ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.4 Wpisywanie nut: alfabetyczne i klawiaturą MIDI

Wprowadzanie alfabetyczne (klawiatura komputera) i step-time (krokowe – klawiatura MIDI) to prawdopodobnie najbardziej efektywne sposoby pisania nut w programie Sibelius, ponieważ można tworzyć inne obiekty (takie jak metrum, zmiany tonacji, linie i tekst) w trakcie pracy.


Określanie wysokości nuty przed lub po podaniu jej wartości

Aby wprowadzić nutę, należy określić zarówno jej wysokość, jak i wartość. Domyślnie w programie Sibelius wartość jest określana przed wysokością: należy wybrać wartość rytmiczną na klawiaturze, a następnie kliknąć myszą w partyturze, wpisać nazwę nuty na klawiaturze komputera lub zagrać nutę lub akord na klawiaturze MIDI.
Możliwe jest jednak również określenie wysokości dźwięku przed wartością: w przypadku korzystania z klawiatury MIDI należy przytrzymać nutę lub akord, który ma zostać wprowadzony, a następnie wybrać wartość rytmiczną na klawiaturze; w przypadku korzystania z klawiatury komputera należy wybrać wysokość dźwięku za pomocą strzałki w górę/w dół lub odpowiedni klawisz z literą, a następnie wybrać wartość rytmiczną na klawiaturze. (Nie można używać myszy do wprowadzania nut podczas określania wysokości przed wartością). Jeśli korzystałeś z Finale, możesz być zaznajomiony z tym podejściem.
Warto wypróbować obie metody, aby sprawdzić, która jest lepsza. Przełączanie się między nimi jest szybkie i łatwe dzięki opcjom dostępnym na stronie Note Input w menu File > Preferences. Menu Note input preset w górnej części strony zawiera opcje Duration before pitch (Wartość przed wysokością nuty) (domyślne ustawienie programu Sibelius) i Pitch before duration (Wysokość dźwięku przed wartością).

Duration before pitch (Wartość przed wysokością nuty)

Jeśli na stronie Note Input (wprowadzania nut) w menu File > Preferences wybrano opcję Duration before pitch (Wartość przed wysokością nuty), wprowadzanie alfabetyczne lub krokowe odbywa się w następujący sposób:

 • Wybierz pauzę (lub możesz zaznaczyć cokolwiek innego, np. obiekt tekstowy lub linię, co spowoduje rozpoczęcie pisania nut w tym punkcie).
 • Wybierz Note Input > Note Input > Input Notes (skrót N). Spowoduje to wyświetlenie karetki (pionowej linii w kolorze zależnym od głosu, w którym wprowadzane są nuty).
 • Wybierz wartość nuty z klawiatury (chyba że żądana wartość nuty jest już wybrana).
 • Jeśli chcesz, wybierz inne oznaczenia na klawiaturze:
  • Akcydencje z pierwszego/szóstego układu (niewymagane przy wprowadzaniu krokowym).
  • Artykulacje z pierwszego/czwartego układu.
  • Ligatury (Ties) i kropki rytmiczne z pierwszego/drugiego układu (podwójne kropki znajdują się w drugim układzie).
  • Przednutki (Grace notes) i cue notes z drugiego układu.
  • Tremola i belkowanie (beaming) z trzeciego układu.
  • Symbole jazzowe i linie arpeggio z piątego układu.
 • Wszystkie te przyciski pozostają wciśnięte dla kolejnych nut do momentu ich ponownego wybrania, z wyjątkiem akcydencji. Oznacza to, że można (powiedzmy) wprowadzić kilka nut z tą samą artykulacją bez konieczności wybierania artykulacji dla każdej nuty.
 • Możesz wybrać przyciski z więcej niż jednego układu jednocześnie – wszystkie zostaną zastosowane do nuty/akordu po jej wprowadzeniu. (Przełączaj się między różnymi układami klawiatury za pomocą klawisza + lub skrótów klawiszowych F7-F12; F7 w systemie Windows i Mac powraca do pierwszego układu).
 • Następnie wprowadź nutę poprzez:
  • Wpisanie jej nazwy literowej A-G lub R (która powtarza poprzednią nutę/akord, z wszelkimi zmianami wprowadzonymi na klawiaturze); lub
  • zagranie nuty/akordu na klawiaturze MIDI.
  • Aby wprowadzić pauzę o wybranej wartości nuty, wystarczy nacisnąć 0 na pierwszym układzie klawiatury (skrót F7). (Aby kontynuować tworzenie pauz o tej samej wartości, należy naciskać 0).
  • Aby wpisać pauzą całotaktową, naciśnij 0 na drugim układzie klawiatury (skrót F8).
  • Wróć do trzeciego kroku, aby wprowadzić następną nutę/akord.

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić z nutą/pauzą, który właśnie wprowadziłeś i przed utworzeniem następnej:

 • Można dostosować wysokość wprowadzonej nuty za pomocą strzałki w górę lub w dół; przytrzymaj Control lub Command, aby zmienić wysokość o oktawę. Wpisz Shift-Page Up/Shift-Page Down (lub Control-Strzałka w górę/dół tylko na komputerach Mac), aby podnieść lub obniżyć wysokość dźwięku o półton.
 • Aby utworzyć akord przy użyciu wprowadzania alfabetycznego, wprowadź jedną nutę akordu, a następnie dodaj kolejne główki nut przy użyciu jednej z poniższych metod:
 • Przytrzymaj Shift i wpisz nazwę literową nuty, którą chcesz dodać powyżej, więc aby dodać dźwięk
  Gis, najpierw wciśnij klawisz 8 na pierwszym układzie Keypada, aby wybrać krzyżyk, a następnie wpisz Shift-G, aby; lub
 • Wpisz cyfrę 1-9 (z klawiatury głównej, a nie z klawiatury numerycznej), aby dodać nutę o tym interwale powyżej bieżącej nuty, więc aby dodać nutę nutę sekstę powyżej, wpisz 6; Shift-1-9 dodaje nuty poniżej bieżącej nuty, więc Shift-4 dodaje nutę o jedną kwartę poniżej bieżącej nuty. (Przydatne jest to również w przypadku wybranych przejść, np. w celu utworzenia oktaw). Lub
 • Wybierz odpowiednią opcję z menu Note Input > Intervals > Above lub Below, choć znacznie szybciej jest skorzystać ze skrótów klawiaturowych opisanych powyżej.
 • Aby dodać ligaturę (tie), wybierz go z pierwszego układu klawiatury (skrót Enter na klawiaturze numerycznej) po wprowadzeniu nuty.
 • Aby utworzyć podział nieregularny, wpisz Control+2-9 lub Command+2-9 (lub wybierz z menu Note Input > Note Input > Triplets) po wprowadzeniu pierwszej nuty podziału
 • Aby przepisać nutę enharmonicznie (np. z klawiatury MIDI), wybierz Note Input > Note Input > Respell (skrót Return na klawiaturze głównej) po jej wprowadzeniu.

Edycja wartości nut, akcydencji, artykulacji itp.

 • Wybierz nutę, akord lub pauzę (za pomocą myszy lub klawiszy strzałek).
 • Aby zmienić wartość nuty, wystarczy wybrać nową wartość nuty na pierwszym lub drugim układzie keypada.
  Jeśli nowa wartość nuty jest dłuższa niż stara, kolejne nuty zostaną zastąpione odpowiednimi pauzami.
  Jeśli nowa wartość nuty jest krótsza od starej, tworzone są pauzy, które zastępują oryginalną wartość nuty, aby takt został prawidłowo zapełniony.
 • Aby zmienić inne właściwości nuty, takie jak akcydencja lub artykulacja, wystarczy wybrać odpowiedni przycisk Keypada.
  Aby zmienić inne właściwości nuty, takie jak akcydencje lub artykulacje, wystarczy wybrać odpowiedni przycisk keypada, co spowoduje natychmiastową edycję nuty (np. kliknięcie # lub wpisanie 8 w celu dodania krzyżyka).
 • Funkcja Note Input > Note Input > Respell (skrót Return na klawiaturze głównej) pozwala na przepisanie akcydencji – jest to zwykle wymagane po wprowadzeniu danych w trybie step-time/Flexi-time lub podczas edycji zaimportowanego pliku MIDI.

Zmian aut na pauzy

Aby przekształcić nutę, akord lub pasaż w pauzy, naciśnij klawisz Delete lub wybierz przycisk pauzy (skrót 0) na pierwszym układzie Keypada.
Subtelna różnica między Delete i 0 polega na tym, że podczas przekształcania fragmentu na pauzy, Delete łączy pauzy (tj. grupuje je w większe pauzy lub pauzy całotaktowe), podczas gdy 0 po prostu zamienia każdą nutę w pojedynczą pauzę (co jest mniej przydatne). Więcej informacji na temat pauz w taktach można znaleźć w 2.7 Takty i pauzy całotaktowe.
Jeśli jeden lub więcej taktów zawiera tylko pauzy o różnych wartościach, możesz przekształcić je z powrotem w pauzy całotaktowe, zaznaczając takt lub fragment (tak, aby był otoczony jasnoniebieską ramką) i naciskając klawisz Delete.

Pitch before duration (Wysokość dźwięku przed wartością) z klawiaturą MIDI

Jeśli na stronie Note Input w menu File > Preferences wybrano ustawienie Pitch before duration, program Sibelius będzie oczekiwał, że używana jest klawiatura MIDI. Wprowadzanie krokowe wygląda następująco:

 • Zaznacz pauzę (możesz też zaznaczyć cokolwiek innego, np. obiekt tekstowy lub linię, co spowoduje rozpoczęcie pisania nut w tym miejscu) i wybierz polecenie Note Input > Note Input > Input Notes (skrót N). Spowoduje to pojawienie się znacznika (pionowej linii w kolorze odpowiadającym głosowi, w którym wprowadzane są notatki). Jeśli w momencie naciśnięcia klawisza N nie dokonano żadnego wyboru, znacznik pojawi się na początku pierwszego taktu w pierwszej pięciolinii.
 • Kreskę można przesuwać w lewo i w prawo między taktami za pomocą strzałki w lewo/prawo. Przytrzymaj Control lub Command i użyj Strzałki w lewo/prawo, aby przesunąć znacznik na początek poprzedniego lub następnego taktu. Możesz przesuwać kursor w górę i w dół do sąsiednich pięciolinii, przytrzymując Control+Alt lub Command+Option i wpisując Strzałkę w górę/dół.
 • Możesz grać swobodnie na klawiaturze MIDI: chociaż w trakcie gry na pozycji znacznika pojawią się cienie nut, nic nie zostanie wprowadzone do partytury, dopóki nie określisz również wartości nut.
 • Wybierz wartość nuty z Keypada, wpisując odpowiedni klawisz na klawiaturze numerycznej. (Domyślnie używany jest układ Finale, w którym wpisanie 5 daje ćwierćnutę, a nie 4 – patrz Alternatywny układ dla pierwszego układu Keypada).
 • Sibelius wprowadza zagraną nutę lub akord. Gdy nuta lub akord jest przytrzymany, można wprowadzić go ponownie, określając tą samą lub inną wartość nuty na keypadzie.
 • Teraz możesz wybrać inne oznaczenia na klawiaturze, jeśli chcesz:
  • Akcydencje od pierwszego/szóstego układu.
  • artykulacje z pierwszego/czwartego układu
  • ligatury (ties) i kropki rytmiczne z pierwszego/drugiego układu (podwójne kropki są w drugim układzie)
  • Przednutki i nuty cue z drugiego układu
  • tremola i belkowanie z trzeciego układu
  • Symbole jazzowe i linie arpeggio z piątego układu.
 • Aby wprowadzić pauzę o wartości wybranej nuty, wprowadź dowolną nutę lub akord, a następnie naciśnij 0 na pierwszym układzie keypada (skrót F7), aby przekształcić ją na pauzę.
 • Aby dodać ligaturę (tie), wybierz ją z pierwszego układu keypada (skrót Enter na klawiaturze numerycznej) po wprowadzeniu nuty
 • Aby utworzyć podział nieregularny, wpisz Control+2-9 lub Command+2-9 (lub wybierz z menu Note Input > Note Input > Triplets) po wprowadzeniu pierwszej nuty podziału.
 • Aby przepisać nutę enharmonicznie, wybierz menu Note Input > Note Input > Respell (skrót klawiszowy Return na klawiaturze głównej) po jej wprowadzeniu.

Aby wprowadzić kolejno wiele nut o tej samej wartości, wpisz Alt+Shift+L lub Option+Shift+L po pierwszej nucie: wartość rytmiczna pozostanie podświetlony na Keypadzie, aby pokazać, że wszystkie kolejne nuty grane na klawiaturze MIDI zostaną natychmiast wprowadzone przy użyciu zablokowanych wartości nut. Aby zwolnić blokadę, wpisz ponownie Alt+Shift+L lub Option+Shift+L.

Pitch before duration (Wysokość dźwięku przed wartością) z klawiaturą komputera

  Jeśli nie posiadasz klawiatury MIDI lub wolisz korzystać z klawiatury komputera, musisz dostosować ustawienia na stronie Note Input w menu File > Preferences. Najpierw wybierz Pitch before duration z menu Note input preset w górnej części strony, a następnie wybierz przycisk radiowy Use QWERTY keyboard. Teraz musisz dokonać ostatniego wyboru: czy chcesz wprowadzać nuty, wpisując nazwy liter Use letter names (Użyj nazw liter), czy też traktować klawiaturę komputera jak klawiaturę fortepianu Use piano arrangement (Użyj układu fortepianu).
  Po rozpoczęciu wprowadzania nut zauważysz, że cień nuty pojawia się teraz w pozycji karetki. Możesz użyć strzałki w górę/dół lub nacisnąć klawisz z literą, aby przesunąć cień nuty do pozycji na pięciolinii odpowiadającej wysokości nuty, którą chcesz wprowadzić, a następnie wybrać wartość na keypadzie, aby wprowadzić nutę.
  Aby określić akcydencję dla nuty, dodaj ją po jej wprowadzeniu: wpisz żądaną akcydencję z keypada lub wpisz Shift-Page Up/Shift-Page Down (lub Control-Up Arrow/Down Arrow tylko na komputerach Mac), aby podnieść lub obniżyć wybraną nutę o półton; może być konieczne ponowne przepisanie enharmoniczne nuty przez naciśnięcie Return (na klawiaturze głównej).
  Aby utworzyć akord, naciśnij Strzałkę w lewo po wprowadzeniu pierwszej nuty akordu, aby przesunąć znacznik z powrotem do pozycji rytmicznej, a następnie wprowadź pozostałe nuty akordu w normalny sposób, tj. jak powyżej, lub używając klawiszy 1-9 na klawiaturze głównej, aby dodać interwały powyżej (przytrzymaj Shift, aby dodać interwały poniżej). Jeśli określisz inną wartość dla którejkolwiek z nut dodanych do akordu, wszystkie nuty akordu będą edytowane z jedną wybraną wartością nuty.
  Aby usunąć nutę z akordu, przesuń znacznik do pozycji rytmicznej akordu, a następnie ustaw cień nuty do wysokości nuty, która ma zostać usunięta, i naciśnij Backspace; jeśli cień nuty znajduje się na wysokości, która nie jest zajęta przez żadną z nut akordu, naciśnięcie Backspace spowoduje usunięcie całego akordu. W podobny sposób można przepisać cały akord: umieścić cień nuty nad istniejącą nutą i nacisnąć Return (na klawiaturze głównej) lub umieścić cień nuty na pustej linii lub polu i nacisnąć Return, aby zmienić cały akord.
  Aby wprowadzić przednutkę (gracenote), najpierw wybierz appoggiatura lub acciaccatura z drugiego (F8) układu keypada, a następnie wprowadź nutę jako normalną, umieszczając cień nuty i wpisując wartość na Keypadzie. Wybraną nutę normalną można również przekształcić w przednutkę, wpisując ; (średnik).

  Dodawanie linii podczas wprowadzania

  Po dodaniu linii podczas wprowadzania alfabetycznego lub krokowego, Sibelius automatycznie wydłuży linię podczas wprowadzania kolejnych nut, aż do momentu, gdy użytkownik powie Sibeliusowi, aby zatrzymał linię.
  Na przykład, jeśli naciśniesz klawisz S po wprowadzeniu nuty, Sibelius doda łuk (slur), którego prawy koniec zakończy się na następnej nucie lub pauzie. Podczas dalszego wprowadzania nut, Sibelius automatycznie przesuwa prawy koniec łuku do każdej nowej nuty, aż do momentu wprowadzenia pauzy lub naciśnięcia Shift-S w celu zakończenia łuku. Możesz nawet zagnieżdżać łuki: naciśnij S, aby rozpocząć jeden łuk, a następnie wprowadź jeszcze jedną nutę i naciśnij S, aby rozpocząć kolejny łuk; naciśnięcie Shift-S kończy łuki w odwrotnej kolejności, więc ostatni rozpoczęty łuk jest pierwszym łukiem, który zostanie zakończony.

  Działa to również w przypadku granicznych oznaczeń cresc. i dim. < i > – wpisz H, aby rozpocząć cresc. i Shift+H, aby rozpocząć dim.; aby zakończyć, wpisz Shift+L. Podobnie w przypadku innych rodzajów linii: naciśnij L, aby otworzyć galerię Notations > Lines > Line i wybierz linię, a następnie wprowadź kolejne nuty. Podobnie jak w przypadku łuków, Sibelius automatycznie przesuwa prawy koniec linii do każdej nowej nuty. Aby zakończyć linię, wpisz Shift+L.

  Dodawanie wielu podziałów nieregularnych (np. triol)

  Jeśli chcesz wprowadzić serię identycznych podziałów, Sibelius ma przydatną funkcję „przyklejania” bieżącego podziału nieregularnego, dzięki czemu po wprowadzeniu pierwszej nuty po zakończeniu bieżącego podziału automatycznie tworzy nowy identyczny podział.
  Aby włączyć podziały, utwórz podział, a następnie wpisz Alt+Shift+K lub Option+Shift+K. Numer podziału pojawi się nad znacznikiem wprowadzania nut, aby pokazać, że podziały nieregularne są włączone. Aby zatrzymać wprowadzanie podziałów, wystarczy ponownie wpisać Alt+Shift+K lub Option+Shift+K.

  Inne przydatne skróty

  Podczas tworzenia nut można korzystać z wielu innych przydatnych skrótów:

  • Jeśli popełnisz błąd, naciśnij Delete lub Backspace, co spowoduje usunięcie nuty lub akordu i wybranie poprzedniego.
   (To, co dokładnie dzieje się po usunięciu, różni się w zależności od kontekstu: jeśli usuniesz nutę/akord, zostanie ona przekonwertowana na pauzę o identycznej wartości co wpisana nut; jeśli usuniesz pauzę lub resztę taktu, wskaźnik przesunie się obok niej, pozostawiając ją niezmienioną; jeśli usuniesz wszystkie nuty podziału nieregularnego (trioli itd.), nawias/numer podziału zostanie zaznaczony – usuń go, a zostanie on zastąpiony pauzą o wartości podziału).
  • Można również użyć strzałki w lewo/prawo do przechodzenia między nutami i pauzami (jeśli używasz ustawienia Duration before pitch (Wartość przed wysokością) lub do przesuwania znacznika (jeśli używasz ustawienia Pitch before duration (Wysokość przed wartością).
  • Możesz zamienić wybraną nutę (nuty) na inny głos, wpisując Alt+1/2/3/4 lub Option+1/2/3/4; możesz więc wybrać jedną nutę akordu w głosie 1 i, powiedzmy, wpisać Alt+2 lub Option+2, aby przenieść ją do głosu 2, łącząc ją z dowolnymi nutami, które mogą już znajdować się w tym głosie.
  • Aby dodać oznaczenie metrum w trakcie tworzenia nut, wpisz T i wybierz ją z okna dialogowego, a następnie naciśnij Return lub kliknij OK, aby utworzyć ją na początku następnego taktu.
  • Aby dodać zmianę tonacji, wpisz K i wybierz wymagane oznaczenie tonacji z okna dialogowego, a następnie naciśnij Return lub kliknij OK, aby utworzyć ją w partyturze bezpośrednio po bieżącej nucie.
  • Aby dodać tekst, wpisz zwykły skrót (np. Control+E lub Command+E dla tekstu ekspresji), a następnie wpisz wymagany tekst; wciśnij Esc, aby powrócić do tworzenia nut. Tekst jest tworzony w domyślnym położeniu powyżej lub poniżej pięciolinii, w tym samym położeniu poziomym, co nuta wybrana przed jego utworzeniem.
  • Podczas wprowadzania nut można również dodać dowolny inny obiekt z karty Notations. Symbole i diagramy akordów, na przykład, pojawiają się w ich domyślnej pozycji powyżej lub poniżej pięciolinii, w tej samej pozycji poziomej co wybrana nuta/pauza.
  • Esc lub N kończy wprowadzanie nut (a znacznik znika).

  Ponowne wprowadzanie wysokości nut

  Często bardzo przydatna jest możliwość zmiany wysokości sekwencji nut/akordów bez konieczności ponownego tworzenia ich rytmu. Głównym zastosowaniem tej funkcji jest pisanie dla kilku instrumentów, które mają ten sam rytm, ale różne wysokości dźwięków – można po prostu skopiować nuty jednego instrumentu, a następnie ponownie wprowadzić wysokości dźwięków. Wysokość poszczególnych nut można zmieniać za pomocą myszy lub klawiszy strzałek w górę/w dół, liter A-G lub grając nuty/akordy na klawiaturze MIDI, ale jeśli chcesz ponownie wprowadzić cały fragment:

  • Wybierz nutę/akord, od którego chcesz rozpocząć ponowne wprowadzanie nut (za pomocą myszy lub klawiszy strzałek).
  • Wybierz Note Input > Note Input > Re-input Pitches.
  • Pojawi się kropkowana kreska (zamiast normalnej linii ciągłej), która informuje, że Sibelius
   nadpisze istniejące wysokości nut, ale nie ich rytmy.
  • Wpisz A-G lub zagraj nową nutę (lub akord) na klawiaturze MIDI.
  • Sibelius zmieni wysokość pierwszej nuty, a następnie wybierze następną nutę (pomijając wszelkie pauzy i przednutki, które mogą ją poprzedzać), dzięki czemu można od razu zmienić jej wysokość.
  • Podczas ponownego wprowadzania wysokości nut można również tworzyć akordy z istniejących nut w taki sam sposób, jak podczas wprowadzania nut: wybierz nutę i wpisz Shift-A-G lub wpisz 1-9 lub Shift-1-9 na klawiaturze głównej – patrz Wprowadzanie alfabetyczne i krokowe.
  • Podczas ponownego wprowadzania wysokości nut za pomocą klawiatury komputera należy wpisać akcydencję i artykulacje po nazwie nuty, a nie przed nią (w przeciwieństwie do wprowadzania nut lub edycji poszczególnych nut)
  • Jeśli chcesz zmienić pisownię enharmoniczną nuty po zmianie jej wysokości, po prostu
   wybrać Note Input > Note Input > Respell (skrót Return na klawiaturze głównej), aby zmienić pisownię nuty.
  • Jeśli nie chcesz zmieniać konkretnej nuty, naciśnij 0 na klawiaturze, aby przejść do następnej nuty.
   następnej
  • Aby przekształcić istniejącą nutę na pauzę, naciśnij Strzałkę w prawo, aby wybrać ją bez zmiany jej wysokości, następnie naciśnij 0 na pierwszym układzie Keypada (skrót F7).
  • Aby przekształcić istniejącą pauzę na nutę, użyj Strzałki w lewo/w prawo, aby przejść do pauzy, a następnie wprowadź żądaną wysokość nuty.
  • Po zakończeniu wybierz ponownie opcję Notes > Re-input Pitches lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do edycji nut lub naciśnij klawisz N, aby rozpocząć wprowadzanie kolejnych nut.

  Wprowadzanie krokowe (step time) dla instrumentów transponujących

  Nuty można wprowadzać z klawiatury MIDI, w brzmieniu lub w zapisie – np. można odtwarzać transponujące głosy w programie Sibelius, aby utworzyć partyturę w brzmieniu. Wystarczy ustawić Input pitches na Written w grupie Note Input na karcie Note Input na wstążce.

  Ukrywanie nut

  Można ukryć nuty, które mimo to są odtwarzane, np. wykonanie ozdobnika. Zaznacz nuty, które chcesz ukryć i wybierz Home > Edit > Hide or Show (skrót klawiszowy Control+Shift+H lub Command+Shift+H). Wszelkie akcydencje, artykulacje, laski lub belki powiązane z tą nutą są również automatycznie ukrywane. Więcej informacji na temat ukrywania nut można znaleźć w punkcie 2.10 Ukrywanie obiektów.

  Zmiana położenia pauz

  Pauzy można przesuwać w górę/w dół za pomocą myszy lub klawiszy strzałek, podobnie jak nuty.
  W przypadku nut w jednym głosie nie powinno być konieczne dostosowywanie pionowej pozycji pauz, ponieważ pozycja używana przez Sibelius jest absolutnie standardowa. Jednak w przypadku muzyki wielogłosowej należy dostosować położenie w pionie, aby zapewnić miejsce dla innych głosów. Sibelius automatycznie umieszcza pauzy nieco w górę lub w dół w przypadku wielu głosów, ale można to dostosować.

  Ukrywanie pauz

  Jeśli naciśniesz klawisz Delete, gdy pauza jest zaznaczona, zostanie ona ukryta; luka, którą zajmowała, pozostanie, a nuty na innych pięcioliniach w systemie zostaną wyrównane tak, jakby reszta nadal tam była. Jeśli opcja View > Invisibles > Hidden Objects jest włączona (skrót Alt+Shift+H lub Option+Shift+H), pauza będzie widoczna na ekranie w kolorze jasnoszarym.
  Nie powinieneś ukrywać pauz bez dobrego powodu, ponieważ sprawia to, że długość taktu wygląda nieprawidłowo, co może być mylące, jeśli jesteś nieostrożny. Istnieją jednak dwa dobre powody do ukrycia pauzy:

  • Aby głos zniknął przed końcem taktu lub pojawił się po jego rozpoczęciu. Jeśli ukryjesz niechciane pauzy w (powiedzmy) głosie 2, nuty powrócą do zapisu w jednym głosie (z laskami w górę i w dół) – 3.15 Głosy.
  • W celu zastąpienia go symbolem lub linią reprezentującą jakiś efekt, który nie może być oznaczony nutami. Na przykład, można zanotować nagrane efekty dźwiękowe w nowoczesnej partyturze, ukrywając pauzę wymaganej długości i umieszczając w jej miejscu falującą linię.

  W rzeczywistości można usunąć pauzę, wybierając ukrycie pauzy i ponownie naciskając przycisk Delete, ale zwykle trzeba tak robić.


  Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

  Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *