ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.12 Wtyczki Playback (odtwarzanie)

(Tylko Sibelius Ultimate)

Add Continuous Control Changes

Generuje komunikaty kontrolera MIDI w partyturze, ułatwiając stosowanie ciągłych zmian kontrolera wymaganych do dostosowywania odtwarzania, np. dla niektórych wirtualnych instrumentów innych firm lub innych urządzeń odtwarzających.
Aby skorzystać z wtyczki, należy najpierw utworzyć jedną lub więcej linii w partyturze w miejscu lub miejscach, w których mają zostać zastosowane dane automatyzacji. Użyj poziomej linii z kategorii Lines w Notations > Lines > Line i upewnij się, że zaczyna się i kończy nad nutami, nad którymi chcesz zapisać dane kontrolera MIDI. Następnie zaznacz linię lub fragment zawierający jedną lub więcej takich linii i wybierz polecenie Play > Plug-ins > Add Continuous Control Changes.
Wtyczka jest dostarczana z wieloma ustawieniami wstępnymi dla kilku bibliotek próbek innych firm. Jeśli dostępne jest odpowiednie ustawienie, wybierz je i kliknij przycisk Load Preset. Jeśli nie musisz wprowadzać żadnych dalszych zmian, kliknij OK, a wtyczka wypisze odpowiednie komunikaty kontrolera MIDI w partyturze.
Można oczywiście dostosowywać istniejące ustawienia wstępne i tworzyć własne. Skonfiguruj opcje w dzienniku, a następnie kliknij przycisk Add Preset. Zostaniesz poproszony o wybranie nazwy ustawienia wstępnego; zrób to i kliknij OK. Jeśli później zmienisz to ustawienie, kliknij Save Preset, aby upewnić się, że zmiany zostały zapisane.
Wtyczka umożliwia tworzenie kontrolerów opisujących różne przebiegi i krzywe (np. sinusoidalne, kwadratowe, trójkątne, piłokształtne, wykładnicze itp. W zależności od wybranego typu sygnału należy określić różne parametry w opcjach po prawej stronie okna dialogowego. Więcej informacji można znaleźć w oknie pomocy wtyczki.

Cresc./Dim. Playback

Wtyczka ta jest niezbędna tylko wtedy, gdy urządzenie odtwarzające nie obsługuje automatycznie zmian dynamiki na utrzymanych nutach dla odpowiednich instrumentów (np. dętych, blaszanych, smyczkowych i wokalnych); większość instrumentów wirtualnych, w tym dostarczona biblioteka próbek Sibelius Sounds, robi to automatycznie – patrz Graficzne oznaczenia < i > (crescendo. i dim.).
W przypadku starszych urządzeń MIDI, np. zewnętrznych modułów MIDI lub wbudowanej karty dźwiękowej komputera, Sibelius nie może automatycznie odtwarzać oznaczeń hairpins (< i >) na pojedynczych nutach, ponieważ wykorzystuje velocity MIDI do uzyskania gradacji dynamiki na kolejnych nutach. Ta wtyczka wstawia serię komunikatów MIDI głośności lub ekspresji w celu zmiany dynamiki podczas pojedynczej nuty.
Aby uruchomić tę wtyczkę, najpierw utwórz oznaczania < lub >, w których chcesz zmienić głośność, a następnie wybierz takt lub fragment zawierający hairpins. Jeśli chcesz przetworzyć tylko jedno oznaczenie, najlepszym sposobem na to jest jej zaznaczenie.
Po dokonaniu wyboru wybierz Play > Plug-ins > Cresc./Dim. Playback. Pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać, czy przetwarzana ma być każde oznaczenie <,> w wybranym fragmencie, czy tylko pierwsza, oraz określić dynamikę początkową i końcową cresc./dim.
Można również wybrać, czy do zmiany dynamiki ma zostać użyty kontroler MIDI 7 czy 11. Domyślnie wtyczka używa kontrolera 7 (głośność), ponieważ jest on obsługiwany przez wszystkie urządzenia MIDI, podczas gdy kontroler 11 (ekspresja) nie jest tak powszechnie obsługiwany. Może się okazać, że po utworzeniu serii komunikatów MIDI konieczne będzie samodzielne wstawienie kolejnego komunikatu MIDI w celu zresetowania głośności lub poziomu ekspresji na danym dźwięku – więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 6.18 Komunikaty MIDI.
Wtyczka wymaga umieszczenia oznaczenia graficznego w partyturze przed jej uruchomieniem, więc jeśli nie chcesz, aby pojawiło się oznaczenia <, >, możesz je tymczasowo utworzyć, a następnie usunąć po uruchomieniu wtyczki (co nie spowoduje usunięcia komunikatów MIDI).
Komunikaty MIDI utworzone przez wtyczkę są automatycznie ukrywane, więc będą widoczne tylko wtedy, gdy włączony jest View > Invisibles > Hidden Objects (skrót Alt+Shift+H lub Option+Shift+H).

Harmonics Playback

Wtyczka ta umożliwia odtwarzanie flażoletów, np. na pięciolinii, przy użyciu funkcji odtwarzania na żywo i komunikatów MIDI programu Sibelius. Aby skorzystać z wtyczki, należy zaznaczyć fragment, w którym mają być odtwarzane flażolety (harmonics), a następnie wybrać polecenie Play > Plug-ins > Harmonics Playback. Pojawi się proste okno dialogowe, w którym można wybrać rodzaj flażoletów, które mają być przetwarzane przez wtyczkę; ogólnie można po prostu zaakceptować ustawienia domyślne i kliknąć OK. Pojawi się ostrzeżenie o zapisaniu partytury, a następnie wtyczka przetworzy wybrany fragment.
Upewnij się, że opcja Play > Live Playback > Live Playback jest włączona podczas odtwarzania partytury, aby usłyszeć flażolety. Należy pamiętać, że w przypadku transpozycji muzyki lub innej zmiany wysokości nut z harmonicznymi po uruchomieniu tej wtyczki, należy usunąć tekst komunikatu MIDI nad nutami i ponownie uruchomić wtyczkę, aby zapewnić prawidłowe odtwarzanie.

Ornament Playback

Sibelius ma wbudowane funkcje odtwarzania i sterowania trylami, obiegnikami i mordentami – 6.8 Symbole. Ta wtyczka została zachowana w celu zapewnienia kompatybilności z istniejącymi partyturami i dodatkowej kontroli odtwarzania mordentów i obiegników oraz wyglądu powiązanych symboli w partyturze.
Wtyczka Ornament Playback wstawia niezbędne komunikaty MIDI do odtwarzania mordentów i obiegników. Aby użyć wtyczki, zaznacz nutę (lub nuty), do której chcesz dodać ozdobnik, a następnie wybierz polecenie Play > Plug-ins > Ornament Playback. Pojawi się proste okno dialogowe z następującymi opcjami:

  • Mordent lub Turn (obiegnik): pozwala wybrać rodzaj ozdobnika, który chcesz dodać.
  • Jeśli wybierzesz Mordent, Lower i Upper kontrolują, czy mordent powinien odtwarzać nutę
    poniżej zapisanej nuty lub powyżej zapisanej nuty.
  • Jeśli wybierzesz Turn, Inverted kontroluje, czy obiegnik powinien być odwrócony.
  • Chromatic: tworzy ozdobnik chromatyczny; gdy ta opcja jest wyłączona, tworzony ozdobnik jest diatoniczny.
  • At end of note (Na końcu nuty): opcja przeznaczona tylko dla obiegników, powoduje, że Sibelius wstawia obiegnik na końcu wybranej nuty (tj. tuż przed następną nutą).
  • Add symbol (Dodaj symbol): ta opcja dodaje odpowiedni symbol ozdobnika nad wybraną nutą (lub nutami).

Po wybraniu żądanych opcji kliknij OK, a odpowiednie komunikaty MIDI zostaną dodane do partytury (włącz View > Invisibles > Hidden Objects, aby je zobaczyć).

Quarter-tone Playback

Wstawia komunikaty MIDI w celu odtwarzania ćwierćtonów. Aby użyć tej wtyczki, wybierz fragment lub całą partyturę (używając Control+A lub Command+A), a następnie wybierz Play > Plug-ins > Quarter-tone Playback.
Pojawi się okno dialogowe, pozwalające na wybranie ilości odkształcenia wysokości dźwięku wymaganego do wytworzenia ćwierćtonu. Zazwyczaj należy pozostawić ustawienie domyślne – wystarczy kliknąć OK.
Komunikaty MIDI tworzone przez tę wtyczkę są automatycznie ukrywane, więc nie będzie można ich zobaczyć, chyba że włączony jest View > Invisibles > Hidden Objects (skrót Alt+Shift+H lub Option+Shift+H).
Ta wtyczka ma wbudowane okno dialogowe Pomocy, które bardziej szczegółowo opisuje jej działanie i ograniczenia.

Strummer

Zmienia właściwości odtwarzania na żywo nut w akordach, zapewniając realistyczny efekt bicia gitarowego. Wtyczka została zaprojektowana z myślą o gitarze, ale może być również stosowana na innych instrumentach (możesz poeksperymentować, używając jej na harfie, klawesynie lub partiach smyczkowych pizzicato).
Aby uruchomić wtyczkę, zaznacz fragment, a następnie wybierz Play > Plug-ins > Strummer. Pojawi się okno dialogowe z opcjami wyboru akordów do uderzenia (najlepsze są akordy z czterema lub więcej nutami), sposobu naprzemiennego uderzania w dół i w górę (w terminologii gitarowej, gdzie uderzenie w dół rozciąga akord od najniższej zanotowanej wysokości do najwyższej), o ile rozłożyć akord, 256 tyknięć odpowiada ćwierćnucie, a także jak opisać wzór strummingu (bez adnotacji, dodając tekst d lub u odpowiednio w dół lub w górę, lub używając artykulacji, w którym to przypadku używane są symbole smyczka w dół i smyczka w górę).
Opcje półnuty, ćwierćnuty i ósemki umieszczają uderzenia w dół na każdym określonej mierze, a uderzenia w górę na akordach znajdujących się na każdym innej mierze. Ściśle naprzemienne, wszystkie w dół i wszystkie w górę opcje nie wymagają wyjaśnień.
Opcja Use pattern jest najbardziej elastyczna i może być używana do tworzenia imponujących wzorów w stylu flamenco. Wprowadź wzór jako ciąg znaków (z d dla uderzenia w dół, u dla uderzenia w górę): ten wzór zostanie zastosowany sekwencyjnie do wszystkich wybranych akordów, powtarzając się tak często, jak to konieczne (więc jeśli wprowadzisz trzyliterowy wzór dud i wybierzesz osiem akordów, wynikiem będzie wzór dudduddu).