ABC programu Sibelius cz. 6 – 6.5 Live Playback

3.14 Flexi-time (nagrywanie na żywo za pomocą instrumentu MIDI)

W prawdziwym życiu wykonanie muzyczne nigdy nie odpowiada dokładnie temu, co jest zapisane w partyturze; istnieje wiele niuansów tempa, dynamiki i elastyczności rytmicznej, których nie można łatwo odtworzyć nawet za pomocą inteligentnych funkcji, takich jak Espressivo, Rubato i Rhythmic feel (6.7 Wykonanie).
Jeśli więc dostarczysz Sibeliusowi rzeczywiste, ludzkie wykonanie – albo z nagrania w czasie rzeczywistym przy użyciu Flexi-time (3.14 Flexi-time), albo przez zaimportowanie pliku MIDI (1.7 Otwieranie plików MIDI) – może on zachować je dla Ciebie za pomocą Live Playback.
Funkcja Live Playback zapisuje dokładnie sposób grania każdej nuty (nawet pojedynczych nut w akordach), aż do najdrobniejszych zmian w velocity (jak głośna jest nuta), czasie trwania (jak długo ją grasz) i pozycji początkowej (jak bardzo odbiega od dokładnego miejsca, w którym znajduje się miara).
Możesz także edytować swoje wykonanie lub utworzyć wykonanie Live Playback dla muzyki, która została wprowadzona w inny sposób (np. przy użyciu wprowadzania krokowego, alfabetycznego lub skanowania wydrukowanych nut) za pomocą panelu Playback inspektora lub okna dialogowego Play > Live Playback > Transform.

Odsłuchiwania Live Playback

Odtwarzanie na żywo jest domyślnie włączone we wszystkich nowych utworach. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wybierz polecenie Play > Live Playback > Live Playback, które świeci się, gdy odtwarzanie na żywo jest włączone. Po zapisaniu i ponownym otwarciu partytury Sibelius zapamiętuje, czy funkcja ta była włączona, czy wyłączona.
Funkcja Live Playback jest całkowicie niezależna od interpretacji partytury przez program Sibelius. Na przykład, gdy funkcja Live Playback jest włączona (i gdy dane Live Playback są przechowywane w partyturze), Sibelius odtwarza partyturę dokładnie tak, jak została pierwotnie wykonana. Elementy dodane do partytury, które zwykle miałyby wpływ na dynamikę lub timing – takie jak dynamika, oznaczenia, inne wskazówki tekstowe (takie jak komunikaty MIDI) i opcje, takie jak Espressivo, Rubato i Rhythmic Feel – nie są odtwarzane, chyba że dotyczą nut bez danych odtwarzania na żywo.
Jeśli więc, powiedzmy, zaimportujesz plik MIDI, a następnie dodasz dynamikę do jednej z pięciolinii za pomocą ekspresji tekstowej (5.1 Praca z tekstem), nie zostanie on odtworzony, chyba że wyłączysz odtwarzanie na żywo.
I odwrotnie, jeśli wprowadzisz partyturę przy użyciu wprowadzania krokowego lub alfabetycznego, a następnie ją odtworzysz, nie usłyszysz różnicy między odtwarzaniem z włączonym lub wyłączonym odtwarzaniem na żywo, ponieważ żadne dane odtwarzania na żywo nie są przechowywane w partyturze – patrz Tworzenie danych Live Playback.
Instrukcje tempa – takie jak tekst tempa, oznaczenia metronomu i linie rytmiczne/akceleracyjne – oraz powtórzenia są zawsze przestrzegane, niezależnie od tego, czy funkcja Live Playback jest włączona.

Wyświetlanie velocity odtwarzania na żywo

Aby zobaczyć velocity (głośność nuty realizowaną w oparciu o siłę uderzenia w klawisz) odtwarzania na żywo zapisane w wyniku, włącz Play > Live Playback > Velocities. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy funkcja Live Playback jest włączona. Nuty, które posiadają dane Live Playback (i mają włączone pole wyboru Inspektora Live velocity) wyświetlają wertykalną kolumnę nad nutami, trochę podobną do kolumn widocznych na wykresie słupkowym. Wysokość kolumny reprezentuje maksymalną możliwą velocity (127), a kolorowa sekcja wznosząca się od dołu kolumny reprezentuje velocity odtwarzania na żywo nuty lub akordu. Sibelius może wyświetlać velocity odtwarzania na żywo dla pojedynczych nut i akordów, w dowolnej liczbie głosów, w następujący sposób:

Głos 1 pojedyncza nuta

Velocity dla pojedynczych nut jest zawsze pokazywane.

Głosy 1 i 2 pojedyncze nuty

Gdy opcja nie jest wybrana, velocity głosu 1 jest wyświetlana na niebiesko; a głosu 2 jest wyświetlana na zielono.

Głos 1 akord

Gdy nie wybrano żadnej nuty lub wybrano wszystkie nuty, wyświetlane są najwyższe i najniższe velocity (najwyższa w kolorze ciemnoniebieskim, najniższa w jasnoniebieskim). Wybranie pojedynczej główki nuty zawsze wyświetla tylko jej velocity.

Akordy głosów 1 i 2

Gdy opcja nie jest wybrana, wyświetlana jest velocity nuty o największej wartości w każdym głosie.

Głosy 1-4

Głosy 3 i 4 mają oddzielną kolumnę i zachowują się jak głosy 1 i 2.

Edycja Live Playback

Istnieją trzy główne sposoby edycji danych odtwarzania na żywo:

 • Poprzez bezpośrednią edycję wartości zapisanych dla każdej nuty w panelu Playback Inspektora.
 • Przeciągając pionowe paski wyświetlane, gdy opcja Play > Live Playback > Velocities jest włączona.
 • Korzystając z okna dialogowego Play > Live Playback > Transform.

Właściwości

Za pomocą panelu Playback inspektora można edytować dane odtwarzania na żywo dla pojedynczych nut, wielu zaznaczeń lub wybranych przebiegów. Te elementy sterujące są dostępne tylko wtedy, gdy funkcja odtwarzania na żywo jest włączona.

 • Live velocity jest w zakresie 0-127; 127 jest najgłośniejsza, 0 jest najcichsza.
 • Live start position  (Pozycja początkowa na żywo) jest mierzona w ticks; 256 ticks = 1 ćwierćnuta. Wartość ujemna powoduje, że nuta zabrzmi wcześniej niż jej zapisana pozycja w takcie (np. -64 spowoduje, że zabrzmi ona o jedną szesnastkę wcześniej niż zapisano), a wartość dodatnia spowoduje, że nuta zabrzmi później (np. 128 spowoduje, że zabrzmi ona o jedną ósemkę później niż zapisano). Można nawet ustawić nutę, aby brzmiała w takcie innym niż jej zapisana pozycja, ale zazwyczaj dokonuje się tylko niewielkich regulacji, które wpływają na „odczucie” rytmu, np. jak luźno lub ciasno brzmi.
 • Live duration (Czas trwania na żywo) jest również mierzony w ticks. Możesz ustawić dowolny czas trwania nuty, a zmiana czasu trwania nie wpłynie na jej notowany wygląd (możesz więc mieć zapisaną półnutę, która brzmi tylko przez ćwierćnutę, a nawet zapisaną ćwierćnutę, która brzmi tak długo, jak półnuta).

Aby edytować dane odtwarzania na żywo dla pojedynczej nuty, wystarczy wybrać tę nutę i dostosować wartości w panelu Playback. W akordach można wybierać poszczególne główki nut i niezależnie dostosowywać ich dane.
W przypadku wybrania fragmentu lub wielokrotnego zaznaczenia, opcje w panelu Playback będą zwykle wyświetlać , pokazując, że różne wartości są przechowywane dla różnych nut w zaznaczeniu (chyba że wszystkie nuty w zaznaczeniu mają identyczne dane, w którym to przypadku zostanie to pokazane). Zmiana danych odtwarzania na żywo dla wybranego fragmentu lub zaznaczenia wielokrotnego powoduje, że dane są identyczne dla wszystkich wybranych nut.
Możesz zastąpić dowolne lub wszystkie parametry odtwarzania na żywo dla poszczególnych nut, po prostu wyłączając odpowiednie pole wyboru w panelu Playback inspektora – zobacz Włączanie i wyłączanie odtwarzania na żywo dla sekcji partytury.
Aby wykonać bardziej zaawansowane transformacje danych w wybranym fragmencie (tj. aby manipulować nimi w sposób inny niż zwykłe włączanie lub wyłączanie lub ustawianie ich na stałą wartość w całym fragmencie), zobacz Przekształcanie odtwarzania na żywo.

Edytowanie velocity Live Playback

Możesz przeciągać pionowe paski narysowane po włączeniu opcji Play > Live Playback > Velocities, aby edytować parametr velocity graficznie. Dobrym pomysłem jest przybliżenie obrazu przed edycją, aby lepiej widzieć, co się robi.

 • Aby edytować velocity pojedynczej nuty (lub nuty w akordzie), zaznacz nutę, a następnie kliknij i przeciągnij pionowy pasek w górę i w dół.
 • Aby ustawić tę samą wartość velocity dla wszystkich nut we fragmencie, wybierz fragment,
  w którym chcesz ustawić daną wartość, a następnie kliknij jeden z pionowych pasków; wszystkie pozostałe pionowe paski zostaną ustawione na nową wartość.
 • Aby ustawić różne wartości velocity w różnych nutach, nie zaznaczaj fragmentu: zamiast tego kliknij pionowy pasek pierwszej nuty, którą chcesz edytować, i – trzymając wciśnięty przycisk myszy – przeciągnij go po pionowych paskach kolejnych nut. Gdy wskaźnik myszy przesuwa się po pionowych paskach, velocity są ustawiane zgodnie z wysokością, na której wskaźnik myszy je przecina. W ten sposób można tworzyć ekspresyjne krzywe w całym przejściu. (Należy pamiętać, że jeśli przejście zawiera akordy, wszystkie nuty w akordzie będą miały ustawioną tę samą wartość).
 • Jeśli chcesz edytować velocity dla nut tylko w (powiedzmy) głosie 2, wybierz przejście, przefiltruj głos 2 (2.9 Filtry i wyszukiwanie), a następnie użyj jednej z wymienionych metod.
 • Aby zmienić położenie pionowych pasków powyżej lub poniżej pięciolinii, przytrzymaj klawisz Control lub Command i przeciągnij jeden z pionowych pasków za pomocą myszy. Spowoduje to zmianę położenia pionowych pasków w całej partyturze dla tej pięciolinii i można je przeciągnąć do 20 pól (spaces) powyżej lub poniżej pięciolinii.

Podobnie jak w przypadku każdej operacji w Sibeliusie, jeśli zmienisz zdanie po edycji velocity, po prostu cofnij.

Przekształcanie Live Playback

Okno dialogowe Play > Live Playback > Transform umożliwia stosowanie zaawansowanych przekształceń do danych odtwarzania na żywo w partyturze.
Aby użyć tego okna dialogowego, zaznacz fragment, który chcesz przekształcić i wybierz polecenie Play > Live Playback > Transform (jeśli nie dokonasz wyboru, zostaniesz zapytany, czy chcesz, aby operacja została zastosowana do całej partytury).

Okno dialogowe jest podzielone na dwie strony, Velocities i Timings. Można skonfigurować jedną transformację na jednej lub obu tych stronach, dzięki czemu można jednocześnie przekształcać velocity i timing. Dostępne są następujące opcje:

 • Zakładka Velocities:
  • Leave unchanged (Pozostaw bez zmian): wybierz tę opcję, jeśli chcesz wykonać transformację tylko na karcie Timings.
  • Constant velocity (range 0-127) (Stała velocity (zakres 0-127): ustawia taką samą wartość velocity dla wszystkich nut w zaznaczeniu.
  • Louder (Głośniej): dodaje określoną velocity do wszystkich nut, aż do wartości maksymalnej (127).
  • Softer (Łagodniej): odejmuje określoną velocity od wszystkich nut, aż do wartości minimalnej wynoszącej zero.
  • Crescendo/Diminuendo: określa żądaną velocity pierwszych i ostatnich nut w zaznaczeniu, a Sibelius przeskaluje velocity nut pośrednich, aby utworzyć crescendo lub diminuendo.
  • Scale dynamic range (Skaluj zakres dynamiki): kompresuje lub rozszerza velocity nut w zaznaczeniu tak, aby mieściły się między określonym minimum i maksimum; pozwala to zawęzić lub rozszerzyć zakres dynamiki.
 • Zakładka Timings:
  • Leave unchanged (Pozostaw bez zmian): wybierz tę opcję, jeśli chcesz wykonać transformację tylko na karcie Velocities.
  • Scale live durations (Skaluj czasy trwania na żywo): skaluje czasy trwania wszystkich nut w zaznaczeniu o określoną wartość procentową, umożliwiając wydłużenie lub skrócenie ich czasów trwania na żywo.
  • Set live durations n% of the notated durations: zmienia czas trwania na żywo wybranych nut na wartość procentową ich zapisanego czasu trwania (tj. niezależnie od ich bieżącego czasu trwania na żywo).
  • Constant live durations (Stałe czasy trwania na żywo): ustawia czas trwania na żywo każdej nuty na określoną liczbę ticks (256 ticks = 1 ćwierćnuta).
  • Move earlier (Przesuń wcześniej): zmniejsza pozycję początkową nut o określoną liczbę tyknięć; można użyć tej opcji, aby muzyka brzmiała „przed rytmem”.
  • Move later (Przesuń później): zwiększa pozycję początkową nut o określoną liczbę tyknięć; można użyć tej opcji, aby muzyka brzmiała „za miarą”.
  • Scale start positions relative to notation (Skaluj pozycje początkowe względem notacji): pozwala wyolbrzymić lub zmniejszyć efekt pozycji początkowych w wybranym fragmencie. Opcja Keep durations (Zachowaj stałe czasy trwania) (domyślnie włączona), jak sugeruje nazwa, pozwala wybrać, czy zachować oryginalne czasy trwania. Muzyczny efekt przeskalowania pozycji początkowych nut sprawia, że muzyka brzmi mniej lub bardziej za lub przed miarą, tj. „ciaśniej” lub „luźniej”.

Tworzenie danych Live Playback

Jeśli partytura nie została utworzona przy użyciu Flexi-time lub poprzez import pliku MIDI, dane Live Playback nie będą istnieć. Dane Live Playback można jednak łatwo utworzyć w następujący sposób:

 • Wybierz fragment muzyki, dla którego chcesz utworzyć dane odtwarzania na żywo.
 • Otwórz panel Playback w Inspektorze.
 • Włącz pola wyboru obok opcji Velocity, Position i Duration. Sibelius automatycznie tworzy dane Live Playback z rozsądnymi wartościami domyślnymi (wszystkie pozycje początkowe są ustawione na 0, czasy trwania są ustawione na równoważną liczbę tyknięć dla zanotowanego czasu trwania, a velocity są ustawione na 80).

Następnie można edytować dane odtwarzania na żywo w normalny sposób.

Włączanie i wyłączanie Live Playback sekcji partytury

Oczywiście można włączać i wyłączać funkcję Live Playback, aby przełączać się między interpretacją partytury przez funkcję Live Playback a własną interpretacją programu Sibelius. Jednak w niektórych okolicznościach można wyłączyć dane Live Playback dla części partytury. Aby to zrobić:

 • Wybierz fragment, w którym dane odtwarzania na żywo mają zostać wyłączone
 • Otwórz panel Playback w Inspektorze
 • Wyłącz pola wyboru obok opcji Live velocity, Live duration i Live start position.

Opcje te można wyłączać niezależnie, co ma różny wpływ na odtwarzanie. Jeśli wyłączysz oba pola wyboru Live duration i Live start position, wówczas Sibelius będzie odtwarzał własne inteligentne opcje odtwarzania Rubato i Rhythmic feel; jeśli wyłączysz pole wyboru Live velocity, Sibelius użyje Espressivo do odtwarzania i zareaguje na tekst Expresion itp. Oznacza to, że możesz wybrać, które części funkcji odtwarzania na żywo chcesz zachować, a które chcesz pozostawić własnej interpretacji Sibeliusa.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl