ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.8 Slurs (łuki)

Zobacz powiązany temat 4.6 Lines (linie)

Łuki są używane do wskazywania frazowania i techniki gry. Łuki wskazujące na frazowanie są czasami nazywane znakami frazy, ale ponieważ znaki frazy są po prostu dużymi łukami, będziemy używać słowa ” łuk „, aby objąć oba. Terminologia ta jest również dość standardowa w publikacjach nutowych.
Podobnie jak inne rodzaje obiektów w Sibeliusie (np. podziały nieregularne), łuki są magnetyczne, co oznacza, że są inteligentnie pozycjonowane, przyciągając się do nut i unikając kolizji z obiektami znajdującymi się pod ich łukiem – np. nutami, akcydencjami i artykulacjami – zmieniając swój kształt i automatycznie przesuwając punkty końcowe w celu znalezienia najlepszego dopasowania.
Możliwe jest również utworzenie niemagnetycznego łuku, który nie przyciąga się do nut ani nie jest automatycznie pozycjonowany, ale który nadal może być przydatny w niektórych sytuacjach.

Tworzenie i rozszerzanie łuków

Aby utworzyć magnetyczny łuk, należy:

 • Wybierz nutę (lub przednutkę) i wpisz S. Spowoduje to narysowanie łuku do następnej nuty; lub
 • Wybierz fragment nut (na pojedynczej pięciolinii), do którego chcesz dodać łuk i wciśnij klawisz S, co spowoduje narysowanie łuku na wszystkich zaznaczonych nutach.

Pozycjonowanie łuków
Gdy łuk zaczyna się na połączonej ligaturą nucie, to łuk powinien zaczynać się na pierwszej z połączonych nut, które są ze sobą związane. Podobnie, jeśli łuk kończy się na nucie połączonej ligaturą, to łuk powinien kończyć się na ostatniej ze związanych nut.
Aby łuki były bardziej widoczne, ich końce oraz najwyższy lub najniższy punkt łuku nie powinny dotykać linii pięciolinii.


Podczas wprowadzania nut, łuki wydłużają się automatycznie w miarę wprowadzania kolejnych nut: gdy chcesz zakończyć łuk, wpisz Shift+S – patrz Dodawanie linii podczas wprowadzania.
Możesz także rozszerzyć łuk do następnej nuty, naciskając Spację (analogicznie do tworzenia tekstów), lub skrócić go z powrotem za pomocą Shift+Spacja. Te klawisze przesuwają prawy koniec, ponieważ jest on zaznaczony. Zwróć uwagę na mały kwadratowy „uchwyt” – po zaznaczeniu łuki mają uchwyty (widoczne przez cały czas, jeśli włączona jest opcja View> Invisibles > Handles). To użycie spacji i Shift+spacja działa także dla innych linii.
W ten sam sposób można zaznaczyć i przesunąć lewy koniec, używając strzałek, myszy lub wpisując Spacja/Shift+Spacja.
Podczas rozszerzania i skracania łuku może się okazać, że przeskakuje on na drugą stronę nut. Jeśli laski wszystkich nut pod łukiem są skierowane w górę (tzn. wszystkie znajdują się poniżej środkowej linii pięciolinii), Sibelius ustawia łuk poniżej nut, zakrzywiając go w dół. Jeśli jednak którykolwiek z lasek nut pod łukiem skierowana jest w dół, Sibelius ustawia łuk nad nutami, zakrzywiając się w górę. Jednocześnie Sibelius dostosowuje kształt łuku i jego punkty końcowe, aby uniknąć kolizji z nutami, akcydencjami lub artykulacjami znajdującymi się pod łukiem.
Jeśli użytkownik zdecyduje, że chce zmienić wielowiekową konwencję dotyczącą zapisywania łuków, może oczywiście obrócić łuk po jego utworzeniu, zaznaczając go i wybierając Home > Edit > Flip (skrót X).

Uchwyty łuków

Mimo że domyślne ustawienia programu Sibelius zapewniają przyjemne kształty łuków w większości sytuacji, czasami może się okazać, że trzeba dostosować indywidualny łuk, aby był idealny. Po wybraniu łuku wyświetlana jest szara ramka pokazująca uchwyty łuku:

(Aby uchwyty łuków były widoczne przez cały czas, włącz View > Invisibles > Handles – 11.4 Invisibles itd.)

Przytrzymanie wciśniętego klawisza Alt lub Option i wciśnięcie klawisza Strzałka w lewo/prawo powoduje przechodzenie między sześcioma uchwytami w następujący sposób: lewy koniec łuku, lewy punkt krzywej, dolny środek łuku, górny środek, prawy punkt krzywej i prawy koniec łuku.
Po wybraniu dowolnego uchwytu użyj klawiszy strzałek (z Control lub Command dla większych kroków), aby dostosować jego położenie:

 • Jeśli przesuniesz lewy lub prawy koniec za pomocą klawiszy strzałek, możesz przesunąć jego pozycję w stosunku do nuty, do której jest dołączony, ale nie zostanie on dołączony do innej nuty; aby ponownie dołączyć łuk, użyj spacji lub Shift+Spacja.
 • Przesunięcie dolnego środkowego uchwytu łuku zmienia jego pozycję pionową względem nut, do których jest dołączony, ale bez zmiany krzywizny.
 • Przesunięcie górnego środkowego uchwytu łuku w górę lub w dół zmienia wysokość łuku, zachowując jego względną krzywiznę. Można również zmienić kąt zakrzywienia łuku, przesuwając górny środkowy uchwyt w lewo lub w prawo.
 • Przesunięcie lewego lub prawego punktu krzywej zmienia krzywiznę łuku, umożliwiając precyzyjne dostosowanie konturu łuku.

Uchwyty łuku można także przesuwać za pomocą elementów sterujących w panelu Lines inspektora:

 • End X and Y pokazują przesunięcie lewego lub prawego końca łuku, jeśli wybrano, mierzone w polach (spaces). (Normalnie zarówno X, jak i Y będą miały wartość 0).
 • Slur left curve X and Y oraz Slur right curve X and Y wyrażają pozycję lewego i prawego punktu krzywej, jeśli zostały one ustawione ręcznie. Wartość X jest wyrażona jako procent długości krzywej, a wartość Y jest wyrażona w polach. Położenie dowolnego punktu krzywej można zresetować, wyłączając odpowiednie pole wyboru.

Wreszcie, można zmienić kształt łuku, przeciągając dowolny z jego uchwytów za pomocą myszy. Wpływ przesuwania uchwytów na kształt łuku jest określany przez układ magnetyczny, jeśli jest on włączony.
jest włączony – patrz Dostosowywanie układu magnetycznego dla łuków.
Aby zresetować kształt łuku, zaznacz samą linię i wybierz polecenie Appearance > Design and Position > Reset Design (skrót klawiszowy Control+Shift+D lub Command+Shift+D); aby zresetować położenie pojedynczego uchwytu, zaznacz tylko ten uchwyt i wybierz polecenie Reset Design. Powoduje to także „odwrócenie” łuku, jeśli został on odwrócony za pomocą opcji Home > Edit > Flip.
Aby zresetować pozycję lewego lub prawego końca łuku, zaznacz dowolną jego część i wybierz polecenie Appearance > Design and Position > Reset Position (skrót klawiszowy Control+Shift+P lub Command+Shift+P).

Dostosowanie Magnetic Layout dla łuków

Sibelius automatycznie dostosowuje kształt łuków w celu uniknięcia kolizji z obiektami znajdującymi się pod nimi. Podczas dokonywania własnych korekt uchwytów, Sibelius nadal dostosowuje kształt, aby jak najlepiej uniknąć kolizji, więc czasami może się okazać, że trzeba przesunąć inny uchwyt niż można by się spodziewać. Na przykład, jeśli okaże się, że jeden koniec łuku znajduje się dalej od nuty niż byś chciał, może nie być możliwe przesunięcie go bliżej nuty poprzez przesunięcie uchwytu końcowego: może być konieczne zwiększenie całkowitej wysokości łuku (za pomocą środkowego górnego uchwytu) lub przesunięcie punktu krzywej w pobliżu końcówki łuku, aby umożliwić Sibeliusowi automatyczne utworzenie pożądanego kształtu.
Aby dostosować sposób, w jaki Magnetic Layout domyślnie zmienia kształt i położenie łuków w celu uniknięcia kolizji, należy zmienić te opcje na stronie Slurs w menu Appearance > House Style > Engraving Rules:

 • Minimum gap around slurs spaces (Minimalny odstęp wokół łuków n pól) określa, jak blisko łuk może znajdować się od obiektów wewnątrz jego łuku. Jeśli chcesz, aby łuki przechodziły bardzo blisko akcydencji i główek nut, zmniejsz tę liczbę. (Aby kontrolować, jak blisko obiektów znajdujących się na zewnątrz łuków mogą znajdować się łuki, dostosuj ilość miejsca dozwoloną powyżej lub poniżej tego obiektu w Layout > Magnetic Layout > Magnetic Layout Options-7.5 Magnetic Layout).
 • Move ends if slur exceeds spaces high  (Przesuń końce, jeśli wysokość łuku przekracza n pól) określa wysokość łuku, po przekroczeniu której program Sibelius będzie wolał przesunąć punkty końcowe niż zwiększyć krzywiznę w celu uniknięcia kolizji. Zwiększ tę wartość, aby zezwolić na bardziej stromo zakrzywione łuki, i zmniejsz ją, aby uzyskać łagodniej zakrzywione łuki; aby Sibelius nigdy nie przesuwał punktów końcowych, chyba że jest to absolutnie nieuniknione, ustaw tę wartość na bardzo wysoką liczbę (np. 20 pól).
 • Suwak pozwala zrównoważyć ruch punktów końcowych w stosunku do zmiany krzywizny łuku; domyślnie suwak jest ustawiony nieco w kierunku Move middle (Przesuń środek), więc preferowane są bardziej zakrzywione łuki, aby punkty końcowe pozostały blisko pierwszej i ostatniej nuty pod łukiem.
 • Make ends level when slur is shorter than n spaces (Wyrównaj końce, gdy łuk jest krótszy niż n pól) określa maksymalną długość łuku, dla której Sibelius powinien wymusić ustawienie punktów końcowych w poziomie, jeśli pierwsze i ostatnie nuty pod łukiem znajdują się w tej samej pozycji na pięciolinii.

Jeśli chcesz mieć całkowitą kontrolę nad kształtem łuku, wyłącz układ magnetyczny dla tego łuku – patrz Wyłączanie układu magnetycznego dla łuków.

Grubość łuku (Slur thickness)

Łuki są zwężane na każdym końcu i grubsze w środku. Ich domyślną grubość można zmienić na stronie Slurs w menu Appearance > House Style > Engraving Rules:

 • Aby zmienić domyślną szerokość zwężających się końców łuków, zmień Outline width space.
 • Middle thickness spaces (Grubość środkowa n pól) określa grubość łuku w jego najgrubszym punkcie. Wartość reprezentuje grubość, pomniejszoną o minimalną grubość łuku (więc wartość, powiedzmy, 0,5 pola daje łuk, który ma nieco ponad pół pola grubości – co jest rzeczywiście bardzo grube!
  Jeśli chcesz, możesz również dostosować grubość pojedynczego łuku (Slur thickness), zaznaczając dany łuk i klikając Inspector > Lines.

Ramiona Łuku (Slur shoulder)

Ramię łuku kontroluje szybkość pojawiania się krzywizny łuku, a wartość ta zmienia się w zależności od długości łuku: dłuższe wymagają większego ramienia, dzięki czemu szybciej zbliżają się do pełnej wysokości niż krótsze.

Możesz dostosować domyślny zakres wartości ramienia używany na stronie Slurs w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules: zmień Shoulder for short slurs n% ( ramię dla krótkich łuków n%) i Shoulder for long slurs n% (ramię dla długich łuków n%), aby subtelnie zmienić szybkość pojawiania się krzywizn.

Wysokość łuku (Slur height)

Sibelius domyślnie rysuje łuki tak, aby krótki łuk (zdefiniowany jako łuk o długości dwóch pól) miał wysokość jednego pola i skaluje wysokość za pomocą funkcji wykładniczej, która zbliża się do asymptoty w miarę wydłużania się łuku; w praktyce łuki nigdy nie będą wyższe niż cztery pola przy wartościach domyślnych, chyba że ich wysokość musi zostać zwiększona w celu uniknięcia kolizji.
Domyślną wysokość łuków można dostosować na stronie Slurs w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules, zmieniając wartość skali Height: wartość 200% tworzy łuki, które mają tendencję do ośmiu pól; wartość 50% tworzy łuki, które mają tendencję do dwóch pól.
I odwrotnie, możesz chcieć upewnić się, że długie łuki nie zajmują zbyt dużo miejsca w pionie i nie wyglądają zbyt „powyginane”: włącz Limit height for long slurs (Ogranicz wysokość dla długich łuków) i ustaw Maximum height spaces (Maksymalną wysokość n pól) na odpowiednią wartość. Jest to przydatne, jeśli generalnie chcesz mieć dość zakrzywione łuki, ale chcesz mieć też pewność, że dłuższe nie będą nadmiernie zakrzywione.
Sibelius zastąpi te ustawienia, jeśli będzie musiał zwiększyć wysokość łuku, aby uniknąć kolizji z nutą, artykulacją lub akcydencją pod jego łukiem. Można dostosować Move ends if slur exceeds spaces high (Przesuń końce, jeśli łuk przekracza n pól), aby określić równowagę między krzywizną, a odległością punktów końcowych od nut, do których są dołączone.

Łuki w dwóch systemach

Gdy łuk jest podzielony na dwa systemy, program Sibelius rysuje każdą połowę jako oddzielny łuk, umożliwiając pełne dostosowanie położenia obu segmentów, tak jakby były to dwa oddzielne łuki.
Dostosowywanie kształtu i położenia łuków przechodzących przez podział systemu jest zatem takie samo, jak w przypadku zwykłych łuków, z tą różnicą, że można użyć kombinacji klawiszy Alt+strzałka w lewo/strzałka w prawo lub Option+strzałka w lewo/strzałka w prawo, aby poruszać się między wszystkimi uchwytami po obu stronach podziału systemu.
Możliwe jest również narysowanie łuku nad podziałem systemu jako pojedynczego łuku, rysując połowę łuku na pierwszym systemie, a drugą połowę na drugim systemie. Ten sposób jest jednak bardzo rzadko stosowany w publikowanych nutach. Niemniej jednak, jeśli chcesz go użyć, włącz Clip at end of systems na stronie Slurs w Appearance > House Style > Engraving Rules.

Łuki na więcej niż dwóch systemach

Gdy łuk jest podzielony na trzy lub więcej systemów, program Sibelius rysuje go jako odpowiednią liczbę łuków, ale nie jest w stanie zapewnić pełnej kontroli nad położeniem i krzywizną wszystkich jego segmentów. Łuk można edytować w trzech lub więcej systemach w następujący sposób:

 • Przesunięcie lewego punktu końcowego pierwszego segmentu łuku przesuwa tylko ten punkt końcowy; przesunięcie lewego punktu końcowego dowolnego innego segmentu łuku przesuwa ten punkt końcowy wszystkich segmentów innych niż pierwszy segment.
 • Przesunięcie prawego punktu końcowego pierwszego segmentu łuku przesuwa prawy punkt końcowy wszystkich segmentów łuku, z wyjątkiem segmentu w ostatnim systemie; przesunięcie prawego punktu końcowego ostatniego segmentu łuku przesuwa tylko ten punkt końcowy.
 • Przesunięcie lewego lub prawego punktu krzywej lub górnego środkowego uchwytu pierwszego segmentu łuku dostosowuje krzywiznę wszystkich segmentów łuku, z wyjątkiem segmentu na ostatnim systemie; przesunięcie lewego lub prawego punktu krzywej lub górnego środkowego uchwytu ostatniego segmentu łuku dostosowuje krzywiznę tylko tego segmentu.
 • Przesunięcie dolnego środkowego uchwytu łuku na pierwszym segmencie zmienia pionowe położenie łuku we wszystkich systemach z wyjątkiem ostatniego systemu; przesunięcie dolnego środkowego uchwytu ostatniego segmentu łuku dostosowuje pionowe położenie tylko tego segmentu.

W niektórych okolicznościach może być konieczne użycie oddzielnych łuku w każdym systemie w celu uzyskania idealnego wyglądu.

Łuki w kształcie litery s

Czasami w nutach na instr. klawiszowe trzeba napisać łuk w kształcie litery S z dwoma łukami, umieszczonymi powyżej i poniżej nut.
Aby utworzyć łuk w kształcie litery S, wystarczy wprowadzić normalny łuk, a następnie przeciągnąć uchwyt krzywej z lewej lub prawej strony powyżej lub poniżej krzywizny łuku, w zależności od sytuacji.

Łuki na nutach przechodzących przez pięciolinie

Łuki magnetyczne nie są dołączane do nut przechodzących przez dwie pięciolinie (zapis fortepianowy). Łuk naturalnie trafi do miejsca, w którym nuta znajdowałaby się na oryginalnej pięciolinii, ale można przeciągnąć koniec łuku do rzeczywistej pozycji nuty. Pomocne może okazać się wyłączenie układu magnetycznego dla łuków zapisanych na takich nutach.

Dodawanie łuków do zaznaczonych fragmentów

Łuki można dodawać do zaznaczonych fragmentów na wielu pięcioliniach jednocześnie. Sibelius inteligentnie rozpoczyna i kończy dodane łuki na pierwszych i ostatnich nutach fraz w zaznaczeniu, aby nie nachodziły na siebie, nie zaczynały się ani nie kończyły na pauzach. Aby dodać łuki do zaznaczenia na wielu pięcioliniach, zaznacz fragment, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Wybierz kolejno Notations > Lines > Slur.
 • Naciśnij klawisz S.
  Sibelius doda łuki rozpoczynające się od pierwszej nuty każdego fragmentu i kończące się na ostatniej nucie w zaznaczeniu. Jeśli w zaznaczeniu znajdują się pauzy, łuk kończy się na ostatniej nucie przed pauzą. Jeśli w zaznaczeniu znajduje się wiele fraz, Sibelius doda łuk do każdej frazy.
  Naciśnij klawisz Spacja lub Shift+Spacja, aby wydłużyć lub skrócić wybrane łuki.

Wyłączanie Magnetic Layout dla łuków

Jeśli z jakiegoś powodu chcesz uniemożliwić programowi Sibelius automatyczne dostosowywanie kształtu łuku magnetycznego w celu uniknięcia kolizji z obiektami znajdującymi się pod jego łukiem, możesz to zrobić w następujący sposób:

 • Aby zachować aktualny kształt łuku, ale uniemożliwić programowi Sibelius dokonywanie dalszych dostosowań, zaznacz łuk i wybierz kolejno opcje Layout > Magnetic Layout > Freeze Positions; spowoduje to całkowite wyłączenie funkcji Magnetic Layout dla łuku, dzięki czemu inne obiekty będą mogły nachodzić na łuk.
 • Aby zresetować łuk do domyślnego kształtu, ale zapobiec kolizji z innymi obiektami spoza łuku (np. tekstem, oznaczeniami graficznymi < i > itp.), zaznacz łuk i wyłącz opcję Avoid collisions under arc (Unikaj kolizji pod łukiem) w panelu Lines w Inspector. (To pole wyboru jest włączone tylko wtedy, gdy opcja Adjust shape to avoid collisions under arc na stronie Slurs w menu Appearance > House Style > Engraving Rules jest włączona, a opcja Magnetic Layout (Układ magnetyczny) jest również włączona dla utworu). Zwróć uwagę, że ramka i uchwyty łuku są pokolorowane na czerwono, aby pokazać, że kształt nie może być już dostosowywany przez układ magnetyczny.

Jeśli chcesz wyłączyć układ magnetyczny dla łuków w całej partyturze, wyłącz opcję Adjust shape to avoid collisions under arc w sekcji Slurs w sekcji Engraving Rules.
Jeśli często chcesz wyłączyć układ magnetyczny dla poszczególnych łuków, możesz przypisać skrót klawiaturowy do pola wyboru w panelu Lines w Inspektorze, które znajdziesz na liście w kategorii Other na stronie Keyboard Shortcuts w Preferences jako Avoid collisions under slur arc1.3 skróty klawiaturowe.

Niemagnetyczne łuki

Chociaż nie jest to zalecane, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, można również tworzyć mniej inteligentne „niemagnetyczne” łuki, tworząc łuk nic nie zaznaczaj w utworze i wybierz go za pomocą myszy z galerii Notations > Line. Łuki niemagnetyczne nie przyciągają się do nut i nie unikają kolizji z nutami, belkami, akcydencjami, artykulacjami itp., ale mogą być przydatne w niektórych sytuacjach.
Łuki niemagnetyczne są wyświetlane na czerwono (z czerwoną ramką i czerwonymi uchwytami) po wybraniu, jako wskazówka, że prawdopodobnie powinieneś użyć magnetycznego łuku.
Jeśli użyjesz opcji Appearance > Design and Position > Reset Position (skrót klawiszowy Control+Shift+P lub Command+Shift+P), aby zresetować pozycję łuku, zmieni się on również w łuk magnetyczny, jeśli był niemagnetyczny.

Łuki wykropkowane i z przerywaną linią

Łuki przerywane lub kropkowane można tworzyć, wybierając je z galerii Notations > Line. Jeśli utworzysz je bez zaznaczonej nuty, nie będą one magnetyczne; użyj opcji Appearance > Design and Position > Reset Position, aby uczynić je magnetycznymi.
Wygląd kresek można zmienić, edytując długość kreski i odstępy między nimi – 4.9 Edycja linii (tylko Sibelius Ultimate).

Łuki w słowach

Jeśli po słowie w tekście ma zostać zapisany drobny łuk (np. na końcu wiersza tekstu blokowego w hymnach), nie należy używać prawdziwego łuku – zamiast tego należy użyć znaku elizji. 5.7 Teksty, aby uzyskać więcej szczegółów.
Aby dodać łuki do pięciolinii wokalnych (w celu wyraźniejszego pokazania podkładu tekstu), należy użyć wtyczki Text > Plug-ins > Add Slurs to Lyrics ( Plug-ins > Add Slurs to Lyrics (1.26 Praca z wtyczkami (tylko Sibelius Ultimate)).”>1.26 Praca z wtyczkami (tylko Sibelius Ultimate)).

Kopiowanie łuków

Podczas kopiowania fragmentu zawierającego łuki w programie Sibelius, łuki są również kopiowane wraz z nutami. Sibelius zachowuje wszelkie zmiany wprowadzone w kształtach skopiowanych łuków.
Można również użyć wtyczki Copy Articulations and Slurs, aby skopiować łuki w określonym wzorcu rytmicznym do innych podobnych fraz w partyturze – patrz Kopiowanie artykulacji i łuków.

Opcje Engraving Rules 

Strona Slurs w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules zawiera wiele innych opcji dotyczących slurs, oprócz tych omówionych powyżej:

 • Position slurs on mixed stem notes above the notes zapewnia, że Sibelius tworzy łuk zakrzywiony w dół tylko wtedy, gdy laski wszystkich nut w kompasie łuku wskazują w górę; w przeciwnym razie łuk będzie zakrzywiony w górę. Jeśli opcja ta zostanie wyłączona, kierunek łuku zostanie określony przez kierunek laski dwóch początkowych nut pod łukiem, co jest znacznie mniej prawdopodobne.
 • Dla łuków umieszczonych w pobliżu główek nut:
  • Horizontally spaces from note center (Poziomo n pól od środka nuty) określa domyślną poziomą pozycję punktu końcowego magnetycznego łuku względem szerokości główki nut.
  • Vertically spaces from notehead (Pionowo n pól od główki nut) określa domyślną pionową pozycję lewego i prawego punktu końcowego magnetycznego łuku względem górnej lub dolnej części główki nut.
  • Vertically spaces extra to avoid tie (Pionowo n dodatkowych pól, aby uniknąć ligatury) określa dodatkową przerwę powyżej lub poniżej główek nut, aby zapewnić, że punkt końcowy magnetycznego łuku nie koliduje z ligaturą.
 • Dla łuków, które są umieszczone w pobliżu laski nuty:
  • Horizontally spaces from stem (Poziomo n pól od laski) określa domyślną poziomą pozycję punktu końcowego magnetycznego łuku.
  • Vertically spaces beyond stem (Pionowo n pól poza laską) określa domyślną przerwę powyżej lub poniżej końca laski i punktu końcowego magnetycznego łuku; wartość ujemna przesuwa punkt końcowy łuku w kierunku główki nuty.
  • Vertically spaces beyond stem (eighth notes or shorter) Pionowo n pól poza laską (ósemki lub krótsze) jest wartością używaną przez Sibelius dla odstępu między punktem końcowym magnetycznego łuku a laską nuty, do której jest on dołączony, jeśli nuta ma chorągiewkę lub jest połączona belką.
 • Minimum distance spaces from staff line (Minimalna odległość x pól od linii pięciolinii) zapobiega dotykaniu linii pięciolinii przez końcówki łuku.
 • Opcje Avoiding articulation (unikaj artykulacji) określają odległość między końcami łuków i artykulacji na tej samej nucie; niektóre z tych wartości są ignorowane, gdy włączony jest układ magnetyczny.
 • Adjust shape to avoid collisions under arc (Dostosuj kształt, aby uniknąć kolizji pod łukiem) pozwala programowi Sibelius na dostosowanie kształtu łuków magnetycznych w celu uniknięcia kolizji, jeśli układ magnetyczny jest włączony.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl