ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.1 Praca z tekstem

5.2 Popularne style tekstu, edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate), filtry i wyszukiwanie.

W tym temacie wyjaśniono szczegółowo różne metody tworzenia i edytowania tekstu w programie Sibelius.

Szybkie tworzenie tekstu

Istnieje kilka szybkich sposobów tworzenia tekstu:

 • Najlepiej najpierw zaznaczyć nutę w pobliżu miejsca, w którym ma pojawić się tekst, a następnie wpisać skróty klawiaturowe Control+E lub Command+E, Control+T lub Command+T i Control+L lub Command+L, aby uzyskać trzy najpopularniejsze style tekstu, a mianowicie Expression (Ekspresje), Technique (Techniki) i Lyrics line 1 (Słowa).
 • Inne style tekstu ze skrótami to: Lyrics line 2 (skrót Control+Alt+L lub Command+Option+L)
  i Tempo (Control+Alt+T lub Command+Option+T).
 • Jeśli zaznaczona jest nuta lub inny obiekt, Sibelius automatycznie utworzy tekst w tym punkcie partytury; jeśli nic nie jest zaznaczone, wskaźnik myszy zmieni kolor, aby pokazać, że „zawiera” obiekt, i można kliknąć w partyturze, aby umieścić tekst.
 • W przypadku standardowych słów, takich jak cresc., użyj menu przydatnych słów – patrz Menu Word.
 • Jeśli ten sam tekst jest używany wielokrotnie, wystarczy skopiować go za pomocą Alt-kliknięcie lub Option-kliknięcie, przytrzymując Shift, aby umieścić skopiowany tekst w domyślnej pozycji pionowej (np. aby umieścić tę samą dynamikę na każdym instrumencie) –2.1 Tworzenie zaznaczeń.
 • Możesz skopiować tekst do schowka, a następnie wkleić go w innym miejscu tej samej partytury,
  a nawet do/z innej partytury., a nawet do/z innego programu – patrz Kopiowanie linii tekstu i tekstu między programami.
 • Możesz także „skopiować” sam znak kursora, aby rozpocząć nowy fragment tekstu. Znajdź tekst na ekranie w wymaganym stylu, kliknij go dwukrotnie, aby pojawił się znacznik, a następnie kliknij Alt lub Option– aby rozpocząć nowy tekst w tym samym stylu.
 • Sibelius umożliwia wprowadzanie tekstu na wielu wybranych pięcioliniach jednocześnie. Wprowadzony tekst jest dodawany do pierwszej nuty na każdej pięciolinii w zaznaczeniu. Można także edytować wiele zaznaczonych obiektów tekstowych jednocześnie. Pozwala to na szybkie oznaczenie partytury dynamiką i innym tekstem techniki i ekspresji.

Menu Words

Aby zaoszczędzić czas, Sibelius ma wbudowane menu przydatnych słów do wpisania podczas tworzenia tekstu. Każdy styl tekstu ma własne menu słów. Na przykład Expression tworzy menu dynamiki, a Tempo daje różne bity, z których można tworzyć znaki metronomu itp.
Aby uzyskać dostęp do menu Words, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows)
lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac) podczas tworzenia lub edycji tekstu. Niektóre słowa i znaki
w menu mają skróty klawiaturowe; zobacz Skróty klawiaturowe lub same menu, aby uzyskać pełną listę.
Możesz edytować menu słów, przypisywać własne skróty klawiaturowe do słów, zmieniać rozmiar wyświetlania każdego menu lub tworzyć nowe – zobacz Tworzenie i modyfikowanie menu słów.

Edycja tekstu

Klawisze edycji tekstu są podobne jak w innych programach. Główne skróty są następujące:

 • Aby edytować istniejący obiekt tekstowy, kliknij go dwukrotnie lub naciśnij Return (na klawiaturze głównej).
 • Aby zatrzymać edycję tekstu, naciśnij klawisz Esc.
 • Aby zaznaczyć cały tekst w bieżącym obiekcie tekstowym, wpisz Control+A lub Command+A.
 • Aby utworzyć nową linię podczas edycji, naciśnij Return (na klawiaturze głównej).
 • Aby pogrubić/usunąć pogrubienie tekstu, wpisz Control+B lub Command+B. Ta opcja (oraz kursywa/podkreślenie) ma wpływ na tekst, który zamierzasz wpisać lub fragment tekstu, który zaznaczyłeś.
 • Aby zmienić tekst na kursywę/usunąć kursywę, wpisz Control+I lub Command+I.
 • Aby tekst był podkreślony/niepodkreślony, wpisz Control+U lub Command+U. Podkreślanie tekstu
  jest bardzo rzadkie w muzyce.
 • Aby zresetować czcionkę stylu tekstu do domyślnej podczas edycji, wpisz Control+Alt+Spacja lub Command+Option+Spacja.
 • Aby zmienić czcionkę lub rozmiar tekstu, zmień opcje w grupie Text > Format  na wstążce
  (choć zwykle należy rozważyć edycję stylu tekstu).
 • Istnieją różne inne skróty klawiszowe: zobacz Skróty klawiszowe, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Jeśli chcesz tylko zmienić czcionkę/pogrubienie/wielkość liter/podkreślenie/rozmiar punktu niewielkiej ilości tekstu, możesz użyć skrótów klawiaturowych lub opcji w grupie Text > Format na Wstążce:

Menu umożliwia zmianę stylu tekstu obiektu tekstowego, a menu umożliwia zastosowanie stylu znaków do całości lub części obiektu tekstowego. Menu Font (Czcionka) zawiera listę rodzin czcionek,
a menu Style zawiera listę dostępnych stylów dla wybranej rodziny. Size (Rozmiar) umożliwia zmianę punktowego rozmiaru obiektu tekstowego, podczas gdy przyciski poniżej kontrolują wyrównanie tekstu w ramce tekstowej o stałym rozmiarze (patrz Długość linii).
Jeśli jednak konieczne jest wprowadzenie bardziej rozległych zmian, istnieją znacznie bardziej wydajne sposoby:

 • Jeśli chcesz zmienić cały tekst w partyturze, aby użyć innej czcionki (np. aby zmienić tytuł, nazwy instrumentów, teksty, instrukcje dotyczące techniki itp. na inną czcionkę w jednej operacji), zalecanym sposobem jest edycja stylu tekstu Plain text  (Zwykły tekst), z którego większość innych stylów tekstu dziedziczy wybór czcionki (5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate)).
 • Jeśli pracujesz nad partyturą, która była utworzona we wcześniejszej wersji programu Sibelius, może się okazać, że nie używa ona hierarchicznych stylów tekstu, więc powyższa metoda nie zadziała: zamiast tego możesz kliknąć przycisk uruchamiania okna dialogowego w grupie Text > Format na Wstążce, aby uruchomić okno dialogowe Edit All Fonts (Edytuj wszystkie czcionki),
  w którym możesz zmienić główne czcionki tekstowe i muzyczne używane w partyturze, bezpośrednio edytując wszystkie odpowiednie style tekstu.
 • Jeśli chcesz zmienić cały tekst w partyturze w jednym określonym stylu tekstu, powinieneś edytować ten styl tekstu (5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate)), ponieważ spowoduje to automatyczną zmianę całego istniejącego tekstu, a także całego nowego tekstu utworzonego
  w tym stylu. Na przykład, jeśli zdecydujesz, że chcesz, aby tekst był napisany inną czcionką, powinieneś edytować styl tekstu zamiast ręcznie zmieniać wszystkie istniejące słowa.
 • Jeśli chcesz zmienić dużą ilość tekstu, ale nie cały, np. aby refren był napisany kursywą, zdefiniuj nowy styl tekstu oparty na najbardziej podobnym istniejącym i użyj tego stylu tekstu (zobacz Zmiana stylu tekstu istniejącego tekstu, jeśli tekst został już wprowadzony do partytury).

Zaznaczanie wiersza tekstu

Aby zaznaczyć cały tekst w określonym stylu tekstu wzdłuż linii pomocniczej, zaznacz pojedynczy element tekstu, a następnie wybierz kolejno opcje Home > Select > More(skrót klawiszowy Control+Shift+A lub Command+Shift+A).
Umożliwia to:

 • przenieść wszystkie elementy razem za pomocą myszy lub klawiszy strzałek
 • skopiować tekst do schowka w celu wklejenia go w innym miejscu partytury lub w innym programie
 • wyrównać je, jeśli znajdą się poza linią, np. teksty i symbole akordów

Użyj opcji Appearance > Align > Row (Wygląd > Wyrównaj > Wiersz) (skrót klawiszowy Control+Shift+R lub Command+Shift+R) lub Appearance > Design and Position > Reset Position (Wygląd > Projekt i położenie > Resetuj położenie) (skrót klawiszowy Control+Shift+P lub Command+Shift+P)-7.9 Układ i formatowanie (tylko Sibelius Ultimate).

Kopiowanie wierszy tekstu i tekstu między programami

Obiekty tekstowe w Sibeliusie można kopiować na różne sposoby:

 • W obrębie tej samej partytury lub różnych partytur, używając Alt-kliknięcie lub Option-kliknięcie (opcjonalnie przytrzymując Shift, aby umieścić tekst w domyślnej pozycji pionowej danego stylu tekstu) lub używając Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C) i Home > Clipboard > Paste (skrót Control+V lub Command+V) – ta ostatnia metoda jest szczególnie przydatna w przypadku tekstów piosenek – 5.7 Lyrics (Słowa).
 • Do innego programu (np. Microsoft Word): wystarczy zaznaczyć tekst do skopiowania, użyć Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C), aby skopiować go do schowka, przełączyć się do innego programu i wkleić tekst (skrót zwykle Control+V lub Command+V).

Jeśli skopiujesz kilka obiektów tekstowych jednocześnie do innego programu, zostaną one wklejone jeden po drugim, ze spacją pomiędzy każdym z nich; w przypadku tekstów oddzielne sylaby tego samego słowa są wklejane z myślnikami pomiędzy nimi –5.7 Lyrics (Słowa). Podczas kopiowania do innego programu czcionki itp. są ignorowane, więc dynamika i nuty w oznaczeniu metronomu (które używają stylu znaków tekstowych Music) nie będą wyświetlane jako takie po wklejeniu do, powiedzmy, dokumentu Word, chyba że później poprawisz czcionkę.

Kopiowanie tekstu do programu Sibelius z innych programów:

 • Zaznaczenie tekstu i skopiowanie go do schowka (skrót zwykle Control+C lub Command+C).
 • Przełącz się do programu Sibelius i utwórz odpowiedni znacznik tekstu, np. zaznacz nutę i wpisz Control+T lub Command+T dla tekstu Technique.
 • Wybierz Home > Clipboard > Paste (skrót Control+V lub Command+V), aby wkleić tekst.

Wklejanie tekstów do Sibeliusa z innych programów jest nieco inne –5.7 Lyrics (Słowa).

Zmiana stylu istniejącego tekstu

Można zmienić styl tekstu istniejącego obiektu tekstowego. Zaznacz tekst i wybierz nowy styl tekstu
z menu Text > Format z następującymi ograniczeniami:

 • Nie można zmienić tekstu pięciolinii na tekst systemowy i odwrotnie; oraz
 • Nie można zmienić tekstu słów (Lyrics) na żaden inny niż tekst i odwrotnie.

W menu wyświetlane są tylko style tekstu zgodne z wybranym obiektem tekstowym, co oznacza,
że nie trzeba się nad tym zbytnio zastanawiać.

Ukrywanie tekstu

Aby ukryć tekst, który jest używany głównie do ukrytej dynamiki i innych oznaczeń odtwarzania, zaznacz tekst, który chcesz ukryć, i wybierz kolejno opcje Home > Edit > Hide or Show (skrót klawiszowy Control+Shift+H lub Command+Shift+H). Więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.10 Ukrywanie obiektów.
Tekst następujący po znaku tyldy (~) jest automatycznie ukrywany przez program Sibelius i nie będzie drukowany. Jest to zwykle używane tylko do zapisywania komunikatów MIDI (6.18 Komunikaty MIDI).

Resetowanie położenia

Appearance > Design and Position > Reset Position (skrót klawiszowy Control+Shift+P lub Com- mand+Shift+P) przywraca domyślną pozycję tekstu.

Resetowanie wyglądu

Jeśli chcesz przywrócić domyślną czcionkę lub rozmiar obiektu tekstowego (ustawione w opcji Edit Text Styles), na przykład jeśli zmieniłeś czcionkę lub nadałeś tekstowi kursywę, zaznacz go i wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Design (skrót klawiszowy Control+Shift+D lub Com- mand+Shift+D).

Tekst po lewej stronie systemu

Jeśli chcesz umieścić tekst po lewej stronie systemu, prawdopodobnie określasz, którzy wykonawcy grają na instrumencie, w którym to przypadku, 2.4 Instrumenty.
Jeśli jednak masz szczególny powód, by napisać tekst po lewej stronie systemu, możesz to zrobić, ale powinieneś umieścić podział systemu na końcu poprzedniego systemu, aby upewnić się, że tekst pozostanie na swoim miejscu, jeśli nuty zostaną przeformatowane. 7.7 Podziały.

Tekst między pięcioliniami

Podczas tworzenia tekstu między pięcioliniami za pomocą myszy, np. w przypadku dynamiki dla instr. klawiszowych, Sibelius zgaduje, do której pięciolinii ma on zostać dołączony, w zależności od domyślnej pozycji pionowej stylu tekstu (8.4 Pozycje domyślne (tylko Sibelius Ultimate)). Zwykle daje to prawidłowy wynik – na przykład, jeśli tworzysz słowa (Lyrics) między pięcioliniami, Sibelius decyduje się dołączyć je do górnej pięciolinii, ponieważ tekst zwykle należy do pięciolinii powyżej. Jeśli jednak umieścisz tekst między dwiema pięcioliniami, upewnij się, że jest on dołączony do właściwej pięciolinii (7.10 Dołączanie), w przeciwnym razie tekst zachowa się nieprawidłowo, jeśli przesuniesz pięciolinię lub utworzysz część.
Unikaj umieszczania jednego fragmentu tekstu między dwoma oddzielnymi instrumentami, ale stosując go do obu (co w każdym razie nie jest dobrą notacją). W przeciwnym razie, jeśli masz oddzielne głosy dla instrumentów, tylko jeden z nich otrzyma tekst. Można jednak zapisać jeden fragment tekstu między dwiema rękami instrumentu klawiszowego, ponieważ obie ręce znajdą się w tym samym głosie.

Wiele fragmentów tekstu

Często potrzebne są fragmenty tekstu obok siebie nad różnymi nutami, takie jak palcowania lub sylaby długich słów, takich jak cres-cen-do. We wszystkich takich przypadkach musisz używać oddzielnych fragmentów tekstu: nie wpisuj wszystkiego jako jednego fragmentu tekstu ze spacjami między nimi. Powodem jest to, że jeśli muzyka zostanie przeformatowana, będziesz chciał, aby oddzielne fragmenty zbliżyły się do siebie lub oddaliły od siebie.
Gdy wpisujesz długie słowo jako oddzielne sylaby w kilku taktach, użyj przerywanej linii z galerii Notations > Lines > Line (skrót L) zamiast myślników. Wraz ze zmianą odstępów między sylabami pojawi się więcej lub mniej myślników. (Tak właśnie działają myślniki w tekstach).

Tworzenie obiektów specjalnych z tekstem

Jedną z niejasnych, ale czasami przydatnych funkcji Sibeliusa jest możliwość tworzenia specjalnych obiektów, takich jak znaki rewizyjne, oznaczenia metrum i numery taktów, przy użyciu różnych kategorii Special… w galerii Text > Styles > Style.
Tę skądinąd niezrozumiałą koncepcję najlepiej zilustrować przykładem:
Załóżmy, że chcesz, aby partytura rozpoczynała się od specjalnego znaku rewizyjnego (Rehearsal mark) o nazwie START. Sibelius nie pozwoli na wprowadzenie go jako normalnego znaku rewizyjnego, ponieważ nie jest on w kolejności alfabetycznej ani numerycznej. Skomplikowanym sposobem na obejście tego problemu byłoby utworzenie zupełnie nowego stylu tekstu dla dużego tekstu w ramce i użycie go do wpisania słowa START.
W rzeczywistości jednak wystarczy wybrać Rehearsal mark z menu Text > Styles > Style. Spowoduje to utworzenie fragmentu tekstu, który nie jest prawdziwym znakiem rewizyjnym, ale używa tego samego stylu tekstu co znaki rewizyjne, dzięki czemu będzie wyglądał (i pod wieloma względami zachowywał się) jak znak rewizyjny. Gdy wpiszesz START ze stylem Rehersal mark, tekst pojawi się duży i pogrubiony w ramce, zostanie powielony niżej w partyturze (np. nad smyczkami), a także automatycznie pojawi się we wszystkich głosach.
Istnieją różne style tekstu, które mogą być używane do tworzenia specjalnych obiektów w ten sposób:

 • Time signatures (oznaczenia metrum) do tworzenia dziwnych oznaczeń, takich jak 5/6 (spowoduje to utworzenie metrum w każdej pięciolinii).
 • Rehearsal marks (Znaki rewizyjne): do pisania specjalnych znaków rewizyjnych, które nie są
  w kolejności (chociaż istnieje automatyczna możliwość ponownego uruchomienia sekwencji znaków rewizyjnych).

Od tego momentu sytuacja staje się coraz bardziej niepewna:

 • Page numbers (Numery stron): do niejasnych rzeczy, takich jak pisanie numerów folio w edycji muzyki dawnej.
 • Tab letters/numbers (Litery/numery tabulatury): nie są zbyt użyteczne, ponieważ nie jest jasne, dlaczego miałyby być specjalne.
 • Tuplets (podziały nieregularne np. triole): dla nietypowych formatów, takich jak „3 w 2”.

Tworzenie i modyfikowanie menu Words

Wybierz zakładkę Word Menus w menu File > Preferences (skrót klawiszowy Control+, lub Command+,), aby wyświetlić to okno dialogowe:

 • Kliknij istniejące Word Menus, aby je edytować, lub wprowadź nazwę nowego menu słów w polu Menu name (nazwa menu) i kliknij przycisk New (Nowy) poniżej listy menu.
 • Aby zmienić nazwę nowego lub istniejącego menu słów, wprowadź nową nazwę w polu Menu name: i kliknij przycisk Apply
 • Aby dodać nowe słowo do menu, kliknij przycisk New poniżej listy słów, a następnie wpisz je w polu tekstowym i kliknij przycisk Apply.
 • Aby zmienić słowo w menu, zaznacz je na liście, edytuj w polu tekstowym i kliknij przycisk Apply.
 • Aby zmienić kolejność wyświetlania słów w menu, użyj opcji Move Up (Przenieś w górę) i Move Down (Przenieś w dół).
 • Podczas tworzenia lub zmiany słów można również przypisać skrót klawiaturowy: kliknij pole
  Shortcut (Skrót) i wpisz skrót. Możesz przypisać dowolny skrót, ale uważaj, aby nie używać kombinacji klawiszy, które są już używane przez system operacyjny (na przykład nie powinieneś używać Control + F4 w systemie Windows lub Command + Option + M na komputerze Mac).
 • Kliknij Use music text font (Użyj czcionki tekstu muzycznego) w mało prawdopodobnym przypadku, gdy wpisujesz znaki muzyczne z czcionki tekstu muzycznego (zgodnie z definicją stylu znaków tekstu muzycznego – 8.6 Czcionki muzyczne). Dotyczy to takich rzeczy jak mf.
 • Aby usunąć słowo z listy, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Delete poniżej listy słów.
 • Aby usunąć całe menu słów, zaznacz je, a następnie kliknij przycisk Delete poniżej listy menu słów.
 • Aby zmienić rozmiar wyświetlania menu słów, wybierz żądany rozmiar czcionki z Menu font size.
 • Po zakończeniu kliknij przycisk OK.

Jeśli utworzyłeś nowe Word menu i chcesz przypisać je do stylu tekstu, przejdź do karty General okna dialogowego Edit Text Style (5.6 Edycja stylów tekstu (tylko Sibelius Ultimate)) i ustaw Words menu na utworzone menu.
Aby dostosować skróty inne niż dla menu słów, patrz 1.30 Skróty klawiaturowe.

Znaki specjalne

Oprócz słów, wiele menu słów zawiera również znaki specjalne, takie jak f lub
Większość tych znaków jest pobierana z czcionki tekstu muzycznego (np. Opus Text), niezależnie od czcionki używanej do standardowych znaków. Można zmienić używaną czcionkę – 8.6 Czcionki muzyczne. Znaki basu figurowego są pobierane z czcionki Opus Figured Bass.

Tworzenie tekstu w złożonych skryptach

Sibelius wykorzystuje standardowy zestaw znaków Unicode, co oznacza, że w programie Sibelius można pisać tekst w dowolnym skrypcie, pod warunkiem posiadania czcionek zawierających wymagane znaki. Unicode gwarantuje, że tekst w złożonych skryptach jest automatycznie tłumaczony między systemami Mac i Windows.
Podczas tworzenia tekstu np. w językach zachodnioeuropejskich, które używają alfabetu łacińskiego ze znakami diakrytycznymi, niektóre z tych znaków akcentowanych są dostępne w menu words – zobacz 1.30 Skróty klawiaturowe aby uzyskać pełną listę skrótów liter akcentowanych.
Aby pisać tekst w alfabetach innych niż łaciński (np. japoński, cyrylica, grecki, koreański itp.), na ogół będziesz musiał użyć dedykowanej metody wprowadzania dla odpowiedniego alfabetu, ponieważ wiele z tych alfabetów ma więcej znaków niż mieści się na fizycznej klawiaturze komputera. Metody wprowadzania to programy dostarczane przez system operacyjny, które mapują sekwencje naciśnięć klawiszy na określone znaki z alfabetu niełacińskiego. Działanie metod wprowadzania różni się w zależności od alfabetu, dla którego zostały zaprojektowane.
W systemie Windows różne metody wprowadzania są dostarczane przy użyciu komponentów oprogramowania zwanych edytorami metod wprowadzania (IME). W systemie macOS metody wprowadzania są wybierane z menu wprowadzania, które można włączyć w następujący sposób:

 • Uruchom Preferencje systemowe i kliknij Klawiatura.
 • Kliknij zakładkę Źródła wprowadzania i znajdź układ klawiatury, którego chcesz użyć na liście metod wprowadzania i dodaj go do menu.
 • Upewnij się, że opcja Pokazuj menu klawiatury na pasku menu jest włączona.
 • Na pasku menu pojawi się teraz menu z flagą narodową jako ikoną, jak pokazano po prawej stronie,
  i możesz przełączyć się na dowolną z włączonych metod wprowadzania, wybierając ją z tego menu.
  menu.

Należy pamiętać, że czcionka używana do tekstu w programie Sibelius musi zawierać znaki alfabetu, którego chcesz użyć, w przeciwnym razie zobaczysz tylko puste prostokąty zamiast oczekiwanych znaków. Na stronie Font Equivalents w menu File > Preferences można włączyć opcję Automatically switch font to match chosen input source (w menu Input), która umożliwia systemowi macOS automatyczne ustawienie czcionki najbardziej odpowiedniej dla wybranego alfabetu. Opcja ta jest domyślnie wyłączona.
macOS udostępnia również przydatne okno o nazwie Character Viewer, które umożliwia wizualne wprowadzanie znaków specjalnych. Aby je włączyć:

 • Przejdź do strony Input Sources (Źródła wprowadzania) w sekcji Language & Text, (Język i tekst), a następnie na liście dostępnych metod wprowadzania włącz opcję Keyboard & Character Viewer (Klawiatura i przeglądarka znaków).
 • Wybierz Show Character Viewer z menu Input na pasku menu głównego.
 • Pojawi się przeglądarka znaków.
 • Wybierz znak, który chcesz wprowadzić, i kliknij przycisk Insert (Wstaw). Znak zostanie dodany do aktualnie edytowanego obiektu tekstowego w programie Sibelius przy użyciu bieżącej czcionki. Jeśli okaże się, że bieżąca czcionka nie zawiera żądanego znaku, cofnij, a następnie kliknij przycisk Insert with Font (Wstaw za pomocą czcionki). Alternatywnie można przeciągnąć i upuścić znak z kontrolki edycji w przeglądarce znaków bezpośrednio do programu Sibelius.

Tworzenie i edytowanie tekstu na wielu pięcioliniach jednocześnie

Sibelius umożliwia wprowadzanie tekstu na wielu zaznaczonych pięcioliniach jednocześnie. Wprowadzony tekst jest dodawany do pierwszej nuty na każdej pięciolinii w zaznaczeniu. Można także edytować wiele zaznaczonych obiektów tekstowych jednocześnie. Pozwala to na szybkie oznaczenie partytury dynamiką i innym tekstem techniki i ekspresji. Należy pamiętać, że tekst systemowy i tekst piosenki (Lyrics) mogą być wprowadzane tylko na jednej pięciolinii naraz.

Aby wprowadzić tekst na wielu pięcioliniach:

 • Dokonaj zaznaczenia na wielu pięcioliniach, zaczynając od nut, do których chcesz dodać tekst.
 • Wybierz Text > Styles i wybierz żądany styl tekstu – lub użyj skrótów klawiaturowych Sibelius do wprowadzania tekstu wyrażenia lub techniki: Control+Start+E lub Command+Control+E dla tekstu ekspresji i Control+Start+T lub Command+Control+T dla tekstu techniki.
 • Kursor pojawia się pod (w przypadku tekstu ekspresji) lub nad (w przypadku tekstu techniki) pierwszą nutą na każdej pięciolinii w zaznaczeniu. Wprowadź żądany tekst.

Sibelius dodaje wprowadzony tekst na pierwszej nucie w zaznaczeniu na każdej pięciolinii
w zaznaczeniu. Aby edytować wiele obiektów tekstowych tego samego stylu jednocześnie:

 • Wybierz obiekty tekstowe tego samego stylu tekstu, które chcesz edytować.
 • Naciśnij Enter, Return lub F2, aby rozpocząć edycję wybranych obiektów tekstowych.
 • Edytuj tekst zgodnie z potrzebami.

Zmiany są jednolicie stosowane do wszystkich zaznaczonych elementów tekstowych.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl