ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.12 Opcje wpisywania nut

Strona Note Input (wprowadzanie nut) w menu File > Preferences zawiera różne opcje wprowadzania nut (które różnią się w zależności od wersji programu Sibelius):
Note Input – Preferences, Sibelius Ultimate

Note Input Preferences, Sibelius Artist i Sibelius First

Grupa Note Input Options (Opcje wprowadzania nut) umożliwia przełączanie między standardową metodą wprowadzania krokowego w programie Sibelius, opisaną jako Duration before pitch (wartość przed wysokością nuty), a metodą naśladującą narzędzie Speedy Entry programu Finale, opisaną jako Pitch before duration (Wysokość nuty przed wartością). Note input preset (Menu ustawień wstępnych wprowadzania nut) umożliwia szybkie przełączanie między tymi dwiema metodami, ale można również dostosować poszczególne ustawienia, aby używać ich w połączeniu, jeśli chcesz, w następujący sposób:

 • Move caret with arrow keys (Przesuwanie karetki/kursora wprowadzania za pomocą klawiszy strzałek): po włączeniu, karetka wprowadzania nut może być przesuwana w lewo i w prawo wzdłuż pięciolinii za pomocą klawiszy strzałek, a nawet do sąsiednich pięciolinii, bez opuszczania wprowadzania nut. Gdy funkcja ta jest wyłączona, naciśnięcie klawisza strzałki w lewo lub w prawo powoduje wyjście z wprowadzania nut, a naciśnięcie klawisza strzałki w górę lub w dół powoduje dostosowanie wysokości ostatnio wprowadzonej nuty. Przytrzymaj Control lub Command i użyj Strzałki w lewo/Strzałki w prawo, aby przesunąć znacznik na początek poprzedniego/następnego taktu, oraz przytrzymaj Control+Alt lub Command+Option i użyj Strzałki w górę/Strzałki w dół, aby przesunąć znacznik na pięciolinię powyżej/poniżej.
 • Show shadow note (Pokaż cień nuty): określa, czy cienie nut są wyświetlane podczas wprowadzania nut.
 • Move shadow note with the arrow keys (Przesuń cień nuty za pomocą klawiszy strzałek): po włączeniu, cień nuty pojawia się przez cały czas podczas wprowadzania nut i może być przesuwany w górę lub w dół za pomocą Strzałki w górę/Strzałki w dół. Gdy opcja ta jest wyłączona, cień nuty można przesuwać tylko za pomocą myszy, a Strzałka w górę/Strzałka w dół dostosowują wysokość ostatnio wprowadzonej nuty. Opcja ta może być włączona tylko gdy wybrano opcję Specify pitch, then duration (Określ wysokość nuty, a następnie jej wartość) (patrz poniżej).
 • Specify duration, then pitch / Specify pitch, then duration (Określ wartość, a następnie wysokość / Określ wysokość, a następnie wartość): ta para przycisków radiowych określa, czy ma być używana standardowa metoda wprowadzania krokowego (step-time) w programie Sibelius (Specify duration, then pitch), czy metoda szybkiego wprowadzania Finale (Specify pitch, then duration). Po wybraniu opcji Specify pitch, then duration można tymczasowo „zablokować” wartość nuty (skutecznie przywracając opcję Specify duration, then pitch), wpisując Alt+Shift+L lub Option+Shift+L po którym dowolna określona wartość będzie miał zastosowanie do wszystkich wprowadzonych nut lub akordów do momentu usunięcia „blokady”. Należy również pamiętać, że gdy ustawiona jest opcja Specify pitch, then duration, wszystkie operacje na klawiaturze niezwiązane z wartością nut (np. artykulacje, kropki rytmiczne, ligatury) mają zastosowanie do ostatnio wprowadzonej nuty, a nie do nuty, która ma zostać wprowadzona.
 • Use MIDI keyboard / Use QWERTY keyboard (Użyj klawiatury MIDI / Użyj klawiatury QWERTY): ta para przycisków radiowych, dostępna tylko po wybraniu opcji Specify pitch, then duration (Określ wysokość nuty, a następnie jej wartość), określa, czy wysokość nuty powinna być określana przez granie dźwięków na klawiaturze MIDI (Use MIDI keyboard), czy za pomocą klawiatury komputera (Use QWERTY keyboard). W przypadku wybrania tej drugiej opcji, wysokość nuty jest określana albo poprzez przesuwanie cienia nuty za pomocą klawiszy strzałek, albo za pomocą klawiszy literowych na klawiaturze, zgodnie z następną parą przycisków radiowych. W przypadku wybrania opcji Use MIDI keyboard, nuty lub akordy grane na klawiaturze MIDI są wyświetlane na pięciolinii za pomocą cieniowanych nut, ale nic nie jest wprowadzane, dopóki nie zostanie określona wartość rytmiczna w tym samym czasie, w którym nuty lub akordy są grane.
 • Use letter names (A–G) / Use piano arrangement (A = C, S = D, D = F, etc.) (Użyj nazw literowych (A-G) / Użyj układu fortepianu (A = C, S = D, D = F itd.)): ta para przycisków radiowych określa sposób ustawiania wysokości nuty cienia w przypadku wybrania opcji Użyj klawiatury QWERTY. Nazwa nuty jest wpisywana bezpośrednio lub używane są klawisze używane do wprowadzania w stylu fortepianowym w oknie Keyboard (Klawiatura).
 • 4 on Keypad / 5 on Keypad (4 na bloku numerycznym / 5 na bloku num.): ta para przycisków radiowych określa, czy pierwszy układ klawiatury jest ułożony zgodnie ze standardowym układem Sibeliusa (4 na Keypadzie), gdzie klawisz 4 odpowiada ćwierćnucie, czy zgodnie ze skrótami Finale (5 na klawiaturze), gdzie klawisz 5 odpowiada ćwierćnucie.
 • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji palcowania tabulatury gitarowej, patrz 3.6 Wprowadzanie tabulatury gitarowej.
 • Opcje Editing umożliwiają określenie różnych zachowań podczas edycji nut:
  • Play notes as you edit (Odtwarzaj nuty podczas edycji) określa, czy program Sibelius powinien odtwarzać nuty np. podczas wprowadzania, wybierania lub edytowania nut (oraz czy program Sibelius powinien odtwarzać wszystkie nuty w akordzie po wybraniu dowolnej z nich). Opcję tę należy wyłączyć, jeśli nuty mają być odtwarzane tylko podczas odtwarzania. Gdy ta opcja jest włączona, można również ustawić domyślną głośność MIDI (0-127) używaną do odtwarzania nut podczas edycji. Domyślnie jest ona ustawiona na 100.
 • Jeśli opcja Restore original item after single-bar selections jest wyłączona, Sibelius przywróci oryginalne oznaczenie metrum, tonacji lub klucz na końcu selekcji, jeśli jest ona dłuższa niż jeden takt.
 • Opcja Truncate notes at end of bars when using Edit > Repeat (Obcinaj nuty na końcu taktów podczas korzystania z opcji Edycja > Powtórz) jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu opcja ta przywraca zachowanie funkcji Edit > Repeat z programu Sibelius 5 i wcześniejszych, w którym powtarzanie nuty dłuższej niż pozostała część taktu powoduje obcięcie wartości nowej nuty do długości taktu, zamiast wiązania jej z następnym taktem.
 • Left arrow in note input hides caret and selects previous note (Strzałka w lewo we wprowadzaniu nut ukrywa znacznik i wybiera poprzednią nutę) jest domyślnie wyłączona. Po włączeniu opcja ta przywraca zachowanie klawisza strzałki w lewo podczas wprowadzania nut z programu Sibelius 6 i wcześniejszych, w którym naciśnięcie strzałki w lewo, gdy widoczny jest znacznik wprowadzania nut, nie przenosi zaznaczenia do poprzedniej nuty, ale po prostu ukrywa znacznik.
 • Snap Positions (Pozycje przyciągania): te opcje kontrolują sposób podziału taktów podczas wprowadzania nut za pomocą myszy lub tabulatury gitarowej:
  • Rhythmic positions (Pozycje rytmiczne), do których mają być przyciągane: domyślnie są to ćwierćnuty; jest to jednostka, według której dzielone są takty.
  • Snap in guitar tab input (Przyciągaj przy wprowadzaniu tabulatury gitarowej): gdy ta opcja jest włączona, wciskanie Strzałka w lewo /prawo podczas wprowadzania tabulatury gitarowej do pustych taktów za pomocą klawiatury komputera spowoduje przejście przez takt o jednostkę określoną w Rhythmic positions to snap to; po wyłączeniu tej opcji wciśnięcie Strzałki w lewo/strzałki w prawo powoduje przejście przez takt o wartość nuty wybraną na Keypadzie – patrz Wprowadzanie tabulatury gitarowej.
  • Snap in note input: gdy ta opcja jest włączona, możesz tworzyć nuty lub pauzy w dowolnej pozycji przyciągania utworzonej przez jednostki określone w Rhythmic positions to snap to; gdy ta opcja jest wyłączona, możesz tworzyć nuty/pauzy za pomocą myszy tylko na początku istniejących nut, pauz lub pauz całotaktowych.

Dalsze opcje wprowadzania nut można znaleźć na stronie Step-time i Flexi-time w Preferences:

 • Step-time Chords: to ustawienie służy do wprowadzania akordów w trybie Step-time, zwłaszcza za pośrednictwem gitary MIDI i określa, jak szybko lub wolno należy uderzać, aby Sibelius interpretował grane nuty jako akord, a nie serię pojedynczych nut. Domyślnie suwak jest ustawiony dość daleko w kierunku Tight, co jest odpowiednim ustawieniem do wprowadzania za pomocą klawiatury MIDI (gdzie zazwyczaj akordy nie są szczególnie rozłożone), więc jeśli używasz gitary MIDI, powinieneś spróbować ustawić suwak dalej w kierunku Loose, aby znaleźć optymalną pozycję dla swojego stylu gry.
 • Transposing Staves: podczas korzystania z MIDI do grania nut zapisanych w transponowanej wysokości dźwięku, warto ustawić tę opcję na Input written pitches, aby nie trzeba było transponować na oko; domyślnie jest to Input sounding pitches – patrz Transponowanie instrumentów.
 • Percussion Staves (pięciolinie perkusyjne): możesz wprowadzać nuty na pięcioliniach perkusyjnych za pomocą klawiatury MIDI, używając klawiszy na klawiaturze, które generują prawidłowy dźwięk, lub używając wysokości zdefiniowanych w definicji instrumentu wybranej pięciolinii – 4.13 Perkusja.
 • Omit Wrong Notes (Pomiń niewłaściwe nuty): opcje te pozwalają zapobiec notowaniu przez program Sibelius bardzo krótkich, bardzo wysokich lub niskich albo bardzo cichych nut podczas wprowadzania nut z klawiatury MIDI lub gitary MIDI:
  • Pitches between x and y: ta opcja jest domyślnie wyłączona (ponieważ byłoby to niewłaściwe ustawienie dla innych klawiatur MIDI), ale jeśli wprowadzasz nuty za pomocą gitary MIDI, możesz włączyć tę opcję i dostosować dolne i górne nuty, które faktycznie chcesz zanotować. Nuty spoza tego zakresu są ignorowane.
  • Notes with velocities higher than x: aby uniknąć niezamierzonego notowania bardzo cichych nut, należy ustawić minimalną wartość velocity. Spróbuj grać nuty tak cicho, jak to tylko możliwe na swojej gitarze; gdy nuta jest wystarczająco głośna, aby przekroczyć próg, zaświeci się mały czarny wskaźnik w oknie dialogowym. Ustaw tę liczbę tak, aby notowana była najcichsza nuta, jaką możesz zagrać.
  • Notes longer than ticks: aby uniknąć niezamierzonego notowania bardzo krótkich nut, należy ustawić minimalną długość. 256 ticks = 1 ćwierćnuta, więc domyślna wartość 10 ticks jest nieco krótsza niż 64-ka. Jeśli wydaje ci się, że jest to rodzaj nuty, której nigdy byś nie napisał, ustaw tę wartość na wyższą.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *