą, dopóki nie wyłączysz jej ponownie lub nie przestaniesz wpisywać tekstu.

Jeśli chcesz przywrócić domyślne ustawienia wyglądu tekstu (tj. te ustawione w opcji Edit Text Styles (Edytuj style tekstu), zaznacz go i wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Design (skrót klawiszowy Control+Shift+D lub Command+Shift+D).
Po zmianie czcionki lub rozmiaru tekstu – czy to poprzez edycję stylu tekstu, czy zaimportowanie stylu własnego (8.2 House style) – możesz wybrać Appearance > Reset Notes > Reset Note Spacing (skrót Control+Shift+N lub Command+Shift+N), ponieważ tekst będzie prawdopodobnie wymagał więcej lub mniej miejsca w poziomie niż poprzednio.

Bloki słów

Dodatkowe wersety piosenki lub hymnu mogą być zapisane jako bloki słów na końcu partytury. Nie są one tym samym, co zwykłe teksty, ponieważ nie są wyrównane z nutami.
Aby wpisać blok słów, wybierz Text > Lyrics > Lyrics > Block lyrics. Wystarczy wpisać tekst i nacisnąć klawisz Return (na klawiaturze głównej) na końcu każdego wiersza lub skopiować tekst z innego miejsca w partyturze (patrz Kopiowanie tekstu z programu Sibelius). Wygodne jest wpisanie każdego wersu jako osobnego obiektu tekstowego, dzięki czemu można je przenosić osobno.

Kierunki lasek nut

Nuty na środkowej linii pięciolinii zwykle mają laski skierowane w dół; jednak w przypadku liryki może być konieczne narysowanie łodyg skierowanych w górę, aby uniknąć kolizji ze słowami. Aby zrobić to automatycznie, edytuj typy pięciolinii używane przez instrumenty wokalne w partyturze za pomocą Home > Instruments > Edit Instruments – patrz strona Nuty i pauzy.

Opcje Engraving Rules

Na stronie Text w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules można ustawić położenie linii tekstu i odstępy między myślnikami, a także kilka innych opcji:

 • Use text hyphens (not symbols) powoduje, że Sibelius rysuje myślniki tekstu za pomocą czcionki używanej do tworzenia tekstu, a nie za pomocą specjalnego symbolu z galerii Notations > Symbols > Symbol. Opcja ta jest domyślnie włączona.
 • *One hyphen maximum wymusza wyświetlanie tylko jednego myślnika w tekście, nawet jeśli sylaby są od siebie znacznie oddalone. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.
 • Hyphens allowed at start of systems kontroluje, czy myślnik tekstu może pojawić się na początku systemu, jeśli na pierwszej nucie znajduje się sylaba. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.
 • Hyphens allowed to disappear when syllables are too close together powinien być wyłączony, aby zapewnić, że myślniki zawsze pojawiają się między sylabami, niezależnie od tego, jak ciasne są odstępy.
 • Hanging punctuation kontroluje, czy Sibelius uwzględnia wiszącą interpunkcję podczas pozycjonowania tekstów (patrz Wisząca interpunkcja).
 • Center all syllables followed by hyphens wyrównuje do środka sylaby melizmatyczne (tj. utrzymywane na więcej niż jednej nucie), po których następują myślniki, zamiast wyrównywać je do lewej, jak w przypadku domyślnego zachowania. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.
 • Center all syllables containing East Asian characters jest domyślnie włączona. Zasady wyrównywania tekstów w zachodnich alfabetach nie są odpowiednie dla języków wschodnioazjatyckich, gdzie większość tekstów to pojedyncze znaki.
 • Draw slurs between East Asian characters rysuje małe ukośniki pod pozycjami tekstu zawierającymi więcej niż jeden znak wschodnioazjatycki, między pierwszym a ostatnim znakiem wschodnioazjatyckim w sylabie, dając do zrozumienia, że wszystkie powinny być śpiewane na tej samej nucie. Opcja ta jest domyślnie włączona.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl